Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2004 z dne 2. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2004 z dne 2. 8. 2004

Kazalo

3810. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-1990 za območje Občine Križevci, stran 10348.

Na podlagi 171. in 175 člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 102/02) ter na podlagi 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99) je Občinski svet občine Križevci na seji dne 19. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990 za območje Občine Križevci
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-2000 (Uradni list SRS, št. 7/87) dopolnjenega v letu 1987 (Uradni list SRS, št. 28/87) in v letu 1992 (Uradni list RS, št. 24/92) – v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 7/87), dopolnjenega v letu 1987 (Uradni list SRS, št. 28/87) in v letu 1992 (Uradni list RS, št. 24/92) – v nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan ter že prilagojenih obeh planskih dokumentov za območje Občine Križevci (Uradni list RS, št. 15/99), ki se nanašajo na spremembo namenske rabe zaradi predvidene gradnje avtoceste na območju Občine Križevci (Uradni list RS, št. 57/99 in 69/00) ter zaradi gradnje drugih objektov in ureditev (Uradni list RS, št. 82/01).
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo namenske rabe zaradi ureditve obrtne cone v Borecih, obrtno-servisne cone v Bučečovcih, stanovanjske gradnje v Križevcih, zaradi gradnje posamičnih stanovanjskih in gospodarskih objektov ter ažuriranja meja namenskih površin z dejanskim stanjem na območju Občine Križevci.
2. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
V dolgoročnem planu se dopolni poglavje 6. Dolgoročne razvojne usmeritve v prostoru, in sicer se na koncu doda:
V naseljih Križevci–Boreci se bodo skladno z novo funkcijo razvijale centralne funkcije naselja. V naselju bodo zagotovljene zadostne površine za stanovanjsko gradnjo. Pospešeno se bo vlagalo v komunalno opremo vseh naselij v občini.
Za zagotavljanje ekonomskega razvoja, bodo v Občini Križevci zagotovljene komunalno opremljene površine za vlagatelje v obrtno-servisne in proizvodne dejavnosti.
3. člen
Dopolni se poglavje 7. Zasnova poselitve in urejanje naselij z besedilom:
Vsem strnjenim naseljem v Občini Križevci se določijo ureditvena območja in posamična namenska raba.
Za podpoglavjem 7.1 Načini urbanističnega urejanja se v seznam prostorskih izvedbeni načrtov doda:
– lokacijski načrti za stanovanjsko gradnjo v Križevcih, za obrtno cono in širitev pri podjetju Tondach v Križevcih ter za obrtno-servisno cono v Bučečovcih.
4. člen
V poglavju 7.4. Vodno gospodarstvo se doda:
Poplavna območja (poplavne površine, inundacije, retencije, močvirja, naravne depresije) morajo biti namenjena predvsem občasnem izlivanju vode iz struge. Na ta način se vode dalj časa zadržijo v porečju, kar posledično pomeni tudi manjšo ogroženost naselij in javne infrastrukture zaradi škodljivega delovnja voda, bogatenje podtalnice in razvoj obvodnih ekosistemov.
Na poplavnih območjih niso dovoljeni posegi, ki bi lahko povečali poplavno ogroženost območja, še zlasti ni dopustno zasipavanje naravnih depresij in dvig obstoječe nivelete raščenega terena. Prepovedane so vse dejavnosti in vsi posegi, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja.
Gradnja večjih utrjenih (asfaltnih ali tlakovanih) površin in strešin je možna le če so predvideni ukrepi za zmanjšanje hitrosti odtoka meteornih odpadnih voda (92. člen ZV-1).
Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen v primerih, ki jih določa 37. člen Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02).
Obstoječe gramoznice na poplavnih in vodovarstvenih območjih se lahko sanirajo kot naraven biotop oziroma ribnik v katerem krmljenje in umetno vnašanje rib in ribjega zaroda ni dovoljeno.
Za vse večje objekte z vplivi na vodni režim in stanje voda, ki se nahajajo na vodovarstvenih območjih je pred izdelavo lokacijskega načrta treba izdelati analizo tveganja za onesnaženje vodnega vira.
Pri urejanju in ohranjanju odtočnega režima je potrebno upoštevati naravno dinamiko in sonaravno urejanje odtočnega režima z ohranjanjem naravne retencijske sposobnosti prostora ter usmerjanjem rabe prostora, ki vpliva na spremembe odtočnega režima izven teh območij.
Dejanska raba zemljišč mora biti usklajena z dovoljeno rabo na vodnih in priobalnih zemljiščih ter na varstvenih in ogroženih območjih, ki so definirana v Zakonu o vodah. Pri tem je treba upoštevati pravni režim ter omejitve in prepovedi.
Pri vseh posegih (gradnjah in izvajanju dejavnosti) na območju varstvenih pasov vodnih zajetij je potrebno upoštevati zahteve občinskih odlokov o varstvenih pasovih. Za vse večje posege je treba opraviti predhodne raziskave in izdelati strokovne ocene pričakovanih vplivov na vodni režim in stanje voda in predvideti ustrezne ukrepe za zmanjšanje teh vplivov.
5. člen
V poglavju 8. Zasnova in varstvo dobrin splošnega pomena, se v podpoglavju 8.1 Kmetijska zemljišča doda:
Celotno območje Občine Križevci obsega 3160,7 hektarjev kmetijskih zemljišč ali 68% prostora občine. Od tega je zemljišč, razvrščenih med najboljša kmetijska zemljišča 2971 ha, med ostala kmetijska zemljišča pa 189,7 ha.
6. člen
V poglavju 8. 5. Varstvo in razvoj naravne in kulturne dediščine se za dopolnjenim tekstom doda še besedilo:
"Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo varstvene usmeritve, varstveni režimi in pogoji navedeni v naravovarstvenih smernicah, ki jih hrani Občina Križevci. Za vse posege na območjih, ki so v naravovarstvenih smernicah opredeljena kot naravne vrednote ali ekološko pomembna območja, je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje, ki ga izda Ministrstvo za okolje in prostor".
K seznamu naravnih vrednot se doda še glinokop Boreci.
7. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
V poglavju 9. Osnove urejanja prostora, se dopolni seznam 9.1. Prostorski izvedbeni načrti:
d) lokacijski načrti za območja:
– stanovanjske gradnje v Križevcih,
– obrtna cona in širitve podjetja Tondach v Borecih,
– obrtno-servisna cona v Bučečovcih.
8. člen
Spremeni in dopolni se kartografski del prostorskih sestavin planov Občine Križevci, izdelan v digitalni obliki zaradi sprememb v mejah ureditvenih območij naselij in razpršene gradnje ter zaradi spremembe v površinah osnovne namenske rabe.
9. člen
Te spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ljutomer za območje Občine Križevci, začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-01/04
Križevci, dne 19. julija 2004.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti