Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2004 z dne 4. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2004 z dne 4. 11. 2004

Kazalo

4879. Sklep o podrobnejših pravilih za izračun minimalnega kapitala zavarovalnic, stran 14231.

Strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor na podlagi 4. točke 109. člena, 2. točke 139. člena, 140. člena in 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00, 31/00 – ZP-1, 91/00 – popr., 21/02, 52/02 – ZJA, 29/03 – Odločba US in 50/04; v nadaljevanju: ZZavar) in drugega in tretjega odstavka 153. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 50/04) izdaja
S K L E P
o podrobnejših pravilih za izračun minimalnega kapitala zavarovalnic
Opredelitve pojmov oziroma razlage izrazov
1. člen
(1) Za potrebe tega sklepa pomenijo izrazi:
»ZZavar« zakon o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00, 31/00 – ZP-1, 91/00 – popr., 21/02, 52/02 – ZJA, 29/03 – odl. US in 50/04.);
(2) »dodatna zavarovanja« obsegajo predvsem zavarovanje invalidnosti zaradi nezgode ali bolezni, zavarovanje smrti zaradi nezgode ter zavarovanje za primer poškodbe vključno z zavarovanjem nesposobnosti opravljanja poklica zaradi poškodbe in se lahko sklepajo samo hkrati z življenjskim zavarovanjem;
(3) »kompozitna zavarovalnica« je zavarovalnica, ki opravlja zavarovalne posle iz skupine življenjskih in premoženjskih zavarovanj v smislu 354. člena ZZavar;
(4) »osebna zavarovalnica« je zavarovalnica, ki hkrati opravlja zavarovanja iz zavarovalne vrste nezgodnih zavarovanj in/ali zdravstvenih zavarovanj skupaj z zavarovanji iz zavarovalne skupine življenjskih zavarovanj v smislu tretjega in četrtega odstavka 14. člena ZZavar.
Predmet sklepa
2. člen
Ta sklep v skladu s 110. in 111. členom ZZavar določa podrobnejša pravila za izračun minimalnega kapitala za zavarovalnice, ločeno za zavarovalne posle iz skupine premoženjskih zavarovanj in zavarovalne posle iz skupine življenjskih zavarovanj ter za kompozitne zavarovalnice, osebne zavarovalnice, pozavarovalnice in pokojninske družbe.
Zavarovalni posli iz skupine premoženjskih zavarovanj
3. člen
(1) Zavarovalnica, ki opravlja zavarovalne posle iz skupine premoženjskih zavarovanj, v skladu s 1. točko četrtega odstavka 2. člena ZZavar, sestavi in predloži Agenciji za zavarovalni nadzor pomožna obrazca POM-1 in POM-2 ter obrazca MKP in MK, kot sestavni del letnega poročila v smislu določil 158. člena ZZavar in v okviru trimesečnih poročil v smislu 139. člena ZZavar v povezavi s 140. členom ZZavar.
(2) V obrazcu MKP postavka »Vsota obračunanih kosmatih zavarovalnih premij« ne vsebuje premije za zavarovanja, ki so bila odpovedana, ter ne vsebuje zneskov morebitnih davkov ali prispevkov.
(3) V obrazcu MKP se pri izračunu vsote zavarovalnih premij, doseženih v zadnjem letu, upošteva 50% povečanje obračunane kosmate zavarovalne premije oziroma kosmatih prihodkov od premij za zavarovalne vrste zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov (11. točka drugega odstavka 2. člena ZZavar), zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil (12. točka drugega odstavka 2. člena ZZavar) in splošno zavarovanje odgovornosti (13. točka drugega odstavka 2. člena ZZavar).
Pomožni obrazec POM-1
4. člen
(1) Pomožni obrazec POM-1 služi za ugotovitev lastnega deleža za zavarovanja iz skupine premoženjskih zavarovanj, lastnega deleža matematičnih rezervacij za zdravstvena zavarovanja, za katera veljajo določila šestega odstavka 110. člena ZZavar, ter za ugotovitev zahtevanega minimalnega kapitala v skladu z desetim odstavkom 110. člena.
(2) Zavarovalnica, ki sklepa zavarovanja iz skupine premoženjskih zavarovanj, izračuna lastni delež s pomočjo »Pomožnega obrazca za izračun lastnega deleža za skupino premoženjskih zavarovanj«. V vrstico 11 obrazca MKP vnese znesek iz vrstice 13 obrazca POM-1, če je lastni delež večji od 0,5, sicer vpiše 0,5.
(3) Zavarovalnica v vrstici 16 obrazca POM-1 izračuna lastni delež matematičnih rezervacij za zdravstvena zavarovanja, za katera veljajo določila šestega odstavka 110. člena ZZavar. V vrstico 26 obrazca MKP vnese znesek iz vrstice 16 obrazca POM-1, če je lastni delež večji od 0,85, sicer vpiše 0,85.
(4) Zavarovalnica, ki sklepa zavarovanja iz skupine premoženjskih zavarovanj, mora primerjati minimalni kapital za tekoče leto z minimalnim kapitalom za preteklo leto, kar naredi na »Pomožnem obrazcu za izračun zahtevanega minimalnega kapitala v skladu z desetim odstavkom 110. člena ZZavar«. Vrednost iz vrstice 20 se vpiše v vrstico 10 obrazca MK, če je minimalni kapital v vrstici 20 obrazca POM-1 večji od izračunanega minimalnega kapitala v vrstici 8 obrazca MK.
Pomožni obrazec POM-2
5. člen
(1) Pomožni obrazec POM-2 služi za ugotovitev prevladujočega deleža ter za izračun povprečnih kosmatih odhodkov za škode.
(2) Zavarovalnica sklepa zavarovanja, ki v prevladujočem deležu krijejo nevarnosti kredita, nevihte, toče ali pozebe, če je delež premije za ta zavarovanja v obračunskem letu večji od 50% skupne premije za zavarovanja iz skupine premoženjskih zavarovanj, kar ugotovi z izračunom na obrazcu POM-2.
(3) Izračun povprečnih kosmatih odhodkov za škode na obrazcu POM-2 se opravi ločeno za zavarovanja iz skupine premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj, za katera veljajo določila šestega odstavka 110. člena ZZavar, ter za zdravstvena zavarovanja, za katera veljajo določila šestega odstavka 110. člena ZZavar.
(4) V primeru, če se upošteva obdobje zadnjih treh let, zavarovalnica vnese v »Pomožni obrazec za izračun povprečnih kosmatih odhodkov za škode« podatke za zadnja tri leta.
(5) V primeru, če se upošteva obdobje zadnjih sedmih let, zavarovalnica vnese v »Pomožni obrazec za izračun povprečnih kosmatih odhodkov za škode« podatke za zadnjih sedem let.
(6) Na obrazcu POM-2 »Skupina premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj, za katera veljajo določila šestega odstavka 110. člena ZZavar« so zneski, ki se upoštevajo za obračun kosmatih zneskov škod, uveljavljenih regresnih terjatev in kosmatih škodnih rezervacij za zavarovalno vrsto zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov (11. točka drugega odstavka 2. člena ZZavar), zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil (12. točka drugega odstavka 2. člena ZZavar) in splošno zavarovanje odgovornosti (13. točka drugega odstavka 2. člena ZZavar), povečani za 50%.
(7) Zavarovalnica, ki sklepa zavarovanja iz skupine premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj, za katera veljajo določila šestega odstavka 110. člena ZZavar, prenese z obrazca »Pomožni obrazec za izračun povprečnih kosmatih odhodkov za škode«:
– znesek revaloriziranih obračunanih kosmatih zneskov škod v upoštevanem obdobju v vrstici 7 stolpec »Skupaj« v vrstico 14 obrazca MKP,
– znesek revalorizirane kosmate škodne rezervacije na koncu upoštevanega obdobja v vrstici 9 stolpec »a« v vrstico 16 obrazca MKP,
– znesek revalorizirane kosmate škodne rezervacije na začetku upoštevanega obdobja v vrstici 9 stolpec »d«, če gre za upoštevano obdobje 3 let, oziroma stolpec »h«, če gre za upoštevano obdobje sedmih let, v vrstico 15 obrazca MKP,
– znesek revaloriziranih uveljavljenih regresnih terjatev v vrstici 11 stolpec »Skupaj« v vrstico 17 obrazca MKP.
(8) Zavarovalnica, ki sklepa zdravstvena zavarovanja, za katera veljajo določila šestega odstavka 110. člena ZZavar, prenese z obrazca »Pomožni obrazec za izračun povprečnih kosmatih odhodkov za škode«:
– znesek revaloriziranih obračunanih kosmatih zneskov škod v upoštevanem obdobju v vrstici 13 stolpec »Skupaj« v vrstico 14 obrazca MKP,
– znesek revalorizirane kosmate škodne rezervacije na koncu upoštevanega obdobja v vrstici 15 stolpec »a« v vrstico 16 obrazca MKP,
– znesek revalorizirane kosmate škodne rezervacije na začetku upoštevanega obdobja v vrstici 15 stolpec »d«, če gre za upoštevano obdobje 3 let, oziroma stolpec »h«, če gre za upoštevano obdobje sedmih let, v vrstico 15 obrazca MKP,
– znesek revaloriziranih uveljavljenih regresnih terjatev v vrstici 17 stolpec »Skupaj« v vrstico 17 obrazca MKP.
Zavarovalni posli iz skupine življenjskih zavarovanj
6. člen
Zavarovalnica, ki opravlja zavarovalne posle iz skupine življenjskih zavarovanj, v skladu z 2. točko četrtega odstavka 2. člena ZZavar, sestavi in predloži Agenciji za zavarovalni nadzor obrazce MKZ-1, MKZ-2 in MKZ-3, kot sestavni del letnega poročila v smislu določil 158. člena ZZavar in v okviru trimesečnih poročil v smislu 139. člena ZZavar v povezavi s 140. členom ZZavar.
7. člen
Višina minimalnega kapitala zavarovalnice, ki opravlja zavarovalne posle iz skupine življenjskih zavarovanj in/ali dejavnost upravljanja pokojninskih skladov po zakonu, ki ureja pokojninske sklade, se ločeno računa za zavarovalne vrste, opredeljene v drugem odstavku 2. člena in osmem odstavku 14. člena ZZavar:
I. življenjska zavarovanja, razen zavarovanj pod točkami od II do VII,
II. zavarovanja za primer poroke oziroma rojstva,
III. življenjska zavarovanja vezana na enote investicijskih skladov,
IV. tontine,
V. zavarovanja s kapitalizacijo izplačil,
VI. zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni
in za:
VII. upravljanje pokojninskih skladov.
Obrazec MKZ-1
8. člen
(1) Zavarovalnica s pomočjo obrazca MKZ-1 izračuna zahtevani minimalni kapital za zavarovalne posle iz skupine življenjskih zavarovanj.
(2) Za posle iz zavarovalne vrste življenjskih zavarovanj vezanih na enote investicijskih skladov in dejavnost opravljanja investicijskih skladov se v obrazcu MKZ-1 v vrstici 9 stolpca »e« seštejejo zneski iz vrstice 9 stolpca »b« in »c« in vrstice 10 stolpca »d«.
Obrazec MKZ-2
9. člen
(1) Zavarovalnica s pomočjo obrazca MKZ-2 izračuna lastne deleže ločeno za dodatna zavarovanja (dvanajsti odstavek 14. člena ZZavar) ter za zavarovalno vrsto zavarovanja izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni (24. točka drugega odstavka 2. člena ZZavar). Znesek iz vrstice 13 oziroma 26 obrazca MKZ-2 se vpiše v vrstico 9 obrazca MKZ-3, če je lastni delež večji od 0,5.
(2) Zavarovalnica, ki sklepa dodatna zavarovanja k zavarovanjem iz skupine življenjskih zavarovanj prenese z obrazca MKZ-2:
– znesek revaloriziranih obračunanih kosmatih zneskov škod v upoštevanem obdobju v vrstici 4 stolpca »Skupaj« v vrstico 11 obrazca MKZ-3,
– znesek revalorizirane kosmate škodne rezervacije na koncu upoštevanega obdobja v vrstici 6 stolpca »a« v vrstico 13 obrazca MKZ-3,
– znesek revalorizirane kosmate škodne rezervacije na začetku upoštevanega obdobja v vrstici 6 stolpec »d« v vrstico 12 obrazca MKZ-3,
– znesek revaloriziranih uveljavljenih regresnih terjatev v vrstici 15 stolpca »Skupaj« v vrstico 14 obrazca MKZ-3.
(3) Zavarovalnica, ki sklepa zavarovanja v zavarovalni vrsti zavarovanje izpada dohodka zaradi nezgode ali bolezni prenese z obrazca MKZ-2:
– znesek revaloriziranih obračunanih kosmatih zneskov škod v upoštevanem obdobju v vrstici 17 stolpca »Skupaj« v vrstico 11 obrazca MKZ-3,
– znesek revalorizirane kosmate škodne rezervacije na koncu upoštevanega obdobja v vrstici 19 stolpca »a« v vrstico 13 obrazca MKZ-3,
– znesek revalorizirane kosmate škodne rezervacije na začetku upoštevanega obdobja v vrstici 19 stolpec »d« v vrstico 12 obrazca MKZ-3,
– znesek revaloriziranih uveljavljenih regresnih terjatev v vrstici 28 stolpca »Skupaj« v vrstico 14 obrazca MKZ-3.
Obrazec MKZ-3
10. člen
(1) Zavarovalnica s pomočjo obrazca MKZ-3 izračuna ločeno za dodatna zavarovanja (dvanajsti odstavek 14. člena ZZavar) ter za zavarovalno vrsto zavarovanja izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni (24. točka drugega odstavka 2. člena ZZavar) minimalni kapital na osnovi premijskega in škodnega količnika.
(2) V obrazcu MKZ-3 postavka »Vsota obračunanih kosmatih zavarovalnih premij« ne vsebuje premije za zavarovanja, ki so bila odpovedana, ter ne vsebuje zneskov morebitnih davkov ali prispevkov.
(3) Znesek minimalnega kapitala na osnovi premijskega in škodnega količnika za zavarovalno vrsto zavarovanja izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni (24. točka drugega odstavka 2. člena ZZavar), ki je izkazan v vrstici 20 obrazca MKZ-3, se sešteje z vrednostjo v vrstici 9 stolpca »g« obrazca MKZ-1 in vpiše v vrstico 21 obrazca MKZ-1.
(4) Minimalni kapital na osnovi premijskega in škodnega količnika za dodatna zavarovanja (dvanajsti odstavek 14. člena ZZavar), izkazan v vrstici 20 obrazca MKZ-3, se vpiše v vrstico 22 obrazca MKZ-1.
Kompozitne in osebne zavarovalnice
11. člen
(1) Zavarovalnica, ki hkrati opravlja zavarovalne posle iz skupine premoženjskih in življenjskih zavarovanj, ugotavlja in izkazuje kapitalsko ustreznost ločeno za premoženjska in življenjska zavarovanja.
(2) Zahtevani minimalni kapital kompozitne oziroma osebne zavarovalnice je za zavarovanja iz zavarovalne skupine premoženjskih zavarovanj enak minimalnemu kapitalu za premoženjska zavarovanja, izračunan v skladu z določili tega sklepa.
(3) Zahtevani minimalni kapital kompozitne oziroma osebne zavarovalnice za zavarovanja iz skupine življenjskih zavarovanj je enak minimalnemu kapitalu za življenjska zavarovanja, izračunan v skladu z določili tega sklepa.
(4) Zajamčeni kapital kompozitne oziroma osebne zavarovalnice je za zavarovanja iz zavarovalne skupine premoženjskih zavarovanj enak zajamčenemu kapitalu za premoženjska zavarovanja v smislu ene tretjine minimalnega kapitala iz 110. člena ZZavar oziroma drugega odstavka 112. člena ZZavar.
(5) Zajamčeni kapital kompozitne oziroma osebne zavarovalnice je za zavarovanja iz zavarovalne skupine življenjskih zavarovanj enak zajamčenemu kapitalu za življenjska zavarovanja v smislu ene tretjine minimalnega kapitala iz 111. člena ZZavar oziroma tretjega odstavka 112. člena ZZavar.
(6) Kompozitna oziroma osebna zavarovalnica predloži Agenciji za zavarovalni nadzor pomožna obrazca POM-1 in POM-2, obrazca MKP in MK za zavarovanja iz zavarovalne skupine premoženjskih zavarovanj ter obrazce MKZ-1, MKZ-2 in MKZ-3 za zavarovanja iz zavarovalne skupine življenjskih zavarovanj, kot sestavni del letnega poročila v smislu določil 158. člena ZZavar in v okviru trimesečnih poročil v smislu 139. člena ZZavar v povezavi s 140. členom ZZavar.
(7) Pri izpolnjevanju obrazcev kompozitna oziroma osebna zavarovalnica upošteva za zavarovanja iz zavarovalne skupine premoženjskih zavarovanj določila tega sklepa, ki veljajo za zavarovalne posle iz skupine premoženjskih zavarovanj in za zavarovalne posle iz skupine življenjskih zavarovanj določila tega sklepa, ki veljajo za zavarovalne posle iz zavarovalne skupine življenjskih zavarovanj.
Pozavarovalnice
12. člen
(1) Kapital pozavarovalnice mora biti vedno najmanj enak kapitalskim zahtevam, izračunanim z uporabo premijskega oziroma škodnega količnika, in sicer tistim od obeh, ki da večji rezultat (prvi odstavek 110. člena ZZavar).
(2) Pozavarovalnica pri ugotovitvi minimalnega kapitala za zavarovalne posle sklepanja pozavarovanj smiselno uporablja določila tega sklepa, ki se nanašajo na zavarovalne posle iz skupine premoženjskih zavarovanj.
(3) Ne glede na določilo prvega in drugega odstavka tega člena mora pozavarovalnica, za zavarovalne posle sklepanja pozavarovanj iz zavarovalne skupine življenjskih zavarovanj za katera oblikuje matematične rezervacije, smiselno uporabljati določila tega sklepa, ki veljajo za zavarovalne posle iz skupine življenjskih zavarovanj. Kapital pozavarovalnice mora biti v tem primeru najmanj enak vsoti kapitalskih zahtev izračunanih v skladu z zahtevami tega sklepa za zavarovalne posle iz skupine premoženjskih zavarovanj in iz skupine življenjskih zavarovanj.
(4) Pozavarovalnica izkazuje znesek zahtevanega minimalnega kapitala in zajamčenega kapitala na obrazcu »Izkaz kapitalske ustreznosti za premoženjska zavarovanja (KUS-P) na dan:_____«, ki je predpisan s Sklepom o podrobnejšem načinu izračuna kapitala in izpolnjevanju kapitalskih zahtev ter kapitalske ustreznosti zavarovalnic (Uradni list RS, št. 83/04 in 95/04).
Pokojninske družbe
13. člen
(1) Kapital pokojninske družbe mora biti vedno najmanj enak kapitalskim zahtevam, izračunanim z uporabo določil tega sklepa, ki veljajo za zavarovalne posle iz zavarovalne skupine življenjskih zavarovanj.
(2) Določbe tega sklepa, ki veljajo za zavarovalnice, se smiselno uporabljajo tudi za pokojninske družbe.
Novonastale zavarovalnice
14. člen
(1) Zavarovalnice, ki so pridobile dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov iz skupine premoženjskih zavarovanj, morajo predložiti prvi (drugi, tretji) izračun minimalnega kapitala na osnovi premijskega in škodnega količnika po preteku enega (dveh, treh) leta od začetka opravljanja zavarovalnih poslov.
(2) Prvi (drugi, tretji) izračun minimalnega kapitala na osnovi premijskega in škodnega količnika naredi zavarovalnica s podatki, ki se nanašajo na prvo (drugo, tretje) leto poslovanja.
(3) Ne glede na določbo prvega in drugega odstavka tega člena, se prvi izračun minimalnega kapitala izračuna samo z uporabo premijskega količnika.
(4) V drugem (tretjem) letu poslovanja upošteva zavarovalnica pri ugotavljanju in izkazovanju zahtevanega minimalnega kapitala zneske prvega (drugega) izračuna minimalnega kapitala, v skladu z drugim odstavkom tega člena.
(5) Izračun škodnega količnika za drugi in tretji izračun minimalnega kapitala naredi zavarovalnica na osnovi:
– podatkov prvega in drugega leta poslovanja za drugi izračun minimalnega kapitala,
– podatkov prvega, drugega in tretjega leta poslovanja za tretji izračun minimalnega kapitala.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena, zavarovalnica, ki izključno oziroma v prevladujočem deležu sklepa zavarovanja, ki krijejo nevarnosti kredita, nevihte, toče ali pozebe, računa škodni količnik na osnovi triletnega drsečega obdobja, dokler ne preteče najmanj sedem let od začetka opravljanja zavarovalnih poslov. Prvi izračun minimalnega kapitala na osnovi škodnega količnika za obdobje sedmih let naredi zavarovalnica po preteku najmanj sedem let od začetka opravljanja zavarovalnih poslov.
(7) Novo nastale zavarovalnice v 13 vrstici obrazca MKP vnesejo ustrezno število let upoštevanega obdobja.
(8) Zavarovalnice, ki pridobijo dovoljenje za opravljanje poslov iz skupine življenjskih zavarovanj, naredijo izračun minimalnega kapitala za prvo obračunsko leto v skladu z določbami tega sklepa, ki veljajo za življenjska zavarovanja. Pri izračunu minimalnega kapitala za zavarovalno vrsto zavarovanje izpada dohodka zaradi nezgode ali bolezni (24. točka drugega odstavka 2. člena ZZavar) ter za dodatna zavarovanja (dvanajsti odstavek 14. člena ZZavar) smiselno upoštevajo določila prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena.
Prenos zavarovalnega portfelja
15. člen
(1) V primeru prenosa zavarovalnega portfelja prevzemna zavarovalnica izračuna premijski in škodni količnik na osnovi skupnih podatkov prevzemne zavarovalnice in podatkov, ki se nanašajo na prenesen zavarovalni portfelj.
(2) Zavarovalnica, ki prenaša zavarovalni portfelj, mora prevzemni zavarovalnici predložiti podatke za obdobje treh (sedmih) let, oziroma za obdobje poslovanja, če je to krajše od treh (sedmih) let, za izračun premijskega in škodnega količnika prenesenega zavarovalnega portfelja.
Letno poročanje
16. člen
(1) Zavarovalnica mora izpolnjene obrazce za obračunsko leto predložiti Agenciji za zavarovalni nadzor v roku treh mesecev po izteku koledarskega leta.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, mora pozavarovalnica izpolnjene obrazce za obračunsko leto predložiti Agenciji za zavarovalni nadzor v roku štirih mesecev po izteku koledarskega leta.
Trimesečna poročila
17. člen
(1) V primeru trimesečnih poročil se upoštevajo drseči podatki, ki zajemajo obdobje enega leta (treh oziroma sedmih let), in sicer:
– za prvo četrtletje se upoštevajo podatki iz obdobja od 1. 4. predhodnega leta (tekoče leto – 3 oziroma tekoče leto – 7) do 31. 3. tekočega leta,
– za drugo četrtletje se upoštevajo podatki iz obdobja od 1. 7. predhodnega leta (tekoče leto – 3 oziroma tekoče leto – 7) do 30. 6. tekočega leta,
– za tretje četrtletje se upoštevajo podatki iz obdobja od 1.10. predhodnega leta (tekoče leto – 3 oziroma tekoče leto – 7) do 30. 9. tekočega leta.
(2) Zneski v obrazcu POM-1 »Pomožni obrazec za izračun lastnega deleža za skupino premoženjskih zavarovanj«, v obrazcu POM-2 »Pomožni obrazec za izračun povprečnih kosmatih odhodkov za škode (peti odstavek 110. člena ZZavar)« in v obrazcu MKZ-2 »Izračun lastnega deleža – dodatna zavarovanja in zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni« se za prvo (drugo, tretje) četrtletje izračunajo kot vsota zneska zadnjih treh (dveh, enega) četrtletji preteklega obračunskega leta in zneska prvega (drugega, tretjega) četrtletja tekočega obračunskega leta.
(3) Kumulativni koeficienti povprečne rasti cen življenjskih potrebščin in kumulativni koeficienti rasti cen življenjskih potrebščin se v obrazcu POM-1 »Pomožni obrazec za izračun lastnega deleža za skupino premoženjskih zavarovanj«, v obrazcu POM-2 »Pomožni obrazec za izračun povprečnih kosmatih odhodkov za škode (peti odstavek 110. člena ZZavar)« in v obrazcu MKZ-2 »Izračun lastnega deleža – dodatna zavarovanja in zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni« preračunajo na podlagi uradnih statističnih podatkov za drseča leta definirana v prvem odstavku tega člena.
(4) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se prevladujoč delež za prvo, drugo in tretje četrtletje tekočega leta na obrazcu POM-2 ugotavlja na podlagi podatkov preteklega obračunskega leta.
(5) Zavarovalnica mora izpolnjene obrazce za prvo, drugo in tretje četrtletje predložiti Agenciji za zavarovalni nadzor v roku dveh mesecev po izteku četrtletja.
(6) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena, mora pozavarovalnica izpolnjene obrazce za prvo, drugo in tretje četrtletje predložiti Agenciji za zavarovalni nadzor v roku treh mesecev po izteku četrtletja.
Kumulativni koeficienti rasti cen življenjskih potrebščin
18. člen
(1) Kumulativni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin za obdobje »t-1« je enak koeficientu rasti cen, izračunanem v skladu z naslednjim odstavkom tega člena. Kumulativni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin za obdobje »t-2« se izračuna kot produkt kumulativnega koeficienta rasti cen življenjskih potrebščin za obdobje »t-1« in koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin za obdobje »t-2«, ki se izračuna v skladu z naslednjim odstavkom tega člena. Kumulativni koeficienti rasti cen življenjskih potrebščin za ostala obdobja se smiselno izračunajo v skladu s prejšnjim stavkom.
(2) Osnova za izračun koeficientov rasti cen življenjskih potrebščin so letni koeficienti rasti cen življenjskih potrebščin za vsako posamezno drseče leto. Letni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin za vsako posamezno drseče leto se izračuna kot produkt mesečnih indeksov v obdobju posameznega drsečega leta, deljenih s 100. Mesečni indeks, ki kaže spremembo cen v tekočem mesecu glede na pretekli mesec, izračunava in objavlja Statistični urad RS.
(3) V prvem odstavku tega člena se izračunane kumulativne koeficiente rasti cen življenjskih potrebščin za posamezno obdobje zaokroži na tri decimalke in vnese v obrazce POM-1, POM-2 in MKZ-2.
Kumulativni koeficienti povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
19. člen
(1) Kumulativni koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin za obdobje »t-1« je enak povprečnemu letnemu koeficientu rasti cen življenjskih potrebščin za »t-1« drseče leto, izračunanem v skladu z naslednjim odstavkom tega člena. Kumulativni koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin za obdobje »t-2« se izračuna kot produkt kumulativnega koeficienta povprečne rasti cen življenjskih potrebščin za obdobje »t-1« in povprečnim letnim koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin za »t-2« drseče leto, izračunanem v skladu z naslednjim odstavkom tega člena. Kumulativni koeficienti povprečne rasti cen življenjskih potrebščin za ostala obdobja se smiselno izračunajo v skladu s prejšnjim stavkom.
(2) Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin za posamezno drseče leto se izračuna kot aritmetično povprečje dvanajstih drsečih letnih koeficientov rasti cen življenjskih potrebščin v tem obdobju. Letni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin za posamezno drseče leto se izračuna v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena tega sklepa.
(3) V prvem odstavku izračunane kumulativne koeficiente povprečne rasti cen življenjskih potrebščin za posamezno obdobje se zaokroži na tri decimalke in vnese v obrazce POM-1, POM-2 in MKZ-2.
Način poročanja
20. člen
(1) Obrazci POM-1, POM-2, MKP, MK, MKZ-1, MKZ-2 in MKZ-3 so priloga tega sklepa in so njegov sestavni del.
(2) Zavarovalnica predloži Agenciji za zavarovalni nadzor s tem sklepom predpisane obrazce na papirju in v elektronski obliki.
Prehodne določbe
21. člen
(1) Zavarovalnica po tem sklepu prvič izračuna kapitalske zahteve po stanju na dan 30. 9. 2004.
(2) Zavarovalnice, ki so imele na dan 8. 5. 2004 dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov, lahko najkasneje do 20. 3. 2007 pri izračunu premijskega količnika namesto 12.000,000.000 tolarjev upoštevajo 2.000,000.000 tolarjev.
(3) Zavarovalnice, ki so imele na dan 8. 5. 2004 dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov, morajo do 20. 3. 2007 pri izračunu škodnega količnika namesto 8.400,000.000 tolarjev upoštevati 1.400,000.000 tolarjev.
(4) Zavarovalnice, ki so imele na dan 8. 5. 2004 dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov, morajo do 20. 3. 2007 upoštevati zajamčeni kapital v višini:
– 160,000.000 tolarjev, če zavarovanja, ki jih sklepa zavarovalnica, krijejo vse ali nekatere nevarnosti iz zavarovalnih vrst iz 1. do 13. in 15. do 18. točke drugega odstavka 2. člena zakona;
– 560,000.000 tolarjev, če zavarovanja, ki jih sklepa zavarovalnica, krijejo vse ali nekatere nevarnosti iz zavarovalne vrste iz 14. točke drugega odstavka 2. člena zakona;
– 320,000.000 tolarjev, če zavarovanja, ki jih sklepa zavarovalnica, krijejo vse ali nekatere nevarnosti iz zavarovalne vrste iz 19. do 24. točke drugega odstavka 2. člena zakona;
– 320,000.000 tolarjev, če zavarovalnica opravlja posle pozavarovanja.
(5) Zavarovalnica, ki je imela na dan uveljavitve ZZavar (3. 3. 2000) dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov, je naredila izračun minimalnega kapitala po škodnem količniku v okviru trimesečnih poročil, ne glede na višino prevladujočega deleža, za triletno obdobje, prvič za obdobje od 1. 7. 2001 do 30. 6. 2004 na dan 30. 6. 2004. Naslednje trimesečno poročilo zavarovalnica naredi za obdobje od 1. 4. 2002 do 31. 3. 2005 na dan 31. 3. 2005.
(6) Zavarovalnica, ki je imela na dan uveljavitve ZZavar (3. 3. 2000) dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov, naredi izračun minimalnega kapitala po škodnem količniku v okviru trimesečnih poročil, glede na prevladujoči delež, za sedemletno obdobje prvič za obdobje od 1. 7. 2001 do 30. 6. 2008 na dan 30. 6. 2008. Naslednje trimesečno poročilo na osnovi upoštevanega sedemletnega obdobja zavarovalnica naredi za obdobje od 1. 4. 2002 do 31. 3. 2009 na dan 31. 3. 2009.
(7) Zavarovalnice, ki na dan uveljavitve tega sklepa sklepajo dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz sedmega odstavka 2. člena ZZavar, ki niso v skladu z zahtevami šestega odstavka 110. člena ZZavar, lahko:
1. za leto 2004 vsoto zavarovalnih premij in letno vsoto terjatev na izplačilo odškodnin za dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz sedmega odstavka 2. člena ZZavar zmanjšajo na 1/3,
2. za leto 2005 vsoto zavarovalnih premij in letno vsoto terjatev na izplačilo odškodnin za dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz sedmega odstavka 2. člena ZZavar zmanjšajo na 2/3.
Zavarovalnica izračuna minimalne kapitalske zahteve za dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz sedmega odstavka 2. člena ZZavar, ki niso v skladu z zahtevami šestega odstavka 110. člena ZZavar, na obrazcu MKP v skupini premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj za katera veljajo določila šestega odstavka 110. člena ZZavar.
Zavarovalnica smiselno upošteva zahtevo prvega stavka tega odstavka pri posameznih postavkah obrazca MKP, ki so potrebne za izračun vsote zavarovalnih premij. Zavarovalnica smiselno upošteva zahtevo iz prvega stavka tega odstavka pri postavkah na obrazcu POM-2 potrebnih za izračun letne vsote terjatev na izplačilo odškodnin na obrazcu MKP.
(8) Zavarovalnica na obrazcih MKP, MK, MKZ-1 in MKZ-3 po stanju na dan 30. 9. 2004, 31. 12. 2004, 31. 3. 2005 in 30. 6. 2005 v stolpec »Predhodno leto« vnese podatke na osnovi Sklepa o podrobnejših pravilih za izračun minimalnega kapitala zavarovalnic (Uradni list RS: št 3/01, 68/01, 69/02).
Uveljavitev in uporaba sklepa
22. člen
(1) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o podrobnejših pravilih za izračun minimalnega kapitala zavarovalnic (Uradni list RS, št. 3/01, 68/01, 69/02).
Ljubljana, dne 27. oktobra 2004.
Predsednik
strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.

AAA Zlata odličnost