Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2004 z dne 29. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2004 z dne 29. 10. 2004

Kazalo

4847. Program priprave lokacijskega načrta za širitev in sanacijo kamnoloma Kmetov Pruh v Jablanici v sklopu sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskih aktov Občine Šmartno pri Litiji, stran 14169.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) sprejme župan Občine Šmartno pri Litiji
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta za širitev in sanacijo kamnoloma Kmetov Pruh v Jablanici v sklopu sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskih aktov Občine Šmartno pri Litiji
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo prostorskega akta
Glede na kakovost gradbenega materiala se izraža interes po širitvi obstoječega kamnoloma Kmetov Pruh v Jablanici. Kamnolom bo namenjen za pridobivanje in raziskovanje zalog in kvalitete tehničnega gradbenega kamna (dolomita) ter drugim površinam znotraj ureditvenega območja – gozd, ki se mu ne sme spremiti raba in dovozna cesta. V času izkoriščanja in po njegovi opustitvi je predvidena tudi sanacija degradiranih površin.
 
II. Predmet in programska izhodišča sprejetja prostorskega akta
Predmet sprejetja je Lokacijski načrt za širitev in sanacijo kamnoloma Kmetov Pruh v Jablanici v sklopu sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskih aktov Občine Šmartno pri Litiji.
Občina Šmartno pri Litiji je dne 30. 9. 2004 ob 11. uri v skladu z 28. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1 v nadaljevanju: ZureP-1) sklicalo prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva, in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega akta.
Na prostorski konferenci ni bilo nobenih predstavnikov gospodarstva, interesnih združenj ter organizirane javnosti.
 
III. Okvirno ureditveno območje prostorskega akta
Ureditveno območje se nahaja ob lokalni cesti Litija – Šmartno pri Litiji – Gabrovica, kjer se zajeda v severno pobočje hribovja Teroh, ter zajema območje parc. št. 1002, 1003, 1015 k.o. Jablanica in 1247/2 k.o. Liberga, kar je razvidno iz katastrskega načrta M 1:2880 in PKN 1:5000.
IV. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega izvedbenega akta
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave prostorskih izvedbenih aktov podati smernice za njihovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje so:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije,
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (področje ohranjanja narave, področje varstva okolja, področje upravljanja z vodami),
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
– Občina Šmartno pri Litiji – lokalne poti
– Občina Šmartno pri Litiji – vodovod
– Zavod za gozdove Slovenije OE Ljubljana,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana,
– Zavod za varstvo narave, OE Ljubljana,
– ELEKTRO LJUBLJANA d.d., PE Elektro Ljubljana okolica,
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana,
– Geoplin d.o.o.,
– Javno podjetje komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.
– Druge občinske gospodarske javne službe, ter drugi organi in organizacije v kolikor bi se v postopku priprave prostorskih aktov izkazalo, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
 
V. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri pripravi osnutka občinskega lokacijskega načrta se upoštevajo že izdelana strokovna gradiva in pridobljeni podatki, ter upošteva določila Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04), ter Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
 
VI. Roki za pripravo prostorskega akta
– Občina zagotovi gradivo za pridobitev smernic (najmanj situativni prikaz prostorske ureditve v merilu 1:5000 z minimalnim tehničnim poročilom) po sprejetju tega programa priprave.
– Občina pridobi smernice za načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora iz IV. točke tega programa priprave.
– Nosilci urejanja prostora podajo smernice najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge.
– Izdelovalec izdela analizo smernic ter ob upoštevanju le te ter analize prostora izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve po prejemu smernic.
– Izdelovalec zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag, določenih v V. točki tega programa priprave.
– Izdelovalec izdela predlog osnutka Lokacijskega načrta za širitev in sanacijo kamnoloma Kmetov Pruh v Jablanici.
– Občina Šmartno pri Litiji skliče 2. prostorsko konferenco, ki je najmanj štirinajst dni pred javno razgrnitvijo prostorskega akta. Datum ter kraj in čas zbora konference Občina Šmartno pri Litiji objavi vsaj v dveh sredstvih javnega obveščanja.
– Župan s sklepom odredi javno razgrnitev predloga Lokacijskega načrta za širitev in sanacijo kamnoloma Kmetov Pruh v Jablanici.
– Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.
– Občina Šmartno pri Litiji obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave z objavo v uradnem glasilu, ter na krajevno pristojen način.
– Občina Šmartno pri Litiji v času javne razgrnitve organizira javno obravnavo.
– Občina Šmartno pri Litiji z izdelovalcem preuči pripombe in predloge.
– Izdelovalec pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja.
– Izdelovalec zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb in predlogov.
– Izdelovalec izdela dopolnjen predlog Lokacijskega načrta za širitev in sanacijo kamnoloma Kmetov Pruh v Jablanici in pozove nosilce urejanja prostora iz IV. točke tega programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu.
– Nosilci urejanja prostora podajo mnenje najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge.
– Občinski svet sprejme Odlok o lokacijskem načrtu za širitev in sanacijo kamnoloma Kmetov Pruh v Jablanici.
– Pred objavo odloka je treba sprejeti prostorski akt poslati ministru za prostor v potrditev. Vlogi za potrditev Občina Šmartno pri Litiji priloži prostorski izvedbeni akt z njegovim odlokom in priloge.
– Objava odloka v Uradnem glasilu Občine Šmartno pri Litiji.
 
VII. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta
Za izdelavo strokovnih podlag ter izvedbo ostalih potrebnih del v okviru sprejetja Lokacijskega načrta za širitev in sanacijo kamnoloma Kmetov Pruh v Jablanici zagotovijo sredstva pobudniki.
 
VIII. Objava programa priprave
Ta Program priprave se objavi v Uradnem listu RS.
Šmartno pri Litiji, dne 15. oktobra 2004.
Št. 352-08/2003
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l. r.

AAA Zlata odličnost