Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2004 z dne 2. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2004 z dne 2. 8. 2004

Kazalo

3806. Sklep o sprejetju programa opremljanja zemljišč za območje zazidalnega načrta Stanovanjska soseska Olmo, stran 10331.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95 – obvezna razlaga, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 ter odločbe in sklepi Ustavnega sodišča v Uradnem listu RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 9/96, 44/96, 68/98, 36/99, 59/99, 100/00 in 51/02), 139. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), 1. člena Navodila o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99) in 27. člena statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) je Občinski svet mestne občine Koper na seji dne 15. 7. 2004 sprejel
S K L E P
o sprejetju programa opremljanja zemljišč za območje zazidalnega načrta Stanovanjska soseska Olmo
1. člen
Sprejme se program opremljanja zemljišč za območje zazidalnega načrta stanovanjska soseska Olmo, ki ga je izdelalo podjetje Parcela d.o.o., Dunajska 109, Ljubljana.
2. člen
Program opremljanja zemljišč se objavi na oglasni deski Mestne občine Koper, Verdijeva 10 in sicer za čas trideset dni. Po preteku tega roka bo program opremljanja zemljišč na vpogled pri občinskem organu pristojnem za opremljanje zemljišč.
3. člen
Za območje zazidalnega načrta Olmo je potrebno izvesti novelacijo programa opremljanja zemljišča z elementi omrežja oskrbovalnih sistemov, ki vplivajo na komunalno infrastrukturo območja zazidalnega načrta Olmo. Do sprejetja novelacije programa opremljanja zemljišč ni možna dokončna odmera komunalnega prispevka.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3506-4/2004
Koper, dne 15. julija 2004.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Ai sensi della Legge sull’autonomia locale, per effetto degli articoli 29 e 51 (Gazzetta uff. della RS, n. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95 – interpretazione autentica, 26/97, 70/97, 10/98, 70/00 e le sentenze e delibere della Corte Costituzionale pubblicate nella Gazzetta ufficiale della RS, n. 6/94, 45/94, 20/95, 9/96, 44/96, 68/98, 36/99, 59/99, 100/00 e 51/92), dell’articolo 139 della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/02, l’articolo 1 delle Prescrizioni in materia del programma d’attrezzamento dei terreni fabbricabili (Gazzetta uff. della RS, n.4/99), come pure dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 15 luglio 2004, ha approvato la
D E L I B E R A
sull’approvazione della novellazione del programma d’attrezzamento dei terreni fabbricabili siti nell’area contemplata dal Piano di edificazione riferito al Comprensorio residenziale di Olmo
Articolo 1
E’ approvata la novellazione del programma d’attrezzamento dei terreni fabbricabili siti nell’area contemplata dal Piano di edificazione riferito al Comprensorio residenziale di Olmo, compilato dalla società Parcela d.o.o., Dunajska 109, Ljubljana.
Articolo 2
Il programma d’attrezzamento dei terreni fabbricabili è pubblicato sull’albo del Comune città di Capodistria, Via Verdi 10, e rimane esposto per un periodo di 30 (trenta) giorni. Decorso tale termine, il programma d’attrezzamento dei terreni fabbricabili sarà disponibile in visione presso l’organo comunale preposto all’attrezzamento dei terreni.
Articolo 3
Per la zona contemplata dal Piano di edificazione di Olmo si rende necessaria la novellazione del programma d’attrezzamento dei terreni con elementi del sistema di distribuzione, i quali influiscono sull’infrastruttura comunale della zona interessata dal piano di edificazione in oggetto. Nel periodo che precede l’approvazione della novellazione del programma d’attrezzamento dei terreni non è attuabile la commisurazione delle quote afferenti alle opere d’urbanizzazione primaria.
Articolo 4
La presente delibera diventa eseguibile il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N.: 3506-4/2004
Capodistria, 15 luglio 2004.
Comune citt a` di Capodistria
il sindaco
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti