Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2004 z dne 2. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2004 z dne 2. 8. 2004

Kazalo

3804. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za "območje ŠRC na Bonifiki" v Kopru, stran 10329.

Na podlagi 72. in 190. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popravni sklep US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 – ugotovitev US, 87/01 – Zsam-1, 16/02 – sklep US, 51/02 in 108/03 – sklep US) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03), je Občinski svet mestne občine Koper na seji dne 15. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za »območje ŠRC na Bonifiki« v Kopru
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za »območje ŠRC na Bonifiki« v Kopru (Uradne objave, št. 20/93), ki jih je izdelalo podjetje PS Prostor d.o.o., pod številko U/031-2004 v juniju 2004.
2. člen
(1) Spremembe in dopolnitve se nanašajo na ureditveno območje ob Prečni ulici, ki obsega parcelo št. 1497 in del parcele št. 1503/1 k.o. Koper.
(2) Velikost ureditvenega območja je ca. 2.700 m2.
(3) Grafično je meja ureditvenega območja prikazana na katastrskem načrtu iz 4. člena tega odloka.
3. člen
Predmet spremembe in dopolnitve je del območja poslovno stanovanjskega objekta in parkirišča iz 7. člena odloka o zazidalnem načrtu za »območje ŠRC na Bonifiki« v Kopru (Uradne objave, št. 20/93).
4. člen
(1) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za »območje ŠRC na Bonifiki« v Kopru« iz 1. člena tega odloka vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del vsebuje: odlok, obrazložitev odloka ter mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora.
(3) Grafični del ureditvenega načrta vsebuje:
– prikaz meje ureditvenega območja na osnovnem zazidalnem načrtu M 1:1000,
– prikaz meje ureditvenega območja na katastrskem načrtu M 1:1000,
– arhitektonska situacija M 1:1000,
– geodetska zazidalna situacija M 1:1000,
– predlog parcelacije M 1:1000.
5. člen
(1) Prvi stavek zadnjega odstavka 7. člena odloka o zazidalnem načrtu za »območje ŠRC na Bonifiki« v Kopru (Uradne objave, št. 20/93) se spremni v tako, da se glasi:
»Vsi objekti ob Ljubljanski cesti in Prečni ulici (športni, trgovski, poslovni, stanovanjski) so lahko podkleteni z izključno namembnostjo kleti za parkiranje.«.
(2) Za 18. členom se doda nov 18.a člen, ki se glasi:
»18.a člen
Varstvo pred požarom
Pri predvidenih posegih je potrebno zagotoviti pogoje za varen umik ljudi in premoženja, zadostne odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru, prometne in delovne površine za intervencijska vozila ter vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
Pri načrtovanju in izvajanju objekta se morajo v ukrepih varstva pred požarom upoštevati tudi požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo nastanka požara v naseljih, zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov ter širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji.«.
X. KONČNE DOLOČBE
6. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za »območje ŠRC na Bonifiki« v Kopru so stalno na vpogled pri pristojnem organu Mestne občine Koper.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Inšpektorat RS za okolje in prostor – Območna enota Koper.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3503-3/2004
Koper, dne 15. julija 2004.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Ai sensi dell’articolo 72 e 190 della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/02, 8/03 – rettifica, 58/03-ZZK-1), dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta uff. della RS n.72/93; 6/94- sentenza della CC, 45/94-sentenza della CC, 57/94, 14/95, 20/95 – sentenza della CC, 63/95 – interpretazione autentica, 9/96 – sentenza della CC, 44/96 – sentenza della CC, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – sentenza della CC, 74/98, 12/99 – delibera della CC, 16/99 – delibera di rettifica della CC, 59/99 – sentenza della CC, 70/00, 100/00 – delibera della CC, 87/01 – Zsam-1, 16/02 e 51/02) ed in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03), il consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 15 luglio 2004, ha approvato il
D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al decreto sul Piano di edificazione riferito alla “Area del centro sportivo e ricreativo di Bonifica” a Capodistria
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Col presente decreto sono accolte le modifiche ed integrazioni al piano di edificazione riferito alla “Area del centro sportivo e ricreativo di Bonifica” a Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 20/93), elaborate dalla società PS Prostor d.o.o., nel giugno 2004, numero U/031-2004.
Articolo 2
(1) Le modifiche ed integrazioni si riferiscono al comprensorio lungo la Pregna ulica – Via trasversale che comprende la particella catastale n. 1497 e parte della particella catastale n. 1503/1, c.c. di Capodistria.
(2) Il comprensorio si estende su una superficie pari a 2.700 m2 circa.
(3) La rappresentazione grafica dei confini del comprensorio è raffigurata nel piano catastale di cui all’articolo 4 del presente decreto.
Articolo 3
Sono oggetto delle modifiche ed integrazioni una porzione dell’area su cui sorge il fabbricato con funzione direzionale e residenziale e del parcheggio di cui all’articolo 7 del decreto sul piano di edificazione riferito alla “Area del Centro sportivo e ricreativo di Bonifika” a Capodistria (Bollettino uff. n. 20/93).
Articolo 4
(1) Le modifiche ed integrazioni al piano di edificazione riferito alla “Area del Centro sportivo e ricreativo di Bonifika” a Capodistria, di cui all’articolo 1 del presente decreto, sono costituite da una relazione illustrativa e dalle rappresentazioni grafiche.
(2) La relazione illustrativa comprende il decreto, la rispettiva motivazione ed i pareri degli enti preposti alla sistemazione del territorio.
(3) Le rappresentazioni grafiche del piano regolatore contengono:
– Le rappresentazioni dei confini dell’area in oggetto, inserita nel piano di edificazione in scala 1:1000
– La rappresentazione dell’area in oggetto sulla mappa catastale in scala 1:1000
– Lo stato di fatto arcitettonico in scala 1:1000
– Lo stato di fatto dell’edificato geodetico in scala 1:1000
– La proposta di lottizzazione in scala 1:1000.
Articolo 5
(1) Nell’articolo 7 del decreto sul piano di edificazione riferito alla “Area del Centro sportivo e ricreativo di Bonifika” a Capodistria (Bollettino uff. n. 20/93), la prima frase dell’ultimo comma è modificata e recita:
»In tutti i manufatti presso la Ljubljanska cesta – Strada di Ljubljana e la Prečna ulica – Via trasversale (sportivi, commerciali, direzionali, residenziali) si possono realizzare degli scantinati adibiti esclusivamente a garage.«
(2) L’articolo 18 è seguito dal nuovo articolo 18 a) che recita:
Protezione antincendio
In ambito agli interventi previsti occorre garantire la possibilità di evacuazione in sicurezza delle persone e dei beni, assicurare i distacchi tra i corpi interni ovvero la separazione tra i medesimi onde evitare il propagarsi dell’eventuale incendio, superfici d’accesso e di manipolazione necessari ai veicoli di pronto intervento, come pure gli impianti per la provvista d’acqua destinata allo spegnimento d’incendi.
Le misure di protezione antincendio, delle quali si tiene conto all’atto della progettazione e della realizzazione del fabbricato, bisogna prevedere anche i rischi d’incendio presenti negli abitati, dovuti all’utilizzo di sostanze infiammabili o di procedimenti tecnologici, oltre a quelli di propagazione dell’incendio tra i singoli ambiti residenziali.
X. DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 6
Le modifiche ed integrazioni al piano di edificazione riferito alla “Area del Centro sportivo e ricreativo di Bonifika” a Capodistria sono disponibili alla visione presso l’organo competente dell’amministrazione comunale di Capodistria.
Articolo 7
Il controllo sull’attuazione del presente decreto è affidato al Ministero per l’ambiente, il territorio e l’energia, Ispettorato nazionale per l’ambiente ed il territorio – Sede regionale di Capodistria.
Articolo 8
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: 3503-3/2004
Capodistria, 15 luglio 2004.
Comune citt a` di Capodistria
il sindaco
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti