Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2004 z dne 4. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2004 z dne 4. 11. 2004

Kazalo

4883. Sklep o uvedbi javne službe "upravljanje določenih javnih parkirišč" na parkirnem pasu na Vojkovem nabrežju v Kopru, stran 14247.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03)
R A Z G L A Š A M
S K L E P
o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na parkirnem pasu na Vojkovem nabrežju v Kopru
Št. 3401-15/2004
Koper, dne 15. oktobra 2004.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Na podlagi 4. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« (Uradne objave, št. 45/01) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) je Občinski svet mestne občine Koper na seji dne 14. 10. 2004 sprejel
S K L E P
o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na parkirnem pasu na Vojkovem nabrežju v Kopru
1
Izbirna gospodarska javna služba »upravljanje določenih javnih parkirišč« se uvede na parkirnem pasu na Vojkovem nabrežju v Kopru, na celotni dolžini od križišča s Cankarjevo ulico do križišča z Ljubljansko ulico, razen na rezerviranih parkirnih prostorih (invalidi, poslovni nameni).
2
Cilji uvedbe javne službe so zagotovitev možnosti kratkotrajnega parkiranja obiskovalcem poslovnih in upravnih objektov v neposredni bližini ter starega mestnega jedra ter olajšanje pogojev za parkiranje vozil prebivalcev dela starega mestnega jedra.
3
S sklepom iz 5. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« župan med drugim določi brezplačno parkiranje vozil prebivalcev posebej opredeljenega predela starega mestnega jedra z dovolilnicami in posebne ugodnosti za druge prebivalce Vojkovega nabrežja.
Županu se priporoča usklajevanje parkirnine na način, s katerim bodo doseženi cilji iz 2. točke tega sklepa in pokritje stroškov javne službe.
4
Župan izda sklep iz 3. točke v roku, ki omogoči, da se javna služba uveljavi takoj, ko se parkirišče ustrezno opremi, ob upoštevanju najkrajših možnih rokov za izvedbo postopka javnih naročil.
5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3401-15/2004
Koper, dne 14. oktobra 2004.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Visto l’articolo 180° dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n, 40/00, 30/01 e 29/03)
P R O M U L G O
LA DELIBERAZIONE
Sull’introduzione del servizio pubblico “gestione di singoli parcheggi pubblici” nel tratto di strada adibito a parcheggio in Riva Janko Premrl Vojko a Capodistria
Numero: K3401-15/2004
Capodistria, 15 ottobre 2004,
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 4° del Decreto sul servizio pubblico economico locale facoltativo, “gestione di singoli parcheggi pubblici” ed in virtù dell’articolo 27° dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03), il Consiglio comunale, nella seduta tenutasi il giorno 14 ottobre 2004, ha approvato la seguente
L A D E L I B E R A Z I O N E
Sull’introduzione del servizio pubblico “gestione di singoli parcheggi pubblici” nel tratto di strada adibito a parcheggio in Riva Janko Premrl Vojko a Capodistria
1
Il servizio pubblico economico facoltativo, »gestione di singoli parcheggi pubblici”, è introdotto lungo il tratto di strada adibito a parcheggio in Riva Janko Premrl Vojko a Capodistria, e precisamente dall’incrocio con Via Cankar fino all’incrocio con Via Ljubljana, fatti salvi i parcheggi riservati (disabili, parcheggi aziendali).
2
L’introduzione del servizio pubblico si pone quale obiettivo quello di garantire la possibilità di sosta breve ai visitatori delle sedi commerciali e degli uffici amministrativi nelle immediate vicinanze, come pure ai visitatori del centro storico, ma anche di agevolare il parcheggio dei veicoli di proprietà dei residenti di una parte del centro storico.
3
Con delibera di cui all’articolo n. 5 del Decreto sul servizio pubblico economico locale facoltativo “gestione di singoli parcheggi pubblici”, il sindaco stabilisce, tra le altre cose, il parcheggio gratuito dei residenti della parte del centro storico appositamente definita, oltre alle agevolazioni a favore di altri residenti della Riva Janko Premrl Vojko.
Al Sindaco si raccomanda di procedere all’aggiornamento del prezzo del parcheggio secondo le modalità tali da garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al punto 2 della presente deliberazione, oltre alla copertura delle spese del servizio pubblico.
4
Il Sindaco procede al rilascio della deliberazione di cui al punto 3 entro il termine che consenta l’introduzione del servizio pubblico in oggetto all’atto dell’attrezzamento del parcheggio, in considerazione dei tempi più brevi possibili di attuazione della procedura di bando pubblico.
5
La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: K3401-15/2004
Capodistria, 14 ottobre 2004,
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost