Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2004 z dne 4. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2004 z dne 4. 11. 2004

Kazalo

4863. Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo, stran 14194.

Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) in tretjega odstavka 148. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta uredba določa način, predmet in pogoje opravljanja državne gospodarske javne službe ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: javna služba) v skladu z določbami Direktive Evropskega Parlamenta in Sveta 2002/96/EC z dne 27. januarja 2003 o odpadni električni in elektronski opremi (UL L št. 37, z dne 13. 2. 2003) o kolektivnem sistemu vračanja odpadne električne in elektronske opreme (v nadaljnjem besedilu: odpadna EE oprema), v okviru katerega distributerji in končni uporabniki EE opreme oddajajo, izvajalec javne službe pa v imenu in za račun proizvajalcev in pridobiteljev električne in elektronske opreme (v nadaljnjem besedilu: EE oprema) prevzema odpadno EE opremo.
(2) Storitve javne službe so:
– prevzemanje odpadne EE opreme, ki jih oddajajo izvajalcu javne službe uporabniki storitev javne službe,
– zbiranje, razvrščanje in skladiščenje odpadne EE opreme,
– oddaja zbrane odpadne EE opreme v obdelavo zaradi ponovne uporabe, recikliranja ali odstranjevanja ostankov predelave,
– obveščanje javnosti o načinu oddajanja odpadne EE opreme.
(3) Ta uredba je v delu, kjer so določeni predmet in pogoji za opravljanje te javne službe, koncesijski akt.
2. člen
Storitve javne službe se izvajajo za odpadno EE opremo v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo.
3. člen
(1) Določbe te uredbe ne veljajo za odpadno EE opremo, za katero je proizvajalec ali pridobitelj EE opreme pridobil dovoljenje za zbiranje odpadne EE opreme v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, določbe te uredbe ne veljajo tudi za odpadne tiskarske tonerje, za katere je v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, oddajanje te odpadne EE opreme zbiralcem odpadnih tiskarskih tonerjev urejeno na poseben način.
4. člen
Izrazi, ki so uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. center za obdelavo je objekt ali del objekta, ki ga upravlja izvajalec javne službe in je urejen za obdelavo odpadne EE opreme;
2. distributer je vsaka oseba, ki zaradi dajanja EE opreme v promet na območju Republike Slovenije dobavlja EE opremo končnim uporabnikom. Za distributerja se šteje tudi proizvajalec, če proizvedeno ali uvoženo EE opremo dobavi neposredno končnemu uporabniku, in pridobitelj, če EE opremo, pridobljeno v drugi državi članici EU, neposredno dobavi končnemu uporabniku;
3. EE oprema je oprema, določena v predpisu, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo;
4. izvajalec lokalne gospodarske javne službe varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: izvajalec lokalne javne službe) je oseba, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo lokalne gospodarske javne službe varstva okolja, pristojna za izvajanje lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov;
5. končni uporabnik je vsaka oseba, ki je uporabljala, uporablja ali namerava uporabljati EE opremo, ali oseba, pri kateri zaradi njene dejavnosti nastaja odpadna EE oprema, kot na primer vzdrževanje EE opreme ali razgradnja objektov, naprav ali vozil, v katera je vgrajena EE oprema;
6. obdelava je vsaka dejavnost v zvezi z odpadno EE opremo, potem ko je bila predana v objekt za odpravo onesnaževanja, razgradnjo, drobljenje, predelavo ali obdelavo pred odstranjevanjem, ter vsaka druga dejavnost, ki se izvaja zaradi predelave oziroma odstranjevanja odpadne EE opreme;
7. odpadna EE oprema je električna in elektronska oprema, ki je odpadek v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, vključno z vsemi sestavinami, podsklopi in potrošnim materialom, ki so del opreme, ko se jo zavrže;
8. odpadna EE oprema iz gospodinjstev je odpadna EE oprema, ki nastaja v gospodinjstvih ali v industriji, obrti in storitvenih dejavnosti ter je zaradi svoje narave in količine podobna EE opremi iz gospodinjstev;
9. odpadna EE oprema, ki ni odpadna EE oprema iz gospodinjstev, je odpadna EE oprema, ki nastaja iz opreme, ki se v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, ne uporablja v gospodinjstvu;
10. odstranjevanje je odstranjevanje v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;
11. ponovna uporaba je ponovna uporaba odpadne EE opreme ali njenih sestavnih delov za enak namen, za katerega je bila narejena, vključno z nadaljnjo uporabo opreme ali njenih sestavnih delov, ki so oddani v zbirne centre, distributerjem, osebam, ki odpadno EE opremo reciklirajo, ali proizvajalcem;
12. predelava je vsak postopek, ki se šteje za predelavo v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;
13. proizvajalec je proizvajalec EE opreme iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronslo opremo;
14. pridobitelj EE opreme (v nadaljnjem besedilu: pridobitelj) je oseba, ki zaradi izvajanja dejavnosti trgovine z EE opremo pridobi EE opremo v drugi državi članici EU in jo vnese na ozemlje Republike Slovenije;
15. recikliranje je ponovna uporaba materialov po obdelavi ali predelava odpadkov za njihov prvotni namen ali za druge namene, razen energetske predelave;
16. stara bremena odpadne EE opreme so bremena zaradi nastajanja odpadne EE opreme zaradi EE opreme, ki je dana v promet pred 13. avgustom 2005;
17. zbiralnica je objekt ali prostor v objektu, ki ga upravlja proizvajalec, distributer ali izvajalec javne službe sam ali v njegovem imenu in za njegov račun njegov podizvajalec in je urejen za prevzemanje odpadne EE opreme za začasno skladiščenje in razvrščanje odpadne EE opreme ter druge aktivnosti, povezane z njeno oddajo v predelavo oziroma center za obdelavo.
II. ORGANIZACIJSKA ZASNOVA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
5. člen
(1) Javno službo opravlja koncesionar, ki pridobi koncesijo za opravljanje te javne službe.
(2) Koncesijo za Republiko Slovenijo, ki je koncedent, podeljuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
(3) Koncesija se podeli za celotno območje Republike Slovenije.
(4) Koncesija se podeli posebej za ravnanje z odpadno EE opremo iz gospodinjstev in posebej za ravnanje z odpadno EE opremo, ki ni odpadna EE oprema iz gospodinjstev.
(5) Koncesiji iz prejšnjega odstavka se lahko podelita enemu koncesionarju.
(6) Uporabniki storitev javne službe so:
– distributer za odpadno EE opremo iz gospodinjstev, ki jo prevzame od končnih uporabnikov, če ne gre za stara bremena odpadne EE opreme, odpadno EE opremo pa je proizvedel proizvajalec ali pridobitelj, ki je v skladu z določbami predpisa, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, svoje obveznosti v zvezi s prevzeto odpadno EE opremo prenesel na izvajalca javne službe,
– distributer za odpadno EE opremo, ki ni odpadna EE oprema iz gospodinjstev, ki jo prevzame od končnih uporabnikov, če je odpadno EE opremo proizvedel proizvajalec ali pridobitelj, ki je v skladu z določbami predpisa, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, svoje obveznosti v zvezi s prevzeto odpadno EE opremo prenesel na izvajalca javne službe,
– izvajalec lokalne javne službe za odpadno EE opremo iz gospodinjstev, ki jo zbere v okviru ločenega zbiranja frakcij komunalnih odpadkov,
– končni uporabnik, ki za izvajanje svoje dejavnosti, ki ni dejavnost trgovine z EE opremo, pridobiva v državah članicah EU ali uvaža EE opremo sam, in je v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, svoje obveznosti v zvezi z odpadno EE opremo prenesel na izvajalca javne službe in
– končni uporabnik za odpadno EE opremo, ki ni odpadna EE oprema iz gospodinjstev, in je v skladu z določbami predpisa, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, ne more oddati distributerju, ker gre za stara bremena odpadne EE opreme.
III. OBSEG IZVAJANJA KONCESIJE
6. člen
(1) Koncesionar mora zagotoviti redno in brezplačno prevzemanje:
– odpadne EE opreme iz gospodinjstev, ki jo v okviru ločenega zbiranja frakcij komunalnih odpadkov zberejo izvajalci lokalne javne službe,
– odpadne EE opreme iz gospodinjstev, ki jo v zbiralnicah koncesionarja oddajajo distributerji,
– odpadne EE opreme, ki ni odpadna EE oprema iz gospodinjstev, v zbiralnicah koncesionarja pa jo oddajajo distributerji,
– odpadne EE opreme, ki ni odpadna EE oprema iz gospodinjstev, v zbiralnicah koncesionarja pa jo oddajajo končni uporabniki četrte in pete alinee šestega odstavka prejšnjega člena.
(2) Koncesionar mora zagotoviti obratovanje dovolj velikega števila zbiralnic, razporejenih na območju izvajanja koncesije tako, da zračna razdalja od zbiralnic do prodajnih mest EE opreme, za katero je proizvajalec ali pridobitelj svoje obveznosti v zvezi s prevzeto odpadno EE opremo prenesel na izvajalca javne službe, ni večja od 30 km.
(3) Zbiralnica mora biti opremljena za sočasno hrambo vseh razredov EE opreme, v katere se razvršča odpadna EE oprema v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo.
(4) Za zbiranje odpadne EE opreme mora koncesionar pred začetkom izvajanja javne službe pridobiti potrdilo ministrstva, pristojnega za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov po predpisih o ravnanju z odpadki.
(5) Če upravlja zbiralnico podizvajalec koncesionarja, mora za zbiralnico pridobiti potrdilo iz prejšnjega odstavka podizvajalec.
(6) Koncesionar mora obveščati javnost o načinu oddajanja odpadne EE opreme.
7. člen
(1) Koncesionar mora imeti najmanj en center za obdelavo, ki izpolnjuje tehnične zahteve pri obdelavi in skladišče­nju odpadne EE opreme v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo.
(2) Koncesionar mora zagotoviti, da ima predelava prevzete odpadne EE opreme prednost pred njenim odstranjevanjem, pri predelavi pa ima prednost ponovna uporaba in recikliranje materialov in snovi pred drugimi načini predelave.
(3) Koncesionar mora zagotoviti, da so pri ponovni uporabi in recikliranju ter pri celotni predelavi odpadne EE opreme doseženi deleži, izraženi v odstotkih celotne mase zbrane odpadne EE opreme, iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo.
8. člen
(1) Koncesionar mora zagotoviti, da se sestavni deli, pridobljeni po obdelavi odpadne EE opreme v centru za obdelavo, ponovno uporabljajo, reciklirajo in predelujejo na drug način ali odstranjujejo redno in brez zastojev, doma ali v tujini, z zmogljivostjo, ki preprečuje kopičenje sestavnih delov v centru za obdelavo.
(2) Zmogljivost nadaljnje predelave sestavnih delov obdelane odpadne EE opreme iz prejšnjega odstavka je za posamezno leto določena v operativnem programu varstva okolja na področju ravnanja z odpadno EE opremo.
(3) Če se letna količina odpadne EE opreme, ki jih uporabniki storitev javne službe oddajo koncesionarju, poveča, mora koncesionar na zahtevo koncedenta zagotoviti dodatne zmogljivosti obdelave odpadne EE opreme v centrih za obdelavo, kakor tudi dodatne zmogljivosti ponovne uporabe, recikliranja sestavnih delov in njihove druge predelave in od­stranjevanja ostankov predelave.
(4) Roki, v katerih se mora zagotoviti dodatne možnosti obdelave odpadne EE opreme ter predelave in odstranjeva­nja njenih sestavnih delov ter drugi pogoji v zvezi z dodatno predelavo, se določijo v koncesijski pogodbi.
IV. PODELITEV KONCESIJE
9. člen
(1) Koncedent pridobiva koncesionarja za izvajanje storitev javne službe na podlagi javnega razpisa
(2) O izbiri koncesionarja odloči vlada z upravno odločbo.
10. člen
(1) Koncedent pripravi razpisno dokumentacijo, katere sestavni deli morajo biti enaki vsebini razpisa.
(2) Če koncedent pridobi samo nepravilne ali nepopolne prijave na razpis, se razpis za izvajanje javne službe ponovi.
11. člen
(1) Izbiro koncesionarja opravi vlada na podlagi predloga posebne strokovne komisije, ki jo imenuje vlada.
(2) Strokovno komisijo sestavljajo trije člani. Dva člana predlaga minister, pristojen za okolje, tretjega pa minister, pristojen za finance.
(3) Člani komisije ne smejo biti poslovno ali sorodstveno povezani s prijavitelji oziroma zaposlenimi pri prijaviteljih. Če izvedo za navedeno dejstvo naknadno, morajo takoj predlagati svojo zamenjavo. Noben član strokovne komisije ne sme neposredno komunicirati s prijavitelji, ampak le posredno, preko ministrstva.
(4) Predsednik strokovne komisije koordinira delo komisije in pripravi skupno poročilo o ocenjevanju prijav na razpis za vlado.
12. člen
(1) Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– razpolagati mora z ustrezno izobraženimi kadri,
– razpolagati mora z materialnimi viri (tehnična oprema, vozila, stroji, nepremičnine idr.),
– imeti mora objekte ali naprave za prevzem in obdelavo odpadne EE opreme,
– podati mora opis in navesti lokacijo zbiralnic in centra za obdelavo ter predložiti dokazilo o pravici do uporabe zmogljivosti za postopke nadaljnje predelave sestavnih delov odpadne EE opreme vsaj za čas trajanja koncesije,
– usposobljen mora biti za vključitev v informacijski sistem ministrstva na področju ravnanja z odpadno EE opremo in
– mora biti reprezentativni zastopnik proizvajalcev in distributerjev.
(2) Koncesionar mora v svoji prijavi na razpis podrobno opredeliti izpolnitev pogojev iz prejšnjega odstavka.
(3) Pogoj v zvezi z reprezentativnim zastopanjem proizvajalcev in distributerjev iz prvega odstavka tega člena izpolnjuje proizvajalec na območju Republike Slovenije ali pravna oseba v lasti takega proizvajalca, ki je v obdobju zadnjih treh let pred izborom koncesionarja vsako leto:
a) za koncesijo za ravnanje z odpadno EE opremo iz gospodinjstev:
– proizvedel najmanj 33% mase EE opreme iz gospodinjstev od celotne letne mase te EE opreme, proizvedene v Republiki Sloveniji, in
– dal v promet za namen uporabe v Republiki Sloveniji najmanj 33% mase EE opreme iz gospodinjstev od celotne letne mase te EE opreme, ki je dana v promet v Republiki Sloveniji;
b) za koncesijo za ravnanje z odpadno EE opremo, ki ni odpadna EE oprema iz gospodinjstev:
– dal v promet za namen uporabe v Republiki Sloveniji najmanj 33% mase EE opreme, ki ni EE oprema iz gospodinjstev, od celotne letne mase te EE opreme, ki je dana v promet v Republiki Sloveniji.
(4) Pogoj v zvezi z reprezentativnim zastopanjem proizvajalcev in distributerjev iz prvega odstavka tega člena izpolnjuje tudi pravna oseba, ki jo je ustanovilo več proizvajalcev ali pridobiteljev ali obeh na območju Republike Slovenije, ki skupaj izpolnjujejo pogoj o količini proizvedene in v promet dane opreme iz prejšnjega odstavka.
(5) Podrobnejši opis načina ugotavljanja izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka tega člena je sestavni del razpisne dokumentacije.
13. člen
(1) Pri izbiri koncesionarjev se upoštevajo naslednja merila:
– cena (neto cena v SIT brez DDV) za storitve javne službe, preračunana na enoto mase prevzete odpadne EE opreme (SIT/kg) in diferencirana po razredih, v katere se razvršča EE oprema v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo,
– število zbiralnic, ki presega gostoto zbiralnic iz 6. člena te uredbe,
– odstotek proizvedene oziroma v promet dane EE opreme, ki presega odstotek proizvedene oziroma v promet dane EE opreme iz pogojev iz tretjega odstavka prejšnjega člena,
– zmogljivost nadaljnje predelave sestavnih delov odpadne EE opreme, za katero ima dokazila o pravici uporabe,
– reference prijavitelja za zagotavljanje nadaljnje predelave odpadne EE opreme,
– obseg tehnične dokumentacije o razstavljanju odpadne EE opreme, s katero razpolaga,
– logistična rešitev prevoza prevzete odpadne EE opreme od zbiralnic do centra za obdelavo,
– čas vzpostavitve javne službe,
– kadrovska zasedba, ki zagotavlja ustrezno izvajanje javne službe,
– izdelanost obratne dokumentacije,
– komisijski ogled objektov in opreme prijavitelja.
(2) Natančnejši način uporabe meril za izbiro koncesionarjev je sestavni del razpisne dokumentacije.
(3) Tehnično opremljenost centra za obdelavo ter komisijski ogled objektov in opreme prijavitelja preverijo člani strokovne komisije iz 11. člena te uredbe.
14. člen
(1) Koncesija za izvajanje javne službe se podeli za dobo petih let.
(2) Doba iz prejšnjega odstavka se začne šteti z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
V. KONCESIJSKA POGODBA
15. člen
(1) Koncesijsko pogodbo podpiše po pooblastilu vlade minister, pristojen za okolje.
(2) Najkasneje tri mesece po izboru koncesionarja koncedent pošlje izbranemu koncesionarju v podpis koncesijsko pogodbo, ki jo mora koncesionar podpisati v roku treh mesecev od prejema. Koncesijska pogodba začne veljati z dnem podpisa koncesionarja.
(3) Koncesijska pogodba z novim koncesionarjem mora biti sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena prejšnja koncesija, začne pa učinkovati ob izteku roka.
16. člen
V koncesijski pogodbi se določijo:
– način in pogoji prevzemanja odpadne EE opreme od uporabnikov storitev,
– način in pogoji obdelave odpadne EE opreme v centru za obdelavo,
– način nadaljnje predelave sestavnih delov odpadne EE opreme iz 8. člena te uredbe,
– višina finančnih jamstev za izvedbo obdelave odpadne EE opreme ter način uveljavljanja jamstev,
– pogoji odvzema koncesije, če pri obdelavi odpadne EE opreme nastajajo zastoji, zaradi katerih pride do kopičenja sestavnih delov EE opreme v centru za obdelavo,
– način, obseg in pogoji odkupa koncesije,
– pogoji in način prevzema javne službe v režijo,
– način potrditve sprememb o načinu ali kraju obdelave odpadne EE opreme s strani koncedenta in
– povprečni odstotek mase odpadne EE opreme, za katero mora biti zagotovljena ponovna uporaba, recikliranje in predelava v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo.
17. člen
V koncesijski pogodbi se določijo tudi pogoji in način izvajanja javne službe za primer nastanka višje sile pri koncesionarju.
18. člen
(1) Koncedent lahko podaljša koncesijo za pet let, če koncesionar v roku osmih mesecev pred prenehanjem veljavnosti koncesijske pogodbe pisno predlaga koncedentu podaljšanje koncesijske pogodbe.
(2) Koncesija se lahko podaljša na način in pod pogoji, pod katerimi je bila podeljena.
(3) Koncedent v primeru predloga za podaljšanje koncesijske pogodbe ponovno preveri izpolnjevanje splošnih in posebnih pogojev.
19. člen
Koncesijsko razmerje preneha v primerih na način in pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja gospodarske javne službe.
20. člen
Koncedent lahko koncesijo odkupi. Način, obseg in pogoji odkupa se podrobneje določijo v koncesijski pogodbi.
21. člen
Koncedent lahko odvzame koncesijo v primerih, ki jih določa zakon, ki ureja gospodarske javne službe.
22. člen
(1) Koncedent lahko prevzame javno službo v režijo, če:
– je takšen način izvajanja javne službe za koncedenta ekonomsko ugodnejši,
– je zagotovljena večja kakovost izvajanja javne službe,
– pride koncesionar v stečaj ali likvidacijo, koncedent pa ugotovi, da v primernem roku ne bo mogel podeliti koncesije drugemu koncesionarju.
(2) Podrobneje se prevzem javne službe v režijo uredi v koncesijski pogodbi.
VI. NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
23. člen
(1) Izvajanje javne službe mora potekati tako, da se zagotavlja za uporabnike storitev javne službe stalna in pravočasna storitev.
(2) Koncesionar mora izvajati javno službo v celotnem obdobju, za katerega mu je podeljena koncesija, s svojimi kadrovskimi, finančnimi in tehničnimi zmogljivostmi redno in nemoteno.
24. člen
(1) Koncesionar mora zagotoviti izvajanje javne službe v polnem obsegu tudi v primeru stavke pri njem zaposlenih delavcev.
(2) Če koncesionar po preteku enega meseca od začetka stavke ne more zagotoviti izvajanja javne službe, mora dati koncedentu za čas trajanja stavke na razpolago objekte in naprave ter vozila za izvajanje javne službe, ki so oprede­ljeni v koncesijski pogodbi.
25. člen
(1) Koncesionar izvaja javno službo v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Podrobnejši pogoji za izvajanje javne službe in način njenega izvajanja se lahko določijo v koncesijski pogodbi.
(3) Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo.
(4) Koncesionar lahko za upravljanje zbiralnice in prevoz odpadne EE opreme od zbiralnic oziroma od zbirnih centrov izvajalca lokalne javne službe do centra za obdelavo najame drugo osebo (v nadaljnjem besedilu: podizvajalec).
(5) V postopku izbire koncesionarja mora prijavitelj navesti ime podizvajalca že v svoji prijavi na razpis, če pa ga želi vključiti v izvajanje javne službe po podpisu koncesijske pogodbe, mora koncedent s tem soglašati.
26. člen
(1) Koncesionar lahko izvaja tudi druge dejavnosti, za katere je registriran, vendar pa njihovo izvajanje ne sme vplivati na izvajanje javne službe.
(2) Za izvajanje koncesionirane javne službe mora koncesionar voditi posebno ločeno računovodstvo in druge evidence, ki bodo omogočale finančni in drugi nadzor nad poslovanjem koncesionarja v zvezi z nadzorom nad izvajanjem koncesije.
(3) Koncesionar ne sme opravljati dejavnosti, ki bi bila v nasprotju z namenom in načinom izvajanja javne službe.
27. člen
(1) Uporaba storitev javne službe je obvezna za vse uporabnike storitev javne službe.
(2) Izvajalec lokalne javne službe ima v odnosu do koncesionarja pravico, da v enem od svojih zbirnih centrov ali objektov za obdelavo komunalnih odpadkov sam uredi prevzemno mesto odpadne EE opreme, s katerega mora koncesionar redno prevzemati odpadno EE opremo in njene sestavne dele.
28. člen
V razmerjih do koncesionarja in koncedenta imajo uporabniki naslednje pravice:
– pravico do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja storitev koncesionarja,
– pravico do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti storitev in
– pravico do zagotovljenih cen storitev, ki se razlikujejo glede na maso odpadne EE opreme in njen razred, v katerega se razvršča v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo.
29. člen
Končni uporabniki so kot uporabniki storitev javne službe upravičeni do brezplačne oddaje odpadne EE opreme v zbiralnici ali v centru za obdelavo.
VII. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
30. člen
Viri financiranja koncesionirane javne službe po tej uredbi so:
– plačila proizvajalcev in pridobiteljev, ki so v skladu z določbami predpisa, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, svoje obveznosti v zvezi s prevzeto odpadno EE opremo prenesli na izvajalca javne službe,
– plačila končnih uporabnikov iz četrte in pete alinee šestega odstavka 5. člena te uredbe in
– sredstva proračuna Republike Slovenije, pridobljena iz prihodkov državnega proračuna iz obračuna okoljske dajatve zaradi starih bremen odpadne električne in elektronske opreme in namenjena za ravnanje z odpadno EE opremo iz gospodinjstev, ki so stara bremena odpadne EE opreme.
31. člen
(1) Ceno storitev koncesionirane javne službe določi vlada.
(2) Vlada določi ceno na podlagi predlagane cene za izvajanje storitev javne službe izbranega kandidata iz prijave na razpis, pri čemer pa upošteva, da ta cena ne sme presegati primerljivih cen za podobne storitve v drugih državah članicah EU.
(3) Pri oblikovanju cene opravljanja storitev javne službe se upošteva tudi cena sestavnih delov in materialov odpadne EE opreme kot sekundarne surovine.
(4) Cena storitev javne službe je lahko različna glede na razrede, v katere se odpadna EE oprema razvršča v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo.
32. člen
(1) Stroški koncesionarja obsegajo predvsem:
– stroške prevzemanja, zbiranja in razvrščanja,
– stroške skladiščenja, priprave za transport in odvaža­nja v center za obdelavo,
– stroške obdelave odpadne EE opreme v centru za obdelavo,
– stroške nadaljnje predelave iz 8. člena te uredbe in
– stroške informiranja javnosti.
(2) Koncesionar mora dati koncedentu na njegovo zahtevo vse podatke, ki so potrebni za oceno stroškov storitev javne službe.
33. člen
(1) Koncesionar mora predložiti koncedentu garancijo za vsako leto trajanja koncesijske pogodbe posebej, in sicer za prvo leto izvajanja javne službe najkasneje 30 dni pred začetkom opravljanja storitev javne službe ter za vsako naslednje leto najkasneje do 30. decembra tekočega leta.
(2) Garancijo za izpolnitev obveznosti koncesionarja je lahko dana v obliki bančne garancije ali zavarovalne police v korist ministrstva.
(3) Višina garancije mora zadoščati za kritje vseh stroškov zbiranja, predelave in odstranjevanja ostankov predelave za četrtino ocenjene letne količine odpadne EE opreme, ki nastaja na območju Republike Slovenije v obdobju izvajanja javne službe in je določena v operativnem programu varstva okolja na področju ravnanja z odpadno EE opremo.
(4) Koncesionar lahko uporabi garancijo potem, ko je ministrstvo na podlagi pregleda poročila o ravnanju z odpadno EE opremo, ki ga je koncesionar posredoval v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, za preteklo koledarsko leto ugotovilo in izdalo koncesionarju potrdilo, da so izpolnjene njegove obveznosti iz tega pravilnika za preteklo leto.
(5) Ministrstvo izda potrdilo iz prejšnjega odstavka v 30 dneh po prejemu popolnega poročila o ravnanju z odpadno EE opremo.
VIII. NADZOR
34. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.
IX. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
35. člen
Storitve javne službe so za uporabnike storitev javne službe obvezne od 13. avgusta 2005.
36. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-33/2004-1
Ljubljana, dne 21. oktobra 2004.
EVA 2003-2511-0229
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti