Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2004 z dne 4. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2004 z dne 4. 11. 2004

Kazalo

4887. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2004, stran 14256.

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98) 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00 in 88/02) je Občinski svet občine Laško na 13. seji dne 13. 10. 2004 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2004
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Laško za leto 2004 (Uradni list RS, št. 135/03 in 74/04) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Proračun Občine Laško za leto 2004 je določen v naslednjem obsegu:
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov             v tisoč SIT
   Skupina / podskupina kontov             Proračun 2004
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)            1,880.969
70  Davčni prihodki                     1,107.061
   700 Davki na dohodek in dobiček              762.396
   703 Davki na premoženje                  133.568
   704 Domači davki na blago in storitve           202.436
   706 Drugi davki                       8.661
71  Nedavčni prihodki                     171.921
   710 Udeležba na dobičku
     in prihodki od premoženja               35.321
   711 Takse in pristojbine                  6.204
   712 Denarne kazni                      2.379
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         94.241
   714 Drugi nedavčni prihodki                32.775
72    KAPITALSKI PRIHODKI                  12.500
   722 Prihodki od prodaje zemljišč              12.500
73  Prejete donacije                      14.394
   730 Prejete donacije iz domačih virov           14.394
74    TRANSFERNI PRIHODKI                  575.093
   740 Transferni prihodki                  575.093
 
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)              1,946.304
40  Tekoči dohodki                      376.108
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           139.525
   401 Prispevki delodajalcev
     za socialno varnost                  23.445
   402 Izdatki za blago in storitve             191.382
   403 Plačila domačih obresti                11.226
   409 Rezerve                        10.520
41  Tekoči transferi                     867.683
   411 Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom                   432.202
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                      51.830
   413 Drugi domači transferi                391.651
42  Investicijski odhodki                   603.905
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          603.905
43  Investicijski transferi                  98.608
   430 Investicijski transferi proračunskim
     uporabnikom                      91.943
   431 Investicijski transferi drugim             6.665
 
III. Proračunski primanjkljaj (I.-II.)             -65.335
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb             4.000
IV.  Prejeta vračila danih posojil
   In prodaja kapitalskih deležev (750+751)          4.000
   750 Prejeta vračila danih posojil              4.000
   751 Sredstva pridobljena
     s prodajo kapitalski deležev                –
V.  Dana vračila danih posojil
   in povečanje kapitalskih deležev (440+441)           –
   440 Dana posojila                        –
   441 Povečanje kapitalskih deležev                –
VI.  Prejeta minus dana posojila
   in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)          4.000
 
C)  Račun financiranja                     40.000
VII. Zadolževanje (500)                     40.000
   500 Domače zadolževanje                  40.000
VIII. Odplačila dolga (550)                   30.198
   550 Odplačila domačega dolga                30.198
IX.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev
   na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)           -51.533
X.  Neto zadolževanje (VII.-VIII.)               9.802
XI.  Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)        65.335
 
XII. Stanje sredstev na računih
   dne 31.12. preteklega leta                 51.533
Pregled odhodkov proračuna sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije z obrazložitvami je priloga k temu odloku.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40301-8/03
Laško, dne 13. oktobra 2004.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost