Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2004 z dne 29. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2004 z dne 29. 10. 2004

Kazalo

4824. Splošni Akt o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi, stran 14140.

Na podlagi četrtega odstavka 117. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04) izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
S P L O Š N I A K T
o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi
1. člen
(vsebina)
Ta splošni akt predpisuje pogoje za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi.
2. člen
(pojmi)
V tem splošnem aktu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. Amaterski radiofrekvenčni pasovi so radijske frekvence, ki so za radioamatersko in radioamatersko satelitsko storitev predvidene s predpisi, ki določajo načrt razporeditve radiofrekvenčnih pasov in uporabo radijskih frekvenc.
2. Amaterska radijska postaja je postaja za uporabo v radioamaterski oziroma radioamaterski satelitski storitvi.
3. Radioamatersko društvo je po predpisih registrirano društvo radioamaterjev.
4. Radioamaterska organizacija je po predpisih registrirana zveza radioamaterskih društev, ki zastopa njihove skupne interese doma in v tujini ter je članica mednarodne radioamaterske organizacije (IARU – International Amateur Radio Union).
5. Klicni znaki so mednarodno predpisani identifikacijski znaki sestavljeni iz črk in številk po pravilih, določenih v 19. členu Pravilnika o radiokomunikacijah Mednarodne telekomunikacijske zveze (Radio Regulations, International Telecommunication Union), s katerim se identificira oddajanje amaterskih radijskih postaj.
6. Radioamatersko dovoljenje je odločba Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija), s katero se podeli pravico do uporabe radijskih frekvenc predvidenih za radioamatersko in radioamatersko satelitsko storitev.
Ostali pojmi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo enak pomen, kot je to določeno v Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04, v nadaljnjem besedilu: zakon) ter Uredbi o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov (Uradni list RS, št. 98/01; v nadaljnjem besedilu: uredba), ki velja na podlagi 170. člena zakona.
3. člen
(pogoji za uporabo amaterskih radijskih postaj)
Pogoji uporabe amaterske radijske postaje morajo biti glede na namen uporabe amaterskih radiofrekvenčnih pasov in razred radioamaterja skladni:
– z notranjo razdelitvijo in načinom dela znotraj amaterskih radiofrekvenčnih pasov, postopkom in vsebino amaterskih radijskih zvez ter z lastnostmi amaterskih radijskih postaj,
– z dokumenti ITU, CEPT, IARU in radioamaterske organizacije ter
– s temenskimi močmi oddajnikov amaterske radijske postaje, ki ne presegajo vrednosti določenih v predpisu, ki določa uporabo radijskih frekvenc.
4. člen
(tehnični ukrepi za zagotavljanje elektromagnetne združljivosti)
Radioamater mora skladno z veljavnimi predpisi izvesti oziroma zagotoviti potrebne tehnične ukrepe za zagotavljanje elektromagnetne združljivosti (EMC).
Zaradi zmanjšanja možnosti nastanka škodljivih motenj mora radioamater opravljati preizkuse, nastavitve in meritve na oddajniku amaterske radijske postaje, ki je umetno obremenjena in ne seva.
5. člen
(klicni znak)
Klicni znak, s katerimi se identificira oddajanje amaterske radijske postaje, je sestavljen iz:
– iz črke in števke: S5;
– iz števke (0,1,2,....9);
– iz ene, dveh ali treh črk od 26. črk latinice, skladno z določili Pravilnika o radiokomunikacijah ITU, pri čemer se ne smejo uporabljati kombinacije črk, ki bi zaradi podobnosti s signali za nesrečo, nevarnost, alarm ali nujnost utegnile povzročiti zmedo.
Klicni znaki amaterskih radijskih postaj se določijo iz zaporedij klicnih znakov S51A-S50ZZZ na naslednji način:
  Tabela št. 1
 
+-------------------+--------------------------------------------+
|Zaporedje klicnih |Nosilci identifikacije oddajanja amaterskih |
|znakov       |radijskih postaj              |
+-------------------+--------------------------------------------+
|S51A – S50Z    |radioamaterji A razreda, radioamaterska   |
|          |društva in radioamaterska organizacija   |
+-------------------+--------------------------------------------+
|S51AA – S50ZZ   |radioamaterji A razreda           |
+-------------------+--------------------------------------------+
|S51AAA – S51ZZZ  |radioamaterska društva in radioamaterska  |
|          |organizacija                |
+-------------------+--------------------------------------------+
|S52AAA – S52ZZZ  |radioamaterji N razreda           |
+-------------------+--------------------------------------------+
|S53AAA – S53ZZZ  |radioamaterska društva in radioamaterska  |
|          |organizacija                |
+-------------------+--------------------------------------------+
|S54AAA – S54ZZZ  |radioamaterji A razreda           |
+-------------------+--------------------------------------------+
|S55AAA – S55RZZ  |radioamaterska organizacija za amaterske  |
|          |radijske postaje-repetitorje, amaterske   |
|          |radijske postaje-radijske svetilnike in   |
|          |amaterske radijske postaje za posebne    |
|          |tehnike prenosa               |
+-------------------+--------------------------------------------+
|S55SAA – S55SZZ  |radioamaterska organizacija za amaterske  |
|          |radijske postaje-repetitorje, ki delujejo v |
|          |amaterskem radiofrekvenčnem pasu 1,2 GHz  |
+-------------------+--------------------------------------------+
|S55TAA – S55TZZ  |radioamaterska organizacija za amaterske  |
|          |radijske postaje-repetitorje, amaterske   |
|          |radijske postaje-radijske svetilnike in   |
|          |amaterske radijske postaje za posebne    |
|          |tehnike prenosa               |
+-------------------+--------------------------------------------+
|S55UAA – S55UZZ  |radioamaterska organizacija za amaterske  |
|          |radijske postaje-repetitorje, ki delujejo v |
|          |amaterskem radiofrekvenčnem pasu 432 MHz  |
+-------------------+--------------------------------------------+
|S55VAA – S55VZZ  |radioamaterska organizacija za amaterske  |
|          |radijske postaje-repetitorje, ki delujejo v |
|          |amaterskem radiofrekvenčnem pasu 144 MHz  |
+-------------------+--------------------------------------------+
|S55WAA – S55XZZ  |radioamaterska organizacija za amaterske  |
|          |radijske postaje-repetitorje, amaterske   |
|          |radijske postaje-radijske svetilnike in   |
|          |amaterske radijske postaje za posebne    |
|          |tehnike prenosa               |
+-------------------+--------------------------------------------+
|S55YAA – S55YZZ  |radioamaterska organizacija za amaterske  |
|          |radijske postaje za posebne tehnike prenosa |
|          |v radioamaterskem računalniškem omrežju   |
+-------------------+--------------------------------------------+
|S55ZAA – S55ZZZ  |radioamaterska organizacija za amaterske  |
|          |radijske postaje-radijske svetilnike    |
+-------------------+--------------------------------------------+
|S56AAA – S57ZZZ  |radioamaterji A razreda           |
+-------------------+--------------------------------------------+
|S58AAA – S58ZZZ  |radioamaterji N razreda           |
+-------------------+--------------------------------------------+
|S59AAA – S50ZZZ  |radioamaterska društva in radioamaterska  |
|          |organizacija                |
+-------------------+--------------------------------------------+
Oddajanje amaterske radijske postaje na slovenski ladji, ki je izven obalnega morja Republike Slovenije, se mora identificirati s svojim klicnim znakom, kateremu se doda pripona, sestavljena iz ulomkove črte (/) in črk “MM”.
Klicni znak se dodeli z radioamaterskim dovoljenjem iz tega splošnega akta.
Zaradi omejitve možnosti zavajajoče identifikacije, se klicni znaki, katerih dovoljenja so prenehala veljati, lahko dodelijo novemu imetniku po petletnem roku mirovanja.
6. člen
(klicni znaki tujih radioamaterjev na začasnem obisku
v Republiki Sloveniji)
Tujim radioamaterjem na začasnem obisku v Republiki Sloveniji, ki nimajo CEPT radioamaterskega dovoljenja, se izda odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc s smiselno uporabo določb dokumenta CEPT, T/R 61-01.
7. člen
(izpiti)
Izpiti za radioamaterje se opravljajo v skladu s kriteriji, ki določajo izpitne predmete, predpisano učno snov za posamezen razred radioamaterja in merila za ocenjevanje znanja. V skladu z dokumentoma CEPT, T/R 61-02 (Harmonised Amateur Radio Examination Certificates – HAREC) in CEPT/ERC Report 32 kriterije na predlog radioamaterske organizacije izda agencija.
Izpit se opravlja pred izpitno komisijo. Člane komisij – izpraševalce iz vrst radioamaterjev razreda A na predlog radioamaterske organizacije imenuje direktor agencije.
Izpiti se opravljajo praviloma v štirih izpitnih rokih letno, ki se določijo v naprej v koordinaciji z radioamatersko organizacijo ter jih agencija objavi na svojih spletnih straneh.
8. člen
(razred radioamaterja)
Izpit iz prejšnjega člena se opravlja za razred radioamaterja:
– razred A: zahtevna znanja določena s predpisano učno snovjo iz prvega odstavka prejšnjega člena v skladu z dokumentom CEPT, T/R 61-02 (HAREC) ter
– razred N: manj zahtevna znanja določena s predpisano učno snovjo iz prvega odstavka prejšnjega člena v skladu z dokumentom CEPT, ERC Report 32.
Sprejem in oddaja Morzejevih znakov je izbirni predmet, ki ga lahko kandidat opravlja ne glede na razred radioamaterja.
Oseba, ki je v tujini opravila izpit v skladu z dokumentom CEPT, T/R 61-02 (HAREC), se prizna izpit za radioamaterja A razreda.
Osebam, ki jih ne obravnava prejšnji odstavek tega člena, se opravljeni izpit za radioamaterja prizna v razredu, ki ustreza predloženemu dokumentu pristojnega organa.
9. člen
(postopek opravljanja izpitov)
Kandidat mora vložiti pri radioamaterski organizaciji prijavnico za izpit, katere vzorec je v prilogi 1.
Kandidat mora biti obveščen o kraju in času opravljanja izpita najmanj 8 dni pred izpitnim rokom.
Izpit se opravlja pred tremi izpraševalci – člani komisije. Delo izpitne komisije vodi njen predsednik.
Kandidat se mora na zahtevo komisije identificirati z osebnim dokumentom.
Pred začetkom izpita mora komisija seznaniti kandidata s pravili za izvedbo izpita.
Kandidat mora upoštevati navodila komisije.
Če se pred ali v času izvajanja izpita nedvoumno ugotovi, da je kandidat na kakršenkoli način kršil pravila, ga komisija izključi oziroma ne more nadaljevati izpita.
Če obstajajo tehtni razlogi, ali če zdravstveno stanje kandidata ne omogoča izvedbo izpita pod predhodno navedenimi pogoji v tem členu, lahko komisija na prošnjo kandidata dopusti opravljanje izpita pod posebnimi pogoji. Kraj, datum, čas in način posebne izvedbe izpita določi komisija.
Po preizkusu znanja komisija da kandidatu oceno: »je opravil« ali »ni opravil« in izdela poročilo (priloga 2) v treh izvodih, in sicer en izvod za kandidata, en izvod za agencijo in en izvod za komisijo.
10. člen
(listine)
Spričevalo HAREC predvideno v dokumentu CEPT, T/R 61-02, izda radioamaterju agencija na njegovo vlogo.
Radioamatersko dovoljenje oziroma CEPT radioamatersko dovoljenje, predvideno v dokumentu CEPT, T/R 61-01, ki vsebuje podatke o imetniku dovoljenja, razred radioamaterja in dodeljen klicni znak ter podatek o uspešno opravljenem preizkusu znanja sprejema in oddaje Morzejevih znakov, izda agencija na podlagi vloge radioamaterja. Agencija izda tudi radioamatersko dovoljenje za radioamatersko organizacijo ali radioamatersko društvo na podlagi njihove vloge.
11. člen
(prehodne določbe)
Z dnem uveljavitve tega splošnega akta dosedanji radio­amaterski razredi I., II. in III. postanejo razred A.
Dosedanjim radioamaterjem razredov I. in II. se prizna opravljen preizkus znanja sprejema in oddaje Morzejevih znakov.
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta splošni akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 22. oktobra 2004.
EVA 2004-2812-0006
Nikolaj Simič l. r.
Direktor

AAA Zlata odličnost