Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2004 z dne 4. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2004 z dne 4. 11. 2004

Kazalo

4882. Odlok o ugotovitvi, katere sestavine prostorskih izvedbenih aktov so v nasprotju s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper, stran 14245.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03)
R A Z G L A Š A M
O D L O K
o ugotovitvi, katere sestavine prostorskih izvedbenih aktov so v nasprotju s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper
Št. 3503-166/01
Koper, dne 15. oktobra 2004.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Na podlagi 21. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 –odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popravni sklep US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US, 87/01 – Zsam-1, 16/02 in 51/02) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) je Občinski svet mestne občine Koper na seji dne 14. 10. 2004 sprejel
O D L O K
o ugotovitvi, katere sestavine prostorskih izvedbenih aktov so v nasprotju s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper
1. člen
S tem odlokom se ugotovi, katere sestavine prostorskih izvedbenih aktov so v nasprotju s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper v letu 2004:
– marina in komunalni privezi, (Uradni list RS, št. 96/04 – 4250),
– obala med Koprom – Capodistria in Izolo – Isola, (Uradni list RS, št. 96/04 – 4251),
– obalno območje Ankarana – Ancarano, (Uradni list RS, št. 96/04 – 4252),
– spremembe v letu 2004 (Uradni list RS, št. 96/04 – 4253 in št. 97/04 – popr.),
– vinske kleti, turistične kmetije, (Uradni list RS, št. 96/04 – 4254) in se zato ne morejo izvajati.
2. člen
Odlok o sprejetju zazidalnega načrta počitniškega naselja Debeli rtič (Uradne objave, št. 26/84) je v nasprotju z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (obalno območje Ankarana – Ancarano, v letu 2004) (Uradni list RS, št. 96/04 – 4252) in se zato ne more izvajati.
3. člen
Odlok o ureditvenem načrtu Pomol III (uradne objave, št. 14/95) se ne more izvajati v delu, ki je v nasprotju z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (obalno območje Ankarana – Ancarano, v letu 2004) (Uradni list RS, št. 96/04 – 4252). Navedeno območje je prikazano na grafični prilogi št. 1, ki je sestavni del tega odloka.
4. člen
Ureditveni načrt za območje med tržnico, Semedelsko vpadnico, Badaševico in obalno cesto (Uradne objave, št. 8/94) se ne more izvajati v delu (od ustja Badaševice proti Žusterni, morski in kopni del), ki je v nasprotju z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (marina in komunalni privezi, v letu 2004) (Uradni list RS, št. 96/04 – 4250).
5. člen
Odlok o sprejetju programskega dela zazidalnega načrta za industrijski kompleks Lama, Iplas, mlekarna, hladilnica, se ne more izvajati v delu, ki ga prekriva programska zasnova Trgovsko poslovna cona kot reurbanizacija opuščene industrijske površine, ki jo določa odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (spremembe v letu 2004) (Uradni list RS, št. 96/04 – 4253 in št. 97/04 – popr.).
6. člen
Odlok o zazidalnem načrtu obrtna cona Škofije (Uradne objave, št. 8/87) je v nasprotju z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (spremembe v letu 2004) (Uradni list RS, št. 96/04 – 4253 in št. 97/04 – popr.) in se zato ne more izvajati.
7. člen
V nasprotju s 5. členom odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (spremembe v letu 2004) (Uradni list RS, št. 96/04 – 4253 in št. 97/04 – popr.) je 13. člen odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Škofije, Plavje, Dekani (Uradne objave, št. 7/95) v delu, ki določa, da se prostorski izvedbeni načrti izdelajo za območje Škofije ZDo4 in ZD2. Za območja iz 13. člena, ki so v nasprotju s prostorskimi sestavinami plana, prav tako ne veljajo določila 14. člena odloka.
Za navedena območja se do sprejetja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana oziroma uskladitve prostorskih ureditvenih pogojev uporabljajo ostala določila navedenega odloka.
8. člen
V primerih, ko namenska raba površin, opredeljena v prostorskih izvedbenih aktih, ni v skladu z namensko rabo kot jo določajo spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper, ki so navedene v 1. členu tega odloka, se do uskladitve prostorskih izvedbenih aktov za določitev namenske rabe uporabljajo določila prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana (odlok in kartografska dokumentacija).
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 3503-166/01
Koper, dne 14. oktobra 2004.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03)
P R O M U L G O
IL DECRETO
sull’individuazione delle componenti degli atti territoriali che sono difformi dalle componenti territoriali del piano a lungo termine e del piano sociale del Comune città di Capodistria
Numero: 3503-166/01
Capodistria, 15 ottobre 2004.
Il sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m. p.
Ai sensi dell’articolo 21 della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/02, 8/03 – rettifica, 58/03-ZZK-1), dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta uff. della RS n.72/93; 6/94-sentenza della CC, 45/94 – sentenza della CC, 57/94, 14/95, 20/95 – sentenza della CC, 63/95 – interpretazione autentica, 9/96 – sentenza della CC, 44/96 – sentenza della CC, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – sentenza della CC, 74/98, 12/99 – delibera della CC, 16/99 – delibera di rettifica CC, 59/99 – sentenza della CC, 70/00, 100/00 – delibera della CC, 87/01 – Zsam-1, 16/02 e 51/02) ed in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria ha approvato, nella seduta del 14 ottobre 2004, il seguente
D E C R E T O
Sull’individuazione delle componenti degli atti territoriali che sono difformi dalle componenti territoriali del piano a lungo termine e del piano sociale del Comune città di Capodistria
Articolo 1
Con il presente decreto sono individuate le componenti degli atti territoriali difformi dalle modifiche ed integrazioni alle componenti territoriali del piano a lungo termine e di quello sociale del Comune città di Capodistria nel 2004:
– porto turistico e attracchi comunali, (Gazzetta uff. della RS, n. 96/04 – 4250),
– tratto di costa tra Capodistria – Koper e Isola – Izola, (Gazzetta uff. della RS, n. 96/2004 – 4251),
– area costiera di Ancarano – Ankaran, (Gazzetta uff. della RS, n. 96/04 – 4252),
– modifiche nel 2004 (Gazzetta uff. della RS, n. 96/04 – 4253 in št. 97/04 – rettifica),
– cantine vinicole, agriturismi (Gazzetta uff. della RS, n. 96/04 – 4254)
e non possono pertanto essere attuati.
Articolo 2
Il decreto sull’approvazione del piano di edificazione per il villaggio turistico di Punta grossa (Gazzetta uff. n. 26/84) è in difformità col decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano a lungo termine e del piano sociale del Comune città di Capodistria (area costiera di Ancarano – Ankaran nel 2004) (Gazzetta uff. della RS, n. 96/04 – 4252) e non può pertanto essere attuato.
Articolo 3
Il decreto sul piano regolatore del Molo III (Bollettino uff. n. 14/95) non può essere realizzato nella parte che risulta difforme al decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano a lungo termine e del piano sociale del Comune città di Capodistria (area costiera di Ancarano – Ankaran, nel 2004) (Gazzetta uff. della RS, n. 96/04 – 4252). L’area in oggetto è presentata negli allegati grafici n. 1 in quanto parte integrante del succitato decreto.
Articolo 4
Il piano regolatore riferito alla zona tra il mercato, la strada d’accesso a Semedella, il Cornalunga e la strada costiera (Bollettino uff. n. 8/94) non può essere attuato nella parte dalla foce del Cornalunga verso Giusterna, parte marittima e costiera essendo questa difforme dal decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano a lungo termine e del piano sociale del Comune città di Capodistria (porto turistico e attracchi comunali, anno 2004) (Gazzetta uff. della RS, n. 96/04 – 4250).
Articolo 5
Il decreto sull’approvazione della parte programmatica del piano di edificazione riferito al complesso industriale Lama, Iplas, latterie, impianto di refrigerazione, non può essere attuato nella parte interessata dal previsto progetto di realizzazione della zona commerciale e direzionale destinato alla riurbanizzazione della zona industriale dismessa, come stabilito nel decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano a lungo termine e del piano sociale del Comune città di Capodistria (modifiche nel 2004) (Gazzetta uff. della RS, n. 96/04 – 4253 e n. 97/04 – rettifica).
Articolo 6
Il decreto sul piano di edificazione della zona artigianale di Škofije (Bollettino uff. n. 8/87) è in contrasto col decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano a lungo termine e del piano sociale del Comune città di Capodistria (modifiche nel 2004) (Gazzetta uff. della RS, n. 96/04 – 4253 e n. 97/04 – rettifica) e non può pertanto essere realizzato.
Articolo 7
È difforme all’articolo 5 del decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano a lungo termine e del piano sociale del Comune città di Capodistria (modifiche nel 2004) (Gazzetta uff. della RS, n. 96/04 – 4253 e n. 97/04 – rettifica) l’articolo 13 del decreto sulle norme tecniche di attuazione riferito alle aree di Škofije, Plavje, Dekani (Bollettino uff. n. 7/95) nella parte che prevede la predisposizione dei piani attuativi per l’area di ZDo4 e ZD2. Per le zone contemplate dall’articolo 13, che sono in contrasto con gli elementi territoriali del piano, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14.
Nel periodo che precede l’approvazione delle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano ovvero l’adeguamento delle norme tecniche d’attuazione si applicano le rimanenti disposizioni del succitato decreto.
Articolo 8
Nei casi in cui l’uso finalizzato delle superfici così come definito negli atti territoriali, risulti in contrasto con l’utilizzo previsto dalle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano a lungo termine e del piano sociale del Comune città di Capodistria, menzionate nell’articolo 1 del presente decreto, si applicano, nel periodo che precede l’adeguamento delle rispettive norme tecniche d’attuazione relativamente alla destinazione d’uso, le disposizioni previste negli elementi territoriali del piano a lungo termine e del piano sociale (decreto e documentazione cartografica).
Articolo 9
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Numero: 3503-166/01
Capodistria, 14 ottobre 2004.
Il sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m. p.

AAA Zlata odličnost