Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2004 z dne 5. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2004 z dne 5. 8. 2004

Kazalo

3874. Pravilnik o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Šmartno pri Litiji, stran 10583.

Na podlagi zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) in 16. člena statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03), je Občinski svet občine Šmartno pri Litiji na 14. redni seji dne 23. 6. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Šmartno pri Litiji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo kriteriji, pogoji, postopki in merila za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji.
2. člen
Izvajalci programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini so:
– društva in zveze, registrirana za izvajanje programov na področju kulture,
– posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu za kulturo,
– neprofitne ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v kulturi.
Kot koordinator ljubiteljske kulture na občinskem nivoju je določena Zveza kulturnih društev občine Šmartno pri Litiji.
II. POGOJI IN POSTOPKI
3. člen
Izvajalci programov in projektov morajo za sofinanciranje dejavnosti na področju ljubiteljske kulture izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež oziroma stalno prebivališče v občini Šmartno pri Litiji,
– imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje kulturnih aktivnosti,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo kot to določa zakon o društvih,
– da vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in načrt aktivnosti za prihodnje leto.
4. člen
Sredstva za sofinanciranje programov se izvajalcem dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki ga vsako leto objavi Občina Šmartno pri Litiji. Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava ter strokovne komisije po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 6/03). Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki v celoti izpolnjujejo pogoje, določene z razpisno dokumentacijo.
5. člen
Izbor programov in postopek dodelitve finančnih sredstev na podlagi kriterijev tega pravilnika izvede strokovna komisija, ki jo imenuje župan na predlog odbora za družbene dejavnosti in ZKD občine Šmartno pri Litiji.
Strokovna komisija šteje pet članov in je sestavljena iz ljudi, ki s svojim večletnim delovanjem aktivno soustvarjajo ljubiteljsko kulturo na posameznih področjih v občini Šmartno pri Litiji:
– glasbena dejavnost /vokalno, instrumentalno/ (en član),
– plesna dejavnost (en član),
– gledališka, literarna, likovna, fotografska dejavnost (en član),
– ZKD občine Šmartno pri Litiji (en član),
– predstavnik občinske uprave (en član).
6. člen
Z izbranimi izvajalci, ki jim je bilo priznano sofinanciranje, Občina Šmartno pri Litiji sklene pogodbo, s katero se uredijo vsa medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem občinskih sredstev za financiranje predmeta pogodbe.
Pristojni občinski uslužbenec je praviloma tudi skrbnik pogodb.
Izvajalci programov morajo vsako leto do konca februarja oddati letno poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti za preteklo leto.
Če izvajalec do roka, navedenega v prejšnjem odstavku ni dostavil celoletnega poročila se smatra, da programov ni izvajal in je dolžan vsa realizirana proračunska sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
III. MERILA
7. člen
Občina Šmartno pri Litiji zbira predloge za sofinanciranje naslednjih področij kulturnih dejavnosti:
– glasbena dejavnost,
– plesna in folklorna dejavnost,
– uprizoritvena dejavnost,
– likovna, fotografska, filmska dejavnost,
– literarna dejavnost,
– mladinska kultura,
– novi mediji.
Temeljna pravila za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti so:
– kvalitetno in redno delo društva, zveze, ustanove ali posameznika,
– množičnost članstva in število nastopov,
– udeležba na predstavah, proslavah in prireditvah v Občini Šmartno pri Litiji in izven nje.
8. člen
Programi se ovrednotijo s skupnim številom zbranih točk. Vrednost točke se izračuna vsako leto na osnovi razpoložljivih proračunskih sredstev za dotacije kulturnim društvom in skupnega števila točk ovrednotenih programov
9. člen
Izvajalcem se sofinancira program po naslednjih merilih:
a) program (vsebina) redne dejavnosti (do 100% vsote, ki je določena v proračunu za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti),
b) sofinanciranje kulturnih prireditev, srečanj in revij v Občini Šmartno pri Litiji (do 20% vsote, ki je določena v proračunu za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti),
c) nabava in vzdrževanje opreme za izvedbo programov (do 10% vsote, ki je določena v proračunu za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti),
d) strokovno izobraževanje (do 5% vsote, ki je določena v proračunu za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti),
e) priznanja in nagrade (do 3% vsote, ki je določena v proračunu za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti),
f) sredstva za delovanje ZKD občine Šmartno pri Litiji kot koordinatorja dejavnosti ljubiteljske kulture (do 5% vsote, ki je določena v proračunu za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti),
Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje niso predmet financiranja po tem pravilniku.
10. člen
(redna dejavnost)
Pri vrednotenju redne dejavnosti se upoštevajo naslednja vsebinska merila:
a) PRIPRAVA IN IZVEDBA PROGRAMA
1. ODRASLI PEVSKI SESTAVI
Pogoj:najmanj trije javni nastopi letno in samostojni letni koncert ter udeležba na občinski reviji
– prizna se maksimalno 50 vaj na sezono(maks. 500 točk)
2.OTROŠKI IN MLADINSKI PEVSKI SESTAVI
Pogoj:najmanj trije javni nastopi letno in udeležba na občinski reviji.
– prizna se maksimalno 40 vaj na sezono(maks. 400 točk)
3. GLEDALIŠKA SKUPINA
Pogoj:najmanj ena celovečerno gledališko delo in najmanj tri predstave letno
– prizna se maksimalno 50 vaj na sezono (maks. 500 točk)
4. OTROŠKA IN MLADINSKA GLEDALIŠKA SKUPINA
Pogoj:najmanj ena celovečerna gledališka uprizoritev
– prizna se maksimalno 35 vaj na sezono (maks. 350 točk)
5. LUTKOVNA SKUPINA
Pogoj: najmanj ena celovečerna predstava in najmanj tri predstave letno
– prizna se maksimalno 40 vaj na sezono (maks. 400 točk)
6. FOLKLORNA SKUPINA, PLESNA SKUPINA
Pogoj: najmanj ena celovečerna prireditev in najmanj trije nastopi letno ter udeležba na območni reviji
– prizna se maksimalno 50 vaj na sezono (maks. 500 točk
7. INSTRUMENTALA GLASBENA SKUPINA
Pogoj:najmanj en celovečerni koncert in najmanj trije nastopi letno ter udeležba na območni reviji
– prizna se maksimalno 45 vaj (maks. 450 točk)
8. LITERARNA SKUPINA
Pogoj:najmanj trije javni nastopi letno
– prizna se maksimalno 25 delovnih srečanj na sezono (maks. 250 točk)
9. LIKOVNA, FOTOGRAFSKA, FILMSKA SKUPINA
Pogoj:najmanj tri razstave letno
– prizna se maksimalno 35 mentorskih vaj na sezono (maks. 350 točk)
Kriteriji se uporabljajo za skupine, ki delujejo kontinuirano več sezon kot tudi za projektne skupine, pri katerih je običajno in logično plačevanje po projektih.
b) VREDNOTENJE KAKOVOSTI IZVEDBE
1. SKUPINA (točke za pripravo in izvedbo programa se povečajo za 75%)
– je eden od nosilcev dejavnosti v svojem okolju
– redno nastopa v občini,regiji in občasno tudi na državnih prireditvah
– ima stalno pripravljen program za takojšnjo izvedbo(celovečerni nastop)
– na občinskih,območnih in državnih srečanjih skupin dosega visoko kakovost
– sodeluje na tekmovanjih skupin svoje zvrsti in je dosegel vsaj 75% točk
2. SKUPINA (točke za pripravo in izvedbo programa se povečajo za 50%)
– nastopa redno v občini in regiji
– pomembno prispeva h kulturni dejavnosti v svojem okolju
– na občinskih,območnih in regijskih srečanjih skupin dosega nadpovprečno kakovost
3. SKUPINA (točke za pripravo in izvedbo programa se povečajo za 25%)
– nastopa v občini in krajih izven občine
– na občinskih in območnih srečanjih skupin dosega povprečno kakovost
4. SKUPINA (točke za pripravo in izvedbo programa se povečajo za 0%)
– nastopa samo v občini
– na občinskih srečanjih skupin dosega zadovoljivo kakovost
5. SKUPINA (točke se jim zmanjšajo za 50% od maksimalnega števila točk za pripravo in izvedbo programa)
– nastopa samo v domačem kraju
V primeru, da je skupina ali društvo povabljeno na nastop v tujino v cilju medsebojnega sodelovanja in povezovanja z društvi in zdomci v tujini, se ji dodeli enkratno število točk v višini največ do 200.
c) VELIKOST IN ŠTEVILO DELUJOČIH SKUPIN
Velikost in število delujočih skupin bo ocenjeno na način:
                število aktivnih članov X 80
ocena za velikost društva = ---------------------------------
               število aktivnih članov društva
                 z največ aktivnimi člani
Predlagatelj z največ aktivnimi člani bo dobil 80 točk, ostali ustrezno število manj (glede na izračun).
Predlagatelj, ki ima organizirane različne sekcije oziroma delujoče skupine, dobi dodatnih 20 točk.
Maksimalno število je 100 točk.
d) OBISKANOST PRIREDITEV
Obiskanost bo ocenjena glede na preteklo leto na način:
– nad 1000 obiskovalcev 100 točk
– od 600 do 1000 obiskovalcev 60 točk
– od 200 do 600 obiskovalcev 30 točk
– pod 200 obiskovalcev 10 točk
e) JUBILEJI
V letu, ko izvajalec kulturne dejavnosti praznuje visoko okroglo obletnico delovanja, mu ob pripravi slovesne slavnostne prireditve pripada dodatno število točk, in sicer:
za 10. obletnico-10%
za 15. obletnico – 15%
za 20. obletnico – 20%
za 25. obletnico – 25%
za 30. obletnico – 30%,35. obletnico – 35%, za 40. obletnico – 40%,
za 50. obletnico in naprej po 5 let – maksimalno 50% povečanje točk glede na pripravo in izvedbo programa.
11. člen
(prireditve,srečanja in revije)
Za prireditve ob državnih, občinskih in krajevnih praznikih, ki jih organizirajo kulturna društva, ZKD, ustanove ali posamezniki se sofinancirajo materialni stroški za objekt, kjer se prireditev odvija, do dogovorjene višine.
Pri organizaciji občinskih, območnih, med območnih in državnih prireditvah se sofinancirajo stroški organizacije, materialni stroški in stroški prehrane do dogovorjene višine.
Enako kot v drugem odstavku tega člena, velja tudi za sofinanciranje srečanj in revij, na katerih sodelujejo društva, skupine in posamezniki iz Občine Šmartno pri Litiji.
12. člen
(nabava in vzdrževanje opreme)
Za nabavo in vzdrževanje opreme in rekvizitov se prizna:
– za vzdrževanje instrumentov se prizna po 10 točk na vsakega dejavnega instrumentalista
– folklorni skupini se prizna po 10 točk na vsakega aktivnega plesalca za vzdrževanje noš in instrumentov
– gledališki in lutkovni skupini za vzdrževanje kostumov od 5 do 10 točk na igralca glede na zahtevnost
– vsem ostalim izvajalcem za vzdrževanje in nabavo rekvizitov, potrebnih za izvajanje dejavnosti od 1-5 točk na člana glede na zahtevnost.
13. člen
(strokovno izobraževanje)
Pogoj za sofinanciranje strokovnega izobraževanja je ustrezna pogodba ali dogovor med udeležencem in društvom o delu v skupini najmanj še eno naslednje leto od sofinanciranja.
Komisija bo predlagala v izbor kandidata po naslednjih kriterijih:
– dosedanja strokovna usposobljenost,
– potrebna strokovna usposobljenost,
– število članov v društvu, kjer kandidat deluje,
– interes društva po izobraževanju,
– lastni delež sredstev za sofinanciranje,
– strokovno mnenje JSKD ali ZKD občine Šmartno pri Litiji.
14. člen
(priznanja in nagrade)
Sofinancirajo se stroški priznanj in nagrad, ki jih podeljuje ZKD in Občina Šmartno pri Litiji.
15. člen
(financiranje ZKD občine Šmartno pri Litiji)
Zveza kulturnih društev občine Šmartno pri Litiji je v skladu z razvojnimi dokumenti Občine Šmartno pri Litiji določena kot koordinator ljubiteljske kulturne dejavnosti na lokalnem nivoju.
Za opravljanje teh nalog in materialne stroške dobiva potrebna sredstva v višini maksimalno 5% od vsote, ki je določena v proračunu za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti.
IV.KONČNI DOLOČBI
16. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavijo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne za sofinanciranje kulturnih programov v letu 2004.
Št. 611-10/2004
Šmartno pri Litiji, dne 23. junija 2004.
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l. r.

AAA Zlata odličnost