Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2004 z dne 2. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2004 z dne 2. 8. 2004

Kazalo

3819. Odlok o grbu in zastavi Mestne občine Novo mesto, stran 10357.

Na podlagi 10. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in na podlagi 6. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 15. seji dne 15. julija 2004 sprejel
O D L O K
o grbu in zastavi Mestne občine Novo mesto
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se določata grb in zastava Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: grb in zastava) ter njuna uporaba.
2. člen
Grb in zastava sta istovetnostna simbola in predstavljata ter označujeta pripadnost Mestni občini Novo mesto. Heraldični šrafuri grba in zastave sta opredeljeni v grafični prilogi tega odloka.
II. OBLIKA IN BARVE GRBA
3. člen
Grb Mestne občine Novo mesto je grb mesta Novo mesto.
4. člen
Opis grba – splošno: grb Mestne občine Novo mesto predstavlja njegovega ustanovitelja nadvojvodo Rudolfa IV., odetega v rdeče, sedečega na zlatem prestolu, postavljenem na zelena tla v srebrnem ščitu.
Blazon: Grb Mestne občine Novo mesto je upodobljen na podaljšanem ščitu zrelo-gotskega stila.
Glavni atribut grba predstavlja v rdeče odetega ustanovitelja Novega mesta habsburškega nadvojvodo Rudolfa IV. s črnimi lasmi in brado, sedečega na zlatem prestolu z visokim pravokotnim naslonjalom; prestol je postavljen na zelena tla v srebrnem ščitu; nad-vojvoda nosi bel ovratnik in bele manšete, črn pas z zlatim okrasjem; na prsih nosi red zla-tega runa; njegov rdeč nadvojvodski klobuk ima bel nazobčan obod, od zgoraj ga oklepa zlato streme s križcem na vrhu; v razširjenih rokah drži modro državno jabolko v desnici ter zlato fevdno zastavico v levici; pod robom do tal segajoče tunike so vidna v črna obuvala odeta stopala.
Zunanja zlata obroba ščita služi le kot grbovni okras.
Upodobitev grba v narisu, črno-belem odtisu, v povečani miniaturi pečatne grafike, v heraldični »šrafuri« in v barvah skupaj z barvnimi kodami so sestavni del mape.
»DOS« z občinsko istovetnostno simboliko, ki je sestavni del tega odloka.
III. UPORABA GRBA
5. člen
Grb občine se uporablja:
1. v potrditvenih prvinah ter v vseh oznakah občinskih organov na območju Mestne občine Novo mesto;
2. v prostorih in na poslopju sedeža občine, na sejah občinskega sveta, na listinah, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih in dokumentih, ki jih za službene namene uporablja župan Mestne občine Novo mesto oziroma za predstavljanje po občini pooblaščene osebe;
3. z grbovnim okrasjem okrašen grb se uporablja ob svečanih priložnostih in na vseh uradnih priznanjih občine, kot so plakete, tabelna priznanja, kipci itd.;
4. v drugih primerih, ki jih določa ta odlok.
6. člen
Grb občine se lahko uporablja: ob mednarodnih, državnih, medobčinskih in občinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se občina predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih shodov.
7. člen
Ko se grb uporablja poleg drugega grba lokalne skupnosti, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani.
Na desni strani (v podrejenem položaju) je občinski grb ob državnem (oziroma pokrajinskem) grbu.
Ko se grb uporablja z več drugimi grbi oziroma znaki, je praviloma:
1. v sredini kroga, kadar so grbi in znaki razvrščeni v krogu,
2. v sredini polkroga, kadar so grbi razvrščeni v polkrogu,
3. na čelu kolone, kadar so grbi in znaki razvrščeni v koloni,
4. na prvem mestu oziroma gledano od spredaj na levi strani, kadar so grbi in znaki razvrščeni v vrsto,
5. na čelu skupine, kadar so grbi in znaki razvrščeni v skupine.
Ko se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije, se uporablja po določilih Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94, v nadaljevanju: zakon).
8. člen
Grba ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovan, obledelih barv ali kako drugače neprimeren za uporabo, ki mora biti prilagojena normam o javnem redu tako, da ne krni ugleda Mestne občine Novo mesto.
IV. OBLIKA IN BARVE ZASTAVE
9. člen
Zastava Mestne občine Novo mesto je rumena, bela in rdeča, z grbom mestne občine na prvem rumenem kvadratu zastavine rute. Vetrni del zastavine rute je rdeče barve z belo, v desno rastočo diagonalno progo v širini 1/3 (ene tretjine) višine zastavine rute.
Zastava Mestne občine Novo mesto je pravokotne oblike, razmerje njene višine V proti njeni dolžini L je ena proti dve celi in pet desetin oziroma »V«: »L« = 1: 2,5.
Zastavina ruta je vertikalno deljena na dve po višini enaki, po dolžini pa neenaki barvni polji: prvo kvadratno rumeno polje nosi grb Mestne občine Novo mesto, ki predstavlja nadvojvodo Rudolfa IV. v rdeči obleki z belo-rdeče zlatim vojvodskim klobukom, sedečega na zlatem prestolu, z modrim državnim jabolkom v desnici in rumeno fevdno zastavico v levici.
Vetrni del rdeče zastavine rute nosi v desnorastoči diagonali belo barvno progo, katere širina znaša 1/3 (eno tretjino) višine zastavine rute.
Detajlni prikaz razmerij zastavinih polj in kode njenih barv so sestavni del mape z občinsko istovetnostno simboliko, ki je sestavni del tega odloka.
10. člen
Horizontalna oblika zastave je tista, ki ima na rumenem kvadratu vodoravno položene zastavine rute vertikalno postavljen občinski grb, njen rdeči vetrni del pa nosi v rastoči diagonali belo progo.
Horizontalno zastavino ruto izvešamo na vertikalni drog oziroma njegovo sidrno vrv. Drog je lahko tudi nagnjen, vendar kot med drogom in ravnino (horizontalo) ne sme biti manjši od 45 kotnih stopinj. Če je zastavina ruta horizontalne zastave napeta ali pripeta poševno, kot med njenim spodnjim robom in ravnino (horizontalo) ne sme biti večji od 45 kotnih stopinj.
Vertikalna oblika občinske zastave je tista, ki ima na rumenem kvadratu vertikalno obešene zastavine rute vertikalno postavljen občinski grb. Zastavina ruta je proti prejšnji zaobrnjena za devetdeset kotnih stopinj tako, da njen rdeči vetrni del visi vertikalno navzdol, bela barvna proga na njem pa raste v levo diagonalo.
V. UPORABA ZASTAVE
11. člen
Zastava se izvesi:
1. ob prazniku občine in spominskih dnevih Mestne občine Novo mesto,
2. ob jubilejih, pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah občinskega pomena ipd.,
3. ob obisku uradnih mednarodnih in državnih delegacij ter delegacij lokalnih skupnosti,
4. ob za mestno občino pomembnih komemoracijah, po splošnem protokolu ustrezen način,
5. ob drugih, za Mestno občino Novo mesto pomembnih priložnostih.
V primerih, navedenih v drugi točki tega člena, se zastava izvesi na poslopjih javnih ustanov, na zgradbah oziroma mestih, kjer se izvajajo prireditve.
Župan občine lahko odredi, da se zastava občine izvesi tudi na drugih zgradbah, zlasti ob slovesni seji občinskega sveta, prazniku občine, spominskih dnevih občine, slovesni ali kulturni prireditvi, pomembni za občino ali kadar predstavniki občine sprejemajo uradne obiske.
Zastava občine se izvesi tudi v času sklepanja zakonskih zvez v prostorih, kjer se sklepajo zakonske zveze; v primeru žalovanja pa se zastava izvesi na pol droga.
Zastava se lahko izvesi tudi ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike Slovenije in (ali) EU na način, ki ga določa zakon.
Zastava Mestne občine Novo mesto mora biti stalno izvešena na sedežih organov Mestne občine Novo mesto.
12. člen
Zastave se izvesijo v času praznikov in prireditev, navedenih v 11. členu, in se odstranijo najkasneje 24 ur za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izvešene.
13. člen
Zastave se lahko izvesijo tudi v drugih primerih, kolikor to ni v neskladju z določili tega odloka.
14. člen
Način uporabe zastave Mestne občine Novo mesto ob različnih priložnostih in primerih je analogen načinu izpostavljanja grba občine, obravnavanih v 7. členu tega odloka.
Ko je zastava izvešena skupaj z dvema ali več zastavami (lahko tudi na prekrižanih drogovih), mora biti, gledano od spredaj, drog z zastavo Mestne občine Novo mesto (oziroma vrh droga z zastavo) postavljen na desno pred druge zastave.
Določbe o izvešanju veljajo le za izvešanje zastav na območju Mestne občine Novo mesto.
Ko se zastava izveša skupaj z zastavo Slovenije in (ali) EU, veljajo za način izvešanja določbe zakona.
15. člen
Zastave ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovana, obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana ter na način, ki je v nasprotju z javnim redom ali tako, da krši ugled Mestne občine Novo mesto.
VI. SKUPNA DOLOČILA O UPORABI GRBA IN ZASTAVE
16. člen
Grb in zastava se uporabljata v skladu z določbami tega odloka. Njuna uporaba ne sme škodovati ugledu in dostojanstvu Mestne občine Novo mesto.
Obliko in vsebino uporabe grba in zastave določa župan, če ni drugače določeno z drugimi členi tega odloka.
17. člen
Za pravilno uporabo grba in zastave Mestne občine Novo mesto in pravilno izvajanje tega odloka je odgovoren direktor občinske uprave, ki daje potrebna pojasnila, sprejema prošnje za uporabo simbolov, izvaja odločbe o uporabi simbolov, vodi evidenco izdanih odločb ter opravlja druga strokovnoadministrativna opravila.
18. člen
Prošnji za izdajo dovoljenja za uporabo grba in zastave Mestne občine Novo mesto mora biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe.
Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov uporabnika grba, opis tehnike (ofset tisk, sitotisk, perorisba ali druge vrste tiska, suha tehnika, vezenje, rezbarjenje, fotografija ipd.) in naklado.
Če gre za označbo prireditve, mora prosilec v prošnji opredeliti idejno in vsebinsko namembnost prireditve, za katero prosi, da se dovoli uporaba simbolov.
Prosilec mora dokumentacijo iz prejšnjih odstavkov tega člena predložiti pri občinski upravi Mestne občine Novo mesto v dveh izvodih.
Tiskane materiale, ki vsebujejo grb oziroma zastavo Mestne občine Novo mesto ali dele le-teh, mora prosilec predložiti vodstvu občine na vpogled še pred razpošiljanjem.
19. člen
V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba simbolov, se določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba samo za določen namen ter na določen rok, do katerega je uporaba dovoljena.
Izdano dovoljenje lahko izdajatelj odločbe prekliče, če ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, navedenih v odločbi oziroma dovoljenju, če ne skrbi za primeren videz simbolov ali če s svojim ravnanjem škoduje ugledu občine.
O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena odloča župan občine.
20. člen
Gospodarske družbe, zavodi, društva, ustanove in druge pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež v Mestni občini Novo mesto lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba simbolov v okviru njihove dejavnosti, in to:
1. v njihovi firmi oziroma podjetju,
2. v njihovem zaščitnem znaku (kot tisk in kot aplikacije na raznovrstnih osnovah, samostojnih priponkah, našitkih na oblačilih,
3. v obliki brošur in spominkov (v kulturi in turizmu), ali za drug ekonomsko-propagandni namen,
4. v tiskanih izvedbah tako za kulturne in prosvetne namene kot v ekonomskopropagandnih namenih v sredstvih javnega obveščanja.
O pomembnosti, časovnem trajanju ter o pogojih uporabe simbolov v zgoraj navedenih primerih odloča Mestna občina Novo mesto.
Uporaba simbola (grba) Mestne občine Novo mesto v njegovi celoti se dovoljuje izjemoma samo tistim ustanovam, ki imajo javno pooblastilo za izvajanje posebnih nalog iz pristojnosti občine.
VII. NADZOR NAD ISTOVETNOSTNIMI SIMBOLI
21. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzorujejo direktor občinske uprave in Inšpektorat Mestne občine Novo mesto.
22. člen
Simbolov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih osebah, prav tako ne zavarovati ali uporabljati kot znamko, model ali vzorec za označevanje blaga in storitev, izjeme so zapisane v 17., 18., 19. in 20. členu tega odloka.
Izjemno sta grb in zastava avtorsko zavarovana pred nedovoljenimi posegi v njihovo vsebino in videz pri ustanovi oziroma osebi, ki je simbole ustvarila.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
23. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki:
1. uporablja simbole v nasprotju s tem odlokom ali tako, da kvari ugled Mestne občine Novo mesto,
2. uporablja simbole brez dovoljenja,
3. uporablja simbole, ki so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo.
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo 30.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Izvirniki istovetnostnih simbolov (grb in zastava) se hranijo:
– v Arhivu Republike Slovenije,
– v registru Heraldika, d.o.o., ki je simbole ustvarila,
– v arhivu Mestne občine Novo mesto.
25. člen
Pravne in fizične osebe, ki v svoji dejavnosti uporabljajo različne upodobitve simbola Mestne občine Novo mesto, morajo v roku enega leta videz in uporabo simbola prilagoditi določilom tega odloka.
26. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o izobešanju zastav (Skupščinski Dolenjski list, št. 24, 19. oktober 1978).
27. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 015-05-13/2004
Novo mesto, dne 15. julija 2004.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti