Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2004 z dne 5. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2004 z dne 5. 8. 2004

Kazalo

3863. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Dornava, stran 10568.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1) in 16. člena Statuta Občine Dornava (Uradni list RS, št. 47/99), spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dornava (Uradni vestnik Občine Dornava, št. 2/00 in 1/03) je Občinski svet občine Dornava na 1. izredni seji dne 14. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Dornava
1. člen
(Uvodna določba)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Dornava.
Prostorske sestavine dolgoročnega plana za območje Občine Dornava so opredeljene v:
– Dolgoročnem planu Občine Ptuj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/86, 20/88, 2/90, 12/93, 16/94),
– Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986 – 2000 za območje Občine Dornava, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni list RS, št. 14/97),
– Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Dornava za čistilno napravo v Dornavi (Uradni list RS, št. 75/02); (v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan).
Prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Dornava so opredeljene v:
– Družbenem planu občine Ptuj za obdobje 1986 – 1990 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 25/86, 28/86, 12/87, 28/90, 32/90, 25/91, 12/93, 16/94),
– Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Ptuj za obdobje 1986 – 1990 za območje Občine Dornava, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni list RS, št. 14/97),
– Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Dornava za čistilno napravo v Dornavi (Uradni list RS, št. 75/02); (v nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan).
2. člen
(Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana se nanašajo na spremembe kart v merilu 1 : 5000 in 1 : 25000, in sicer na zasnovo primarne rabe prostora, zasnovo vodnega gospodarstva, zasnovo ohranjanja narave, zasnovo kulturne dediščine, zasnovo naselij, zasnovo prometnega omrežja, zasnovo energetskega omrežja in zasnovo območij za potrebe obrambe.
Kartografska dokumentacija je izdelana na podlagi digitalnih katastrskih načrtov.
3. člen
(Spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
Spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana so naslednje:
– V točki 5.1.5. se izvzameta:
– besedilo prvega odstavka, zapisano med oznako točke 5.1.5. in tabelo ureditvenih območij (to je naslov točke 5.1.5. brez oznake 5.1.5.)
– celotna tabela ureditvenih območij.
Za preostalo oznako »5.1.5.« se vpiše nov naslov, ki glasi: »Območje bivše krajevne skupnosti Polenšak«.
Besedilo za izvzeto tabelo ureditvenih območij (ki navaja usmeritve glede zavarovanja skupnih in splošnih interesov na območju bivše krajevne skupnosti Polenšak) ostane nespremenjeno.
– V točki 5.1.8. se prvi odstavek spremeni tako, da glasi: »5.1.8. Območje Občine Dornava bo enotno prostorsko obdelano kot planska celota P8, ki jo sestavljajo naslednja poselitvena območja:
+--------------+---------------------+-----------+---------------+------------+
|  Oznaka  |           |      |        | Izvedbeni |
|poselitvenega |  Naziv območja  | Površina v|  Namembnost | prostorski |
|  območja  |           |   ha  |        |  akt   |
+--------------+---------------------+-----------+---------------+------------+
|S-P8-S1    |Dornava       |63,37   |SKP;      |PUP     |
|       |           |      |S       |      |
+--------------+---------------------+-----------+---------------+------------+
|S-P8-S2    |Mezgovci       |24,78   |SKP;      |PUP     |
|       |           |      |S       |      |
+--------------+---------------------+-----------+---------------+------------+
|S-P8-S3    |Mezgovci – ob    |3,74    |SKP;      |PUP     |
|       |železnici      |      |S       |      |
+--------------+---------------------+-----------+---------------+------------+
|S-P8-S4    |Polenšak       |6,49    |SKP;      |PUP     |
|       |           |      |S       |      |
+--------------+---------------------+-----------+---------------+------------+
|S-P8-S5    |Polenci       |4,25    |SKP;      |PUP     |
|       |           |      |S       |      |
+--------------+---------------------+-----------+---------------+------------+
|S-P8-S6    |Brezovci       |2,96    |SKP;      |PUP     |
|       |           |      |S       |      |
+--------------+---------------------+-----------+---------------+------------+
|S-P8-S7    |Slomi        |3,60    |SKP;      |PUP     |
|       |           |      |S       |      |
+--------------+---------------------+-----------+---------------+------------+
|S-P8-S8    |Žamenci       |9,68    |SKP;      |PUP     |
|       |           |      |S       |      |
+--------------+---------------------+-----------+---------------+------------+
|S-P8-S9    |Strejaci       |4,21    |SKP;      |PUP     |
|       |           |      |S       |      |
+--------------+---------------------+-----------+---------------+------------+
|D-P8-I1    |Dornava – grad    |24,81   |institutska;  |LN     |
|       |           |      |D       |      |
+--------------+---------------------+-----------+---------------+------------+
|D-P8-I2    |Dornava – dom    |4,51    |institutska;  |LN     |
|       |           |      |D       |      |
+--------------+---------------------+-----------+---------------+------------+
|P-P8-P1    |Dornava – kombinat  |2,53    |kmetijski   |PUP     |
|       |           |      |objekti;    |      |
|       |           |      |P       |      |
+--------------+---------------------+-----------+---------------+------------+
|P-P8-P2    |Mezgovci       |3,38    |obrtna cona;  |LN     |
|       |           |      |P       |      |
+--------------+---------------------+-----------+---------------+------------+
|OC-P8-P3   |Dornava       |0,24    |čistilna    |PUP     |
|       |           |      |naprava;    |      |
|       |           |      |OC       |      |
+--------------+---------------------+-----------+---------------+------------+
|DS-P8-R1   |Dornava – dom    |2,25    |območje za   |PUP     |
|       |           |      |šport     |      |
+--------------+---------------------+-----------+---------------+------------+
|DS-P8-R2   |Dornava – gramoznica |2,75    |območje za   |PUP     |
|       |           |      |šport     |      |
+--------------+---------------------+-----------+---------------+------------+
|ZK-P8-R3   |Dornava       |0,39    |pokopališče  |PUP     |
+--------------+---------------------+-----------+---------------+------------+
|ZK-P8-R4   |Polenci       |0,58    |pokopališče  |PUP     |
+--------------+---------------------+-----------+---------------+------------+
|OB-P8-OB1   |Mezgovci – letališče |7,75    |območje za   |PUP     |
|       |           |      |potrebe    |      |
|       |           |      |obrambe    |      |
+--------------+---------------------+-----------+---------------+------------+
|OB-P8-OB2   |Mezgovci – med cesto |0,02    |območje za   |PUP     |
|       |v Moškanjce in    |      |potrebe    |      |
|       |železnico      |      |obrambe    |      |
+--------------+---------------------+-----------+---------------+------------+
|OB-P8-OB3   |Mezgovci – obrtna  |0,11    |območje za   |LN     |
|       |cona         |      |potrebe    |      |
|       |           |      |obrambe    |      |
+--------------+---------------------+-----------+---------------+------------+
|OB-P8-OB4   |Mezgovci – obrtna  |0,08    |območje za   |LN     |
|       |cona         |      |potrebe    |      |
|       |           |      |obrambe    |      |
+--------------+---------------------+-----------+---------------+------------+
|KG      |Občina Dornava    |2667,63  |kmetijska,   |PUP     |
|       |           |      |gozdarska,   |      |
|       |           |      |ostalo     |      |
+--------------+---------------------+-----------+---------------+------------+

   Opomba: V predhodni tabeli v stolpcu »Namembnost« se navedbe,
zapisane pred podpičjem, nanašajo na namembnost, opredeljeno pred
uveljavitvijo Pravilnika o pripravi prostorskih sestavin dolgoročnih in
srednjeročnih družbenih planov občin v digitalni obliki (Uradni list RS,
št. 20/03). Oznake, zapisane za podpičjem, so iz Pravilnika o pripravi
prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov občin
v digitalni obliki (Uradni list RS, št. 20/03).
  Obrazložitev kratic:
  SKP  stanovanjsko-kmetijska-poslovna namembnost
  S   območja stanovanj: so območja, ki so pretežno namenjena bivanju s
     spremljajočimi dejavnostmi javne infrastrukture, storitvenih
     dejavnosti in trgovin, ki služijo tem območjem; tu so zajeta tudi
     stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi (namenjena
     stanovanjskim in nestanovanjskim kmetijskim stavbam za opravljanje
     kmetijske dejavnosti)
  D   območja javne infrastrukture: so območja, namenjena za potrebe
     izvajanja vzgoje in izobraževanja, športa, zdravstva, socialnega
     varstva, kulture, javne uprave in opravljanja verskih dejavnosti
  P   območja proizvodnih dejavnosti: so območja, pretežno namenjena
     proizvodnim in servisnim dejavnostim
  OC  območja za čiščenje voda
  PUP  prostorski ureditveni pogoji
  LN  lokacijski načrt«.
– V točki 5.2. Prostorski izvedbeni načrti se za zadnjo alineo prvega odstavka doda nova alinea, ki glasi:
»P8-P2 Obrtna cona Mezgovci LN«.
– V točki 5.2. Prostorski izvedbeni načrti se za podtočko 5.2.25. P11-S6/III Rabelčja vas – zahod (»breg«) doda naslednja podtočka, ki glasi:
»5.2.26. P8-P2 Obrtna cona Mezgovci
Programske zasnove za lokacijski načrt za območje p8-p2 obrtna cona Mezgovci.
 
1. Meje območja in obodna parcelacija
Površina območja P8-P2 Obrtna cona Mezgovci, predvidenega za kompleksno graditev in ki bo urbanistično urejano z lokacijskim načrtom, meri ca. 3,38 ha (od tega meri površina, kjer je raba omejena z vidika obrambe, ca. 0,56 ha; preostala površina, ca. 2,82 ha, je dejansko namenjena ureditvi obrtne cone).
Namembnost območja P8-P2 Obrtna cona Mezgovci je generalno opredeljena kot "cona obrtnih in proizvodnih dejavnosti". Sta pa v tem območju dve zemljišči (parceli št. 415, 416, obe k.o. Mezgovci), ki sta že sedaj namenjeni obrambnim potrebam območja pomožnega vojaškega letališča Moškanjci. Zato ostaja njuna raba (kljub prostorski umestitvi v območje lokacijskega načrta predvidene obrtne cone P8-P2) še naprej nespremenjena.
Območje kompleksne pozidave P8-P2 Obrtna cona Mezgovci, ki ima obliko trikotnika, meji:
– na severu oziroma na severovzhodu na cesto Dornava – Mezgovci – Moškanjci in preko nje na kmetijske površine (severni del) oziroma na poselitveno območje P8-S3 naselja Mezgovci, ki je namenjeno stanovanjem, kmetijski in poslovni dejavnosti,
– na vzhodu na nekdanjo železniško čuvajnico, katera je vključena v območje P8-S3,
– na jugu na železniško progo Pragersko–Ormož in preko le-te (na južno stran proge) na kmetijske površine,
– na zahodu na kmetijske površine.
Obodna parcelacija območja P8-P2 Obrtna cona Mezgovci je sledeča:
Izhodišče je izbrano na severnem skupnem mejniku treh parcel št. 198/1, 416 in 396 (lokalna cesta Dornava – Mezgovci – Moškanjci).
Iz izhodiščne točke poteka obodna parcelacija po vzhodnem robu parcele št. 198/1, v smeri proti jugu do točke na tej meji, ki se nahaja 10,0 m severovzhodno od jugovzhodnega vogala parcele št. 198/1. V dobljeni točki se meja obrne proti vzhodu in poteka v vzporedni liniji z južno mejo parcele št. 406. V tej vzporedni ravni liniji se obodna parcelacija nadaljuje v smeri proti vzhodu ter ob tem preči parcelo št. 406, vse do stičišča te ravne linije z zahodno mejo parcele št. 411/2. Tu se meja obodne parcelacije obrne proti severu in poteka po zahodni meji parcele št. 411/2 do južne meje ceste Moškanjci – Mezgovci – Dornava (parcela št. 396). Nato poteka meja obodne parcelacije v smeri proti severozahodu po južni meji parcele št. 396 (že omenjena cesta) do izhodišča, kjer se obodna parcelacija tudi zaključi.
Vse naštete parcele se nahajajo v k.o. Mezgovci.
 
2. Namenska raba
Območje P8-P2 Obrtna cona Mezgovci je namenjeno obrtnim in proizvodnim dejavnostim. Na območju lokacijskega načrta bodo opredeljene zazidljive in nezazidljive površine, ki bodo namenjene proizvodni dejavnosti, morebitnim skupnim centralnim dejavnostim (skupni komunalni in energetski objekti; morda tudi gostinstvo), zelenju in infrastrukturni ureditvi proizvodne cone.
Namembnost bo, glede na medsebojne emisijske vplive, detajlneje določena po celicah (parcelah) in bo predvidoma deljena na hrupnejšo in mirnejšo prizvodnjo ter območje morebitnih centralnih in skupnih dejavnosti.
Na površini, kjer sta dve parceli za obrambne potrebe bližnjega pomožnega vojaškega letališča, in na zemljišču ob teh dveh parcelah bo raba predvidoma izključna, in sicer za potrebe obrambe.
Ob trasi železnice je izločen pas širine 10 m, ki je vzporeden poteku obstoječega železniškega tira. Ta pas je predviden (rezerviran) za širitev železnice (za drugi tir) oziroma se lahko uporablja za izvedbo vzdrževalne ceste ob progi.
 
3. Usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje
Načelna urbanistična zasnova območja je podana v grafičnem delu merila 1 : 2000. Predvidene izvedbe se v celoti navezujejo na obstoječe cestno omrežje. Poudarjena je različnost velikosti obrtnih /proizvodnih/ parcel, ločevana na potrebna parkirišča in na zunanje manipulativne površine. Z lokacijskim načrtom bo podana tudi zasnova potrebnega komunalnega omrežja. Urgentne poti se določijo praviloma vedno kot pretočne, brez slepih ulic ali skupnih odcepov.
Dejavnosti niso dokončno opredeljene, niti jih ni zaželeno vnaprej pretirano omejevati. Programske zasnove podajajo le okvirne osnovne usmeritve za organiziranost območja, ki pa se v celoti navezujejo na poznane podobne rešitve, že uporabljane pri snovanju con z enakim ali dokaj podobnim programom.
Velikost in razmerja parcel, predvidenih za proizvodno pozidavo in skupno prometno ureditev, natančneje določi lokacijski načrt.
 
4. Usmeritve za varstvo naravne in kulturne dediščine ter značilnih kakovostnih prvin krajine
Na območju predvidene pozidave ni varovanih objektov in/ali krajine.
Pri graditvi in drugih posegih v prostor je potrebno upoštevati, da območje obrtne cone predvidoma leži na območju s podtalnico, čeprav ni na območju varovanih pasov vodnih virov in črpališč.
Obstoječe (raščene) strmine in zelenice je obvezno takoj zazeleniti v največji možni meri. Zelenice se načeloma zaseje s travo, brez grmovnic in cvetnic. Ohraniti pa je potrebno morebitna obstoječa kvalitetna drevesa v območju.
Obstoječi gozd v sredini cone, ki je oziroma ostaja namenjen ohranitvi zasebnosti vojaških parcel v območju, je potrebno zavarovati z dodatno zasaditvijo gozdnega roba z avtohtonim grmičevjem.
V največji možni meri je potrebno ohranjati domač naravni vegetacijski gozdni sestoj.
 
5. Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja
Območje ni namenjeno stanovanjem, temveč obrtnim in proizvodnim dejavnostim. Emisije hrupa ne smejo presegati s predpisi dovoljenih vrednosti za izbrane dejavnosti tega proizvodnega območja.
Predvideno je vodenje odpadnih vod na manjšo skupno čistilno napravo, ki pa je lahko locirana tudi izven območja pozidave P8-P2 Obrtna cona Mezgovci. V tem primeru lahko prečiščuje tudi odplake iz bližnjega območja stanovanjske pozidave. Taka čistilna naprava je v tem primeru praviloma dimenzionirana na končno ureditev območja; njena zmogljivost pa bi naj bila dokončno definirana s predpisano projektno dokumentacijo.
Dovoljene vrste goriva za ogrevanje in/ali proizvodnjo ter pogoje za morebitno skladiščenje kemikalij ali drugih nevarnih snovi na območju obrtne cone določi lokacijski načrt.
Skupno število gradbenih objektov s predvidenimi dejavnostmi na območju kompleksa pozidave naj ne bi pomenilo prekomerno povečane obremenitve za okolje, saj naj bi bile le-te v okviru predpisov.
Zaželeno je mnogo zelenja, ki sočasno pomeni tudi zaščito pred vetrovi in vidno zaporo.
 
6. Promet
Obstoječa lokalna cesta Dornava – Mezgovci – Moškanjci je glavna napajalna komunikacija do vstopa na območje obrtne cone P8-P2. S te lokalne ceste se v prometno pravilno zasnovanem križišču odcepi interna dovozna cesta. Ker je na območju lahko predvidena tudi južna obodna cesta (ob železniški progi), so možne dodatne navezave notranje napajalne ceste.
Na območju obrtne cone se cestne prometnice izvedejo (lahko, ni pa nujno) z enostranskim ali obojestranskim pločnikom in obojestranskima zelenicama. Povozne in pohodne površine cone morajo biti odvodnjavane in protiprašno urejene.
Parkirne površine za osebna vozila zaposlenih in za vozila obiskovalcev (strank) so urejene v okviru posamezne zemljiške parcele.
Za vse posege v varovalni pas železniške proge Pragersko – Ormož (to je v zemljiški pas na obeh straneh proge, širok 200 m, merjeno v zračni črti od osi skrajnih tirov proge) je potrebno upoštevati Zakon o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 85/00, 110/02 – ZGO-1) in Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih ali drugih objektov, saditev drevja ter postavljanje naprav v varovalnem progovnem pasu in v varovalnem pasu ob industrijskem tiru (Uradni list SRS, št. 2/87, 25/88).
Izgradnja drugega tira železniške proge Pragersko – Ormož je zajeta v republiških prostorskih planskih aktih in je obvezno izhodišče za posege v prostor v okolju, kjer bo proga potekala. Na odseku železniške proge Kidričevo – Ptuj – Ormož je drugi tir predviden levo od osi obstoječega tira železniške proge, gledano proti Ormožu. Ali bo morebiti izvedeno tudi izvennivojsko križanje železniške proge in obstoječe ceste Dornava – Mezgovci – Moškanjci še ni dokončno odločeno.
 
7. Komunalna infrastruktura
V lokacijskem načrtu je lahko določeno, da morajo biti osnovni komunalni ter energetski objekti in naprave (transformatorska postaja, čistilna naprava, prometno omrežje in vse drugo) zgrajeni v že prvi fazi, pred zasedbo cone z njenimi uporabniki. Za posamezni objekt se potrebna komunalna infrastruktura nato le naveže na obstoječe (torej na že izvedeno) omrežje, pod pogoji in soglasji upravljalcev posameznega omrežja.
Določila za poteke tras in celotno izvedbo so načeloma enaka tistim, ki jih predpisujejo veljavni prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Dornava in pogoji posameznih soglasodajalcev.
 
8. Usmeritve za rabo prostora za obrambo in zaščito
Zaklonišča v obrtnih ali proizvodnih objektih so predvidena le, če to veljavni predpisi zahtevajo.
Ukrepi za varstvo pred požarom in naravnimi nesrečami bodo v celoti upoštevani.
Ker se na območju programskih zasnov za lokacijski načrt nahajata dve parceli, ki sta namenjeni za potrebe obrambe, je za posege v njuni bližini potrebno pridobiti predhodne pogoje Ministrstva za obrambo.
Omejitve v zvezi z zračno plovbo so predpisane v veljavnih prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Dornava. 35. člen odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 20/92, 22/92 – popr., 27/93, 26/94, Uradni list RS, št. 84/98) pravi, da se morajo pri posegih v prostor v ožji in širši coni letališča Moškanjci ter v smereh zračnih poti upoštevati višinske omejitve, prikazane v grafičnem delu prostorskih ureditvenih pogojev; visoki objekti (visoke stavbe, dimniki, antenski stolpi, daljnovodi ipd.) pa se gradijo, postavljajo in zaznamujejo na predpisan način.
 
9. Zmogljivosti območja
Obstoječi objekti:
Na območju P8-P2 ni obstoječih objektov.
Predvideni objekti:
– točno število objektov, njihov namen in zahtevane zmogljivosti bo določil šele lokacijski načrt, ko bo specificiral posamezne dejavnosti območja in tudi evidentiral takratne površinske potrebe za njihovo ustrezno realizacijo,
– južna obodna cesta, potekajoča na obodu meje ob železniškem tiru,
– notranja komunikacija, z navezavo na lokalno cesto,
– objekti za potrebe Ministrstva za obrambo.«.
– Spremenijo se karte v merilu 1 : 5000 in 1 : 25000, in sicer se spremenijo zasnova primarne rabe prostora, zasnova vodnega gospodarstva, zasnova ohranjanja narave, zasnova kulturne dediščine, zasnova naselij, zasnova prometnega omrežja, zasnova energetskega omrežja in zasnova območij za potrebe obrambe. Kartografska dokumentacija je izdelana na podlagi digitalnih katastrskih načrtov.
– Spremembe namenske rabe se nanašajo na spremembe iz kmetijskih zemljišč in gozdov v območja stanovanj (18 predlogov za stanovanjsko gradnjo, en predlog za storitveno dejavnost), v območja za gradnjo kmetijskih objektov (17 predlogov), v območje za šport v gramoznici v Dornavi, v območji pokopališč (pokopališči v Dornavi in Polencih), na spremembo namenske rabe iz območja stanovanj v območje proizvodnih dejavnosti za obrtno cono v Mezgovcih ter na določitev podrobnejše namenske rabe za šport v območju doma varovancev v Dornavi.
– Doda se karta:
– Programske zasnove za lokacijski načrt za območje P8-P2 Obrtna cona Mezgovci v merilu 1:2000.
– Karte so sestavni del tega odloka.
– Sestavni del tega odloka so tudi strokovne podlage za varstvo kulturne dediščine, ki jih je v januarju 2001 izdelal Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor.
4. člen
(Rudarstvo)
Celotno območje Občine Dornava se nahaja v raziskovalnem prostoru za nafto in plin ter za geotermični energetski vir.
5. člen
(Zasnova vodnega gospodarstva)
Zasnova vodnega gospodarstva, prikazana na kartah 1 : 5000 in 1 : 25000, obsega poplavno območje stoletnih vod reke Pesnice in Bresniškega potoka.
Pri urejanju in ohranjanju odtočnega režima je potrebno upoštevati naravno dinamiko in sonaravno urejanje odtočnega režima z ohranjanjem naravne retencijske sposobnosti prostora ter usmerjanjem rabe prostora, ki vpliva na spremembe odtočnega režima izven teh območij.
6. člen
(Zasnova ohranjanja narave)
Zasnova ohranjanja narave, prikazana na kartah 1 : 5000 in 1 : 25000, zajema:
– naravni spomenik poplavni log Strejaci – rastišče močvirske logarice
– spomenik oblikovane narave park ob dvorcu Dornava.
7. člen
(Zasnova kulturne dediščine)
Zasnova kulturne dediščine, prikazana na kartah 1: 5000 in 1: 25000, obsega naslednja območja in enote varstva kulturne dediščine iz Zbirnega registra dediščine:
– Dornava – dvorec Dornava (št. 120),
– Dornava – Cerkev sv. Doroteje (št. 2951),
– Polenšak – Cerkev Marijinega obiskanja (št. 3262),
– Strejaci – Rimska arhitektura (št. 6461),
– Bratislavci – Prazgodovinska naselbina (št. 6490),
– Dornava – Rimska cesta Poetovio – Savaria (št. 6512),
– Bratislavci – Spomeniška plastika Natašina skupina (št. 6656),
– Dornava – Park gradu Dornava (št. 7876),
– Dornava – Znamenje pri gradu (št. 600784),
– Dornava – Spomenik padlim v prvi svetovni vojni (št. 600786),
– Žamenci – Županova kapelica (št. 600787),
– Polenci – Uršičeva kapelica (št. 600788),
– Slomi – Polanjski križ (št. 600789),
– Polenšak – Vršičeva kapelica (št. 600790),
– Polenšak – Kozarova kapelica (št. 600791),
– Bratislavci – Znamenje (št. 600792),
– Brezovci – Slodnjakova kapelica (št. 600793),
– Prerad – Benkova kapelica (št. 600794),
– Brezovci – Ferenicova kapelica (št. 600795),
– Dornava – Domačija Čušek (št. 600796),
– Dornava – Vrbečova kapelica (št. 600797),
– Strejaci – Tobiasova kapelica (št. 600798)
– Polenci – Fereničeva preša (št. 600841),
– Polenci – Šegulovo gospodarsko poslopje (št. 600873),
– Bratislavci – Domačija Poznič (št. 600876),
– Brezovci – Petkova hiša (št. 600877),
– Brezovci – Domačija Kukec (št. 600878),
– Dornava – Domačija Smolek (št. 600879),
– Brezovci – Arheološko območje Brezovci (št. 600881),
– Mezgovci – Cizerlova kapelica (št. 600882),
– Polenšak – Domačija Zavec (št. 600895),
– Polenšak – Domačija Rižner (št. 600896),
– Polenšak – Kurtekova hiša (št. 600897).
8. člen
(Zasnova prometnega omrežja)
Zasnova prometnega omrežja na kartah merila 1 : 5000 prikazuje varovalni progovni pas glavne železniške proge I. reda Pragersko – Središče in državne ceste na območju Občine Dornava, in sicer: glavno cesto I. reda št. 2 Slovenska Bistrica – Hajdina – Ptuj – Ormož, regionalno cesto III. reda št. 713 Ljutomer – Savci Ptuj.
Zasnova prometnega omrežja na kartah merila 1 : 25000 prikazuje: glavno železniško progo I. reda Pragersko – Središče, državni cesti (glavno cesto I. reda št. 2 Slovenska Bistrica – Hajdina – Ptuj – Ormož in regionalno cesto III. reda št. 713 Ljutomer – Savci Ptuj) in lokalne ceste.
9. člen
(Varnost zračnega prometa)
Južni del Občine Dornava se nahaja v območju »omejene« rabe prostora športnega letališča Ptuj – Moškanjci (območje priletno/odletne ravnine letališča). Centralni del Občine Dornava se nahaja pod območjem »nadzorovane« rabe prostora športnega letališča Ptuj – Moškanjci. Preko območja Občine Dornava potekajo zračne poti. Območje Občine Dornava se nahaja v »nadzorovani coni CTR« letališča Maribor, »terminalni kontrolni coni – Maribor TMA« in »kontrolni coni CTA – Mura 1«.
Za ovire za zračni promet v coni letališča štejejo objekti, instalacije, naprave, drevje in zvišanje okoliškega terena, kakor tudi poglobitve terena za ceste, kanale in podobno.
Zunaj cone letališča se za ovire za zračni promet štejejo:
– v krogu s polmerom 10 kilometrov od referenčne točke letališča: objekti, instalacije in naprave, ki so višje kot 100 metrov ali višje kot 30 metrov, pa se nahajajo na terenu, ki je več kot 100 metrov višji od referenčne točke letališča,
– objekti, instalacije in naprave, ki se nahajajo izven kroga iz prejšnje alinee, in ki so višji od 30 metrov in ki stojijo na naravnih ali umetnih vzpetinah, če se vzpetine dvigajo iz okoliške pokrajine za več kot 100 metrov,
– vsi objekti, instalacije in naprave, ki segajo več kot 100 metrov od tal, ter daljnovodi, žičnice in podobni objekti, ki so napeti nad dolinami in soteskami po dolžini več kot 75 metrov,
– za ovire pod zračnimi potmi štejejo tudi objekti in naprave zunaj naselij, ki so višji od okoliškega terena za najmanj 25 metrov, če se nahajajo znotraj varovanih pasov posameznih cest, železniških prog, visokonapetostnih vodov in podobno.
Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, ki utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega prometa, je za take objekte potrebno predhodno pridobiti ustrezno soglasje Ministrstva za promet, Uprave Republike Slovenije za civilno letalstvo k lokaciji oziroma k izgradnji takega objekta, objekt pa je potrebno označiti in zaznamovati v skladu z veljavnimi predpisi.
10. člen
(Spremembe površin)
Površine najboljših kmetijskih zemljišč se zmanjšajo za 11,10 ha. Površine drugih kmetijskih zemljišč se zmanjšajo za 0,25 ha. Površine gozdov se zmanjšajo za 0,68 ha. Površine kmetijskih zemljišč in gozdov se skupno zmanjšajo za 12,03 ha.
11. člen
(Sklep o ugotovitvi usklajenosti)
K temu odloku je pridobljen sklep Vlade Republike Slovenije št. 350-00/2001-262 z dne 6. 7. 2004 o ugotovitvi usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin planskih aktov Republike Slovenije.
12. člen
(Pričetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 002-01-338/04
Dornava, dne 14. julija 2004.
Župan
Občine Dornava
Franc Šegula, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost