Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2004 z dne 2. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2004 z dne 2. 8. 2004

Kazalo

98. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju na področju pomorskega prometa (BRUPMP), stran 4650.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO RUSKE FEDERACIJE O SODELOVANJU NA PODROČJU POMORSKEGA PROMETA (BRUPMP)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju na področju pomorskega prometa (BRUPMP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2004.
Št. 001-22-171/04
Ljubljana, dne 23. julija 2004
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO RUSKE FEDERACIJE O SODELOVANJU NA PODROČJU POMORSKEGA PROMETA (BRUPMP)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju na področju pomorskega prometa, podpisan v Moskvi 12. septembra 2002.
2. člen
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem in ruskem jeziku glasi:
S P O R A Z U M
med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Ruske federacije o sodelovanju na področju pomorskega prometa
Vlada Republike Slovenije in Vlada Ruske federacije, v nadaljnjem besedilu pogodbenici,
želita pripomoči k skladnemu razvoju odnosov na področju plovbe trgovske mornarice med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo, temelječih na načelih enakosti in obojestranske koristi,
želita na vse načine spodbujati mednarodno sodelovanje na tem področju,
se zavedata, da mora blagovno menjavo med državama spremljati učinkovita izmenjava storitev,
zato sta se sporazumeli:
1. člen
Namen tega sporazuma je:
– ureditev in razvijanje odnosov na področju plovbe trgovske mornarice med državama,
– zagotovitev čim boljšega usklajevanja pri plovbi,
– pomoč pri razvoju trgovinskih in gospodarskih odnosov med državama.
2. člen
V tem sporazumu:
a) izraz »pristojni organi« pomeni:
– za Republiko Slovenijo – Ministrstvo za promet,
– za Rusko federacijo – Ministrstvo za promet Ruske federacije;
b) izraz »ladja pogodbenice« pomeni kakršno koli ladjo, registrirano na ozemlju Republike Slovenije ali Ruske federacije, ki plove pod zastavo ene od teh držav v skladu z njeno zakonodajo. Ta izraz pa ne vključuje:
– vojaških ladij in drugih javnih ladij, ki se uporabljajo v nekomercialne namene,
– ladij za hidrografske, oceanografske in znanstvene raziskave,
– ribiških ladij,
– športnih ladij in izletniških jaht;
с) izraz »član posadke« pomeni poveljnika ladje in katero koli drugo osebo, ki med plovbo na ladji dejansko opravlja naloge, povezane z delovanjem ali vzdrževanjem ladje, in je vpisana v seznam ladijske posadke.
3. člen
Pogodbenici podpirata in razvijata učinkovito sodelovanje med oblastmi, odgovornimi za pomorski promet v njunih državah, vključno z medsebojnim posvetovanjem in izmenjavo informacij. Pogodbenici spodbujata tudi razvoj stikov med njunimi ustreznimi ladjarskimi družbami in organizacijami, povezanimi z ladjarstvom.
4. člen
1. Pogodbenici:
a) bosta spodbujali ladje pogodbenic, da sodelujejo pri organizaciji plovbe med pristanišči obeh držav;
b) bosta sodelovali pri odpravljanju ovir, ki bi lahko oteževale razvoj plovbe med pristanišči obeh držav;
c) ne bosta ovirali ladij ene pogodbenice pri plovbi med pristanišči druge pogodbenice in pristanišči tretjih držav.
2. Določbe tega člena se ne nanašajo na pravice ladij tretjih držav, da sodelujejo pri plovbi med pristanišči pogodbenic.
5. člen
1. Vsaka pogodbenica bo zagotovila ladjam druge pogodbenice enako obravnavo, kot jo zagotavlja svojim ladjam, ki opravljajo mednarodni promet, pri prostem dostopu v pristanišča, uporabi pristanišč za natovarjanje in raztovarjanje tovora ter vkrcanje in izkrcanje potnikov, plačevanju pristaniških pristojbin, izvajanju običajnih trgovskih operacij in uporabi drugih pomorskih storitev.
2. Določbe prvega odstavka tega člena:
a) se ne uporabljajo za pristanišča, ki niso odprta za tuje ladje;
b) se ne uporabljajo za dejavnosti, ki jih vsaka pogodbenica namenja le domačim organizacijam, vključno s kabotažo, vleko ladij, pilotažo in reševanjem;
c) ne zavezujejo ene pogodbenice, da ladje druge pogodbenice izvzame iz pravil o obvezni pilotaži, kar pa uveljavlja za svoje ladje;
d) se ne nanašajo na izvajanje predpisov o vstopu in bivanju tujcev.
6. člen
Pogodbenici bosta v okviru zakonodaje in pristaniških pravil svojih držav ustrezno ukrepali, da bi olajšali in pospešili pomorsko plovbo, da bi preprečili neutemeljeno zadrževanje ladij ter da bi, kot je le mogoče, pospešili in poenostavili carinske in druge postopke, ki veljajo v pristaniščih.
7. člen
1. Listine o državni pripadnosti ladij, izmeritvena spričevala in druge ladijske listine, ki jih izda ali prizna ena pogodbenica, prizna tudi druga pogodbenica.
2. Ladje pogodbenice, ki imajo izmeritvena spričevala, izdana na ustrezen način, ne bodo ponovno izmerjene v pristaniščih druge pogodbenice.
8. člen
Vsaka pogodbenica prizna osebne dokumente, ki so jih pristojne oblasti druge pogodbenice izdale članom posadke – svojim državljanom, in daje imetnikom teh dokumentov pravice, predvidene v 9. in 10. členu tega sporazuma, ob upoštevanju tam navedenih pogojev.
Ta osebna dokumenta sta:
– za Republiko Slovenijo – pomorska knjižica,
– za Rusko federacijo – potni list pomorščaka.
9. člen
Imetnikom osebnih dokumentov pomorščaka, navedenih v 8. členu tega sporazuma, je dovoljeno, da so kot člani posadke ladij pogodbenice, ki je izdala osebni dokument pomorščaka, v prostem času, medtem ko je ladja v pristanišču druge pogodbenice, na obali brez vizuma v skladu s pravili, ki veljajo v tem pristanišču, in pod pogojem, da je poveljnik ladje ustreznim organom izročil seznam posadke.
Pri odhodu na obalo in ob vrnitvi na ladjo za omenjene osebe velja mejna in carinska kontrola v tem pristanišču.
10. člen
1. Imetnikom osebnih dokumentov pomorščaka, omenjenih v 8. členu tega sporazuma, je dovoljeno, da kot potniki katerega koli prevoznega sredstva vstopijo na ozemlje države druge pogodbenice ali potujejo čez njeno ozemlje, če so namenjeni na svojo ladjo ali pa gredo na drugo ladjo, če so na poti v svojo državo ali potujejo iz kakršnega koli drugega razloga, ki so ga odobrile oblasti te druge pogodbenice.
2. V vseh primerih, navedenih v prvem odstavku tega člena, morajo imeti pomorščaki ustrezne vizume druge pogodbenice, ki jih bodo izdale pristojne oblasti v najkrajšem možnem času.
3. Če imetnik osebnega dokumenta pomorščaka, omenjenega v 8. členu tega sporazuma, ni državljan Republike Slovenije ali Ruske federacije, se mu skladno z določbami tega člena izda vizum za vstop na ali tranzit čez ozemlje države druge pogodbenice, če je imetniku osebnega dokumenta pomorščaka zajamčena vrnitev na ozemlje pogodbenice, ki mu je ta dokument izdala.
11. člen
1. Ob upoštevanju določb 8. do 10. člena tega sporazuma na ozemlju držav pogodbenic še vedno veljajo predpisi o vstopu, bivanju in odhodu tujcev.
2. Pogodbenici imata pravico odkloniti vstop na ozemlje svoje države vsakemu pomorščaku, ki ga imata za nezaželenega.
12. člen
1. Če ladja ene pogodbenice doživi brodolom, nasede, če jo vrže na obalo ali se ji zgodi kakšna druga nezgoda v teritorialnem morju ali notranjih vodah države druge pogodbenice, bo ta zagotovila ladji, članom posadke, potnikom in tovoru vso možno pomoč, kot jo v podobnih primerih zagotavlja svojim lastnim ladjam, ter o tem čim hitreje obvestila ustrezne organe prve pogodbenice.
2. Tovor in predmeti, rešeni ali raztovorjeni z ladje, navedene v prvem odstavku tega člena, se ne carinijo, če ne bodo izročeni v uporabo ali potrošnjo na ozemlju države druge pogodbenice.
13. člen
1. Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje pri prenosu tehnologij na področju ladjedelništva in popravila ladij v skladu z zakonodajama obeh držav.
2. Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje pri poklicnem izobraževanju kadrov trgovske mornarice in pristaniških uslužbencev.
14. člen
Določbe tega sporazuma ne vplivajo na pravice in obveznosti pogodbenic, ki izhajajo iz drugih mednarodnih pogodb, katerih pogodbenici sta.
15. člen
Pogodbenici bosta pomagali pri ustanavljanju predstavništev ladjarskih družb druge pogodbenice na ozemlju svojih držav.
Dejavnost teh predstavništev ureja zakonodaja države, v kateri je predstavništvo.
16. člen
Predstavniki pristojnih organov obeh pogodbenic se bodo po potrebi sestajali izmenično v Republiki Sloveniji in Ruski federaciji na posvetovanjih o vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje tega sporazuma, in o drugih pomorskih vprašanjih, zanimivih za obe strani.
17. člen
Vsi spori, ki se nanašajo na razlago ali uporabo tega sporazuma, se bodo reševali s pogovori med pristojnima organoma pogodbenic.
Če ta organa ne bi dosegla soglasja, se bodo spori reševali po diplomatski poti.
18. člen
1. Ta sporazum začne veljati trideset dni po dnevu izmenjave pisnih obvestil po diplomatski poti o izpolnitvi notranjih postopkov, potrebnih za začetek veljavnosti sporazuma.
2. Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas in preneha veljati devetdeset dni po dnevu, ko ena pogodbenica po diplomatski poti pisno obvesti drugo pogodbenico o svoji nameri, da odpoveduje sporazum.
Sestavljeno v Moskvi dne 12. septembra 2002 v dveh izvodih v slovenskem in ruskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.
Za Vlado
Republike Slovenije
Tea Petrin l. r.
 
Za Vlado
Ruske federacije
Čengiz Izmailov l. r.
С О Г Л А Ш Е Н И Е
между Правительством Республики Словении и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области морского транспорта
Правительство Республики Словении и Правительство Российской Федерации, в дальнейшем именуемые Договаривающимися Сторонами,
желая содействовать гармоничному развитию отношений в области морского торгового судоходства между Республикой Словенией и Российской Федерацией, которые основываются на принципах равенства и взаимной выгоды,
желая всемерно поощрять международное сотрудничество в этой области,
сознавая, что обмен товарами между двумя странами должен сопровождаться эффективным обменом услугами,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Целью настоящего Соглашения является:
регулирование и развитие отношений в области морского торгового судоходства между двумя странами;
обеспечение наилучшей координации в судоходстве;
содействие развитию торговых и экономических отношений между двумя странами.
Статья 2
Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее:
а) "компетентные органы ":
в Республике Словении – Министерство транспорта;
в Российской Федерации – Министерство транспорта Российской Федерации;
b) "судно Договаривающейся Стороны" – любое судно, зарегистрированное на территории соответственно Республики Словении или Российской Федерации и плавающее под флагом одного из этих государств в соответствии с его законодательством. Однако этот термин не включает:
военные корабли и другие государственные суда, эксплуатируемые в некоммерческих целях;
гидрографические, океанографические и научно-исследовательские суда;
рыболовные суда;
спортивные суда и прогулочные яхты;
с) "член экипажа" – капитан и любое другое лицо, действительно занятое во время рейса на борту судна выполнением обязанностей, связанных с эксплуатацией судна или обслуживанием на нем, и включенное в судовую роль.
Статья 3
Договаривающиеся Стороны поддерживают и развивают эффективное сотрудничество между властями, ответственными за морской транспорт в их странах, в частности, проводят консультации и обмениваются информацией. Договаривающиеся Стороны также поощряют развитие контактов между их соответствующими судоходными компаниями и связанными с судоходством организациями.
Статья 4
1. Договаривающиеся Стороны:
а) способствуют участию судов Договаривающихся Сторон в перевозках морем между портами двух стран;
b) сотрудничают в устранении препятствий, которые могли бы затруднять развитие перевозок морем между портами двух стран;
с) не препятствуют участию судов одной Договаривающейся Стороны в перевозках морем между портами другой Договаривающейся Стороны и портами третьих стран.
2. Положения настоящей статьи не затрагивают право судов третьих стран участвовать в перевозках морем между портами Договаривающихся Сторон.
Статья 5
1. Каждая Договаривающаяся Сторона предоставит судам другой Договаривающейся Стороны такое же обращение, какое она предоставляет своим судам, занятым в международных сообщениях, в отношении свободного доступа в порты, использования портов для погрузки и выгрузки грузов, посадки и высадки пассажиров, уплаты портовых сборов, осуществления обычных коммерческих операций и использования услуг, предназначенных для мореплавания.
2. Положения пункта 1 настоящей статьи:
а) не применяются к портам, не открытым для захода иностранных судов;
b) не применяются к деятельности, зарезервированной каждой из Договаривающихся Сторон для своих организаций, включая, в частности, каботаж, буксировку, лоцманскую проводку и спасание;
с) не обязывают одну Договаривающуюся Сторону распространять на суда другой Договаривающейся Стороны предоставляемые своим судам изъятия из правил об обязательной лоцманской проводке;
d) не затрагивают применения правил, касающихся въезда и пребывания иностранцев.
Статья 6
Договаривающиеся Стороны примут в рамках законодательства и портовых правил их государств соответствующие меры для облегчения и ускорения морского судоходства, предотвращения необоснованных задержек судов, а также для ускорения и упрощения, насколько возможно, осуществления таможенных и иных действующих в портах формальностей.
Статья 7
1. Документы, удостоверяющие национальность судов, мерительные свидетельства и другие судовые документы, выданные или признаваемые одной из Договаривающихся Сторон, будут признаваться и другой Договаривающейся Стороной.
2. Суда каждой из Договаривающихся Сторон, снабженные должным образом выданными мерительными свидетельствами, не будут подвергаться переобмеру в портах другой Договаривающейся Стороны.
Статья 8
Каждая из Договаривающихся Сторон признает удостоверения личности, выданные надлежащими властями другой Договаривающейся Стороны членам экипажа, являющимся гражданами государства этой Договаривающейся Стороны, и предоставляет владельцам таких удостоверений права, предусмотренные в статьях 9 и 10 настоящего Соглашения, при соблюдении указанных в них условий.
Такими удостоверениями личности являются:
для словенских граждан – книжка моряка;
для российских граждан – паспорт моряка.
Статья 9
Владельцам удостоверений личности моряка, указанных в статье 8 настоящего Соглашения, разрешается в качестве членов экипажа судна Договаривающейся Стороны, выдавшей удостоверение личности моряка, находиться в течение времени пребывания судна в порту другой Договаривающейся Стороны в отпуске на берегу без виз в соответствии с действующими в этом порту правилами при условии, что капитан судна передал надлежащим властям судовую роль.
При сходе на берег и возвращении на судно указанные лица подчиняются действующему в этом порту пограничному и таможенному контролю.
Статья 10
1. Владельцам удостоверений личности моряка, указанных в статье 8 настоящего Соглашения, разрешается въезжать в качестве пассажиров любого вида транспорта на территорию государства другой Договаривающейся Стороны или следовать через нее транзитом, когда они направляются на свое судно или переезжают на другое судно, направляются в свою страну или едут по любой другой причине, одобренной властями этой другой Договаривающейся Стороны.
2. Во всех случаях, указанных в пункте 1 настоящей статьи, моряки должны иметь соответствующие визы другой Договаривающейся Стороны, которые будут выдаваться надлежащими властями в возможно короткие сроки.
3. Если владелец удостоверения личности моряка, указанного в статье 8 настоящего Соглашения, не является ни гражданином Республики Словении, ни гражданином Российской Федерации, предусмотренные настоящей статьей визы для въезда или транзитного проезда через территорию государства другой Договаривающейся Стороны будут, выдаваться при условии, что такому владельцу гарантируется возвращение на территорию государства Договаривающейся Стороны, выдавшей, удостоверение личности моряка.
Статья 11
1. При условии соблюдения положений статей 8-10 настоящего ашения на территориях государств Договаривающихся Сторон сохраняют свою силу правила в отношении въезда, пребывания и выезда странцев.
2. Каждая из Договаривающихся Сторон сохраняет право отказать во вьезде на территорию своего государства любому моряку, которого она нежелательным.
Статья 12
1. Если судно одной из Договаривающихся Сторон потерпит кораблекрушение, сядет на мель, будет выброшено на берег или потерпит иную аварию в территориальном море или во внутренних водах государства другой Договаривающейся Стороны, последняя окажет судну, членам екипажа, пассажирам и грузу возможную помощь, предоставляемую в подобных случаях своим собственным судам, и известит как можно скорее соответстаующие власти заинтересованной Договаривающейся Стороны.
2. Груз и предметы, спасенные или выгруженные с судна, указанного в пункте 1 настоящей статьи, не подлежат обложению таможенными пошлинами при условии, что они не будут переданы для использования или употребления на территории государства другой Договаривающейся Стороны.
Статья 13
1. Договаривающиеся Стороны будут поощрять сотрудничество в области передачи технологий по судостроению и судоремонту в соответствии с законодательством их государств.
2. Договаривающиеся Стороны будут поощрять сотрудничество в области профессиональной подготовки кадров морского торгового флота и портовых служащих.
Статья 14
Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и обязательств Договаривающихся Сторон, вытекающих из других международных договоров, участниками которых они являются.
Статья 15
Договаривающиеся Стороны будут оказывать содействие в учреждении на территориях своих государств представительств судоходных компаний другой Договаривающейся Стороны.
Деятельность таких представительств регулируется законодательством страны пребывания.
Статья 16
Представители компетентных органов Договаривающихся Сторон будут при необходимости встречаться поочередно в Республике Словении и Российской Федерации для проведения консультаций по вопросам осуществления настоящего Соглашения, а также по другим вопросам морского судоходства, представляющим взаимный интерес.
Статья 17
Любой спор, касающийся толкования или применения настоящего Соглашения, будет урегулирован путем переговоров между компетентными органами Договаривающихся Сторон.
В случае если согласие не будет достигнуто, спор будет урегулирован по дипломатическим каналам.
Статья 18
1. Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты обмена письменными уведомлениями по дипломатическим каналам о выполнении Договаривающимися Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
2. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и прекращает свое действие по истечении 90 дней с даты, когда одна из Договаривающихся Сторон по дипломатическим каналам в письменной форме уведомит другую Договаривающуюся Сторону о своем намерении прекратить его действие.
Совершено в Москве "12" сентября 2002 г. в двух экземплярах, каждый на словенском и русском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
За Правительство
Республикй Словении
Tэa Петрин c.p.
 
За Правительство
Российской Федерации
Ченгиз Измаилов c.p.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 326-04/04-24/1
Ljubljana, dne 15. julija 2004
EPA 1385-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Feri Horvat l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti