Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2004 z dne 4. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2004 z dne 4. 11. 2004

Kazalo

4866. Pravilnik o načinu izračuna plačil na podlagi obvestila, za uporabo radijskih frekvenc in za uporabo številk, stran 14199.

Na podlagi drugega odstavka 6., drugega odstavka 56. in drugega odstavka 70. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04 in 86/04 – ZVOP-1) izdaja minister za informacijsko družbo
P R A V I L N I K
o načinu izračuna plačil na podlagi obvestila, za uporabo radijskih frekvenc in za uporabo številk
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2002/20/ES z dne 7. marca 2002 o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev (UL L št. 108 z dne 24. aprila 2002, str. 21) določa način izračuna plačil na podlagi obvestila, plačil za uporabo radijskih frekvenc in plačil za uporabo številk.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) je neodvisen regulativni organ na področju pošte in elektronskih komunikacij, ki je ustanovljen s Sklepom o ustanovitvi Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 60/01, 52/02 in 80/04) in ki na področju elektronskih komunikacij deluje v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04; v nadaljnjem besedilu: zakon).
2. Bazna postaja je kopenska radijska postaja v kopenski mobilni storitvi ali sistemu točka-več točk, ki omogoča komunikacijo drugim radijskim postajam v telekomunikacijskem sistemu.
3. Identifikacijska koda podatkovnega omrežja (v nadaljnjem besedilu: DNIC) je koda, ki v skladu s priporočilom ITU-T X.121 določa določeno javno podatkovno omrežje.
4. Izohrona radijska frekvenca je oddajna radijska frekvenca izohrone radijske postaje, ki je enaka oddajni radijski frekvenci radijske postaje, za katero je izdana odločba o dodelitvi radijskih frekvenc.
5. Izohrona radijska postaja je radijska postaja, ki uporablja izohrono radijsko frekvenco in se nahaja na drugi lokaciji kot radijska postaja, za katero je izdana odločba o dodelitvi radijskih frekvenc, vendar znotraj vpliva te postaje.
6. Koda mednarodne signalizacijske točke (v nadaljnjem besedilu: ISPC) je koda signalizacijske točke, določena v skladu s priporočilom ITU-T Q.708.
7. Koda mobilnega omrežja (v nadaljnjem besedilu: MNC) je koda, ki določa mobilno omrežje v skladu s priporočilom ITU-T E.212.
8. Koda ponorne točke (v nadaljnjem besedilu: DPC) je koda, določena v skladu s priporočilom ITU-T Q.704.
9. Kot do čistine (»terrain clearance angle«) je kot, ki se ga uporablja pri natančnejšem določanju vpliva radijskih postaj in izmeri v skladu s priporočilom ITU-R P.1546.
10. Načrtovani stroški so stroški, ki jih agencija predvidi za dosego načrtovanih ciljev in nalog, načrtovanih v programu dela agencije za prihodnje koledarsko leto.
11. Pokrivanje lokalnih območij pomeni, da se z oddajanjem določene radijske frekvence ne zajema območja nobene od mestnih občin Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, Novo mesto, Koper-Capodistria in Velenje.
12. Pravilnik o radiokomunikacijah ITU je dokument ITU o skupnih mednarodnih zahtevah za radiokomunikacije, ki se spreminja na svetovni radiokomunikacijski konferenci in je na voljo v prostorih agencije.
13. Priporočila ITU-R in ITU-T so priporočila s področja radiokomunikacij in telekomunikacij, ki jih sprejema in redno objavlja ITU in so na voljo v prostorih agencije.
14. Priporočilo ITU-R P.1546 je priporočilo za napoved vpliva radijskih postaj v radiodifuzni storitvi, kopenski mobilni storitvi, pomorski mobilni storitvi in določenih fiksnih storitvah v radiofrekvenčnem pasu od 30 MHz do 3.000 MHz.
15. Sporazum iz Ženeve leta 1984 je mednarodni dokument, ki določa radijske frekvence za zvokovne prenose, njihovo dodelitev in koordinacijo, osnovne značilnosti radijskih postaj in druge podatke, potrebne za oddajanje zvokovnih prenosov, in je na voljo v prostorih agencije.
16. Sporazum iz Stokholma leta 1961 je mednarodni dokument, ki določa radijske frekvence za televizijske prenose, njihovo dodelitev in koordinacijo, osnovne značilnosti radijskih postaj in druge podatke, potrebne za oddajanje televizijskih prenosov, in je na voljo v prostorih agencije.
17. Številka izdajateljeve oznake (v nadaljnjem besedilu: IIN) je oznaka, določena v priporočilu ITU-T E.118, ki je potrebna pri obračunavanju.
(2) Preostali izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot je določen v zakonu.
3. člen
(način izračuna plačil)
(1) Plačila, določena s tem pravilnikom, se izražajo s številom točk.
(2) Višina določenega plačila se izračuna kot zmnožek števila točk in vrednosti točke za to vrsto plačila, kot veljata tisto leto, za katero se višina plačila odmerja.
(3) Plačila, določena s tem pravilnikom, se ne izključujejo, razen če ta pravilnik ne določa drugače.
4. člen
(vrednost točke in tarifa)
(1) Vrednost točke določi agencija posebej za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo številk.
(2) Vrednost točke za posamezno vrsto plačila mora agencija določiti tako, da zbrana plačila na podlagi obvestila krijejo načrtovane stroške iz prvega odstavka 6. člena zakona, zbrana plačila za uporabo radijskih frekvenc načrtovane stroške iz prvega odstavka 56. člena zakona, zbrana plačila za uporabo številk pa načrtovane stroške iz prvega odstavka 70. člena zakona. V načrtovanih stroških, ki so podlaga za posamezno vrsto plačila, upošteva agencija tudi sorazmerni delež stroškov skupnih služb agencije, ki odpade na regulacijo elektronskih komunikacij, glede na število zaposlenih v ustreznih sektorjih ter saldo finančnih sredstev za to vrsto plačila iz preteklega koledarskega leta.
(3) Tarifa vsebuje vrednosti točke za posamezno vrsto plačila in obrazložitev iz petega odstavka 6. člena zakona, lahko pa tudi višino posameznih plačil, izračunanih na podlagi ustrezne vrednosti točke.
(4) Predlog tarife mora agencija najkasneje do 31. oktobra tekočega leta predložiti v soglasje Vladi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) skupaj s programom dela in finančnim načrtom za prihodnje koledarsko leto ter revidiranimi računovodskimi izkazi za preteklo koledarsko leto.
(5) Če vlada do 15. decembra tekočega leta ne izda soglasja, se do uveljavitve predlagane tarife uporablja veljavna tarifa.
5. člen
(odmera in plačevanje plačil)
(1) Plačilo za posameznega zavezanca odmeri agencija z odločbo o odmeri plačila. Zavezanec je odmerjeno plačilo dolžan nakazati v 30 dneh od vročitve te odločbe na transakcijski račun agencije.
(2) Plačila se plačujejo letno in se odmerijo vnaprej za tekoče koledarsko leto.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za uporabo radijskih frekvenc za namene iz drugega in tretjega odstavka 50. člena zakona odmeri enkratno plačilo, ki ustreza tolikim dvanajstinam letnega plačila, kolikor mesecev je odločba o dodelitvi radijskih frekvenc veljavna, vendar ne manj od ene dvanajstine letnega plačila.
(4) V prvem koledarskem letu, ko nastopi obveznost plačila, agencija odmeri le toliko dvanajstin letnega plačila, kolikor celih mesecev preostane od nastanka obveznosti do konca leta, vendar ne manj od ene dvanajstine letnega plačila.
(5) Zavezanec za plačilo je dolžan plačati celotno letno plačilo v koledarskem letu, v katerem je prenehal zagotavljati javna komunikacijska omrežja ali izvajati javne komunikacijske storitve ali mu je prenehala pravica do uporabe radijskih frekvenc oziroma številk.
(6) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka pa je zavezanec, ki mu je pravica do uporabe radijskih frekvenc oziroma številk prenehala zaradi poteka roka, za katerega je bila podeljena, oziroma zaradi razlogov, ki niso na njegovi strani, dolžan plačati le toliko dvanajstin letnega plačila, kolikor celih mesecev je bila ta pravica veljavna, vendar ne manj kot eno dvanajstino letnega plačila.
II. PLAČILA NA PODLAGI OBVESTILA
6. člen
(zavezanci)
Zavezanci za plačilo na podlagi obvestila so vsi operaterji.
7. člen
(število točk)
(1) Operaterji so glede na njihov letni prihodek iz zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma iz izvajanja javnih komunikacijskih storitev razdeljeni v sledeče razrede:
– razred 1:  do vključno 100,000.000 tolarjev;
– razred 2:  nad 100,000.000 do vključno 1.000,000.000 tolarjev;
– razred 3:  nad 1.000,000.000 do vključno 40.000,000.000 tolarjev;
– razred 4:  nad 40.000,000.000 tolarjev.
(2) Število točk za posamezen razred je:
– razred 1:    100;
– razred 2:   1000;
– razred 3:  10.000;
– razred 4:  400.000.
III. PLAČILA ZA UPORABO RADIJSKIH FREKVENC
8. člen
(zavezanci)
(1) Zavezanci za plačila za uporabo radijskih frekvenc so imetniki odločb o dodelitvi radijskih frekvenc razen imetnikov odločb o dodelitvi radijskih frekvenc za radioamatersko ali radioamatersko satelitsko storitev. Plačilo se določi za vsako odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc posebej.
(2) Število točk je določeno v posebni odločbi o določitvi števila točk.
9. člen
(fiksno število točk)
(1) Plačilo v višini 60 točk se določi za radijske frekvence:
– za pomorsko mobilno storitev, če so te radijske frekvence navedene v dodatku 18 pravilnika o radiokomunikacijah ITU;
– za zrakoplovno mobilno (R) storitev, če so te radijske frekvence navedene v dodatku 26 pravilnika o radiokomunikacijah ITU;
– za zrakoplovno mobilno (OR) storitev, če so te radijske frekvence navedene v dodatku 27 pravilnika o radiokomunikacijah ITU;
– za satelitsko novinarstvo (SNG/OB);
– zrakoplovne radionavigacijske postaje;
– pomorske radionavigacijske postaje;
– baznih postaj v lokalnem sistemu enosmernega pozivanja.
(2) Plačilo v višini 700 točk se določi za radijske frekvence srednje valovnega radijskega oddajnika.
(3) Za radijske frekvence za sprejemnik se ne plačuje plačil.
10. člen
(radijske frekvence za radiodifuzijo)
(1) Za uporabo radijskih frekvenc za radiodifuzijo je število točk sledeče:
– za radijske frekvence 41 – 68 MHz, 162 – 230 MHz, 470 – 582 MHz in 582 – 960 MHz, ki so določene s sporazumom iz Stockholma leta 1961 za televizijske prenose: 600 x D(1) x D(2) točk;
– za radijske frekvence 87,5 – 108 MHz, ki so določene s sporazumom iz Ženeve leta 1984 za zvokovne prenose: 400 x D(1) x D(2) točk.
(2) Za uporabo ostalih radijskih frekvenc za radiodifuzijo se število točk določi na način, ki je določen v 13. členu tega pravilnika.
(3) Če si radijske frekvence za radiodifuzijo časovno delita dva ali več imetnikov odločb o dodelitvi radijskih frekvenc, je vsak od njiju oziroma njih zavezanec za plačilo sorazmernega deleža glede na čas uporabe, pri čemer je vsota teh deležev enaka celotni višini plačila za polni čas uporabe.
11. člen
(faktor D(1))
(1) Faktor D(1) je odvisen od površine območja pokrivanja v Republiki Sloveniji, kjer je izračunani vpliv radijske postaje večji od referenčne vrednosti iz tretjega odstavka tega člena.
(2) Površina območja pokrivanja se izračuna na podlagi priporočila ITU-R P. 1546 z upoštevanjem izsevane moči oddajnika, heff, delta(h), digitalnega zemljevida Republike Slovenije z natančnostjo 100 x 100 m, vendar brez upoštevanja korekcije na podlagi kota do čistine. Računa se z natančnostjo največ 1km2 in podatkom »50% lokacij in 50% časa«. Površina področja pokrivanja se izračuna s seštevanjem posameznih območij velikosti največ 1km2.
(3) Če v odločbi o dodelitvi radijskih frekvenc ni drugače določeno, so referenčne vrednosti za posamezne radiofrekvenčne pasove naslednje:
– 41 – 68 MHz    48 dB µ(V/m);
– 87,5 – 108 MHz  66 dB µ(V/m);
– 162 – 230 MHz   55 dB µ(V/m);
– 470 – 582 MHz   65 dB µ(V/m);
– 582 – 960 MHz   70 dB µ(V/m).
(4) Vrednost faktorja D(1) se določi na naslednji način:
Površina izračunanega območja       Vrednost faktorja D(1)
--------------------------------------------------------------
                         0,5
        do vključno   50 km2
nad  50 km2  do vključno  200 km2      0,75
nad  200 km2  do vključno  600 km2       1
nad  600 km2  do vključno  1500 km2      1,5
nad 1500 km2  do vključno  2500 km2       2
nad 2500 km2  do vključno  5000 km2       3
nad 5000 km2                    6
12. člen
(faktor D(2))
(1) Faktor D(2) je odvisen od izračunanega pokrivanja mestnih območij. Pri tem se šteje, da se z radijskimi frekvencami za radiodifuzijo pokriva določeno mestno območje, kadar izračunano pokrivanje presega polovico mestnega območja.
(2) Če se z radijskimi frekvencami za radiodifuzijo ne pokriva nobenega od spodaj navedenih mestnih območij, je faktor D(2) = 1.
(3) Če se z radijskimi frekvencami za radiodifuzijo pokriva enega od spodaj navedenih mestnih območij, je faktor D(2) enak sledeči vrednosti tega mestnega območja:
    Mestno območje     Vrednost mestnega območja
-------------------------------------------------------
     Ljubljana           5,0
     Maribor            2,5
      Celje            1,4
      Kranj            1,3
     Novo mesto           1,2
  Koper – Capodistria         1,2
     Velenje            1,2
(4) Če se na podlagi odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc pokriva več zgoraj navedenih mestnih območij, je faktor D(2) enak vsoti vrednosti vključenih mestnih območij iz prejšnjega odstavka.
13. člen
(ostale radijske frekvence)
(1) Število točk za radijske frekvence, ki niso zajete v 9. do 12. členu tega pravilnika, se določi na naslednji način: B x C x E točk.
(2) Faktor C je odvisen od skupne širine radijskih frekvenc in se določi na sledeči način:
C = skupna širina dodeljenih radijskih frekvenc / 25 kHz.
(3) Faktor B je odvisen od uporabljenega radiofrekvenčnega območja:
Radiofrekvenčno območje            Vrednost faktorja B
------------------------------------------------------------------
                            10
  do vključno  470 MHz
nad  470 MHz  do vključno    960 MHz       3
nad  960 MHz  do vključno   2.300 MHz       1
nad 2.300 MHz  do vključno   5.000 MHz      0,6
nad 5.000 MHz  do vključno  10.000 MHz      0,4
nad 10.000 MHz  do vključno  17.700 MHz      0,3
nad 17.700 MHz  do vključno  27.500 MHz      0,2
nad 27.500 MHz                     0,1
(4) Faktor E je odvisen od področja uporabe, in sicer:
– za uporabo radijskih frekvenc na področju Republike Slovenije: E = 50;
– za lokalno uporabo radijskih frekvenc v sistemu z eno bazno postajo: E = 10;
– za lokalno uporabo radijskih frekvenc v sistemu brez bazne postaje (maksimalno 5 občin): E = 5;
– za usmerjeno zvezo (točka – točka): E = 1.
14. člen
(posebni primeri uporabe)
(1) Za določitev plačila za uporabo radijskih frekvenc za preizkuse in meritve se izračunano število točk pomnoži s faktorjem 0,1.
(2) Ne glede ne določbo prejšnjega odstavka se pri radiodifuziji izračunano število točk za uporabo radijskih frekvenc za preizkuse pomnoži s faktorjem 2, izračunano število točk za uporabo radijskih frekvenc za prireditve pa s faktorjem 1,5.
(3) Izračunano število točk za uporabo radijskih frekvenc, za katere je s splošnim aktom, ki ureja načrt uporabe radijskih frekvenc, določeno, da frekvenčno planiranje ni zahtevano, se pomnoži s faktorjem 0,3.
(4) Izračunano število točk za uporabo radijskih frekvenc 11,7 – 12,5 GHz za storitve radiodifuzije, ki pokrivajo lokalna območja, se pomnoži s faktorjem 0,05.
(5) Izračunano število točk za uporabo radijskih frekvenc iz prvega odstavka 10. člena tega pravilnika, ki se jih uporablja tudi kot izohrone radijske frekvence, se pomnoži s faktorjem 1,1 za vsako dodatno izohrono radijsko frekvenco.
IV. PLAČILA ZA UPORABO ŠTEVILK
15. člen
(zavezanci)
(1) Zavezanci za plačila za uporabo številk so imetniki odločb o dodelitvi številk.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je zavezanec za plačilo za uporabo številke, ki je bila prenesena v skladu z 71. členom zakona, operater, h kateremu je bila ta številka prenesena.
16. člen
(število točk)
Število točk je določeno glede na količino, dolžino in vrsto številk, in sicer je število točk na številko za posamezno vrsto številk sledeče:
+---------------------------------------------------------------+-------------+
|Vrsta številk                         |Število točk |
|                                | na številko |
+---------------------------------------------------------------+-------------+
|Geografske številke:                      |       |
+---------------------------------------------------------------+-------------+
|– številke za javno dostopne telefonske storitve.       |  0,03   |
+---------------------------------------------------------------+-------------+
|Negeografske številke:                     |       |
+---------------------------------------------------------------+-------------+
|– številke za javno dostopne telefonske storitve v mobilnih,  |  0,03   |
|poslovnih in drugih omrežjih ter za storitev govora preko   |       |
|omrežja z internetnim protokolom (VoIP) ABCDEFGH        |       |
+---------------------------------------------------------------+-------------+
|– številke za storitve, ki so brezplačne za klicočega 80CDEF  |       |
|(GH):                             |       |
+---------------------------------------------------------------+-------------+
|– šestmestne 80CDEF,                      |   20   |
+---------------------------------------------------------------+-------------+
|– osemmestne 80CDEFGH.                     |   3   |
+---------------------------------------------------------------+-------------+
|– številke za storitve, ki so za klicočega dražje od običajnih |       |
|klicev 90CDEF(GH):                       |       |
+---------------------------------------------------------------+-------------+
|– šestmestne 90CDEF,                      |   20   |
+---------------------------------------------------------------+-------------+
|– osemmestne 80CDEFGH.                     |   3   |
+---------------------------------------------------------------+-------------+
|– številke za storitve, kot so daljinsko glasovanje, masovno  |       |
|klicanje... 89CDEF(G(H)):                   |       |
+---------------------------------------------------------------+-------------+
|– šestmestne 89CDEF,                      |   20   |
+---------------------------------------------------------------+-------------+
|– sedemmestne 89CDEFG,                     |   10   |
+---------------------------------------------------------------+-------------+
|– osemmestne 89CDEFGH.                     |   3   |
+---------------------------------------------------------------+-------------+
|– številke za vstop v posebna omrežja (podatkovna omrežja,   |       |
|internet) 88CDEFGH                       |   3   |
+---------------------------------------------------------------+-------------+
|Številke skrajšanega izbiranja razen za številke za klice v  |       |
|sili:                             |       |
+---------------------------------------------------------------+-------------+
|– trimestne številke                      |  1.000  |
+---------------------------------------------------------------+-------------+
|– štirimestne številke                     |   100   |
+---------------------------------------------------------------+-------------+
|– petmestne številke                      |   50   |
+---------------------------------------------------------------+-------------+
|Predpone za izbiro operaterjev mednarodnih prenosnih omrežij  |       |
|10 P(Q(R))                           |       |
+---------------------------------------------------------------+-------------+
|– trimestna predpona                      |  3.000  |
+---------------------------------------------------------------+-------------+
|– štirimestna predpona                     |  1.000  |
+---------------------------------------------------------------+-------------+
|– petmestna predpona                      |   500   |
+---------------------------------------------------------------+-------------+
|Predpone za izbiro operaterjev medkrajevnih prenosnih omrežij |       |
|99 P(Q(R))                           |       |
+---------------------------------------------------------------+-------------+
|– trimestna predpona                      |  1.800  |
+---------------------------------------------------------------+-------------+
|– štirimestna predpona                     |   600   |
+---------------------------------------------------------------+-------------+
|– petmestna predpona                      |   300   |
+---------------------------------------------------------------+-------------+
|Kode posebnih omrežij ali negeografskih storitev ABCD     |       |
+---------------------------------------------------------------+-------------+
|– dvomestne kode                        |  1.600  |
+---------------------------------------------------------------+-------------+
|– trimestne kode                        |   400   |
+---------------------------------------------------------------+-------------+
|– štirimestne kode                       |   200   |
+---------------------------------------------------------------+-------------+
|Signalne kode in druge kode, potrebne za delovanje omrežij   |       |
+---------------------------------------------------------------+-------------+
|– DNIC                             |   10   |
+---------------------------------------------------------------+-------------+
|– ISPC                             |   200   |
+---------------------------------------------------------------+-------------+
|– DPC                             |   10   |
+---------------------------------------------------------------+-------------+
|– MNC                             |   10   |
+---------------------------------------------------------------+-------------+
|– IIN                             |   10   |
+---------------------------------------------------------------+-------------+
|– druge kode                          |   10   |
+---------------------------------------------------------------+-------------+
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
(sprejem tarife za leto 2005)
Ne glede na določbi četrtega in petega odstavka 4. člena tega pravilnika agencija predlog tarife po tem pravilniku za leto 2005 predloži v soglasje vladi najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi tega pravilnika.
18. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o načinu izračuna določenih pristojbin na področju telekomunikacij (Uradni list RS, št. 2/02 in 35/02), uporablja pa se do vključno 31. decembra 2004.
(2) Postopki, začeti na podlagi Pravilnika o načinu izračuna določenih pristojbin na področju telekomunikacij (Uradni list RS, št. 2/02 in 35/02), se končajo po določbah omenjenega pravilnika.
19. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2005.
Št. 2680-2/2004
Ljubljana, dne 21. oktobra 2004.
EVA 2004-2811-0029
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
za informacijsko družbo

AAA Zlata odličnost