Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2004 z dne 2. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2004 z dne 2. 8. 2004

Kazalo

3826. Odlok o plakatiranju v Občini Sevnica, stran 10374.

Na podlagi 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 4. in 12. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 70/94) in 22. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00 in 65/03) je Občinski svet občine Sevnica na 14. redni seji dne, 19. 7. 2004, sprejel
O D L O K
o plakatiranju v Občini Sevnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
Ta odlok ureja:
– oblikovanje, pridobitev, postavitev, upravljanje in vzdrževanje objektov za nameščanje plakatov, reklam, oglasov, transparentov in podobnih objav (v nadaljnjem besedilu: plakatna mesta);
– nameščanje in odstranjevanje plakatov, reklam, oglasov, transparentov in podobnih objav (v nadaljnjem besedilu: plakati in transparenti).
2. člen
(območja izvajanja)
Določila tega odloka veljajo v naslednjih naseljih Občine Sevnica:
– Krajevna skupnost Blanca: Blanca, Čanje, Dolnje Brezovo, Kladje nad Blanco, Krajna Brda, Poklek nad Blanco, Selce nad Blanco;
– Krajevna skupnost Boštanj: Apnenik pri Boštanju, Boštanj, Dolenji Boštanj, Gabrje, Jablanica, Jelovec, Konjsko, Križ, Laze pri Boštanju, Log, Lukovec, Vrh pri Boštanju;
– Krajevna skupnost Krmelj: Gabrijele, Goveji Dol, Krmelj;
– Krajevna skupnost Loka pri Zidanem Mostu: Breg, Čelovnik, Loka pri Zidanem Mostu, Okroglice, Radež, Razbor, Slap, Šentjur na Polju, Žirovnica;
– Krajevna skupnost Primož: Češnjice, Dedna Gora, Gornje Impolje, Gornje Orle, Primož, Rogačice, Velika Hubajnica;
– Krajevna skupnost Sevnica: Drožanje, Gornje Brezovo, Ledina, Lončarjev Dol, Orehovo, Orešje nad Sevnico, Pečje, Sevnica, Žigrski Vrh;
– Krajevna skupnost Studenec: Arto, Brezovo, Hudo Brezje, Osredek pri Hubajnici, Ponikve pri Studencu, Rovišče pri Studencu, Studenec, Zavratec;
– Krajevna skupnost Šentjanž: Birna vas, Budna vas, Cerovec, Hinje, Kal pri Krmelju, Kamenica, Kamenško, Kladje pri Krmelju, Koludrje, Leskovec v Podborštu, Osredek pri Krmelju, Podboršt, Srednik, Svinjsko, Šentjanž, Štajngrob, Veliki Cirnik;
– Krajevna skupnost Tržišče: Jeperjek, Malkovec, Pijavice, Slančji Vrh, Spodnje Vodale, Škovec, Telče, Tržišče, Zgornje Vodale;
– Krajevna skupnost Zabukovje: Mrzla Planina, Podgorje ob Sevnični, Podvrh, Trnovec, Vranje, Zabukovje nad Sevnico.
3. člen
(nameščanje plakatov in transparentov)
Nameščanje plakatov in transparentov je dovoljeno na krajevno običajnih mestih:
a) na javnih plakatnih mestih (plakatni stebri in plakatni kozolčki);
b) na javnih drogovih namenjenih za napeljavo transparentov preko ceste;
c) na javnih površinah kot samostojno stoječe panoje;
d) na ostalih površinah s soglasjem lastnikov oziroma upravljavcev objekta ali zemljišč.
Plakatna mesta ter plakate in transparente je prepovedano poškodovati in uničiti.
Plakatna mesta morajo biti locirana tako, da ne ovirajo prometa in da se ne povzroča kakršna škoda.
4. člen
(plakatiranje na javnih plakatnih mestih)
Plakatiranje na javnih plakatnih mestih, razen za napeljavo transparentov preko ceste (alinea b, prvega odstavka prejšnjega člena), je brezplačno za vse izvajalce plakatiranja.
Plakati in transparenti z enako vsebino so lahko nameščeni na plakatnih mestih največ 14 dni.
Izvajalec plakatiranja je dolžan pred potekom roka iz drugega odstavka tega člena takoj odstraniti s plakatnih mest vse uničene, poškodovane in onesnažene plakate in transparente.
5. člen
(izjema v izvajanju)
Določbe tega odloka se ne nanašajo na oglase, ki jih na svojih oglasnih mestih znotraj objekta oziroma zemljišča, kjer imajo sedež, namestijo podjetja, društva in druge organizacije.
Za kakršnokoli oglaševanje podjetij, društev in drugih organizacij izven območja, navedenega v prvem odstavku tega člena, veljajo določila tega odloka oziroma odloka o komunalnih taksah.
6. člen
(plakati z volilno propagandnimi sporočili)
Pri nameščanju plakatov z volilno propagandnimi sporočili v času priprav na volitve je izvajalec plakatiranja dolžan upoštevati določila zakona o volilni kampanji.
Organizatorjem volilne kampanje Občina Sevnica izda dovoljenje za brezplačno plakatiranje v času volitev pod pogoji, ki so s strani občine javno objavljeni 60 dni pred dnevom glasovanja.
7. člen
(nadzor nad izvajanjem)
Nadzor nad izvajanjem plakatiranja opravlja komunalni nadzornik Občine Sevnica.
II. PLAKATIRANJE NA DROGOVIH JAVNE RAZSVETLJAVE
8. člen
(javni razpis in koncesija)
Za plakatiranje na drogovih javne razsvetljave se na podlagi javnega razpisa z zbiranjem ponudb izbere najboljšega ponudnika, s katerim se sklene koncesijska pogodba o plakatiranju za dobo petih let.
Javni razpis se objavi na oglasni deski Občine Sevnica ter spletni strani občine.
9. člen
(pogoji za ponudnike)
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti plakatiranja,
– da predloži dokaze, da je ali da bo sposoben zagotoviti izvajanje dejavnosti, navedene v 1. členu tega odloka,
– da pripravi in predloži oceno stroškov za oblikovanje, pridobitev, postavitev, upravljanje in vzdrževanje plakatnih mest,
– da pripravi in predloži oceno lastne cene za nameščanje in odstranjevanje plakatov.
10. člen
(izbor koncesionarja)
Komisijo za vodenje javnega razpisa in za pregled ponudb imenuje župan občine.
O izbiri najugodnejšega ponudnika odloči Občinski svet občine Sevnica.
11. člen
(uspešnost razpisa)
Javni razpis je uspešen, če je do poteka razpisnega roka predložena vsaj ena veljavna ponudba.
Ponudba je neveljavna, če ne vsebuje vseh v razpisu določenih sestavin.
Če javni razpis ne uspe, se lahko ponovi.
12. člen
(pravice in obveznosti izvajalca plakatiranja)
Izvajalec plakatiranja ima:
– pravico do izključnega nameščanja plakatov in transparentov na za to določenih plakatnih mestih;
– pravico, da se mu vložena sredstva za izdelavo plakatnih mest in druga sredstva, vložena v dejavnost, ki je predmet pogodbe, povrnejo iz cene za nameščanje in odstranjevanje plakatov in transparentov;
– pravico in obveznost do upravljanja in vzdrževanja plakatnih mest in odstranjevanja plakatov in transparentov;
– druge pravice in obveznosti, določene s tem odlokom in sklenjeno pogodbo.
Izvajalec plakatiranja ne more dati mest določenih oziroma podeljenih mu za plakatiranje v zakup.
13. člen
(razmerja v zvezi s sredstvi)
Izvajalec plakatiranja krije vse stroške v zvezi s pogodbo in njenim izvajanjem (pridobitev, postavitev, upravljanje in vzdrževanje plakatnih mest idr.).
Sredstva za nameščanje in odstranjevanje oglasov in transparentov so prihodek izvajalca plakatiranja.
Izvajalec plakatiranja Občini Sevnica za izvajanje svoje dejavnosti plačuje nadomestilo za zasedbo plakatnih mest.
14. člen
(prenehanje pogodbe o plakatiranju)
Pogodba o plakatiranju preneha:
– s potekom časa veljavnosti pogodbe;
– z enostransko odpovedjo pogodbe, če izvajalec plakatiranja ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu s pogodbo o plakatiranju;
– z enostransko odpovedjo pogodbe, če izvajalec plakatiranja ne prične izvajati dejavnosti v določenem roku;
– s sporazumom o prenehanju pogodbe.
Podrobnejši pogoji in način prenehanja pogodbe se določijo v pogodbi o plakatiranju.
III. KAZENSKE DOLOČBE
15. člen
Z denarno kaznijo 50.000 SIT je kaznovan lastnik plakata:
– ki namešča plakate in transparente izven določenih plakatnih mest (prvi odstavek 3. člena);
– katerega plakati in transparenti so nameščeni izven določenih javnih plakatnih mest (prvi odstavek 3 člena);
– ki poškoduje in uničuje plakate in transparente na plakatnih mestih (drugi odstavek 3. člena).
– če ne odstrani plakatov in transparentov, ki so nameščeni izven določenih plakatnih mest (tretji odstavek 3. člena).
16. člen
Z denarno kaznijo 10.000 SIT je kaznovan posameznik oziroma odgovorna oseba lastnika plakata:
– ki namešča plakate in transparente izven določenih plakatnih mest (prvi odstavek 3. člena);
– ki poškoduje in uničuje plakate in transparente na plakatnih mestih (drugi odstavek 3. člena).
17. člen
Z denarno kaznijo 100.000 SIT je kaznovan izvajalec plakatiranja na drogovih javne razsvetljave:
– če ne upravlja in vzdržuje plakatnih mest (12. člen);
– če dovoli zakup plakatnih mest (drugi odstavek 12. člena);
– če ne odstrani poškodovane in uničene plakate in transparente (tretji odstavek 4. člena).
18 člen
(izterjava)
Za realizacijo 15., 16. in 17. člena tega odloka je zadolžen komunalni nadzornik Občine Sevnica.
IV. KONČNE DOLOČBE
19. člen
(prehodna določba)
Plakatiranje v posameznem naselju se lahko prične, ko bodo v soglasju s krajevno skupnostjo v kateri se naselje nahaja, postavljena vsa plakatna mesta.
20. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Z začetkom veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o plakatiranju in koncesiji za plakatiranje v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 66/95).
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42304-0016/2004
Sevnica, dne 19. julija 2004.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti