Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2004 z dne 4. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2004 z dne 4. 11. 2004, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4860. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
4861. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
4862. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4863. Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo

Sklepi

4864. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Mendozi
4865. Sklep o imenovanju častnega konzula v Mendozi

MINISTRSTVA

4866. Pravilnik o načinu izračuna plačil na podlagi obvestila, za uporabo radijskih frekvenc in za uporabo številk
4867. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o kakovosti in načinu izvajanja univerzalnih poštnih storitev
4868. Pravilnik o kakovosti storitve za enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili "112"
4869. Pravilnik o reševalcih iz vode
4870. Pravilnik o ravnanju z rabljenimi motornimi vozili
4871. Pravilnik o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo
4872. Seznam fitofarmacevtskih sredstev, ki jim je prenehala registracija v Republiki Sloveniji v obdobju od 1. avgusta 2003 do 15. septembra 2004
4873. Odločba o imenovanju za izvajanje strokovno tehničnih nalog v okviru postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril

USTAVNO SODIŠČE

4874. Odločba o razveljavitvi 2. in 8. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč Občine Slovenska Bistrica, kolikor nalagata plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od površine tranzitnih in prenosnih omrežij za izvajanje poslovne dejavnosti transporta plinastih goriv
4875. Odločba o razveljavitvi 1. člena Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in za volitve župana v Občini Divača
4876. Odločba o razveljavitvi sklepov Višjega in Okrajnega sodišča ter vrnitvi zadeve v novo sojenje
4877. Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča
4878. Odločba o delni razveljavitvi Navodila o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na volitvah predsednika republike

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4879. Sklep o podrobnejših pravilih za izračun minimalnega kapitala zavarovalnic
4880. Metodološko navodilo o posredovanju podatkov iz podatkovne baze letnih poročil posameznih poslovnih subjektov, predloženih na poenotenih obrazcih

OBČINE

Kidričevo

4881. Sklep o višini avtorskih honorarjev v glasilu Ravno polje

Koper

4882. Odlok o ugotovitvi, katere sestavine prostorskih izvedbenih aktov so v nasprotju s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper
4883. Sklep o uvedbi javne službe "upravljanje določenih javnih parkirišč" na parkirnem pasu na Vojkovem nabrežju v Kopru
4884. Ugotovitveni sklep
4885. Pravilnik o štipendiranju

Krško

4886. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Krško za leto 2004

Laško

4887. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2004

Majšperk

4888. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2004
4889. Sklep o povišanju vrednosti povračila za priključek stanovanjskih objektov na kanalsko omrežje za odpadne vode

Podlehnik

4890. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Podlehnik
4891. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Šmarje pri Jelšah

4892. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Šmarje pri Jelšah
4893. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
4894. Odlok o ugotovitvi, kateri prostorsko izvedbeni akti so usklajeni s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah
4895. Odlok o dopolnitvah in spremembah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah
4896. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Zavrč

4897. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta občine Zavrč
4898. Tarifni sistem za obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti