Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2004 z dne 4. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2004 z dne 4. 11. 2004

Kazalo

4892. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Šmarje pri Jelšah, stran 14264.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na 14. redni seji dne 28. 10. 2004 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Šmarje pri Jelšah
1. člen
S temi spremembami in dopolnitvami se dopolnjuje in spreminja poslovnik Občinskega sveta občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 43/99).
2. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi: »Svet dela na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah.«
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Ob občinskem prazniku se svet sestane na slovesnosti s podelitvijo priznanj Občine Šmarje pri Jelšah, za katero se ne uporabljajo določila tega poslovnika, ki govorijo o rednih, izrednih in korespondenčnih sejah. Določbe tega poslovnika prav tako ne veljajo za žalne seje sveta v primeru smrti uglednih posameznikov.«
3. člen
Doda se nov 23.a člen, ki se glasi:
»2.a člen
Korespondenčna seja se skliče za odločanje o zadevah, o katerih je nujno takojšnje sprejetje odločitve sveta.
Korespondenčna seja se ne more sklicati o zadevah, za katere je pri odločanju potrebna dvotretjinska večina glasov.
Sklic in gradivo za korespondenčno sejo se pošlje po pošti ali vroči osebno. Korespondenčna seja občinskega sveta se opravi po telefonu ali pisno. Svetniki lahko na korespondenčni seji svojo odločitev (za, proti) sporočijo do roka, ki je določen s sklicem seje. Za sprejemanje odločitev na korespondenčni seji sveta se smiselno uporabljajo določila statuta in tega poslovnika o odločanju na redni ali izredni seji sveta. O korespondenčni seji sveta se naredi zapisnik. V zapisniku mora biti navedeno koliko svetnikov je glasovalo za predlog in koliko proti predlogu, rezultat glasovanja in sklepi, ki so bili sprejeti. Zapisnik potrdi občinski svet na prvi naslednji seji.«.
4. člen
V 27. členu se v četrtem odstavku stavek na koncu dopolni z besedilom: », nima pa pravice na seji razpravljati.«
5. člen
V 31. členu se v prvem odstavku črtajo beseda »določenem« in oba oklepaja.
6. člen
V 44. členu se v prvem stavku pred besedo »glasov« doda beseda »opredeljenih«.
7. člen
V 55. členu se v drugem odstavku stavek nadaljuje z besedilom:« v skladu s predpisi, ki urejajo pisarniško poslovanje in dokumentacijsko gradivo.«
Črta se tretji odstavek.
8. člen
V 66. členu se besedilo druge alinee zamenja z naslednjim besedilom:
»– proračun in rebalans proračuna občine ter zaključni račun,«.
9. člen
V 67. členu se v prvem odstavku za besedno zvezo »v sprejem proračun občine« doda vejica ter vstavi besedilo »rebalans proračuna«.
V 67. členu se v drugem odstavku za besedno zvezo »razen proračuna« doda vejica ter vstavi besedilo »rebalansa proračuna«.
V tretjem odstavku se beseda »deset« zamenja z besedo »pet«.
10. člen
V 72. členu se v tretjem odstavku pred besedo »navzočih« doda beseda »opredeljenih«.
11. člen
V 74. členu se v tretjem odstavku beseda »in« zamenja z besedo »ali«.
12. člen
Poglavje VI. Akti občinskega sveta, podpoglavje 5. Postopek za sprejem proračuna se v celoti spremeni (od 80. do 90. člen) z naslednjim besedilom:
»5. Postopek sprejemanja proračuna
80. člen
Predlog proračuna občine župan predloži občinskemu svetu najkasneje v 30 dneh po predložitvi državnega proračuna Državnemu zboru.
Župan pošlje z gradivom članom občinskega sveta predlog proračuna občine z vsemi sestavinami, ki jih določa zakon ter vabilo za sejo, na kateri bo občinski svet opravil splošno razpravo o predlogu proračuna občine.
Na seji občinskega sveta župan predstavi predlog proračuna občine.
Predstavitev občinskega proračuna obsega:
– temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo predloga proračuna,
– opis načrtovanih politik občine,
– oceno bilance prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja
– okvirni predlog obsega finančnega načrta posameznega neposrednega uporabnika
– predstavitev načrta razvojnih programov,
– predstavitev načrta nabav in načrta delovnih mest.
Predstavitev ni časovno omejena. Župan lahko določi, da posamezne dele proračuna predstavijo zaposleni v občinski upravi.
81. člen
Na seji občinskega sveta se opravi splošna razprava o predlogu proračuna in sprejme sklep, da se da predlog proračuna v javno razpravo ter določi rok, do katerega lahko vsi zainteresirani vpogledajo v predlog proračuna in občinski upravi posredujejo svoje pripombe. Predlog proračuna je v javni razpravi 15 dni na sedežu občine.
82. člen
Če občinski svet ne sprejme sklepa, da se da predlog proračuna v javno razpravo, mora župan v roku sedmih dni predložiti občinskemu svetu nov predlog proračuna in sklicati sejo občinskega sveta. Na tej seji se ponovno opravi splošna razprava brez predstavitve župana. Župan uvodoma samo pojasni, v čem so bistvene spremembe novega predloga glede na prvotno predlagani predlog.
Če tudi po tej obravnavi občinski svet ne sprejme sklepa, da se da predlog proračuna v javno obravnavo, župan posreduje skupaj s stališči, ki jih je sprejel občinski svet, predlog proračuna v javno razpravo.
83. člen
Sklep o tem, da je predlog proračuna v javni razpravi, se objavi na krajevno običajen način.
84. člen
V času javne razprave lahko predlog proračuna obravnavajo delovna telesa občinskega sveta, sveti krajevnih skupnosti ter zainteresirana javnost.
Pripombe in predloge se posredujejo županu.
Pripombe in predloge pa lahko posredujejo županu tudi posamezniki.
85. člen
Najkasneje v petnajstih dneh po poteku roka za javno razpravo pripravi župan predlog proračuna občine za drugo obravnavo ter ga z gradivom posreduje vsem članom občinskega sveta skupaj z vabilom za sejo, na kateri bo občinski svet obravnaval predlog proračuna. Člani občinskega sveta lahko vložijo amandmaje v pisni obliki najkasneje tri dni pred sejo občinskega sveta.
86. člen
V uvodni obrazložitvi predloga proračuna za drugo obravnavo župan pojasni, katere pripombe iz javne razprave je prejel, pojasni, katere je vključil v predlog proračuna za drugo obravnavo in katere ni upošteval, ter utemeljitve, zakaj jih ni upošteval.
Nadalje župan pojasni, katere amandmaje je prejel in katere je možno upoštevati.
Župan lahko na seji vloži svoje amandmaje.
Po obrazložitvi župana lahko predlagatelji umaknejo svoj amandma.
Če predlagatelj amandmaja ne umakne, se izvede razprava po amandmajih.
Vsak amandma mora upoštevati načelo proračunskega ravnovesja. Predlagatelj amandmaja mora navesti natančno, iz katere postavke proračuna se zagotovijo sredstva in za kaj se namenijo. Če predlagatelj ne pojasni, kako se bo zagotovilo proračunsko ravnovesje, župan amandma umakne iz razprave in odločanja.
Najprej se glasuje o amandmajih, ki jih je vložil župan, nato pa o amandmajih, ki so jih vložili drugi predlagatelji, po vrstnem redu vložitve.
87. člen
Po glasovanju o amandmajih župan ugotovi, kateri amandmaji so bili sprejeti in bodo vključeni v proračun občine.
Ko je končano glasovanje o amandmajih, župan ugotovi, ali je proračun medsebojno usklajen glede prihodkov in odhodkov in drugih obveznosti.
Če je proračun usklajen, občinski svet glasuje o proračunu kot celoti.
Če župan ugotovi, da sprejeti amandmaji posegajo v sredstva, ki jih občina mora zagotoviti v skladu z ustavo in zakonom, v sredstva, ki jih občina mora zagotoviti po sklenjenih pogodbah, ali sodnih in drugih odločbah ali bi sprejeti amandmaji imeli škodljive posledice za izvajanje določenih dejavnosti, lahko prekine sejo in zahteva, da strokovna služba prouči nastalo situacijo in določi rok, v katerem se pripravi predlog za uskladitev.
Ko je predlog uskladitve pripravljen, ga župan obrazloži.
Če predloga obrazložitve ni mogoče pripraviti na isti seji, župan določi rok, ko se bo seja nadaljevala.
Občinski svet najprej glasuje o predlogu uskladitve in če je predlog sprejet, glasuje občinski svet o proračunu v celoti.
Če predlog uskladitve ni sprejet, proračun ni sprejet.
88. člen
Če proračun ni sprejet, določi občinski svet rok, v katerem mora župan predložiti nov predlog proračuna.
Nov predlog proračuna obravnava občinski svet in o njem odloča po določbah poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem odloka.
89. člen
Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša, sprejme župan sklep o začasnem financiranju, ki lahko traja največ tri mesece. Če tudi v tem roku ni sprejet proračun občine se začasno financiranje lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta. Sklep o začasnem financiranju obravnava občinski svet po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem odloka.
90. člen
Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna občine. Rebalans proračuna občine sprejema občinski svet po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem odloka.«
13. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-0053/04
Šmarje pri Jelšah, dne 29. oktobra 2004.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti