Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2004 z dne 4. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2004 z dne 4. 11. 2004

Kazalo

4897. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta občine Zavrč, stran 14267.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99 in 98/04) je Občinski svet občine Zavrč na redni seji dne 8. 10. 2004 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Zavrč
1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta občine Zavrč (Uradni list RS, št. 92/99) se prvi stavek 5. člena spremeni tako, da glasi:
»Občinski svet dela na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah«.
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 7. člena tako, da glasi:
»Občinski svet uporablja pečat občine, ki je določen s Statutom Občine Zavrč«.
3. člen
V 8. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Prvo sejo novoustanovljenega sveta skliče župan 20 dni po izvolitvi, vendar ne kasneje kot poteče njegov mandat. Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo skliče predsednik občinske volilne komisije«.
4. člen
V 11. členu se doda četrti odstavek:
»Nove člane organov mora občinski svet imenovati najkasneje 45 dni po svoji prvi seji«.
5. člen
V tretjem odstavku 19. člena se črta beseda »neupravičeno«.
6. člen
V 23. členu se dodajo šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek, ki se glasijo:
»Korespondenčno sejo občinskega sveta se skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah kadar ni pogojev za sklic redne ali izredne seje.
Korespondenčno sejo občinskega sveta lahko skliče župan, kolikor oceni, da so za to podani razlogi.
S pisno izjasnitvijo do posamezne točke in zavzetega sklepa korespondenčne seje, se posamezni občinski svetnik pisno opredeli v odločanju.
Za korespondenčno sejo občinskega sveta se vodi zapisnik, katerega se na prvi redni seji občinskega sveta prebere in potrdi«.
7. člen
V petem odstavku 27. člena se za vejico doda novo besedilo, ki se glasi: »pa mora zapustiti prostor«.
8. člen
Prvi stavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi: »Občinski svet najprej sprejme dnevni red seje, nato pa odloča o sprejemu zapisnika prejšnje seje«.
9. člen
V prvem stavku 30. člena se beseda »določi« zbriše in nadomesti z besedo »sprejme«.
10. člen
V 32. členu se v drugem stavku beseda »petnajst« nadomesti z besedo »deset«.
V drugem stavku tretjega odstavka se beseda »sedem« nadomesti z besedo »pet«.
V tretjem stavku tretjega odstavka se beseda »petnajst« nadomesti z besedo »deset«.
11. člen
Prvi odstavek 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Seje občinskega sveta se sklicujejo praviloma ob 17. uri v zimskem času in ob 19. uri v poletnem času«.
V tretjem odstavku se beseda »trideset« nadomesti z besedo »petnajst«.
12. člen
V drugem stavku prvega odstavka 38. člena se za besedo govoriti doda besedilo »in posegati govorečemu v besedo«.
13. člen
V 57. členu se v drugi alinei tretjega odstavka doda za vejico besedilo: »ki so v pristojnosti občinskega sveta«.
Za tretjo alineo istega odstavka se doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– ugotavlja nezdružljivost oziroma združljivost opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo in ukrepa v skladu z zakonom o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo«.
Četrta alinea postane peta alinea.
14. člen
Spremeni se prvi stavek 59. člena, tako da se glasi:
»Stalna delovna telesa ustanovljena s statutom občine so naslednja:«
Spremeni se druga alinea, tako da glasi:
»– odbor za kmetijstvo, obrt, turizem, gostinstvo in trgovino«.
Četrta alinea se spremeni tako, da glasi:
»– odbor za družbene dejavnosti«
Črtajo se peta, sedma, osma in deveta alinea.
Doda se nova peta alinea, ki se glasi:
»odbor za zaščito in reševanje«.
Doda se peti odstavek, ki se glasi:
»Stalna delovna telesa občinskega sveta razpravljajo o vprašanjih s svojega delovnega področja in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge o teh vprašanjih«.
15. člen
V 61. členu se v prvem stavku prvega odstavka zbrišeta besedi »in gozdarstvo«.
V drugem odstavku se črtata besedi »in gozdarstva«.
V četrtem odstavku se črtata besedi »in gozdarstvo«.
16. člen
V 63. členu se besedilo »Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti« nadomesti z besedilom »Odbor za družbene dejavnosti«.
17. člen
V 64. členu se besedilo »Odbor za požarno varnost, zaščito in reševanje« nadomesti z besedilom »Odbor za zaščito in reševanje«.
V drugem odstavku se črta besedilo »požarnega varstva ter«.
V tretjem odstavku se besedilo »na področju požarnega varstva javnih služb družbenih dejavnosti« črta in se vnese naslednje besedilo:
»na svojem področju dela«.
18. člen
Črta se 66. člen.
19. člen
Črta se 67. člen.
20. člen
V 78. členu se črta besedilo »uvod«.
Črta se drugi odstavek. Tretji odstavek postane drugi odstavek.
21. člen
Prvi odstavek 79. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predlagatelj mora sodelovati v obravnavah predloga odloka na sejah občinskega sveta«.
22. člen
Tretji odstavek 81. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predlog odloka je sprejet, če je zanj glasovala večina navzočih svetnikov, ki so glasovali«.
23. člen
V prvem odstavku 84. člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ki so glasovali«.
24. člen
Tretji odstavek 104. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kandidat je imenovan, če je odločitev sprejeta z večino opredeljenih glasov navzočih članov«.
25. člen
V 106. členu se za besedo »večina« doda besedilo »opredeljenih glasov navzočih članov«.
26. člen
V drugem odstavku 107. člena se za besedo »večina« doda besedilo »opredeljenih glasov navzočih članov« in se črta beseda »glasov«.
27. člen
V tretjem odstavku 108. člena se za besedo »večino« doda besedilo »opredeljenih«.
28. člen
Te spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03/99-1
Zavrč, dne 8. oktobra 2004.
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l. r.

AAA Zlata odličnost