Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2004 z dne 2. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2004 z dne 2. 8. 2004

Kazalo

3825. Odlok o avtotaksi prevozih v Mestni občini Novo mesto, stran 10369.

Na podlagi 36. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/01, 76/03 in 63/04), 20. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 84/01, 94/02, 75/03, 11/04), 3. in 25. člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90, Uradni lis RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 39/96 – odl. US RS, 61/96 – odl. US RS, 35/97, 45/97 – sklep US RS, 73/97 – odl. US RS, 87/97, 73/98, 31/00, 33/00 – odl. US RS, 24/01, 110/02 in 7/03-ZP-1), Odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 44/02), 7. in 16. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 15. seji dne 15. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o avtotaksi prevozih v Mestni občini Novo mesto
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) S tem odlokom se na območju Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: občina) določa pogoje opravljanja avtotaksi prevozov, postopek pridobitve dovoljenja za opravljanje avtotaksi prevozov in način opravljanja avtotaksi prevozov.
(2) Avtotaksi prevozi so prevozi v notranjem cestnem prometu kot javni prevozi v prostem cestnem prometu, ki ne vsebujejo značilnosti linijskega prevoza.
II. POGOJI ZA OPRAVLJANJE AVTOTAKSI PREVOZOV
1. Pogoji za opravljanje dejavnosti
2. člen
Dovoljenje za opravljanje avtotaksi prevozov in uporabo avtotaksi postajališč na območju občine lahko pridobijo pravne osebe ali samostojni podjetniki-posamezniki, če izpolnjujejo vse pogoje, ki jih predpisuje Zakon o prevozih v cestnem prometu in ta odlok, in sicer:
– avtotaksi voznik (v nadaljevanju: voznik) ima opravljen izpit o poznavanju občine,
– voznik ima plačano letno komunalno takso za uporabo avtotaksi postajališč, razen pri prvi vlogi.
3. člen
Opravljanje preizkusa znanja poznavanja občine se izvede skladno s programom, ki ga sprejme župan. Župan tudi imenuje komisijo, ki šteje tri člane in enega namestnika. Komisijo sestavljajo zaposleni delavci iz občinske uprave, ki delo opravljajo v oddelkih, pristojnih za gospodarske javne službe, promet in turizem. Za voznike, ki so pred uveljavitvijo tega odloka opravljali avtotaksi prevoze več kot tri leta, preizkusa znanja ni potrebno opravljati. Program preizkusa znanja določi župan s pravilnikom, s katerim se uredi tudi način opravljanja izpita. Za opravljanje izpita se poda vlogo. Na podlagi uspešno opravljenega izpita direktor občinske uprave izda upravno odločbo.
2. Postopek za pridobitev dovoljenja
4. člen
(1) Avtotaksi prevoznik pridobi dovoljenje na podlagi vloge, h kateri morajo biti priloženi dokazi o izpolnjevanju pogojev iz 2. člena tega odloka.
Vlogi je potrebno priložiti overjene fotokopije naslednjih dokumentov:
– licenco za opravljanje dejavnosti avtotaksi prevozov z izvodi licenc za posamezno vozilo, s katerim se bo opravljal avtotaksi prevoz,
– potrdilo za voznike o opravljenem izpitu o poznavanju občine, razen za tiste voznike, ki v občini opravljajo to dejavnost več kot 3 leta,
– cenik za opravljanje dejavnosti avtotaksi prevozov.
(2) Vlogi mora avtotaksi prevoznik priložiti tudi fotografije voznikov ter njihova imena in priimke za pridobitev izkaznice za voznika.
5. člen
Na podlagi popolne vloge izda direktor občinske uprave dovoljenje za opravljanje avtotaksi prevozov. Dovoljenje se izdaja za čas do izteka veljavnosti licence za opravljanje avtotaksi prevozov. Dovoljenje se lahko podaljša po postopku za pridobitev dovoljenja, vendar ni potrebno predložiti dokazil o opravljenem izpitu o poznavanju občine, razen za nove voznike.
6. člen
(1) Avtotaksi prevoznik skupaj s pridobitvijo dovoljenja za opravljanje avtotaksi prevozov pridobi tudi avtotaksi izkaznico za voznika ter oznako (oznaka/nalepka z grbom občine in napisom »TAKSI« pod grbom).
(2) Stroške izdaje izkaznice in oznake poravna avtotaksi prevoznik.
(3) Izkaznica in oznaka za avtotaksi prevoznike sta v prilogi 1 in 2, ki sta sestavni del tega odloka.
7. člen
Strošek izdelave avtotaksi izkaznice in oznake za voznika s sklepom o cenah storitev, določi občinski svet.
8. člen
(1) Direktor občinske uprave lahko prekliče veljavnost dovoljenja in izkaznice za opravljanje avtotaksi prevozov v primerih, ko prevoznik ne plača letne komunalne takse za uporabo avtotaksi postajališč.
(2) Avtotaksi prevoznik mora v takšnem primeru vrniti oznako in avto-taksi izkaznico za voznika.
9. člen
(1) Avtotaksi prevoznik je dolžan prijaviti oddelku, pristojnemu za promet, vsako spremembo voznika ali vozila.
(2) Hkrati s prijavo spremembe voznika mora avtotaksi prevoznik predložiti potrdilo o opravljenem izpitu o poznavanju MONM, skupaj s fotografijo in osebnimi podatki o vozniku. Na podlagi tega lahko direktor občinske uprave izda avtotaksi izkaznico za voznika.
(3) S prijavo spremembe vozila mora avtotaksi prevoznik oddelku, pristojnemu za promet, priložiti tudi licenco za vozilo. Na podlagi tega lahko direktor občinske uprave izda avtotaksi prevozniku oznako, ki jo mora nalepiti na vozilo.
10. člen
Evidenco o izdanih dovoljenjih za opravljanje avtotaksi prevozov ter vsa administrativna dela za pridobitev, spremembo ali odvzem dovoljenja, opravlja oddelek, pristojen za promet.
11. člen
Cene avtotaksi prevozov določajo avtotaksi prevozniki sami, vsako spremembo obstoječih tarif pa so dolžni sporočiti oddelku, pristojnemu za promet, ki vodi evidenco prevoznih tarif.
III. NAČIN OPRAVLJANJA AVTOTAKSI PREVOZOV
1. Avtotaksi postajališče
12. člen
(1) Lokacijo postajališč za avtotaksi vozila določi oddelek, pristojen za promet na MONM. V posebnih primerih (večje prireditve in drugo), oddelek, pristojen za promet določi začasne lokacije postajališč.
(2) Postajališča se označijo s predpisano prometno signalizacijo.
(3) Ureditev in vzdrževanje postajališč in njihovo čiščenje se izvaja skladno s standardi, ki veljajo za avtobusna postajališča na območju mesta.
13. člen
Za uporabo avtotaksi postajališča plačajo avtotaksi prevozniki za vsako vozilo letno komunalno takso. Prvič se komunalno takso plača pred izdajo dovoljenja. Takso se plačuje za eno leto vnaprej od datuma izdaje dovoljenja.
2. Dolžnosti avtotaksi prevoznika in voznika
14. člen
(1) Avtotaksi prevozi se opravljajo:
– iz avtotaksi postajališč,
– iz kraja, ki ga določi naročnik prevoza,
– z ustavitvijo prostega avtotaksi vozila, če s tem ne ovira ali ogroža drugih udeležencev v prometu.
(2) Avtotaksi prevozniki, ki imajo dovoljenje za opravljanje prevozov, lahko parkirajo in ustavljajo vozila na vsakem prostem avtotaksi postajališču. Izven postajališč prevozniki ne smejo parkirati.
15. člen
(1) Voznik mora naročeno vožnjo opraviti skladno z naročnikovimi željami, sicer pa po najkrajši možni poti. V primeru, da voznik ne more dokončati vožnje, je dolžan v najkrajšem možnem času naročniku prevoza zagotoviti uporabo drugega avtotaksi vozila. Cilj in smer vožnje določi naročnik avtotaksi prevoza, ki se tudi odloči, ali se bo z istim avtotaksi vozilom peljalo več potnikov na isti ali na različnih relacijah.
(2) Ves čas vožnje mora imeti voznik vključen taksimeter, ki ga vključi ob odhodu in izključi ob prihodu na določeno lokacijo prevoza. Ob zaključku vožnje mora voznik za opravljeno storitev potniku izdati račun.
(3) Voznik mora potniku avtotaksi prevoz zaračunati skladno z zapečatenim cenikom v taksimetru.
16. člen
(1) Voznik na vožnji je dolžan ustaviti vozilo in sprejeti potnike, kadar je vozilo prosto in če z ustavitvijo ne krši predpisov Zakona o varnosti cestnega prometa. Voznik tudi ne sme odkloniti naročila za prevoz ali sprejema potnikove prtljage, če njena velikost ne presega prostora za prtljago avtotaksi vozila.
(2) Za prevoz živali se dogovorita voznik in potnik.
17. člen
Voznik lahko odkloni prevoz oseb pod vplivom alkohola ali mamil, napadalne osebe ter osebe, ki bi s svojimi dejanji, stvarmi, obleko ali na kakšen drug način lahko poškodovala ali onesnažila vozilo, razen v primeru, ko je treba nuditi pomoč osebam, ki so se poškodovale v prometni ali drugi nesreči.
18. člen
Z najdenimi predmeti v avtotaksi vozilu ravna voznik skladno s predpisi o najdenih predmetih.
19. člen
Voznik na delu mora biti urejen in primerno oblečen ter se do potnikov vesti korektno.
20. člen
V avtotaksi vozilu je prepovedano kaditi.
3. Avtotaksi vozilo
21. člen
(1) Avtotaksi vozila istega prevoznika morajo imeti enotno barvo.
(2) Vozila, ki si jih avtotaksi prevozniki uporabljali pred uveljavitvijo tega odloka, je pri vpeljavi novih vozil potrebno prilagoditi določbam prvega odstavka tega člena, v roku treh mesecev.
(3) Oznako za avtotaksi vozilo iz 6. člena tega odloka mora avtotaksi prevoznik nalepiti na zgornji zunanji del prednjih vrat, če to ni možno pa na zgornji zunanji del zadnjih bočnih vrat in sicer takoj, ko prične z opravljanjem avtotaksi prevozov.
22. člen
Izkaznica avtotaksi voznika mora biti na vidnem mestu v avtotaksi vozilu. V vozilu mora imeti voznik tudi izvod dovoljenja za opravljanje avtotaksi prevozov, ki ga je izdal direktor občinske uprave.
23. člen
Vozilo mora biti čisto in urejeno zunaj in znotraj.
IV. NADZOR
24. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Inšpektorat Mestne občine Novo mesto.
V. KAZENSKE DOLOČBE
25. člen
(1) Z globo 300.000 tolarjev, ki se izreče na kraju prekrška, se kaznuje za prekršek avtotaksi prevoznik kot pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– ravna v nasprotju z 2. členom,
– ravna v nasprotju z 9. členom,
– ravna v nasprotju z 11. členom.
(2) Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena fizična oseba, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim delom.
26. člen
Z globo 100.000 tolarjev, ki se izreče na kraju prekrška, se kaznuje za prekršek voznik, če:
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 14. člena,
– ravna v nasprotju s 15. členom,
– ravna v nasprotju s 16. členom,
– ravna v nasprotju z 18. členom,
– ravna v nasprotju z 20. členom,
– avtotaksi vozilo ne ustreza zahtevam o avtotaksi vozilih iz drugega odstavka 21. člena,
– ravna v nasprotju z 22. členom.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
V roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka, imenuje župan komisijo in izda pravilnik za opravljanje preizkusa znanja poznavanja občine.
(2) Sklep o cenah storitev po odloku o avtotaksi prevozih v občini sprejme občinski svet v roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka.
28. člen
Avtotaksi prevozniki, ki že opravljajo dejavnost v občini, morajo pridobiti dovoljenje za opravljanje avtotaksi službe v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka.
29. člen
(1) Globe, določene s tem odlokom, se do dne začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni, in sicer:
(2) Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev, ki se izreče na kraju prekrška, se kaznuje za prekršek voznik, če:
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 14. člena,
– ravna v nasprotju s 15. členom,
– ravna v nasprotju s 16. členom,
– ravna v nasprotju z 18. členom,
– ravna v nasprotju z 20. členom,
– avtotaksi vozilo ne ustreza zahtevam o avtotaksi vozilih iz drugega odstavka 21. člena,
– ravna v nasprotju z 22. členom.
(3) Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev, ki se izreče na kraju prekrška, se kaznuje za prekršek avtotaksi prevoznik kot pravna oseba, če:
– ravna v nasprotju z 2. členom,
– ravna v nasprotju z 9. členom,
– ravna v nasprotju z 11. členom.
(4) Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz tretjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
(5) Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekrške iz tretjega odstavka tega člena posameznik, ki jih stori v zvezi s samostojnim delom.
30. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-28/2004
Novo mesto, dne 15. julija 2004.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti