Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2004 z dne 4. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2004 z dne 4. 11. 2004

Kazalo

4885. Pravilnik o štipendiranju, stran 14249.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03)
R A Z G L A Š A M
P R A V I L N I K
o štipendiranju
Št. 311-1/2004
Koper, dne 15. oktobra 2004.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) je Občinski svet mestne občine Koper na seji dne 14. 10. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o štipendiranju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja merila za dodeljevanje štipendij Mestne občine Koper in postopke za izvajanje štipendiranja.
2. člen
Mestna občina Koper dodeljuje štipendije nadarjenim študentom. Štipendija se dodeli kot pomoč študentom dodiplomskega in podiplomskega študija s statusom rednega ali izrednega študenta.
Štipendije se podeljujejo za šolanje v Republiki Sloveniji in v tujini.
Sredstva za štipendije se zagotavljajo v okviru vsakoletnega proračuna občine.
II. MERILA ZA DODELJEVANJE ŠTIPENDIJ
3. člen
Pravico do štipendije lahko uveljavljajo študenti dodiplomskega in podiplomskega študija od prvega letnika dalje, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da dosegajo najmanj prav dober splošni učni uspeh v zadnjem šolskem letu, študenti pa povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8 v preteklem oziroma zadnjem študijskem letu;
– da so vsestransko dejavni, se odlikujejo z visoko sposobnostjo in ustvarjalnostjo ter dosegajo vidne rezultate na izvenšolskih področjih;
– da študenti dodiplomskega študija ob vpisu v prvi letnik niso starejši od 21 let, študenti podiplomskega študija pa ne starejši od 28 let.;
– da so državljani Republike Slovenije;
– da imajo najmanj 3 leta stalno prebivališče v Mestni občini Koper;
– da mesečni bruto dohodek na družinskega člana ne presega 65% povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem letu;
– da niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravljajo dejavnosti, nimajo statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika in nimajo druge štipendije.
Štipendija za študij v tujini se lahko dodeli od prvega letnika študentu, ki je zaključil srednješolsko izobraževanje z najmanj prav dobrim učnim uspehom in dosegel vidne rezultate na izvenšolskih področjih.
Študenti višjih letnikov, ki študirajo v tujini morajo dosegati ocene, ki so primerljive z zahtevanimi ocenami v Republiki Sloveniji.
Izjemoma se lahko dodeli štipendija tudi študentom, ki ne izpolnjujejo pogoja iz prve alinee prvega odstavka tega člena, če na posameznem področju dosegajo izjemne rezultate primerljive v evropskem in svetovnem prostoru ter so ti nad rezultati tistih dijakov in študentov, ki pogoje iz prve alinee prvega odstavka tega člena izpolnjujejo.
4. člen
Pri dodelitvi štipendij se upošteva uspeh na maturi, poklicni maturi ali pri zaključnem izpitu oziroma višja povprečna ocena kandidata in boljši dosežki na drugih (izvenšolskih) področjih delovanja.
Dohodek na družinskega člana se izračuna iz vsote vseh bruto dohodkov in osebnih prejemkov, ugotovljenih v odločbah o odmeri dohodnine, izdanim družinskim članom kandidatove družine oziroma osebam, ki živijo s kandidatom v skupnem gospodinjstvu.
Dohodek ali osebni prejemek, pri katerem je v skladu z zakonom o dohodnini osnova za davek znižana za normirane ali dejanske stroške, se kot bruto dohodek ali osebni prejemek po tem pravilniku upošteva višina davčne osnove, ugotovljena v odločbi o dohodnini.
Družinske člane se ugotavlja s potrdilom o družinskih članih, ki ga izda Upravna enota Koper.
5. člen
Učni uspeh oziroma povprečna ocena se določi tako, da se izračuna povprečje vseh številčno izraženih ocen, doseženih od 1. oktobra do 30. septembra v preteklem oziroma zadnjem študijskem letu; pri dijakih se upošteva splošni učni uspeh za zadnje šolsko leto.
6. člen
Višina štipendije za študente se vsako leto določi na podlagi dosežene povprečne ocene štipendista v preteklem študijskem letu na naslednji način:
+---------------+----------------------------------------------+--------------+
|  Povprečna  |  Število točk za določitev štipendije za  | Število točk |
|   ocena   |      študij v kraju bivanja      | za določitev |
|        |                       |štipendije za |
|        |                       | študij izven |
|        |                       |kraja bivanja |
+---------------+----------------------------------------------+--------------+
|  6,0 – 6,9  |          795            |  985    |
+---------------+----------------------------------------------+--------------+
|  7,0 – 8,0  |          885            | 1125    |
+---------------+----------------------------------------------+--------------+
|  8,0 – 8,5  |          985            | 1445    |
+---------------+----------------------------------------------+--------------+
|  8,6 – 9,0  |         1125            | 1680    |
+---------------+----------------------------------------------+--------------+
|  9,1 – 9,5  |         1285            | 1881    |
+---------------+----------------------------------------------+--------------+
| 9,6 – 10,0  |         1445            | 1990    |
+---------------+----------------------------------------------+--------------+
Višina štipendije se za študente prvih letnikov določi na podlagi doseženega uspeha na maturi na naslednji način:
+---------+----------+-----------------+------------------+-------------------+
|Uspeh na | Uspeh na |   Uspeh na  | Število točk za | Število točk za |
| maturi | poklicni | poklicni maturi |   določitev  |   določitev   |
|     | maturi | (20), zaključni |  štipendije za |  štipendije za  |
|     |  (23)  |  izpit s 4  | študij v kraju | študij izven kraja|
|     |     |   predmeti  |   bivanja   |   bivanja   |
+---------+----------+-----------------+------------------+-------------------+
| 10 – 15 | 8 – 12 |   8 – 12   |    575    |    925    |
+---------+----------+-----------------+------------------+-------------------+
| 16 – 19 | 13 – 15 |   13 – 15   |    700    |    1075    |
+---------+----------+-----------------+------------------+-------------------+
| 20 – 23 | 16 – 17 |   16 – 17   |    825    |    1250    |
+---------+----------+-----------------+------------------+-------------------+
| 23 – 25 |  18  |    18    |    985    |    1445    |
+---------+----------+-----------------+------------------+-------------------+
| 26 – 28 |  19  |    /    |    1125    |    1680    |
+---------+----------+-----------------+------------------+-------------------+
| 29 – 31 | 20 – 21 |    19    |    1285    |    1881    |
+---------+----------+-----------------+------------------+-------------------+
| 32 – 34 | 22 – 23 |    20    |    1445    |    1990    |
+---------+----------+-----------------+------------------+-------------------+
Višina štipendije se poviša ob doseženih uspehih na izvenšolskih dejavnostih, kot so izobraževanje, kultura, umetnost, šport, ipd., na naslednji način:
Priznanja:
– 1. mesto oziroma zlato priznanje (ekipno ali posamično) doseženo na državnem ali mednarodnem tekmovanju 300 točk,
– 2. mesto oziroma srebrno priznanje (ekipno ali posamično) doseženo na državnem ali mednarodnem tekmovanju 200 točk,
– 3. mesto oziroma bronasto priznanje (ekipno ali posamično) doseženo na državnem ali mednarodnem tekmovanju 100 točk,
– ostale nagrade, priznanja ali drugi javni dosežki: vsako dokazilo 20 točk.
Točke za priznanja, nagrade in druge javne dosežke določi komisija za štipendiranje. Višina točke je 23 SIT in se avtomatično usklajuje z rastjo povprečne plače v Republiki Sloveniji.
Pri določanju višine štipendije za študij v tujini se število točk za študij izven kraja stalnega bivanja poveča za 20%.
III. IZVAJANJE ŠTIPENDIRANJA
7. člen
Štipendije se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v sredstvih javnega obveščanja ob začetku študijskega leta. Štipendije se dodelijo od začetega študijskega leta začetega v tekočem letu.
Na javni razpis se prijavijo kandidati sami. Študenti, ki so v času dodiplomskega izobraževanja prejemali štipendijo za nadarjene, pridobijo štipendijo za nadaljevanje izobraževanja na višji stopnji na podlagi vloge.
8. člen
Sklep o razpisu štipendij Mestne občine Koper sprejme župan.
9. člen
Javni razpis za dodelitev štipendij mora vsebovati podatke o razpisanih štipendijah, pogoje in merila za pridobitev štipendij, zahtevano dokumentacijo in rok za prijavo.
10. člen
Prijavi za dodelitev štipendije mora vlagatelj priložiti:
– dokazilo o vpisu za tekoče študijsko leto;
– dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika izobraževanja oziroma dokazilo o opravljenih izpitih;
– dokazila o posebni nadarjenosti;
– izjavo, da ima kandidat stalno prebivališče v Mestni občini Koper več kot 3 leta;
– izjavo, da je kandidat državljan Republike Slovenije;
– potrdilo o premoženjskem stanju;
– življenjepis in
– podpisano izjavo kandidata, da ni v delovnem razmerju, ne prejema nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravlja dejavnosti, nima statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika in nima druge štipendije v Republiki Sloveniji.
Kolikor kandidat za dodelitev štipendije za študij v tujini še ni vpisan, mora k vlogi za dodelitev štipendije priložiti potrdilo o opravljenih sprejemnih izpitih ali povabilo tuje izobraževalne organizacije. Potrdilo o vpisu mora predložiti v roku 15 dni od opravljenega vpisa.
11. člen
Kandidati za dodelitev štipendij dokazujejo posebno nadarjenost s potrdili o izjemnih dosežkih s tekmovanj, bibliografijo objavljenih del, potrdili o sodelovanju pri znanstvenih raziskavah, umetniških razstavah ali koncertih, dokazilih o priznanjih in nagradah pridobljenih na občinskem, regijskem, državnem ali na mednarodnih tekmovanjih.
Upoštevajo se potrdila in dokazila, ki so bila pridobljena v zadnjih dveh šolskih oziroma študijskih letih.
12. člen
Strokovne in administrativno tehnične naloge, ki izhajajo iz tega pravilnika, opravlja občinska uprava.
Predlog štipendiranja pripravi komisija, imenovana s sklepom župana. Komisija šteje tri člane v naslednji sestavi:
1) predstavnik Odbora za družbene dejavnosti Mestne občine Koper,
2) predstavnik Občinske uprave mestne občine Koper in
3) predstavnik Zavoda RS za zaposlovanje, Območne enote Koper.
13. člen
Komisija obravnava popolne in v razpisanem roku prispele vloge. Na osnovi zbrane dokumentacije, strokovnega ovrednotenja vseh zbranih dokazil in ob upoštevanju individualnih posebnosti kandidata pripravi poročilo ter predlog o dodelitvi štipendij Mestne občine Koper.
Kandidati bodo izbrani po vrstnem redu glede na najvišje število doseženih točk.
Ob izenačenem številu točk se štipendija dodeli kandidatu s slabšim socialno ekonomskim položajem.
14. člen
O dodelitvi štipendij Mestne občine Koper in drugih pravicah in obveznostih štipendistov odloča na podlagi poročila in predloga komisije na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan.
15. člen
Medsebojna razmerja med Mestno občino Koper kot štipenditorjem in štipendistom, ki je uveljavil pravico do štipendije, se opredelijo s pisno pogodbo o štipendiranju.
Prejemniki štipendij so se po končanem šolanju dolžni zaposliti na območju Mestne občine Koper in ostati v delovnem razmerju toliko časa, kot to določa pogodba o štipendiranju. Te obveznosti so oproščeni samo v primeru, če ne dobijo ustrezne zaposlitve v roku 12 mesecev po zaključku šolanja in v drugih primerih predvidenih s tem pravilnikom.
16. člen
Pogodba o štipendiranju mora vsebovati: višino štipendije, čas prejemanja štipendije in podrobno opredelitev pravic in obveznosti štipendista in štipenditorja.
17. člen
Štipendije Mestne občine Koper se izplačujejo vseh dvanajst mesecev v koledarskem letu razen v zaključnem letniku izobraževanja, ko se štipendiranje zaključi v zadnjem mesecu šolskega oziroma študijskega leta.
V zaključnem letniku študija se upošteva redni status absolventa, vendar najdlje za eno študijsko leto.
Štipendija se izplačuje najkasneje do 15. v mesecu za tekoči mesec.
18. člen
Štipendist je dolžan v 15 dneh po začetku vsakega študijskega leta predložiti štipenditorju:
– potrdilo o vpisu in potrdilo o vseh opravljenih izpitih ter
– dokazila o morebitnih nagradah, priznanjih ali drugih javnih dosežkih.
Po zaključku izobraževanja je štipendist dolžan predložiti potrdilo o diplomi ali drugo potrdilo o zaključenem podiplomskem študiju.
19. člen
Štipendistu, ki je pridobil štipendijo in v preteklem študijskem letu ni dosegel povprečne ocene vseh opravljenih izpitov najmanj 8, pravica do štipendije v tekočem študijskem letu miruje, razen v primeru, da se izkaže z javno priznanim izjemnim dosežkom, navedenim v četrtem odstavku 3. člena tega pravilnika.
Štipendist, kateremu je štipendija mirovala, lahko ponovno uveljavi štipendijo z novim študijskim letom, če doseže zahtevan uspeh.
20. člen
Štipendistu, ki je izdelal letnik in ni predložil dokazil iz prvega in drugega odstavka 18. člena tega pravilnika, pravica do štipendije miruje. Ponovno se začne izplačevati z naslednjim mesecem, če predloži zahtevana dokazila v roku 60 dni od začetka šolskega oziroma študijskega leta in izpolnjuje pogoje za nadaljevanje štipendiranja.
21. člen
Štipendist izgubi pravico do štipendije in mora vrniti prejete zneske štipendije, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, če:
– po svoji volji ali krivdi prekine izobraževanje;
– ne izpolni pogojev za napredovanje v višji letnik, razen v primeru iz 19. člena tega pravilnika;
– če iz neupravičenih razlogov ne dokonča izobraževa­nja v roku, ki je določen s pogodbo o štipendiranju;
– spremeni smer študija brez soglasja štipenditorja;
– ne predloži v roku določenem v 20. členu tega pravilnika štipenditorju potrdil o izpolnjevanju pogojev za štipendiranje;
– navaja neresnične podatke;
– sklene pogodbo z drugim štipenditorjem, se zaposli, opravlja dejavnost ali pridobi status zasebnika ali samostojnega podjetnika;
– se po končanem šolanju ne zaposli na območju Mestne občine Koper toliko časa kot to določa pogodba o štipendiranju in
– v drugih primerih določenih s pogodbo o štipendiranju.
V primeru, da štipendist ni bil v delovnem razmerju na območju Mestne občine Koper toliko časa kot to določa pogodba o štipendiranju, oziroma če ne opravi pripravništva in strokovnega izpita, kolikor je le-to obvezno, je dolžan vrniti sorazmerni del štipendije skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi, razen ko je te obveznosti v skladu s tem pravilnikom oproščen.
22. člen
Štipendist je dolžan v roku 15 dni sporočiti vsako spremembo, ki vpliva na štipendijsko razmerje:
– sklenitev delovnega razmerja,
– sprememba stalnega bivališča,
– opravljanje diplome, magisterija ali doktorata in
– druge spremembe.
23. člen
Štipendista, ki prekine izobraževanje ali ga ne dokonča v roku zaradi objektivnih razlogov (težki socialno-ekonomski pogoji, težja bolezen ali invalidnost), se na njegovo prošnjo lahko delno ali v celoti oprosti vračila štipendije.
Štipendista, ki je pridobil štipendijo, se lahko oprosti vračila štipendije, če se v soglasju s štipenditorjem zaposli izven območja Mestne občine Koper.
24. člen
Občinska uprava je dolžna spremljati učne, študijske in druge uspehe štipendistov, vzdrževati z njimi stalne stike, se seznanjati z morebitnimi problemi pri opravljanju njihovih študijskih obveznosti in jim v okviru svojih pristojnosti nuditi potrebno pomoč.
25. člen
Štipenditor bo skladno s svojimi možnostmi in na podlagi predhodnega dogovora omogočal štipendistom, ki so pridobili štipendijo, sodelovanje v projektih, raziskavah, prostovoljnem delu in drugih dejavnostih, ki se nanašajo na njegovo stroko, področje zanimanja ali obštudijske aktivnosti.
Štipenditor, v skladu s svojimi možnostmi, omogoča štipendistom udeležbo na študijskih, znanstveno-raziskovalnih in kulturnih srečanjih, ki se jih Mestna občina Koper udeležuje v okviru mednarodnih ali občinskih sodelovanj, če pomembno prispevajo k študijskem izpopolnjevanju.
IV. KONČNA DOLOČBA
26. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 311-1/2004
Koper, dne 14. oktobra 2004.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03)
P R O M U L G O
IL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO
Numero: K311-1/2004
Capodistria, 15 ottobre 2004.
Il Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m. p.
Ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n.
40/00, 30/01 e 29/03) il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 14 ottobre 2004, ha approvato il
R E G O L A M E N T O
per la concessione di borse di studio
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce i criteri per la concessione di borse di studio erogate dal Comune città di Capodistria e le procedure d’erogazione.
Articolo 2
Il Comune città di Capodistria concede borse di studio agli studenti più meritevoli. La borsa di studio è concessa quale sostegno agli studenti ordinari o straordinari, iscritti presso gli istituti d’istruzione superiore oppure quelli che frequentano i corsi post-laurea.
Le borse di studio sono assegnate per sostenere l’istruzione nella Repubblica di Slovenia od all’estero.
I fondi occorrenti per finanziare le borse di studio sono stanziati nel bilancio annuale di previsione del Comune.
II. CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO
Articolo 3
Possono concorrere per la borsa di studio gli studenti iscritti ai corsi superiori od universitari e quelli iscritti ai corsi post-laurea a partire dal primo anno di studio, purchè adempiano i seguenti requisiti:
– Abbiano conseguito almeno un profitto molto buono nell’ultimo anno di studio presso la scuola secondaria, oppure una media non inferiore di 8/10 di tutti gli esami sostenuti nell’anno di corso precedente;
– Che siano attivi in diversi campi, si distinguano per alta capacità e creatività e conseguano importanti risultati nelle attività extrascolastiche;
– Che non abbiano superato 21 anni di età al momento dell’iscrizione al primo anno di corso presso gli istituti d’istruzione superiore, ovvero 28 anni di età al momento d’iscrizione ai corsi post-laurea;
– Che siano cittadini della Repubblica di Slovenia;
– Che da almeno 3 anni risiedano nel Comune città di Capodistria;
– Che il reddito mensile lordo per membro del nucleo famigliare non superi 65% del salario medio lordo percepito nell’anno precedente nella Repubblica di Slovenia;
– Che non siano in rapporto di lavoro continuativo, non percepiscano il sussidio di disoccupazione erogato dall’Ente nazionale di collocazione al lavoro, non svolgano delle attività occupazionali, non abbiano lo status di libero professionista od imprenditore autonomo e non beneficino di altra borsa di studio.
Per sostenere lo studio all’estero, la borsa di studio può essere concessa a partire dal primo anno di corso a coloro che hanno concluso gli studi presso la scuola secondaria con almeno il profitto molto buono ed hanno conseguito risultati notevoli nelle attività extrascolastiche.
Gli studenti dei corsi superiori, iscritti presso le istituzioni d’istruzione superiore all’estero, devono aver conseguito votazioni paragonabili a quelle richieste nella Repubblica di Slovenia.
In via eccezionale, le borse di studio possono essere concesse anche agli studenti che non adempiono i requisiti di cui al primo comma del presente articolo, purchè in un singolo campo abbiano ottenuto risultati eccezionali a livello europeo o mondiale, e superiori ai risultati degli studenti di scuole medie superiori o universitari, i quali, al contrario, adempiono i requisiti di cui al primo comma del presente articolo.
Articolo 4
Nella concessione della borsa di studio si tiene conto del profitto riportato all’esame di maturità, a quello di maturità professionale oppure all’esame finale, ovvero la votazione superiore dello studente, come pure i migliori risultati ottenuti nelle attività extrascolastiche.
Il reddito per membro del nucleo famigliare è calcolato in base alla somma di tutti i redditi ed introiti lordi, riportati nelle delibere sulla commisurazione dell’imposta sul reddito, rilasciate ai famigliari del candidato ovvero alle persone con lui conviventi.
Ai sensi del presente regolamento è considerato reddito o introito personale lordo, per il quale l’imponibile è diminuito delle spese forfetarie od effettive, come previsto dalla legge sull’imposta sul reddito, l’imponibile accertato nella delibera sulla commisurazione dell’imposta sul reddito.
I famigliari o le persone conviventi sono appurati tramite relativo attestato, rilasciato dal Distretto amministrativo di Capodistria.
Articolo 5
Il profitto scolastico o la media delle votazioni riportate sono stabiliti calcolando la media di tutti i voti espressi numericamente, conseguiti dal 1 ottobre al 30 settembre del precedente anno scolastico od accademico; in caso di studenti delle scuole medie superiori si considera il profitto dell’ultimo anno scolastico.
Articolo 6
L’importo della borsa di studio concessa agli studenti degli istituti d’istruzione superiore è definito in base alla media conseguita delle votazioni nell’anno accademico precedente, e precisamente:
+-----------+--------------------------------+--------------------------------+
| Media di | Punteggio per la definizione | Punteggio per la definizione |
| votazione |  dell’importo della borsa di | dell’importo della borsa di  |
|      | studio per la frequentazione di| studio per frequentazione di |
|      | corsi nel luogo di residenza |  corsi fuori del luogo di  |
|      |                |      residenza      |
+-----------+--------------------------------+--------------------------------+
| 6,0 – 6,9 |        795       |       985        |
+-----------+--------------------------------+--------------------------------+
| 7,0 – 8,0 |        885       |       1125       |
+-----------+--------------------------------+--------------------------------+
| 8,0 – 8,5 |        985       |       1445       |
+-----------+--------------------------------+--------------------------------+
| 8,6 – 9,0 |       1125       |       1680       |
+-----------+--------------------------------+--------------------------------+
| 9,1 – 9,5 |       1285       |       1881       |
+-----------+--------------------------------+--------------------------------+
| 9,6 – 10,0|       1445       |       1990       |
+-----------+--------------------------------+--------------------------------+
L’importo della borsa di studio concessa agli studenti dei primi anni di corso è definito in base al profitto riportato all’esame di maturità, secondo le seguenti modalità:
+----------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
| Profitto |  Profitto  |  Profitto  |Punteggio per la |Punteggio per la |
|all’esame | all’esame di | all’esame di |  definizione  |  definizione  |
|  di  |  maturita  |  maturita  | dell’importo  | dell’importo  |
| maturita |professionale | professionale | della borsa di | della borsa di |
|     |   (23)   | (20), esame | studio per la |  studio per  |
|     |       |  finale in  |frequentazione di|frequentazione di|
|     |       |quattro materie| corsi nel luogo | corsi fuori del |
|     |       |        | di residenza  |  luogo di   |
|     |       |        |         |  residenza  |
+----------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
| 10 – 15 |  8 – 12  |  8 – 12   |    575    |    925    |
+----------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
| 16 – 19 |  13 – 15  |  13 – 15  |    700    |   1075    |
+----------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
| 20 – 23 |  16 – 17  |  16 – 17  |    825    |   1250    |
+----------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
| 23 – 25 |   18   |   18    |    985    |   1445    |
+----------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
| 26 – 28 |   19   |    /    |   1125    |   1680    |
+----------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
| 29 – 31 |  20 – 21  |   19    |   1285    |   1881    |
+----------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
| 32 – 34 |  22 – 23  |   20    |   1445    |   1990    |
+----------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
L’importo della borsa di studio è maggiorato in caso di buoni risultati conseguiti alle attività extrascolastiche quali formazione, cultura, arte, sport, ecc., ed è calcolato secondo le seguenti modalità:
Riconoscimenti:
– 1º posto ovvero medaglia d’oro (a squadra o individuale) ottenuto ad una gara nazionale od internazionale: 300 punti,
– 2º posto ovvero medaglia d’argento (a squadra o individuale) ottenuto ad una gara nazionale od internazionale: 200 punti,
– 3º posto ovvero medaglia di bronzo (a squadra o individuale) ottenuto ad una gara nazionale od internazionale: 100 punti,
– Altri premi, riconoscimenti o successi alle manifestazioni od eventi pubblici: ciascuna attestazione vale 20 punti.
I punteggi relativi ai riconoscimenti, premi ed altri successi alle manifestazioni od eventi pubblici sono stabiliti dalla commissione per l’assegnazione delle borse di studio. Al singolo punto corrisponde l’importo pari a SIT 23,00 il quale è adeguato automaticamente alla crescita del salario medio nella Repubblica di Slovenia.
L’importo della borsa di studio per la frequentazione di corsi all’estero è determinato maggiorando del 20% il punteggio assegnato in caso di studio fuori del luogo di residenza.
III. MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
Articolo 7
Le borse di studio sono concesse in base al concorso pubblico, diffuso nei mezzi d’informazione pubblici all’inizio dell’anno accademico, e si assegnano per l’anno accademico in corso.
I candidati partecipano direttamente al concorso pubblico. Coloro che durante gli studi presso le istituzioni d’istruzione superiore beneficiavano delle borse di studio concesse agli studenti dotati, possono acquisire la borsa di studio per il proseguimento della formazione a livello superiore presentando la relativa domanda.
Articolo 8
La delibera sul bando di concorso per la concessione delle borse di studio erogate dal Comune città di Capodistria è approvata dal Sindaco.
Articolo 9
Il bando di concorso pubblico per la concessione delle borse di studio deve contenere i dati su tali borse di studio, le condizioni ed i criteri per l’assegnazione delle medesime, l’indicazione della documentazione da allegare ed il termine di presentazione della domanda.
Articolo 10
Alla risposta al bando di concorso va allegato:
– Certificato d’iscrizione all’anno accademico di riferimento;
– Documento attestante il profitto riportato nell’ultimo anno di studio secondario ovvero attestato degli esami superati;
– Prove attestanti il possesso di particolari attitudini;
– Certificato di residenza attestante che il candidato risiede nel Comune città di Capodistria da oltre 3 anni;
– Certificato di cittadinanza slovena;
– Attestato della situazione economica;
– Curriculum vitae e
– Dichiarazione firmata, con la quale il candidato afferma di non essere in rapporto di lavoro continuativo, non percepisce il sussidio di disoccupazione erogato dall’Ente nazionale per il collocamento al lavoro, non svolge attività, non ha lo status di libero professionista od imprenditore autonomo e non percepisce altre borse di studio nella Repubblica di Slovenia.
Nel caso in cui l’aspirante alla borsa di studio per la frequentazione dei corsi all’estero non ha ancora completato l’iscrizione, egli ha l’obbligo di corredare la propria domanda d’assegnazione della borsa di studio il certificato attestante il superamento degli esami d’ammissione oppure l’invito dell’istituto d’istruzione superiore straniera. Il certificato d’iscrizione va presentato entro 15 giorni dall’iscrizione avvenuta.
Articolo 11
Il possesso delle attitudini particolari è provato dagli aspiranti alla borsa di studio mediante presentazione di certificazioni dei successi riportati alle competizioni, bibliografia delle opere prodotte, certificazioni attestanti la partecipazione a ricerche scientifiche, mostre artistiche o concerti, certificazioni dei riconoscimenti e premi ottenuti alle gare organizzate a livello comunale, regionale, nazionale od internazionale.
Saranno prese in considerazione le certificazioni ed attestazioni ottenute nel corso degli ultimi due anni scolastici od accademici.
Articolo 12
Le mansioni tecniche ed amministrative, previste dal presente regolamento, saranno espletate dall’amministrazione comunale.
La proposta di concessione delle borse di studio è compilata dalla commissione, nominata dal Sindaco. La commissione si compone di tre membri, e precisamente:
4) Rappresentante del Comitato per le attività sociali presso il Comune città di Capodistria,
5) Rappresentante dell’amministrazione comunale del Comune città di Capodistria e
6) Rappresentante dell’Ente nazionale per la collocazione al lavoro, Sede regionale di Capodistria.
Articolo 13
La commissione esamina le domande complete, pervenute entro il termine previsto. In base alla documentazione raccolta, la valutazione delle prove documentali fornite ed in considerazione delle attitudini individuali degli aspiranti, la commissione compila la relazione e la proposta sulla concessione delle borse di studio erogate dal Comune città di Capodistria.
La selezione dei candidati avviene secondo la graduatoria di punteggio ottenuto.
In caso di partià, la borsa di studio è assegnata al candidato la cui famiglia ha il reddito più basso.
Articolo 14
La decisione in merito all’assegnazione delle borse di studio erogate dal Comune città di Capodistria, come pure riguardo ad altri diritti ed obblighi dei beneficiari spetta all’amministrazione comunale la quale delibera in base alla relazione ed alla proposta della commissione. In seconda istanza, la decisione spetta al Sindaco.
Articolo 15
I rapporti reciproci tra il Comune città di Capodistria in quanto erogatore delle borse di studio ed i beneficiari delle medesime sono definiti nell’apposito contratto.
A conclusione degli studi i beneficiari delle borse di studio hanno l’obbligo di trovare impiego nel territorio del Comune città di Capodistria e di mantenere tale rapporto di lavoro per il periodo stabilito nel contratto di assegnazione della borsa di studio. Tale obbligo decade solamente nel caso in cui non riescono ad ottenere un impiego idoneo entro 12 mesi dalla conclusione degli studi ed in altri casi previsti nel presente regolamento.
Articolo 16
Nel contratto d’assegnazione della borsa di studio deve essere indicato l’importo della borsa di studio, il periodo d’erogazione della medesima e la definizione dettagliata dei diritti e degli obblighi del beneficiario e dell’erogatore della borsa di studio.
Articolo 17
Le borse di studio del Comune città di Capodistria sono erogate durante i dodici mesi dell’anno solare fatto salvo l’ultimo anno di studio, quando l’ultima mensilità è versata per il mese conclusivo dell’anno scolastico od accademico.
Nell’ultimo anno di studio si tiene conto dello status regolare di laureando la cui durata, tuttavia, è limitata ad un anno accademico.
La singola mensilità della borsa di studio è versata entro il 15 del mese per il mese in corso..
Articolo 18
Entro 15 giorni dall’inizio dell’anno accademico di riferimento, il beneficiario ha l’obbligo di presentare all’erogatore della borsa di studio:
– Il certificato d’iscrizione e l’attestato degli esami superati e
– Le certificazioni attestanti l’eventuale ottenimento di premi, riconoscimenti od altri successi alle manifestazioni od eventi pubblici.
A conclusione degli studi il beneficiario ha l’obbligo di presentare il certificato di laurea od altra certificazione attestante la conclusione degli studi post-laurea.
Articolo 19
L’erogazione delle somme percepite a titolo della borsa di studio concessa è sospesa se nell’anno accademico precedente il beneficiario abbia ottenuto una media di votazione inferiore a 8/10, fatto salvo il caso in cui egli fornisca prove attestanti il conseguimento di successi eccezionali di cui al quarto alinea dell’articolo 3 del presente regolamento.
Lo studente beneficiario al quale sono stati sospesi i versamenti delle somme a titolo della borsa di studio concessa, ha la facoltà di rinnovare la propria richiesta a partire dal nuovo anno accademico a condizione che abbia riportato la media prevista delle votazioni.
Articolo 20
Al beneficiario che pur avendo superato l’anno non abbia fornito le certificazioni di cui al primo e secondo comma dell’articolo 18 del presente regolamento, il diritto alla borsa di studio è sospeso. I versamenti riprendono a partire dal mese successivo se entro 60 giorni dall’inizio dell’anno accademico egli fornisce le prove richieste e se adempie i requisiti per l’ulteriore concessione della borsa di studio.
Articolo 21
Lo studente beneficiario può perdere il diritto alla borsa di studio con l’obbligo di restituzione delle somme già erogate, maggiorate degli interessi di mora legali, se:
– Interrompe gli studi volontariamente o se tale interruzione è da ascriversi alla sua responsabilità personale;
– Non adempia le condizioni per passare all’anno successivo, fatto salvo il caso di cui all’articolo 19 del presente regolamento;
– Per motivi ingiustificati non conclude gli studi entro il termine previsto nel contratto di assegnazione della borsa di studio;
– Cambia l’indirizzo dello studio senza il consenso dell’erogatore della borsa di studio;
– Entro il termine previsto all’articolo 20 del presente regolamento non fornisce all’erogatore della borsa di studio le certificazioni attestanti l’adempimento dei requisiti previsti ai fini di tale diritto;
– Fornisce dati non veritieri;
– Conclude il contratto di assegnazione della borsa di studio con altro erogatore, costituisce il rapporto di lavoro continuativo, svolge un’attività od acquisisce lo status di libero professionista o imprenditore autonomo;
– A conclusione degli studi non s’impiega nel territorio del Comune città di Capodistria per la durata di tempo stabilita nel contratto di assegnazione della borsa di studio e
– In altri casi previsti nel contratto di assegnazione della borsa di studio.
Nel caso in cui il beneficiario della borsa di studio non fosse rimasto in rapporto di lavoro nel territorio del Comune città di Capodistria per la durata prevista nel contratto di assegnazione della borsa di studio oppure non svolga l’ apprendistato o non superi l’esame di stato qualora ne sussista l’obbligo, è tenuto a restituire la somma proporzionale della borsa di studio erogata, maggiorata degli interessi di mora legali, fatta eccezione dei casi dell’esonero da tale obbligo, previsti dal presente regolamento.
Articolo 22
Il beneficiario è tenuto a comunicare entro 15 giorni qualsiasi cambiamento suscettibile di influenzare il suo rapporto con l’erogatore della borsa di studio:
– Costituzione del rapporto di lavoro continuativo,
– Cambiamento di residenza,
– Svolgimento degli esami di laurea, del master o del dottorato di ricerca e
– Altri cambiamenti.
Articolo 23
Il beneficiario che per ragioni motivate (difficile condizione economica e sociale, grave malattia, invalidità) interrompe gli studi oppure non li concluda entro il termine previsto, può richiedere l’esonero parziale o totale dalla restituzione delle somme versate della borsa di studio.
Il beneficiario della borsa di studio può essere esonerato dalla restituzione della medesima se in accordo con l’erogatore trova un impiego fuori del territorio del Comune città di Capodistria.
Articolo 24
All’amministrazione comunale si fa l’obbligo di seguire il profitto agli studi ed altri risultati dei beneficiari delle borse di studio, mantenere contatti continuativi con i medesimi, tenersi al corrente di eventuali problemi durante l’assolvimento dei rispettivi obblighi di studio e fornirgli il necessario sostegno entro i limiti delle proprie competenze.
Articolo 25
Entro le proprie possibilità ed in base ad un accordo preliminare, l’erogatore delle borse di studio consentirà ai beneficiari delle medesime di collaborare ai progetti, alle ricerche, al lavoro volontario e ad altre attività consoni al suo campo di studio, alla sua sfera d’interesse od alle attività extrascolastiche.
Entro le proprie possibilità, l’erogatore delle borse di studio può consentire ai beneficiari delle medesime la presenza ai convegni di studio, scientifici e culturali, ai quali il Comune città di Capodistria partecipa in ambito alle iniziative di collaborazione internazionali o comunali, se ciò contribuisce in maniera significativa al perfezionamento formativo.
IV. DISPOSIZIONE FINALE
Articolo 26
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: K311-1/2004
Capodistria, 14 ottobre 2004.
Il Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m. p.

AAA Zlata odličnost