Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2004 z dne 29. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2004 z dne 29. 10. 2004

Kazalo

4854. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinska inšpekcijska služba", stran 14183.

Na podlagi 49.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl., 26/97, 70/97 in 68/98 – odl. US RS, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popr. sklepa US) so:
– Občinski svet občine Vrhnika na 16. seji dne 23. 9. 2004
– Občinski svet občine Logatec na 13. seji dne 9. 9. 2004
– Občinski svet občine Brezovica na 14. seji dne 20. 5. 2004
– Občinski svet občine Dobrova-Polhov Gradec na 14. seji dne 6. 10. 2004
– Občinski svet občine Borovnica na 16. seji dne 23. 9. 2004
sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcijska služba«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se kot organ skupne občinske uprave za izvrševanje upravnih nalog na področju inšpekcijskega nadzora, ustanavlja »Medobčinska inšpekcijska služba« (v nadaljevanju: inšpekcijska služba) na območjih občin Vrhnika, Logatec, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec in Borovnica (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice).
2. člen
Inšpekcijska služba ima status samostojnega skupnega upravnega organa občine iz 1. člena tega odloka.
Ustanoviteljske pravice v imenu občin ustanoviteljic izvršujejo njihovi župani.
3. člen
Naziv organa skupne občinske uprave je: »Medobčinska inšpekcijska služba«.
Sedež inšpekcijske službe je: Vrhnika, Tržaška cesta 1.
Inšpekcijska služba ima pečat okrogle oblike, ob zunanjem robu je napis “Medobčinska inšpekcijska služba” v sredini pa “Vrhnika, Logatec, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec in Borovnica”.
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA
4. člen
Inšpekcijska služba opravlja upravne naloge izvajanja inšpekcijskega nadzorstva nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov na področjih, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic skladno z zakonom.
Inšpekcijsko nadzorstvo se opravlja kot redni mesečni inšpekcijski pregled ter kot izredni inšpekcijski pregled na podlagi obvestila pristojni občinski upravi.
5. člen
Pri izvrševanju upravnih nalog nastopa inšpekcijska služba kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
Upravni akti, ki jih izdajajo pooblaščene osebe inšpekcijske službe, imajo v glavi naziv inšpekcijske službe, izdajajo pa se v imenu krajevno pristojne občine ustanoviteljice.
Inšpekcijska služba mora pri izvrševanju upravnih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogih direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja inšpekcijske službe, pa po skupnih usmeritvah vseh županov občin ustanoviteljic.
6. člen
Medobčinsko inšpekcijsko službo vodi vodja inšpekcijske službe, ki ga na podlagi izvedenega javnega natečaja z večino glasov imenujejo in razrešujejo župani občin ustanoviteljic.
Vodja inšpekcijske službe mora imeti univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj ter opravljen ustrezen strokovni izpit.
Vodja inšpekcijske službe odgovarja za izvrševanje upravnih nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice županu in direktorju občinske uprave te občine, za delo organa skupne občinske uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
Vodja inšpekcijske službe mora enkrat letno o svojem delu in ugotovitvah poročati Občinskim svetom občin ustanoviteljic.
7. člen
Vodja inšpekcijske službe predstavlja in zastopa inšpekcijsko službo, določi sistemizacijo delovnih mest, organizira opravljanje nalog inšpekcijske službe, skrbi za izdelavo in realizacijo programa dela ter opravlja vsa dela in naloge, ki so potrebne za redno, pravočasno, strokovno in učinkovito delo medobčinske inšpekcijske službe.
Vodja inšpekcijske službe odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v inšpekcijski službi.
8. člen
O izločitvi vodje inšpekcijske službe odloča direktor občinske uprave občine ustanoviteljice v katere krajevno pristojnost zadeva spada, ki v primeru izločitve zaposlenega, o stvari tudi odloči.
III. SREDSTVA ZA DELO
9. člen
Sredstva za delo inšpekcijske službe občine ustanoviteljice zagotavljajo v svojih proračunih.
Sredstva za delo inšpekcijske službe zagotavljajo občine ustanoviteljice v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic.
Za dolgove iz delovanja skupne občinske uprave občine ustanoviteljice odgovarjajo solidarno.
Skupni upravni organ posluje preko podračuna proračuna Občine Vrhnika.
IV. DOGOVOR O MEDSEBOJNIH PRAVICAH, OBVEZNOSTIH IN ODGOVORNOSTIH
10. člen
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti občine ustanoviteljice uredijo z dogovorom, ki ga podpišejo župani občin ustanoviteljic, s katerim podrobneje določijo svoje pravice in obveznosti do inšpekcijske službe, načrtovanje in način dela, način poročanja, način financiranja, opravljanja administrativnih, strokovnih, pomožnih in drugih nalog za inšpekcijsko službo ter druge, za nemoteno delo inšpekcijske službe pomembne zadeve (v nadaljevanju: dogovor). Obseg dela se določa s trimesečnimi plani za posamezno občino ustanoviteljico.
11. člen
Za delo inšpekcijske službe zagotovijo opremo in prostor občine ustanoviteljice, vsaka na svojem sedežu. Podrobnejše obveznosti občin ustanoviteljic iz naslova uporabe premoženja dogovorijo župani občin v dogovoru iz prejšnjega člena tega odloka.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Inšpekcijska služba začne z delom 1. 1. 2005, v posamezni občini ustanoviteljici pa skladno z dogovorom.
Inšpekcijska služba prevzame od občin ustanoviteljic upravne naloge in pristojnosti na področjih inšpekcijskega nadzorstva skladno z dogovorom.
13. člen
Druge občine lahko pristopijo k ustanovljeni medobčinski inšpekcijski službi, če sklep o tem sprejmejo na pristojnem organu občine in se s pristopom strinjajo občine ustanoviteljice. Občinska uprava Občine Vrhnika opravi preračun zagotavljanja sredstev za delo inšpekcijske službe skladno z drugim odstavkom 9. člena tega odloka.
14. člen
Namero za izstop iz organa skupne občinske uprave po tem odloku, mora občina ustanoviteljica pisno podati vodji inšpekcijske službe najmanj 12 mesecev pred nameravanim izstopom.
Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do inšpekcijske službe in ko pričnejo veljati spremembe tega odloka.
15. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga sprejmejo občinski sveti občin ustanoviteljic. V Uradnem listu Republike Slovenije ga objavi Občina Vrhnika. Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2/01-002-5/2004
Vrhnika, dne 11. oktobra 2004.
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l. r.
Logatec, dne 11. oktobra 2004.
Župan
Občine Logatec
Janez Nagode l. r.
Brezovica, dne 11. oktobra 2004.
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.
Dobrova-Polhov Gradec, dne 13. oktobra 2004.
Župan
Občine Dobrova-Polhov Gradec
Lovro Mrak, u.d.v.i. l.r.
Borovnica, dne 11. oktobra 2004.
Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.

AAA Zlata odličnost