Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2004 z dne 29. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2004 z dne 29. 10. 2004, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

4788. Sklep o potrditvi mandatov poslancem Državnega zbora Republike Slovenije
4789. Sklep o izvolitvi predsednika Državnega zbora Republike Slovenije
4790. Sklep o izvolitvi podpredsednikov Državnega zbora Republike Slovenije
4791. Sklep o imenovanju generalnega sekretarja Državnega zbora Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4792. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih mehiških državah s sedežem v Washingtonu

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4793. Uredba o določitvi obrtnih dejavnosti in mojstrskih nazivov ter obrti podobnih dejavnosti
4794. Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo
4795. Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije in gospodarske javne službe dobava električne energije tarifnim odjemalcem
4796. Uredba o ustanovitvi lovišč s posebnim namenom v Republiki Sloveniji
4797. Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2005-2007 za leto 2005

Sklepi

4799. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Ciudad de Mexicu

Drugi akti

4798. Dopolnitev Akta o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov
4800. Odločba o imenovanju okrožnega državnega tožilca

MINISTRSTVA

4801. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
4802. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
4803. Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka
4804. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
4805. Pravilnik o pogojih za zakol živali izven klavnice za lastno domačo porabo
4806. Pravilnik o pogojih za proizvodnjo in predelavo živil živalskega izvora na kmetiji za neposredno prodajo končnemu potrošniku
4807. Pravilnik o spremembi pravilnika o minimalnih pogojih za zaščito rejnih živali in postopku registracije hlevov za rejo kokoši nesnic
4808. Pravilnik o spremembah pravilnika o razdelitvi vinogradniškega območja v Republiki Sloveniji, absolutnih vinogradniških legah in o dovoljenih ter priporočenih sortah vinske trte
4809. Pravilnik o spremembah pravilnika o veterinarskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati obrati in plovila za proizvodnjo in dajanje na trg ribiških proizvodov
4810. Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov v glasbenih šolah
4811. Pravilnik o sistemih upravljanja varnosti
4812. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni
4813. Seznam zdravil, za katera je oziroma bo prenehalo veljati dovoljenje za promet na predlog imetnika dovoljenja
4814. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v septembru 2004
4859. Pravilnik o spremembi Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2004

USTAVNO SODIŠČE

4815. Sklep o zavrženju zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o izvajanju dogovora o politiki plač za obdobje 2002-2004
4816. Sklep o zavrnitvi pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 4. člena Uredbe o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju Triglavskega narodnega parka v Občini Bohinj in Navodila za pripravo prostora
4817. Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe zoper sklep Višjega sodišča v Kopru
4818. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Celju št. CP 304/2002 z dne 5. 9. 2002 in sodbe Okrajnega sodišča v Velenju št. P 357/2000 z dne 13. 11. 2001
4819. Odločba o razveljavitvi sklepov Okrožnega sodišča v Ljubljani
4820. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja dela 2. člena Zakona o varstvu potrošnikov

BANKA SLOVENIJE

4821. Sklep o objavi povzetka revidiranega letnega poročila in drugih podatkov za podružnice bank držav članic
4822. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o tarifi, po kateri se zaračunavajo nadomestila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4823. Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja
4824. Splošni Akt o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi
4825. Datum nastopa in dela notarke
4826. Razpis volitev štirih članov Državnotožilskega sveta
4827. Tarifna priloga h kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti Slovenije
4828. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost poslovanja z nepremičninami
4829. Pravila kviz loterije "Olimpijska srečka"
4830. Dodatek k pravilom kviz loterije "Olimpijska srečka" za 4. serijo srečk

OBČINE

Brezovica

4831. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
4832. Pravilnik za vrednotenje programov humanitarnih in invalidskih organizacij, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Brezovica

Laško

4833. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Laško
4834. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
4835. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Lendava

4836. Odlok o ustanovitvi Razvojnega, finančnega in nepremičninskega Javnega sklada Občin Lendava, Črenšovci, Kobilje, Turnišče, Velika Polana in Dobrovnik

Litija

4837. Odlok o dopolnitvi Odloka o denarni pomoči za novorojence v Občini Litija

Ljubljana

4838. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
4839. Cenik za posamezne tarifne skupine plina

Ljubno

4840. Odlok o ugotovitvi skladnosti izvedbenega prostorskega akta s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do 2000, dopolnjenega 1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do 1990, usklajenega 1989 za območje Občine Ljubno - dopolnitev v letu 2003
4841. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Ljubno ob Savinji

Majšperk

4842. Tarifni sistem za obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki

Šentjur pri Celju

4843. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjske cone III/1 Šentjur pri Celju (skrajšan postopek)

Škocjan

4844. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Škocjan

Šmartno pri Litiji

4845. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji
4846. Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev v Občini Šmartno pri Litiji
4847. Program priprave lokacijskega načrta za širitev in sanacijo kamnoloma Kmetov Pruh v Jablanici v sklopu sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskih aktov Občine Šmartno pri Litiji
4848. Program priprave ureditvenega načrta za širitev in sanacijo kamnoloma Kepa v Ježcah v sklopu sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskih aktov Občine Šmartno pri Litiji
4849. Program priprave zazidalnega načrta za območje individualne gradnje na obrobju osrednje urbane aglomeracije Velika Kostrevnica v sklopu sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskih aktov Občine Šmartno pri Litiji

Trebnje

4850. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih Občine Trebnje

Videm

4851. Tarifni sistem za obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki

Vransko

4852. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2003
4853. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Vransko

Vrhnika

4854. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinska inšpekcijska služba"

Žalec

4855. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem
4856. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o plačilu komunalnega prispevka v Občini Žalec
4857. Pravilnik za oddajo javnih naročil male vrednosti

Žetale

4858. Tarifni sistem za obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti