Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2004 z dne 29. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2004 z dne 29. 10. 2004

Kazalo

4801. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, stran 14108.

Na podlagi 13. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02 – ZJF-C) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
1. člen
V Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04 in 75/04) se v enotnem kontnem načrtu (Priloga I) spremeni naziv konta 4026 – Najemnine in zakupnine (leasing) tako, da se glasi:
»4026 – Poslovne najemnine in zakupnine«.
2. člen
V okviru konta 4029 – Drugi operativni odhodki se odpre nov podkonto, ki se glasi:
»402937 – Stroški davčnih postopkov«.
3. člen
V okviru skupine kontov 43 – Investicijski transferi se podskupina kontov 430 – Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ter naslednji konti in podkonti:
»4300 – Investicijski transferi občinam
430000 – Investicijski transferi občinam
430001 – Investicijski transferi ožjim delom občin
4301 – Investicijski transferi javnim skladom in agencijam
430100 – Investicijski transferi javnim skladom
430101 – Investicijski transferi javnim agencijam
4302 – Investicijski transferi v državni proračun
430200 – Investicijski transferi v državni proračun
4303 – Investicijski transferi javnim zavodom
430300 – Investicijski transferi javnim zavodom«,
nadomestijo z novo podskupino kontov, novimi konti in podkonti, ki se glasijo:
»432 – Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
4320 – Investicijski transferi občinam
432000 – Investicijski transferi občinam
432001 – Investicijski transferi ožjim delom občin
4321 – Investicijski transferi javnim skladom in agencijam
432100 – Investicijski transferi javnim skladom
432101 – Investicijski transferi javnim agencijam
4322 – Investicijski transferi v državni proračun
432200 – Investicijski transferi v državni proračun
4323 – Investicijski transferi javnim zavodom
432300 – Investicijski transferi javnim zavodom«.
4. člen
V okviru konta 7046 – Letna povračila za uporabo cest, se črta podkonto:
»704600 – Letna povračila za uporabo cest«,
ter se odpreta dva nova podkonta, ki se glasita:
»704604 – Letna povračila za uporabo cest od pravnih oseb
704605 – Letna povračila za uporabo cest od fizičnih oseb in zasebnikov«.
5. člen
V okviru kontov skupine 73 – Prejete donacije se odpre nova podskupina kontov, nov konto in nov podkonto, ki se glasijo:
»732 – Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč
7320 – Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč
732000 – Donacije za obnovo Posočja 2004«.
6. člen
V okviru skupine kontov 750 – Prejeta vračila danih posojil se odprejo nov konto in podkonti, ki se glasijo:
»7509 – Prejeta vračila plačanih poroštev
750900 – Prejeta vračila plačanih poroštev javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin
750901 – Prejeta vračila plačanih poroštev privatnim podjetjem
750902 – Prejeta vračila plačanih poroštev finančnim institucijam
750999 – Prejeta plačila plačanih poroštev drugim«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
Spremembe podskupin kontov, kontov in podkontov se uporabljajo za vodenje poslovnih knjig v letu 2004, razen podkontov iz 2. in 4. člena tega pravilnika, ki se odprejo s 1. januarjem 2005.
Knjigovodske listine, ki so bile podlaga za evidentiranje poslovnih dogodkov v okviru spremenjenih podskupin kontov, kontov in podkontov se štejejo za knjigovodske listine kot podlaga za evidentiranje poslovnih dogodkov v okviru novih podskupin kontov, kontov in podkontov v skladu s tem pravilnikom.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-26/2004/9
Ljubljana, dne 22. oktobra 2004.
EVA 2004-1611-0187
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost