Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2004 z dne 2. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2004 z dne 2. 8. 2004

Kazalo

3802. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu "Ob Kolodvorski" v Kopru, stran 10319.

Na podlagi 72. in 190. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 44/96 – .očba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popravni sklep US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 – ugotovitev US, 87/01 – Zsam-1, 16/02 – sklep US, 51/02 in 108/03 – sklep US) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) je Občinski svet mestne občine Koper na seji dne 15. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu »Ob Kolodvorski« v Kopru
1. člen
S tem odlokom, se sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta »Ob Kolodvorski« V Kopru (Uradne objave, št. 20/93 in 31/02), (v nadaljnjem besedilu: ZN). Spremembe in dopolnitve ZN je izdelalo podjetje INVESTBIRO Koper d.d. pod številko projekta 0693-1 v aprilu 2004.
2. člen
Spremembe in dopolnitve ZN se nanašajo na posege na območju sklopa B in C iz osnovnega ZN, za katere se spremenijo določila glede funkcije območja ter urbanističnega in arhitektonskega oblikovanja.
Območje obsega parcele ali dele parcel št. 1570/9, 1570/43, 1570/44, 1570/45, 1570/46, vse k.o. Koper. Velikost ureditvenega območja je 31.000 m2.
Meja ureditvenega območja je prikazana na vseh grafičnih prilogah.
3. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta vsebujejo:
A) Tekstualni del:
– odlok,
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
– obrazložitev z opisi in utemeljitvami pogojev in rešitev.
B) Grafični del:
List 1  Izsek iz planskih aktov občine         M 1:5000
List 2  Ureditvena situacija iz veljavnega ZN     M 1:1000
List 3  Situacija veljavnega ZN s prikazom
     območja sprememb in dopolnitev         M 1:1000
List 4  Katastrski načrt                M 1:2000
List 5  Geodetski načrt                 M 1:500
List 6  Katastrski načrt s prikazom posega       M 1:500
List 7  Arhitektonska zazidalna situacija        M 1:500
List 8  Geodetska zazidalna situacija          M 1:500
List 9  Prometna ureditev                M 1:500
List 10  Zbirna karta komunalnih naprav         M 1:500
List 11  Prikaz novih gradbenih parcel
     s predlogom parcelacije             M 1:500
List 12  Idejne rešitve objektov             M 1:250
C) Priloge:
– povzetek za javnost,
– izvleček iz plana Mestne občine Koper,
– strokovne podlage,
– spis postopka priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev ZN,
– seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili pri pripravi ZN upoštevani,
– program opremljanja zemljišč.
4. člen
Besedilo drugega odstavka (sklop B in C) 6. člena odloka o zazidalnem načrtu »Ob Kolodvorski« (Uradne objave, št. 20/93 in 31/02) se spremeni tako, da se glasi:
»Sklop B in C
Objekta A in B
Dejavnost       trgovska, poslovna, stanovanjska, upravna
Etažnost        max. K+P+2 oziroma K+P+3 (ob Ferrarski)
Parkirne površine   (več)nivojsko, v kletnih etažah
 
Objekt I        9.555 m2
Dejavnost       trgovska, poslovna, gostinska
Etažnost        P
Parkirne površine   nivojsko
 
Objekt II       21.860 m2
Dejavnost       trgovska, poslovna, gostinska
Etažnost        max K+P+2
Parkirne površine   nivojsko in/ali v kletni etaži«.
5. člen
Spremeni se prva alinea 7. člena odloka (Uradne objave, št. 31/2002) tako, da se glasi:
»– gradnja objektov A, B, I in II«.
6. člen
Besedilo 8. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Pretežna namembnost objektov:
– objekt A (poslovno stanovanjski objekt),
– objekt B (trgovski center),
– objekt I (trgovsko, poslovno, gostinski objekt),
– objekt II (trgovska, poslovna, gostinska)«.
7. člen
Prvi odstavek 10. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Maksimalna etažnost objektov ob Ankaranski in Kolodvorski cesti (objekti B, I in II) je K+P+2, maksimalna etažnost objektov ob Ferarrski cesti (objekt A) pa K+P+3. Pri tem je potrebno upoštevati, da je maksimalna brutto višina poslovne etaže 3,50 m, maksimalna brutto višina stanovanjske etaže pa 3 m, višina etaže trgovskega centra je lahko višja. Absolutna kota pritličja objektov je +2.50, tako da je absolutna kota zgornjega roba venca pri objektih B, I, in II +13, pri objektu A pa +16 m. Etažnost in višina predvidenih objektov ob Ankaranski cesti je lahko nižja, ne sme pa presegati določene maksimalne etažnosti in višine. Pozidanost gradbene parcele je lahko do 50%.«.
V drugem odstavku 10. člena se črtajo tretja, četrta, peta in šesta alinea in nadomestijo z besedilom, ki glasi:
»– objekt I: pravokotne oblike, tlorisnega gabarita 28 x 65 m,
– objekt II: tlorisnega gabarita pravokotne oblike, dimenzij 70 x 95 m, steklenjaka 70 x 40 m ter vrtnega centra max 90 x 35m.
8. člen
V tretjem stavku 11. člena odloka se spremeni prvi del stavka, ki se glasi »Pri objetih A in D je...« tako, da se glasi:
» Pri objektu A je...«.
9. člen
V 14. členu odloka se črta zadnji stavek.
10. člen
Za besedilom 29. člena odloka se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Ob upoštevanju in izpolnjevanju navedenih pogojev je v območju objekta II (trgovski center, steklenjak in vrtni center) možna gradnja več ločenih objektov. Skladno s tem je dopustna tudi delitev gradbene parcele.«.
11. člen
Črta se prvi stavek 30. člena odloka.
12. člen
Za besedilom 33. člena odloka se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Faznost izvajanja je dopustna po smiselnem zaporedju in tako, da je omogočeno neovirano funkcioniranje obstoječih dejavnosti.
Vsak izvedeni del posamezne faze ali podfaze mora tvoriti zaključen prostorski del s komunalno opremo, zunanjo ureditvijo in ustreznim številom parkirnih prostorov.«.
13. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta »Ob Kolodvorski« v Kopru so stalno na vpogled pri pristojnem organu Mestne občine Koper.
14. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Inšpektorat RS za okolje in prostor – Območna enota Koper.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3503-120/00
Koper, dne 15. julija 2004.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Visto il secondo comma dell’articolo 72° e l’articolo 190° della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta uff. della RS n. 110/02, 8/03 – rettifica, 58/03-ZZK-1), l’articolo 29° della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta uff. della RS n.72/93; 6/94-sentenza della CC, 45/94-sentenza della CC, Gazzetta uff. della RS, n. 57/94, 14/95, 20/95 – sentenza della CC, 63/95 – interpretazione autentica, 9/96-sentenza della CC, 44/96-sentenza della CC e la Gazzetta uff. della RS, n. 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – sentenza della CC, 74/98, 12/99 – delibera della CC, 16/99 – delibera di rettifica della CC, 59/99 – sentenza della CC, 70/00, 100/00 – delibera della CC, 28/01 – delibera della CC, 87/01 – Zsam – 1, 16/02 – delibera della CC, 51/02 e 108/03 – delibera della CC), come pure dell’articolo 27° dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff., n. 40/00, 30/01 e 29/03), il Consiglio comunale ha approvato, nella seduta del 15 luglio 2004,
I L D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al decreto sul piano di edificazione riferito alla zona “presso la Strada della Stazione” a Capodistria
Articolo 1
Con il presente decreto si accolgono le modifiche ed integrazioni al piano di edificazione riferito alla zona “presso la Strada della Stazione” (Bollettino uff. n. 20/93 31/02) (nel seguito: PE), compilate dalla società Investbiro di Capodistria, s.p.a., al numero di progetto 0693-1, in aprile 2004.
Articolo 2
Le modifiche ed integrazioni al PE interessano i comparti edificatori B e C del PE di base, riguardo ai quali sono previste variazioni delle funzioni e della progettazione urbanistica ed architettonica.
La zona comprende le particelle catastali o parti di particelle n. 1570/9, 1570/43, 1570/45, 1570/46, c.c. di Capodistria. La zona in oggetto si estende su una superficie di m2 31.000.
Articolo 3°
Le modifiche ed integrazioni al piano di edificazione comprendono gli strumenti normativi e gli strumenti grafici.
A) Gli strumenti normativi comprendono:
– il decreto,
– gli indirizzi ed i pareri espressi dagli organi e dagli enti preposti alla sistemazione del territorio,
– il commento recante le descrizioni e le motivazioni delle norme tecniche e soluzioni.
B) Gli strumenti grafici:
Foglio 1  Estratto dagli atti di piano comunali in scala 1:1000,
Foglio 2  Stato di regolamentazione dall’attuale PE in scala 1:1000,
Foglio 3  Stato di fatto dall’attuale PE con rappresentazione della
      zona interessata dalle modifiche ed integrazioni,
Foglio 4  Piano catastale in scala 1:1000
Foglio 5  Piano geodetico in scala 1:2000
Foglio 6  Piano catastale con la rappresentazione dell’intervento in
      scala 1:500
Foglio 7  Stato di fatto architettonico dell’edificato in scala 1:500
Foglio 8  Stato di fatto geodetico dell’edificato in scala 1:500
Foglio 9  Viabilità in scala 1:500
Foglio 10  Piano d’insieme delle infrastrutture a rete in scala 1:500
Foglio 11  Rappresentazione dei nuovi lotti edificabili con proposta di
      lottizzazione in scala 1:500
Foglio 12  Progetti di massima in scala 1:250.
C) Allegati:
– Sintesi dell’atto destinata alla diffusione,
– Estratto dal piano regolatore del Comune città di Capodistria,
– Elaborati tecnici,
– Pratica della procedura di predisposizione e d’approvazione delle modifiche ed integrazioni al PE,
– Elenco degli atti sulla tutela approvati ed elenco dei piani e prescrizioni settoriali, recepiti nel corso della predisposizione del PE,
– Programma d’attrezzamento dei terreni.
Articolo 4
Il testo dell’articolo 6, secondo comma (comparto B e C), del decreto sul PE riferito alla “Zona presso la Strada della Stazione” (Bollettino uff. n. 20/93 e 31/02) e’ modificato e recita:
“Comparto B e C
Fabbricati A e B
Attività ammesse    commerciale, direzionale, residenziale,
            amministrativa
Quote d’altezza     non superiore a K+ P + 2 ovvero K + P + 3 (lungo
            la Strada di Ferrara)
Aree di parcheggio   a più livelli o a raso, negli scantinati
 
Fabbricato I      9.555 m2
Attività ammesse    commerciale, direzionale, di ristorazione
Quote di altezza    P
Aree di parcheggio   a raso
 
Fabbricato II      21.860 m2
Attività ammesse    commerciale, direzionale, di ristorazione
Quote di altezza    non superiore a K + P + 2
Aree di parcheggio   a raso e/o negli scantinati
Articolo 5
E’ modificato l’articolo 7, primo alinea, del decreto (Bollettino uff. n. 31/02), che recita:
“– Costruzione di fabbricati A, B, I e II”
Articolo 6
Il testo dell’articolo 8 del decreto è modificato e recita:
“Destinazione d’uso prevalente degli edifici:
– fabbricato A (direzionale ed abitativo),
– fabbricato B (centro commerciale),
– fabbricato I (commerciale, direzionale, esercizio di ristorazione),
– fabbricato II (commerciale, direzionale, di ristorazione).”
Articolo 7
Nell’articolo 10, il primo comma è modificato e recita:
“L’altezza massima dei fabbricati lungo la Strada di Ancarano e la Strada della stazione (edifici B, I e II) equivale a Parte interrata + Pianterreno + 2 piani, mentre l’altezza massima degli edifici lungo la Via Ferrara (edificio A) equivale a Parte interrata + Pianterreno + 3 piani. A tale proposito va precisato che l’altezza massima raggiungibile del singolo piano adibito a vani d’esercizio e’ stabilita in m 3,50, mentre per la funzione residenziale essa e’ stabilita in m 3. L’altezza del centro commerciale può essere superiore. La quota assoluta del pianterreno dei fabbricati e’ di m +2,50, tanto che la quota del margine superiore del comignolo nei fabbricati B, I e II raggiunte m +13.00, nel fabbricato A invece essa equivale a m +16.00. Per i fabbricati lungo la Strada di Ancarano sono ammesse deroghe alle quote di altezza che possono essere inferiori e non superiori al previsto. L’indice di edificabilità ammesso equivale al 50%.
Nell’articolo 10, secondo comma, sono depennati il terzo, quarto, quinto e sesto alinea, e sostituiti col seguente testo:
“– Fabbricato I: forma riconducibile al parallelepipedo, dalle dimensioni planimetriche 28 x 65 m,
– fabbricato II: planimetria rettangolare dalle dimensioni 70 x 95m, della serra 70 x 40 m e centro di giardinaggio 90 x 35 m”.
Articolo 8
Nell’articolo 11, è modificata la prima parte della terza frase nel testo “Nei fabbricati A e D va…” che recita:
“Nel fabbricato A va…”.
Articolo 9
Nell’articolo 14 è depennato l’ultimo comma.
Articolo 10
Nell’articolo 29 del decreto è aggiunto un nuovo comma che recita:
“In ottemperanza delle prescrizioni di cui sopra è ammessa, entro il perimetro del comparto edilizio riguardante il fabbricato II (centro commerciale, serra, centro di giardinaggio) la costruzione di più manufatti. Contestualmente è consentito anche il frazionamento del lotto edificabile.”
Articolo 11
Nell’articolo 30 del decreto è depennato il primo comma.
Articolo 12
Nell’articolo 33, il testo è integrato con un nuovo comma che recita:
“E’ ammessa la costruzione per fasi da realizzarsi secondo una successione coerente che consenta lo svolgimento indisturbato delle attività esistenti.
La realizzazione di ciascun lotto della singola fase o sub-fase deve costituire un comparto territorialmente circoscritto e compiuto, dotato delle infrastrutture a rete, degli spazi all’aperto e dei parcheggi.”.
Articolo 13
Il PPC riferito alla zona “presso la Strada della stazione” – modifiche ed integrazioni, e’ disponibile in visione presso l’Ufficio per l’ambiente ed il territorio del Comune città di Capodistria.
Articolo 14
Il controllo sull’attuazione del presente decreto e’ affidato al Ministero dell’ambiente, del territorio e dell’energia, Ispettorato della RS per l’ambiente e territorio – Unità regionale di Capodistria.”.
Articolo 15
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N.: 3503-120/00
Capodistria, 15 luglio 2004.
Comune citt a` di Capodistria
il sindaco
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost