Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2004 z dne 4. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2004 z dne 4. 11. 2004

Kazalo

4898. Tarifni sistem za obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, stran 14269.

Na podlagi Navodila za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih javnih služb (Uradni list RS, št. 56/01 in 41/04 – ZVO-1), 72. člena Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 44/03) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99 in 98/04) je Občinski svet Občine Zavrč na 20. seji dne 8. 10. 2004 sprejel
T A R I F N I S I S T E M
za obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
1. člen
Ta tarifni sistem določa način oblikovanja cene za storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Zavrč.
2. člen
Občinski svet občine Zavrč potrdi skupni letni strošek vseh faz obravnave odpadkov za preteklo leto, ki jih izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) v svojem letnem poročilu o poslovanju podjetja predloži najkasneje do 28. februarja tekočega leta ter na predlog izvajalca, na podlagi podatkov iz poslovnega načrta izvajalca javne službe za tekoče leto, sprejme predvidene stroške za tekoče leto.
3. člen
Ravnanje s komunalnimi odpadki po tem tarifnem sistemu zajema zbiranje in prevažanje odpadkov, obdelavo in predelavo odpadkov in odstranjevanje odpadkov.
Zbiranje odpadkov zajema vse storitve, povezane z oddajo in prepuščanjem odpadkov, ki nastanejo v gospodinjstvih ter prevzemanjem le-teh in njihov prevoz v obdelavo.
Zbiranje in prevažanje odpadkov do regijskega centra za ravnanje z odpadki Gajke zajema:
– zbiranje in prevažanje ločenih frakcij,
– zbiranje in prevažanje kosovnih odpadkov,
– zbiranje in prevažanje nevarnih odpadkov,
– zbiranje in prevažanje biološko razgradljivih odpadkov,
– zbiranje in prevažanje preostalih odpadkov,
– vodenje evidenc,
– osveščanje.
Obdelava in predelava odpadkov v regijskem centru za ravnanje z odpadki Gajke zajema:
– sortiranje in obdelavo ločenih frakcij na sortirnici,
– razstavljanje kosovnih odpadkov in njihova obdelava (stiskanje, mletje),
– izločanje ločenih frakcij in biološko razgradljivih odpadkov iz zbranih preostalih odpadkov v sortirnici,
– obdelavo in predelavo biološko razgradljivih odpadkov,
– začasno skladiščenje ločenih frakcij ter kosovnih in nevarnih odpadkov pred oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
– oddajanje ločenih frakcij v predelavo.
Odstranjevanje odpadkov v regijskem centru za ravnanje z odpadki Gajke obsega:
– obdelavo ostankov komunalnih odpadkov s stiskanjem in baliranjem odpadkov,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov na odlagališču.
4. člen
Obračun storitev javne službe se odmeri:
1. Na podlagi prostornine izračunane količine komunalnih odpadkov, izražene v l, ki nastane v stavbi v enem tednu zaradi prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem ali zaradi zaposlenih, ki izvajajo dejavnosti v njej, in sicer:
– za storitve ločenega zbiranja in obdelave ločenih frakcij, ki nastajajo v gospodinjstvu in zaradi izvajanja dejavnosti,
– za storitve zbiranja in obdelave kosovnih odpadkov,
– za storitve zbiranja in obdelave nevarnih frakcij,
– za storitve zbiranja, obdelave in predelave biološko razgradljivih odpadkov,
– za storitve zbiranja, obdelave in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov.
2. Na podlagi mase prevzetih frakcij izražene v kg in m3 za frakcije, ki jih imetniki odpadkov pripeljejo neposredno v zbirni center.
Prostornina izračunane količine komunalnih odpadkov iz prve točke prejšnjega odstavka se za posamezno stavbo ali njen del določi na podlagi prostornine zabojnika oziroma skupne prostornina vseh zabojnikov, v katerih povzročitelji komunalnih odpadkov iz posamezne stavbe prepuščajo komunalne odpadke, ki mora zadostovati izračunani količini (IK) komunalnih odpadkov, ki jo lahko tedensko odložijo povzročitelji.
Pri določitvi IK komunalnih odpadkov se upošteva naslednje:
– ocenjena povprečna tedenska količina odpadkov, ki nastanejo pri povzročitelju in je enaka prostornini 38,2 litra,
– število članov posameznega gospodinjstva ali oseb s stalnim oziroma začasnim prebivališčem v stavbi, ki prepuščajo komunalne odpadke v istem zabojniku, oziroma zabojnikih.
IK komunalnih odpadkov se določi na podlagi naslednjega izračuna:
   IK = P · Ok
Pri čemer je:
IK = izračunana količina komunalnih odpadkov
P = število članov posameznega gospodinjstva oziroma prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v stavbi,
Ok = ocena količine komunalnih odpadkov, ki nastane v enem tednu pri povzročitelju in je enaka prostornini 38,2 litra,
Za počitniško hišo in za stanovanje, ki se ga uporablja kot počitniško stanovanje, je IK komunalnih odpadkov, ki nastane v enem tednu, enaka 38,2 litra, oziroma je obračun storitev enak obračunu storitev za eno osebo na mesec po osnovni tarifi.
5. člen
Storitev javne službe se za komunalne odpadke, ki nastajajo v stavbi ali v njenem delu zaradi prebivalcev ali izvajanja dejavnosti v njej, obračuna po osnovni tarifi za 14 dnevni odvoz preostalih odpadkov in za območja večstanovanjskih enot (v nadaljnjem besedilu: osnovna tarifa), in sicer na podlagi naslednjega izračuna:
   cena za osnovno tarifo= cena(zbiranje) + cena(obdelava) + cena(odlaganje)
kjer so v:
– »cena (zbiranje)« vključene cene storitev iz 2. odst. 3. člena tega tarifnega sistema,
– »cena(obdelava)« vključene cene storitev iz 3. odst. 3. člena tega tarifnega sistema,
– »cena(odlaganje)« vključene cene storitev iz četrtega odstavka 3. člena tega tarifnega sistema ter investicijske stroške izgradnje CERO Gajke.
Izračunana cena je izražena v SIT/l prevzetega odpadka, upoštevaje pretvorbo, da je 1000l enako 1m3 prevzetih odpadkov.
6. člen
Na območju, kjer je uvedeno ločeno zbiranje komunalnih odpadkov, pa povzročitelji le-teh niso ločeno odložili, se storitev javne službe za komunalne odpadke, ki nastajajo v stavbi ali v njenem delu zaradi prebivalcev ali izvajanja dejavnosti v njej, obračuna na podlagi tarife za mešane odpadke, in sicer na podlagi naslednjega izračuna za ceno storitev javne službe:
cena za mešane odpadke= cena(zbiranje) + cena(obdelava) + 2 x cena(odlaganje)
kjer so v:
– »cena (zbiranje)« vključene cene storitev iz drugega odstavka 3. člena tega tarifnega sistema,
– »cena(obdelava)« vključene cene storitev iz tretjega odstavka 3. člena tega tarifnega sistema,
– »cena(odlaganje)« vključene cene storitev iz četrtega odstavka 3. člena tega tarifnega sistema ter investicijske stroške izgradnje CERO Gajke.
Izračunana cena je izražena v SIT/l prevzetega odpadka, upoštevaje pretvorbo, da je 1000 l enako 1m3 prevzetih odpadkov.
7. člen
Cena(zbiranje) se na enoto določi tako, da se ovrednotijo stroški v skladu z veljavnim predpisom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih javnih služb, ki so povezani z zbiranjem in prevažanjem odpadkov ter se porazdelijo na skupno prostornino izračunane količine komunalnih odpadkov za celotno oskrbovalno območje (V1):
   Cena(zbiranje) = stroški(zbiranje)/V(1) x 52
kjer je:
stroški(zbiranje) = letni strošek zbiranja in prevažanja odpadkov
V(1) = skupna prostornina izračunane količine komunalnih odpadkov, na celotno oskrbovalno območje
52 = število tednov v letu.
V(1) = K(1) x P(1)
K(1) = ocena za najmanjšo količino komunalnih odpadkov, ki nastane v enem tednu na prebivalca in je enaka 38,2 litra
P(1) = število prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem na oskrbovalnem področju.
8. člen
Cena(obdelava) se na enoto določi tako, da se ovrednotijo stroški v skladu z veljavnim predpisom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih javnih služb, ki so povezani z obdelavo in predelavo odpadkov ter se porazdelijo na skupno prostornino izračunane količine komunalnih odpadkov, za celotno oskrbovalno območje (V(1)):
   Cena(obdelava) = stroški(obdelava)/V(1) x 52
kjer je:
stroški(obdelava) = letni strošek obdelave in predelave odpadkov
V(1) = skupna prostornina izračunane količine komunalnih odpadkov, na celotno oskrbovalno območje
52 = število tednov v letu.
V(1) = K(1) x P(1)
K(1) = ocena za izračunano količino komunalnih odpadkov, ki nastane v enem tednu na prebivalca in je enaka 38,2 litra
P(1) = število prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem na oskrbovalnem področju.
9. člen
Cena(odlaganje) se na enoto določi tako, da se ovrednotijo stroški iz v skladu z veljavnim predpisom o metodologiji za oblikovanje cen obveznih lokalnih javnih služb, ki so povezani z obdelavo in odlaganjem ostanka odpadkov ter se porazdelijo na skupno prostornino izračunane količine komunalnih odpadkov za celotno oskrbovalno območje (V(1)):
   Cena(odlaganje) = stroški(odlaganje)/V(1) x 52
kjer je:
stroški(odlaganje) = letni strošek obdelave in odlaganja ostankov odpadkov
V(1) = skupna prostornina izračunane količine komunalnih odpadkov, na celotno oskrbovalno območje
52 = število tednov v letu.
V(1) = K(1) x P(1)
K(1) = ocena za izračunano količino komunalnih odpadkov, ki nastane v enem tednu na prebivalca in je enaka 38,2 litra
P(1) = število prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem na oskrbovalnem področju.
10. člen
Mesečni strošek za prevzem izračunane količine komunalnih odpadkov, ki nastane v enem tednu na prebivalca se izračuna:
                 cena x 38,2l x 52
  MS(izračunana količina )=  -----------------
                    12
kjer predstavlja:
MS(izračunana količina )= mesečni strošek za izračunano količino komunalnih odpadkov, ki nastane v enem tednu na prebivalca in je enaka 38,2 litra
Cena = cena storitve javne službe iz 5. ali 6. člena tega tarifnega sistema
52 = število tednov v letu
12 = število mesecev v letu.
11. člen
Predlog cene storitev javne službe se določi na podlagi podatkov iz poslovnega načrta izvajalca javne službe za tekoče leto.
Spremembe cen storitev javne službe, ki jih na podlagi predloga iz prvega odstavka odobri Občinski svet občine Zavrč, začno veljati za storitve javne službe najkasneje do 30. aprila tekočega leta.
12. člen
V cenah storitev javne službe niso upoštevane zakonsko predpisane dajatve.
13. člen
Cenik storitev javne službe sprejema Občinski svet občine Zavrč s sklepom.
14. člen
Ta tarifni sistem začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-06-1/04
Zavrč, dne 8. oktobra 2004.
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.

AAA Zlata odličnost