Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2004 z dne 4. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2004 z dne 4. 11. 2004

Kazalo

4870. Pravilnik o ravnanju z rabljenimi motornimi vozili, stran 14210.

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) izdaja minister za okolje, prostor in energijo
P R A V I L N I K
o ravnanju z izrabljenimi motornimi vozili
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik določa v skladu z Direktivo Evropskega Parlamenta in Sveta 2000/53/EC z dne 18. septembra 2000 o izrabljenih motornih vozilih (UL L št. 269, z dne 21. 10. 2000, stran 34) pravila ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili s ciljem, da se s ponovno uporabo, recikliranjem in drugimi oblikami predelave zmanjša količina odstranjenih izrabljenih motornih vozil.
(2) Ta pravilnik določa tudi ukrepe varstva okolja, ki jih morajo v življenjski dobi motornih vozil izvajati proizvajalci, končni uporabniki in osebe, ki so neposredno vključene v obdelavo izrabljenih motornih vozil ali ponovno uporabo sestavnih delov izrabljenih motornih vozil.
2. člen
(1) Določbe tega pravilnika veljajo za izrabljena motorna vozila naslednjih kategorij:
– kategorije M(1), to so vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg sedeža voznika,
– kategorije N(1), to so vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone in
– kategorije L(5), to so vozila s tremi kolesi, ki so simetrično razporejena z ozirom na vzdolžno os, katerih največja masa ne presega 1000 kg in pri katerih ali prostornina motorja presega 50 cm3 ali konstrukcijsko določena hitrost presega 50 km/h.
(2) Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi za nerabne ali zavržene sestavne dele motornih vozil iz prejšnjega odstavka, ki nastajajo pri vzdrževanju in popravljanju motornih vozil, razen za tiste katerih ravnanje je urejeno s predpisi za ravnanje z izrabljenimi avtomobilskimi gumami, baterijami in akumulatorji, ki vsebujejo nevarne snovi, in odpadnimi olji.
(3) Za motorna vozila iz tretje alinee prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo določbe 6., 7. in 12. člena tega pravilnika.
(4) Za motorna vozila iz prvega odstavka tega člena, ki so motorna vozila za posebne namene v skladu z določbami prepisa, ki ureja homologacijo vozil, se ne uporabljajo določbe 12. člena tega pravilnika.
3. člen
Izrazi uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. izvajalec javne službe je izvajalec gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili v skladu s predpisom, ki ureja način, predmet in pogoje opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili (v nadaljnjem besedilu: javna služba);
2. center za obdelavo je objekt ali del objekta, ki ga upravlja izvajalec javne službe in je urejen za obdelavo izrabljenih motornih vozil;
3. drobljenje je lomljenje izrabljenih motornih vozil na kose ali njihovo drobljenje z namenom, da se pridobijo odpadne kovine, ki se lahko neposredno uporabijo;
4. izrabljeno motorno vozilo je nerabno ali zavrženo motorno vozilo, ki se mu je življenjska doba iztekla zaradi poškodb ali starosti ali drugih razlogov, in je zaradi tega postalo odpadek po merilih iz pravilnika, ki ureja ravnanje z odpadki;
5. obdelava izrabljenih motornih vozil je katerakoli aktivnost po prevzemu izrabljenega motornega vozila v center za obdelavo z namenom, da se iz vozila najprej odstranijo materiali in sestavni deli, ki vsebujejo nevarne snovi, vozilo pa se nato razstavi zaradi recikliranja sestavnih delov motornih vozil ali njihove oddaje v drobljenje ali oddaje v predelavo ali od­stranjevanje. Za obdelavo izrabljenih motornih vozil se šteje tudi stiskanje ali rezanje posameznih sestavnih delov zaradi lažjega transporta v obrate za drobljenje, predelavo ali od­stranjevanje;
6. odstranjevanje so ravnanja pri odstranjevanju odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;
7. podatki o razstavljanju motornih vozil so podatki, ki so potrebni za pravilno in okolju neškodljivo obdelavo izrabljenih motornih vozil;
8. ponovna uporaba je katerikoli postopek, pri katerem se sestavni deli izrabljenih motornih vozil uporabijo za namen, za katerega so bili zasnovani;
9. povzročitelj izrabljenih motornih vozil (v nadaljnjem besedilu: povzročitelj odpadkov) je vsaka fizična ali pravna oseba:
– ki je imetnik izrabljenega motornega vozila ali
– pri kateri zaradi izvajanja dejavnosti, lastnega delovanja ali opravljanja storitev drugim, stalno ali občasno nastajajo izrabljena motorna vozila ali njihovi sestavni deli ali kot odpadki sestavni deli motornih vozil;
10. predelava so ravnanja pri predelavi odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;
11. preprečevanje obremenjevanja okolja so ukrepi zmanjšanja količin in nevarnosti za okolje zaradi izrabljenih motornih vozil, njihovih materialov in snovi;
12. prevzemno mesto je objekt ali prostor v objektu, ki ga upravlja izvajalec javne službe sam ali v njegovem imenu in za njegov račun njegov podizvajalec in je urejen za prevzemanje izrabljenih motornih vozil od povzročiteljev odpadkov, za začasno skladiščenje in razvrščanje izrabljenih motornih vozil ter druge aktivnosti, povezane z njihovo oddajo v center za obdelavo;
13. proizvajalec je proizvajalec motornih vozil na ozemlju Republike Slovenije ali od proizvajalca motornih vozil v tujini pooblaščeni pridobitelj motornih vozil, ki zaradi izvajanja dejavnosti trgovine pridobiva motorna vozila v drugi državi članici EU in jih vnaša na ozemlje Republike Slovenije, ali pooblaščeni uvoznik motornih vozil;
14. recikliranje je ponovna uporaba odpadnih materialov v proizvodnem procesu za isti ali drug namen, razen za pridobivanje energije;
15. starodobno vozilo je mehanično gnano vozilo, izdelano pred več kot petindvajsetimi leti, ohranjeno in tehnično vzdrževano v zgodovinsko pravilnem stanju, za katerega skrbi oseba ali organizacija, in se ga zaradi njegovega zgodovinskega in tehničnega pomena praviloma ne uporablja za vsakodnevne prevoze in za katerega je ministrstvo, pristojno za homologacijo vozil, izda odločbo o statusu takega vozila.
4. člen
(1) Motorno vozilo, ki ni v prometu v skladu s predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa, se ne šteje za izrabljeno motorno vozilo, če je lastnik tega motornega vozila izpolnil in prijavno-odjavni službi motornih vozil oddal izjavo o lokaciji vozila v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo in odjavo vozila v promet.
(2) Za izrabljeno motorno vozilo ne šteje starodobno vozilo.
(3) S podpisom na izjavi o lokaciji vozila iz prvega odstavka tega člena lastnik motornega vozila jamči, da:
– je motorno vozilo pogodbeno prenesel na osebo, katere ime in naslov je navedeno na izjavi o lokaciji vozila, ali
– namerava motorno vozilo začasno skladiščiti v objektu, katerega naslov je naveden v izjavi o lokaciji tako, da skladiščenje motornega vozila ne povzroča škodljivih vplivov na okolje.
(4) Za začasno skladiščenje po drugi alineji prejšnjega odstavka se šteje tudi, če lastnik namesto na naslovu, navedenem v izjavi o lokaciji, začasno skladišči motorno vozilo pri osebi, ki je prevzela motorno vozilo v popravilo, z namenom, da ga po popravilu vrne lastniku motornega vozila v nadaljnjo uporabo.
(5) Oseba iz tretjega odstavka tega člena, katere ime in naslov je navedeno na izjavi o lokaciji vozila, mora zagotoviti, da motorno vozilo skladišči do njegove ponovne prijave v promet v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo motornih vozil v promet, ali do njegove oddaje izvajalcu javne službe tako, da ne povzroča škodljivih vplivov na okolje.
(6) Šteje se, da skladiščenje motornega vozila ne povzroča škodljivih vplivov na okolje, če je skladišče zaprt in pokrit prostor v objektu ali delu objekta, ki je namenjen garažiranju vozil, ali ograjen prostor z utrjenim tlemi in urejenim tlakom v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila.
II. NAČRTOVANJE IN PROIZVODNJA MOTORNIH VOZIL
5. člen
(1) Pri načrtovanju in proizvodnji motornih vozil je treba zaradi preprečevanja obremenjevanja okolja upoštevati in olajšati razgradnjo, ponovno uporabo in predelavo, zlasti pa recikliranje odpadnih motornih vozil, njihovih sestavnih delov in vgrajenih materialov.
(2) Proizvajalci si morajo v sodelovanju s proizvajalci materialov in opreme za motorna vozila pri načrtovanju in izdelavi motornih vozil skupaj prizadevati, da se veča količina materialov v motornih vozilih, ki se lahko reciklirajo, z namenom, da se vzpostavi trg recikliranih materialov.
6. člen
(1) Proizvajalci morajo zagotavljati podatke o razstavljanju motornih vozil za vsak tip motornega vozila kategorije iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, ki ga dajejo v promet.
(2) Proizvajalci morajo posredovati podatke o razstavljanju motornih vozil centrom za obdelavo, če ti to zahtevajo.
(3) Na zahtevo upravljavca centra za obdelavo ali osebe, ki je pridobila dovoljenje iz 9. člena tega pravilnika, morajo proizvajalci posredovati tudi podatke o razstavljanju, skladiščenju in testiranju sestavnih delov motornega vozila, ki se lahko ponovno uporabljajo.
(4) Za nov tip motornega vozila mora proizvajalec centrom za obdelavo zagotoviti podatke o razstavljanju motornih vozil najkasneje šest mesecev po tem, ko je bil nov tip motornega vozila dan v promet.
(5) Poleg podatkov o razstavljanju vozil iz prejšnjega odstavka mora proizvajalec novega tipa motornega vozila posredovati tudi seznam sestavnih delov motornega vozila, ki vsebujejo nevarne snovi, ter način označevanja teh sestavnih delov.
(6) Podatke iz prejšnjih odstavkov tega člena proizvajalci motornih vozil in sestavnih delov posredujejo v obliki priročnikov ali v elektronski obliki, kot je CD-ROM, ali jih na zahtevo neposredno pošiljajo po elektronskih medijih.
7. člen
(1) Proizvajalec mora sporazumno s proizvajalci materialov in opreme za motorna vozila zagotoviti, da so sestavni deli in materiali v motornih vozilih označeni v skladu s standardi, ki urejajo označevanje sestavnih delov in materialov v motornih vozilih, predvsem tistih, ki so primerni za ponovno uporabo in predelavo.
(2) Proizvajalec mora zagotoviti, da so v promocijskem prospektu, ki ga kot natisnjeno gradivo uporablja pri trženju, oglaševanju in promociji motornih vozil v javnosti, objavljeni tudi podatki o:
– možnostih ponovne uporabe in recikliranja motornih vozil in njihovih sestavnih delov,
– okolju primerni obdelavi izrabljenih motornih vozil s poudarkom na odstranjevanju tekočin in razstavljanju motornih vozil,
– razvoju in optimizaciji načinov ponovne uporabe, recikliranja in predelave izrabljenih vozil in njihovih sestavnih delov in
– doseženem napredku v zvezi s predelavo in recikliranjem z namenom zmanjšanja količin odpadkov, ki jih je treba odstraniti, in povečanja deleža odpadkov, ki se reciklirajo ali na drug način predelajo.
III. ODDAJA IN PREVZEM IZRABLJENIH MOTORNIH VOZIL
8. člen
(1) Povzročitelj odpadkov mora izrabljeno motorno vozilo v celoti oddati na prevzemnem mestu izvajalcu javne službe, njegove sestavne dele pa v centru za obdelavo.
(2) Povzročitelj odpadkov mora oddajo izrabljenega motornega vozila ali njegovih sestavnih delov izvajalcu javne službe plačati, če tako določa predpis, ki ureja tarifo storitev javne službe.
(3) Šteje se, da je izrabljeno motorno vozilo v celoti oddano izvajalcu javne službe, če iz njega niso odstranjeni tisti sestavni deli motornega vozila, brez katerih motorno vozilo istega tipa ne bi bilo mogoče prijaviti v promet v skladu s predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa, razen sestavnih delov, ki se ob uporabi motornega vozila zaradi izrabe pogosto zamenjujejo, kot so brisalci vetrobranskih stekel in podobno, kar pa ne velja za kolesa vozila in avtomobilske gume.
(4) Na prevzemnem mestu se lahko odda izrabljeno motorno vozilo tudi, če ne izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka, če ga je možno prevažati s tovornjakom, ki je namenjen prevozu motornih vozil.
(5) Povzročitelj odpadkov mora zagotoviti, da se izrabljeno motorno vozilo, ki ga ni mogoče oddati na prevzemnem mestu, odda v centru za obdelavo.
(6) Prevzem motornega vozila, ki v skladu s tretjim odstavkom tega člena ni v celoti oddano, Izvajalec javne službe posebej obračuna v skladu s tarifo storitev javne službe.
(7) Izrabljene sestavne dele motornih vozil je prepovedano prepuščati ali oddajati kot komunalni odpadek izvajalcu občinske javne službe varstva okolja.
(8) O oddaji izrabljenega motornega vozila povzročitelj odpadkov pridobi od izvajalca javne službe potrdilo o razgradnji motornega vozila, s katerim ta jamči, da je bilo izrabljeno motorno vozilo prevzeto in obdelano v skladu z zahtevami tega pravilnika.
9. člen
(1) Plačila za prevzem motornega vozila iz šestega odstavka prejšnjega člena ni treba plačati osebi, ki ji je ministrstvo, pristojno za okolje, (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) zaradi izvajanja njene dejavnosti dovolilo, da pred oddajo izrabljenega motornega vozila izvajalcu javne službe enega ali več njegovih sestavnih delov zadrži, če:
– izrabljena motorna vozila sama pridobiva ali jih poseduje, ker jo je lastnik ali imetnik izrabljenega motornega vozila pooblastil, da v njegovem imenu in za njegov račun odda izrabljeno motorno vozilo izvajalcu javne službe,
– izrabljena motorna vozila razstavlja zaradi pridobivanja uporabnih sestavnih delov motornih vozil,
– ima namen sestavne dele ponovno uporabiti sama ali jih dati v promet z namenom njihove ponovne uporabe in
– razstavlja motorna vozila zaradi odvzema sestavnih delov v objektih, ki imajo za razstavljanje motornih vozil uporabno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
(2) Sestavni del vloge za izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka je načrt ravnanja s sestavnimi deli, namenjenimi ponovni uporabi, ki mora vsebovati predvsem podatke o:
– vrsti sestavnih delov, ki se odvzemajo iz izrabljenih motornih vozil,
– predvidenem načinu in količini odvzemanja sestavnih delov motornih vozil, namenjenih ponovni uporabi,
– načinu dajanja sestavnih delov motornih vozil v ponovno uporabo, zlasti o načinu dajanja v promet in podatke o prodajnem mestu sestavnih delov motornih vozil, namenjenih ponovni uporabi,
– vrsti in zmogljivosti sredstev in opreme za začasno skladiščenje, razvrščanje in druge aktivnosti pred zagotovitvijo ponovne uporabe sestavnih delov motornih vozil,
– predvideni celotni masi letno odvzetih sestavnih delov motornih vozil, ki jo namerava sam uporabiti in celotni letni masi odvzetih sestavnih delov motornih vozil, ki jo namerava dati v promet za ponovno uporabo,
– načinu vodenja evidenc o sestavnih delih motornih vozil, ki jih je uporabil sam v okviru izvajanja svoje dejavnosti, in o sestavnih delih motornih vozil, ki jih je dal v promet za namenom njihove ponovne uporabe, in
– načinu vodenja evidenc o oddaji izrabljenih motornih vozil, ki jim je odvzel sestavne dele zaradi njihove ponovne uporabe, izvajalcu javne službe.
(3) Ministrstvo izda dovoljenje iz prvega odstavka tega člena za določen čas, vendar za največ pet let z možnostjo podaljšanja.
(4) V dovoljenju iz prvega odstavka tega člena ministrstvo določi predvsem:
– vrsto sestavnih delov, ki se jih lahko odvzema iz izrabljenih motornih vozil,
– letno število motornih vozil, katerim se lahko odvzame sestavne dele za namen njihove ponovne uporabe, in
– celotno letno maso sestavnih delov motornih vozil, za katere je izdano dovoljenje za odvzem iz izrabljenih motornih vozil zaradi ponovne uporabe.
IV. OBDELAVA IZRABLJENIH MOTORNIH VOZIL
10. člen
(1) Obdelava izrabljenih motornih vozil se lahko izvaja samo v centrih za obdelavo, ki jih upravljajo izvajalci javne službe, v skladu s predpisom, ki ureja način, predmet in pogoje opravljanja javne službe.
(2) Predelava in odstranjevanje sestavnih delov motornih vozil, ki so pridobljeni po razstavljanju motornih vozil v centrih za obdelavo in so v centrih za obdelavo stisnjeni ali razrezani ter razvrščeni zaradi njihove oddaje v recikliranje, drobljenje ali oddaje neposredno v predelavo ali odstranjevanje, se lahko izvaja samo v objektih, za katera je bilo izdano dovoljenje za predelavo ali odstranjevanje v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
11. člen
(1) Izvajalec javne službe mora za ravnanje z izrabljenimi motornimi vozili v centru za obdelavo pridobiti dovoljenje ministrstva, v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
(2) Dovoljenje za ravnanje z izrabljenimi motornimi vozili v centru za obdelavo je dovoljenje za zbiranje odpadkov po predpisih, ki urejajo ravnanje z odpadki.
(3) Ministrstvo izda dovoljenje iz prvega odstavka tega člena za določen čas, vendar ne dlje kot je trajanje koncesije javne službe, z možnostjo podaljšanja, če so izpolnjeni pogoji za izdajo dovoljenja in je izvajalcu javne službe koncesija podaljšana.
(5) V dovoljenju iz prvega odstavka tega člena ministrstvo določi predvsem način obdelave izrabljenih motornih vozil, razvrščanja sestavnih delov, izločevanja sestavnih delov in materialov ali snovi, ki vsebujejo nevarne snovi, in način oddaje sestavnih delov v predelavo ali odstranjevanje ter ukrepe varstva okolja pri obdelavi izrabljenih motornih vozil.
V. PONOVNA UPORABA, RECIKLIRANJE IN DRUGA PREDELAVA IZRABLJENIH MOTORNIH VOZIL
12. člen
Izvajalci javne službe morajo zagotoviti, da je:
– po 1. januarju 2006 letna povprečna masa izrabljenega motornega vozila, za katero je zagotovljena ponovna uporaba in predelava, ni manjša od 85% povprečne mase vozila od vseh v letu prevzetih izrabljenih motornih vozil, in letna povprečna masa izrabljenega motornega vozila, za katero je zagotovljena ponovna uporaba in recikliranje, ni manjša od 80% povprečne mase vozila od vseh v letu prevzetih izrabljenih motornih vozil;
– po 1. januarju 2015 letna povprečna masa izrabljenega motornega vozila, za katero je zagotovljena ponovna uporaba in predelava, ni manjša od 95% povprečne mase vozila od vseh v letu prevzetih izrabljenih motornih vozil, in letna povprečna masa izrabljenega motornega vozila, za katero je zagotovljena ponovna uporaba in recikliranje, ni manjša od 85% povprečne mase vozila od vseh v letu prevzetih izrabljenih motornih vozil.
VI. POROČANJE O RAVNANJU Z IZRABLJENIMI MOTORNIMI VOZILI
13. člen
(1) Izvajalec javne službe mora ministrstvu posredovati podatke o ponovni uporabi, oddaji v recikliranje, drobljenje in predelavo ter odstranjevanje sestavnih delov motornih vozil.
(2) O podatkih iz prejšnjega odstavka ministrstvo vodi v evidenco o predelavi izrabljenih motornih vozil.
(3) V evidenco o predelavi izrabljenih motornih vozil mora posredovati podatke o ponovni uporabi sestavnih delov izrabljenih motornih vozil tudi oseba, ki je pridobila dovoljenje iz 9. člena tega pravilnika.
(4) V evidenco o predelavi izrabljenih motornih vozil je treba podatke posredovati najkasneje 30 dneh po preteku meseca, v katerem so bili sestavni deli oddani v ponovno uporabo, recikliranje, drobljenje, predelavo ali odstranjevanje.
(5) Evidenca o predelavi izrabljenih motornih vozil vsebuje za posamezno vrsto sestavnih delov izrabljenih motornih vozil in za vsakega izvajalca javne službe ter za vsako osebo, ki je pridobila dovoljenje iz 9. člena tega pravilnika posebej, podatke o:
– številu in masi sestavnih delov, ki so bili dani v ponovno uporabo,
– količini nevarnih snovi iz izrabljenih motornih vozil, ki so bili izločene pri obdelavi vozil v centrih za obdelavo,
– celotni masi sestavnih delov, ki so bili dani v droblje­nje,
– celotni masi sestavnih delov, ki so bili po drobljenju ali drugi obdelavi dani v recikliranje,
– celotni masi sestavnih delov, ki so bili dani v druge oblike predelave,
– celotni masi ostankov predelave sestavnih delov, ki so bili dani v odstranjevanje.
(6) Podatke iz evidence o predelavi izrabljenih motornih vozil ministrstvo uporablja pri nadzoru izvajalcev javnih služb in oseb, ki so pridobile dovoljenje iz 9. člena tega pravilnika v zvezi z izpolnjevanjem zahtev po tem pravilniku in pri izdelavi poročil o ravnanju z izrabljenimi motornimi vozili.
(7) Izvajalec javne službe in oseba, ki je pridobila dovo­ljenje iz 9. člena tega pravilnika, posredujeta podatke v evidenco o predelavi izrabljenih motornih vozil na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva.
14. člen
(1) Izvajalci javne službe morajo ministrstvu najkasneje do 31. marca tekočega leta posredovati poročilo o ravnanju z izrabljenimi motornimi vozili za preteklo koledarsko leto
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o:
– naslovu prevzemnih mest na območju, za katerega je izvajalec javne službe pridobil koncesijo, ter imenih njegovih podizvajalcev, ki upravljajo prevzemna mesta,
– številu prevzetih izrabljenih motornih vozil v celoti v preteklem letu ločeno po prevzemnih mestih,
– količini izrabljenih motornih vozil, ki niso prevzeti v celoti, in sestavnih delov, prevzetih v centru za obdelavo v preteklem letu,
– obračunu stroškov povzročiteljem odpadkov za prevzeta izrabljena motorna vozila,
– obračunu stroškov ministrstvu za prevzeta izrabljena motorna vozila, za katera stroške storitev javne službe plača državni proračun v skladu s predpisom, ki ureja opravljanje javne službe,
– masi sestavnih delov izrabljenih motornih vozil, ki so bili ponovno uporabljeni,
– masi sestavnih delov izrabljenih motornih vozil, ki so bili reciklirani,
– masi sestavnih delov izrabljenih motornih vozil, ki so bili na drug način predelani, in
– masi ostankov predelave sestavnih delov izrabljenih motornih vozil, ki so bili odstranjeni.
(3) Poročilo iz prejšnjega odstavka je treba oddati na obrazcu v elektronski obliki, ki ga izvajalcu javne službe na njegovo zahtevo posreduje ministrstvo.
15. člen
(1) Oseba, ki je pridobila dovoljenje iz 9. člena tega pravilnika, mora ministrstvu najkasneje do 31. marca tekočega leta posredovati poročilo o ravnanju z izrabljenimi motornimi vozili za preteklo koledarsko leto.
(2) V poročilu iz prejšnjega odstavka mora oseba, ki je pridobila dovoljenje iz 9. člena tega pravilnika, navesti podatke o:
– vrsti, številu in masi sestavnih delov izrabljenih motornih vozil, ki jih je dala v ponovno uporabo,
– številu izrabljenih motornih vozil, ki jim je odvzela sestavne dele zaradi dajanja v ponovno uporabo,
– številu in masi izrabljenih motornih vozil iz prejšnje alinee, ki jih je sama pridobila in kot povzročitelj odpadkov oddala izvajalcu javne službe, in
– številu in masi izrabljenih motornih vozil iz druge alinee tega odstavka, ki jih je oddala izvajalcu javne službe po pooblastilu lastnika v njegovem imenu in za njegov račun.
(3) Oseba, ki je pridobila dovoljenje iz 9. člena tega pravilnika, odda poročilo na obrazcu v elektronski obliki, ki ji ga na njeno zahtevo posreduje ministrstvo.
VII. NADZOR
16. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika opravljajo inšpektorji za okolje Inšpektorata Republike Slovenije za okolje, prostor in energijo.
VIII. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
17. člen
(1) Za tipe motornih vozil, ki so bili prvič dani v promet po 1. juliju 2002, se določbe tretjega odstavka 6. člena in 7. člena tega pravilnika pričnejo uporabljati z dnem uveljavitve tega pravilnika.
(2) Določbi drugega in šestega odstavka 8. člena tega pravilnika se začneta uporabljati od 1. januarja 2005 dalje.
18. člen
(1) Oseba, ki je do uveljavitve tega pravilnika v okviru svoje dejavnosti pridobivala izrabljena motorna vozila ali popravljala motorna vozila z namenom, da sestavne dele motornih vozil ponovno uporabi sama ali, da jih da v promet zaradi ponovne uporabe, mora uskladiti svojo dejavnost z določbami tega pravilnika najkasneje dva meseca po uveljavitvi tega pravilnika.
(2) K vlogi za izdajo dovoljenja iz 9. člena tega pravilnika mora oseba iz prejšnjega odstavka priložiti tudi naslednje podatke iz evidenc o svojem poslovanju v letu 2003:
– število vozil, ki jih je za namen razstavljanja kupila,
– število vozil, ki so ji bila v razstavljanje oddana,
– številu vozil, ki jih je razstavila po naročilu občin, in
– številu potrdil, ki jih je o prevzemu izrabljenih motornih vozil izdala.
(3) Letno število motornih vozil, katerim se lahko od­vzamejo sestavni deli za namen njihove ponovne uporabe, določi ministrstvo na podlagi k vlogi priloženih podatkov o številu prevzetih vozil v letu 2003, pri čemer mora vlagatelj ministrstvu dovoliti vpogled v njegove evidence poslovanja v letu 2003, če ta to zahteva.
(4) Če se podatki o številu prevzetih izrabljenih motornih vozil iz evidenc o poslovanju v letu 2003 ne ujemajo s podatki, priloženimi k vlogi za izdajo dovoljenja, ministrstvo vlogo za izdajo dovoljenja iz 9. člena tega pravilnika zavrne.
(5) Oseba iz prvega odstavka tega člena, ki je pridobila dovoljenje iz 9. člena tega pravilnika, lahko za motorna vozila, za katera iz podatkov v izjavi o lokaciji vozila, izdani do 31. decembra 2004 v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo in odjavo vozila v promet, sledi, da jih skladišči, sama zagotovi predelavo in odstranjevanje ostankov predelave.
(6) Za predelana izrabljena motorna vozila iz prejšnjega odstavka ministrstvo izda potrdilo o razgradnji izrabljenega motornega vozila, če je k zahtevi za njegovo izdajo predložena dokumentacija o predelavi in odstranjevanju izrabljenega motornega vozila.
19. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-11-58/2004
Ljubljana, dne 2. avgusta 2004.
EVA 2004-2511-0248
Minister
za okolje, prostor in energijo
mag. Janez Kopač l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti