Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2004 z dne 5. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2004 z dne 5. 8. 2004

Kazalo

3877. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žetale za leto 2003, stran 10597.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 104. člena Statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01, 5/03 in 24/04) je Občinski svet občine Žetale na 15. redni seji dne 19. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Žetale za leto 2003
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Žetale za leto 2003, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Žetale.
2. člen
Zaključni račun proračuna je realiziran v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------------------
A) Bilanca prihodkov in odhodkov       Realizacija proračuna 2003
------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                  V tisoč SIT
------------------------------------------------------------------------
I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)               179.631
Tekoči prihodki (70+71)                      57.132
70 Davčni prihodki                        39.638
700 Davki na dohodek in dobiček                  26.329
703 Davki na premoženje                      11.159
704 Domači davki na blago in storitve               2.150
706 Drugi davki
71 Nedavčni prihodki                       17.494
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja          1.784
711 Takse in pristojbine                       681
712 Denarne kazni                           6
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev             2.117
714 Drugi nedavčni prihodki                    12.906
72 Kapitalski prihodki
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega
premoženja
73 Prejete donacije                         870
730 Prejete donacije iz domačih virov                870
731 Prejete donacije iz tujine
74 Transferni prihodki                      121.629
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
institucij                            121.629
II. Skupaj odhodki                        230.730
40 Tekoči odhodki                         55.067
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim               9.740
401 Prispevki delodajalcev za socialne zadeve           1.388
402 Izdatki za blago in storitve                 43.759
403 Plačila domačih obresti                     180
409 Rezerve
41 Tekoči transferi                        42.851
410 Subvencije                           2.974
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom           24.176
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam        3.553
413 Drugi tekoči domači fransferi                 12.148
414 Tekoči transferi v tujino
42 Investicijski odhodki                     128.813
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev              128.813
43 Investicijski transferi                     3.999
430 Investicijski transferi                    3.999
III. Proračunski primanjkljaj                   51.099
 
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev (750+751+752)
75 Prejeta vračila danih posojil
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnina iz naslova privatizacije
V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev (440+441+442)
44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV.-V.)
 
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje (500)                      53.132
50 Zadolževanje                          53.132
500 Domače zadolževanje                      53.132
VIII. Odplačilo dolga (550)
550 Odplačilo domačega dolga
IX. Neto zadolževanje proračuna (VII-VIII)            53.132
X. Sprememba stanja sredstev na računu               2.033
------------------------------------------------------------------------
3. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Žetale za leto 2003 ter njihovo razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-01-0015/2004
Žetale, dne 19. julija 2004.
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l. r.

AAA Zlata odličnost