Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2004 z dne 2. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2004 z dne 2. 8. 2004

Kazalo

3793. Pravilnik o priznanjih policije, stran 10255.

Na podlagi tretjega odstavka 125. člena Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 110/03 – prečiščeno besedilo in 50/04) minister za notranje zadeve izdaja
P R A V I L N I K
o priznanjih policije
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa vrste, postopek za podeljevanje in nošenje priznanj policije.
II. VRSTE PRIZNANJ
2. člen
Za širjenje varnostne kulture, za zasluge in prispevek k razvijanju in krepitvi varnosti, za pomoč policiji ali za sodelovanje in pomoč v posameznih varnostnih akcijah se podeljujejo naslednja priznanja policije:
– veliki ščit policije z zvezdo;
– ščit policije;
– medalja policije za hrabrost;
– medalja policije za požrtvovalnost;
– znak policije za sodelovanje;
– znak policije za dolgoletno delo;
– spominski znaki policije.
Policija kot priznanje lahko podari tudi strelno orožje v skladu z zakonom in tem pravilnikom.
3. člen
Priznanje sestavljajo znak priznanja, nadomestni znak (zastavica) in listina o podelitvi priznanja.
1. Veliki ščit policije z zvezdo
4. člen
Priznanja veliki ščit policije z zvezdo se lahko podeljujejo policistom, drugim delavcem policije in policijskim enotam.
Priznanja veliki ščit policije z zvezdo so:
– veliki ščit policije z zlato zvezdo;
– veliki ščit policije s srebrno zvezdo;
– veliki ščit policije z bronasto zvezdo.
Veliki ščit policije z zlato zvezdo se podeli za življenjsko delo in za izjemne zasluge in dosežke pri širjenju varnostne kulture ali pri razvijanju in krepitvi varnosti.
Veliki ščit policije s srebrno zvezdo se podeli za dolgoletne pomembne prispevke in uspehe pri širjenju varnostne kulture ali zasluge in prispevke k razvijanju in krepitvi varnosti.
Veliki ščit policije z bronasto zvezdo se podeli za pomembne prispevke in uspehe pri širjenju varnostne kulture ali pri razvijanju in krepitvi varnosti.
2. Ščit policije
5. člen
Priznanja ščit policije se lahko podeljujejo policistom, drugim delavcem policije in pomožnim policistom.
Priznanja ščit policije so:
– zlati ščit policije;
– srebrni ščit policije;
– bronasti ščit policije.
Zlati ščit policije se podeli za dolgoletno uspešno razvijanje in krepitev organiziranosti, usposobljenosti ali uspešnosti delovanja policije ter za pomembne dosežke pri razvojnem ali raziskovalnem delu na področju varnosti in policijske dejavnosti.
Srebrni ščit policije se podeli za večkratne pomembne prispevke ali uspehe na posameznih področjih dela ali pri opravljanju delovnih nalog, za organizacijske izboljšave pri delu ali za krepitev ugleda policije.
Bronasti ščit policije se podeli za prizadevno in uspešno opravljanje delovnih nalog.
3. Medalja policije za hrabrost
6. člen
Medalja policije za hrabrost se lahko podeli policistom, drugim delavcem policije in drugim posameznikom za izkazano posebno osebno hrabrost pri reševanju ljudi ali premoženja ali pri opravljanju varnostnih nalog, ob katerem so izpostavili v nevarnost svoje življenje.
Prejemniku medalje iz prejšnjega odstavka se podeli tudi denarna nagrada v višini dveh izhodiščnih plač v negospodarstvu v Republiki Sloveniji.
4. Medalja policije za požrtvovalnost
7. člen
Medalja policije za požrtvovalnost se lahko podeli policistom, drugim delavcem policije in drugim posameznikom za požrtvovalnost pri reševanju ljudi ali premoženja ali pri opravljanju varnostnih nalog.
5. Znak policije za sodelovanje
8. člen
Priznanja znak policije za sodelovanje se podeljujejo drugim fizičnim in pravnim osebam civilnega in javnega prava.
Priznanja znak policije za sodelovanje so:
– zlati znak policije za sodelovanje;
– srebrni znak policije za sodelovanje;
– bronasti znak policije za sodelovanje.
Zlati znak policije za sodelovanje se podeli za dolgoletno izredno pomembno sodelovanje ali pomoč policiji pri opravljanju nalog, povezanih s širitvijo varnostne kulture ali krepitvijo in razvojem varnosti, ali za izredno pomembno večkratno sodelovanje in pomoč pri posameznih varnostnih akcijah.
Srebrni znak policije za sodelovanje se podeli za večletno pomembno sodelovanje ali pomoč policiji pri opravljanju nalog, povezanih s širitvijo varnostne kulture ali krepitvijo in razvojem varnosti, ali za večkratno pomembno sodelovanje in pomoč pri posameznih varnostnih akcijah.
Bronasti znak policije za sodelovanje se podeli za uspešno sodelovanje ali pomoč policiji pri opravljanju nalog, povezanih s širitvijo varnostne kulture ali krepitvijo in razvojem varnosti, ali za uspešno sodelovanje in pomoč pri posamezni varnostni akciji.
6. Znak policije za dolgoletno delo
9. člen
Za neprekinjeno število let dela v policiji se policistom in drugim delavcem policije podeljujejo znaki policije za dolgoletno delo.
Znaki policije za dolgoletno delo so:
– znak policije za 10 neprekinjenih let dela v policiji;
– znak policije za 20 neprekinjenih let dela v policiji;
– znak policije za 30 neprekinjenih let dela v policiji;
– znak policije za 40 neprekinjenih let dela v policiji.
7. Spominski znak policije
10. člen
S spominskimi znaki se priznava in označuje udeležba oziroma sodelovanje subjektov iz 125. člena Zakona o policiji pri pomembnejših varnostnih dogodkih in aktivnostih policije.
Spominske znake določi minister za notranje zadeve na predlog generalnega direktorja policije.
8. Strelno orožje
11. člen
Za dolgoletno strokovno delo v policiji, za zasluge ali uspehe pri krepitvi varnosti Republike Slovenije ali razvoju in krepitvi Policije se lahko policistom in drugim osebam, ki so zaradi izvajanja policijskih pooblastil oborožene z osebno oborožitvijo, podari strelno orožje.
Strelno orožje kot oblika priznanja se lahko podari tudi upokojenemu policistu.
Za strelno orožje po tem pravilniku se šteje pištola v osebni zadolžitvi ali drugo neformacijsko kratkocevno orožje kategorije B oziroma C po zakonu o orožju.
O podaritvi orožja se izda potrdilo na obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim (obrazec št. 1).
III. POSTOPEK ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ
12. člen
Podelitev priznanj, razen za znak policije za dolgoletno delo, predlagajo predstojniki policijskih enot.
Predstojniki policijskih enot predloge pošljejo preko neposrednega predstojnika enoti generalne policijske uprave, pristojni za kadrovske zadeve, do konca februarja v tekočem letu ali takoj po doseženem uspehu ali storjenem dejanju.
Obrazec predloga iz prejšnjega odstavka je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim.
Priznanja za dolgoletno delo pripravi enota generalne policijske uprave, pristojna za kadrovske zadeve.
13. člen
V predlogu iz prejšnjega člena morajo biti navedene okoliščine, ki utemeljujejo podelitev priznanja.
14. člen
Komisija prispele predloge pregleda in predlaga generalnemu direktorju policije tiste, ki izpolnjujejo pogoje za podelitev priznanja.
Komisija posreduje predloge generalnemu direktorju policije najkasneje do konca meseca aprila v tekočem letu.
O podelitvi priznanj odloča generalni direktor policije z ukazom.
15. člen
O podelitvi priznanj generalnemu direktorju policije in njegovemu namestniku odloča minister.
16. člen
Komisijo iz 15. člena tega pravilnika za dobo pet let imenuje generalni direktor policije.
Komisijo sestavlja sedem članov. Predsednik in člani imajo svoje namestnike.
Komisijo sestavljajo po dva predstavnika generalne policijske uprave in policijskih uprav, predstavnik policijskega sindikata in tajnik komisije iz enote generalne policijske uprave, pristojne za kadrovske zadeve.
Komisija sprejme svoj poslovnik.
17. člen
Enota generalne policijske uprave, pristojna za kadrovske zadeve, skrbi za pravočasno izdelavo in razdelitev priznanj.
Priznanja se podeljuje praviloma na slovesnostih ob dnevu policije, ob državnih praznikih in ob primerni priložnosti po doseženih uspehih ali storjenih dejanjih.
18. člen
Priznanja policije se lahko podeljujejo tudi posmrtno.
Priznanje posmrtno odlikovanega in priznanje, ki odlikovancu ni bilo vročeno v času življenja, se vroči njihovim družinskim članom po vrstnem redu: zakonec, zunajzakonski partner, potomci oziroma posvojenci in njihovi potomci, starši oziroma posvojitelji, bratje oziroma sestre.
Orožje se lahko vroči le odlikovancu osebno.
19. člen
Podelitve priznanj, določenih s tem pravilnikom, razen priznanj za dolgoletno delo in sodelovanje ter orožja, se praviloma javno objavijo.
Generalna policijska uprava o podaritvi orožja obvesti pristojno upravno enoto, ki prejemniku za podarjeno orožje izda ustrezno orožno listino. Obrazec potrdila o podaritvi strelnega orožja je priloga tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim. Potrdilo izkazuje izpolnjevanje pogojev iz 14. člena zakona o orožju.
Stroške zdravniškega pregleda in upravnega postopka v zvezi z izdajo dovoljenja za posest orožja nosi prejemnik.
20. člen
Priznanja policije, razen priznanj iz 4., 5., 9. in 11. člena tega pravilnika, se lahko podeli večkrat.
21. člen
Priznanja veliki ščit policije z zvezdo, medalje za hrabrost, medalje za požrtvovalnost in znake policije za sodelovanje podeljuje generalni direktor policije.
Priznanje ščit policije podeljujejo predstojniki notranjih organizacijskih enot generalne policijske uprave in direktorji policijskih uprav, znake policije za dolgoletno delo, spominske znake policije in orožje pa podeljujejo predstojniki notranjih organizacijskih enot generalne policijske uprave, direktorji policijskih uprav in komandirji policijskih postaj.
IV. NOŠENJE PRIZNANJ
22. člen
Namesto znakov priznanj se praviloma nosijo nadomestni znaki.
23. člen
Znaki priznanj policije se nosijo na levi strani prsi nad zgornjim žepom uniforme ali civilne obleke ali na njem, za državnimi odlikovanji Republike Slovenije.
24. člen
Nadomestni znaki se pripnejo drug poleg drugega, tako da med njimi ni praznega prostora. V eni vrsti so lahko največ trije nadomestni znaki.
Vsi nadomestni znaki so enake velikosti in oblike.
25. člen
Znak priznanja oziroma nadomestni znak sme nositi samo odlikovanec.
Nošenje priznanj je čast, primeren način nošenja pa moralna obveza odlikovancev.
26. člen
Policijske enote na svojih praporih namesto priznanj, ki so jim bila podeljena, nosijo nadomestni trak velikosti 800 mm x 100 mm, ki je po videzu enak kot nadomestni znak za posamezno priznanje, ki jim je bilo podeljeno.
V. PREPOVED NOŠENJA PRIZNANJ
27. člen
Policistu, delavcu policije ali drugemu posamezniku se lahko prekliče pravica do nošenja podeljenega priznanja, če je bil s pravnomočno sodbo obsojen za kaznivo dejanje zoper ustavno ureditev Republike Slovenije ali za kaznivo dejanje zoper človečnost in mednarodno pravo.
Postopek iz prejšnjega odstavka izvede enota generalne policijske uprave, pristojna za kadrovske zadeve.
28. člen
Med prestajanjem zaporne kazni odlikovanec ne sme nositi priznanja.
VI. RAZVID PODELJENIH PRIZNANJ
29. člen
Razvid podeljenih priznanj vodi enota generalne policijske uprave, pristojna za kadrovske zadeve.
Razvid podeljenih priznanj poleg osebnih podatkov o prejemniku vsebuje utemeljitev, podatke o vrsti in številki podeljenega priznanja, številki in datumu ukaza o podelitvi ter datumu vročitve priznanja.
Razvid podarjenega strelnega orožja vsebuje tudi podatke o tipu oziroma vrsti orožja, znamki, modelu oziroma proizvajalcu orožja, kalibru ter tovarniški številki.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
Oblika priznanj, listin o podelitvi, nadomestnih znakov in trakov, način nošenja in druge značilnosti posameznega priznanja so določene s statutom priznanj policije, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim (priloga št. 1).
31. člen
Policistom in delavcem policije, ki so v letu uveljavitve tega pravilnika v policiji neprekinjeno delali več kot 10, 20, 30 ali 40 let, se v dveh letih po uveljavitvi tega pravilnika podeli znak policije za dolgoletno delo, ki ustreza posameznikovemu obdobju dela v policiji.
32. člen
Dobitniki priznanj iz 2. člena tega pravilnika, ki so priznanja pridobili po drugih predpisih, ohranijo pravico do nošenja teh priznanj.
Določbe 22., 23., 24., 25., 27. in 28. člena tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za dobitnike priznanj, ki so priznanja pridobili na podlagi predpisa iz prejšnjega odstavka.
33. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko preneha veljati Uredba o priznanjih organov za notranje zadeve (Uradni list RS, št. 11/91).
Št. 21-3-0/538878-04
Ljubljana, dne 24. junija 2004.
EVA 2004-1711-0028
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti