Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2004 z dne 4. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2004 z dne 4. 11. 2004

Kazalo

4888. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2004, stran 14257.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99, 92/03) je Občinski svet občine Majšperk na 18. redni seji dne 21. 10. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2004
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 133/03) se spremeni 3. člen odloka, ki glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
Konto Pred. reb. 2004
   1  4
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)             678.342
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  235.452
 
70  DAVČNI PRIHODKI                      167.194
   700 Davki na dohodek in dobiček             138.454
   7000 Dohodnina                      138.454
   703 Davki na premoženje                  11.770
   7030 Davki na nepremičnine                 8.377
   7031 Davki na premičnine                    –
   7032 Davki na dediščine in darila               101
   7033 Davki na promet neprem. in na finan.
      premož.                        3.292
   704 Domači davki na blago in storitve           16.970
   7044 Davki na posebne storitve                770
   7047 Drugi davki na uporaba blaga in storitev       16.200
71  NEDAVČNI PRIHODKI                     68.258
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od
      premoženja                      30.500
   7100 Udeležba na dobičku jav. podj. in jav.
      finan. institucij                     –
   7101 Prihodki od udel. na dobičku drugih
      podj. in finan.instit.                  500
   7102 Prihodki od obresti                  11.000
   7103 Prihodki od premoženja                19.000
   711 Takse in pristojbine                  2.369
   7111 Upravne takse in pristojbine              2.369
   712 Denarne kazni                       89
   7120 Denarne kazni                       89
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         5.200
   7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev         5.200
 
   714 Drugi nedavčni prihodki                30.100
   7141 Drugi nedavčni prihodki                30.100
72  KAPITALSKI PRIHODKI                    25.910
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         16.300
   7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov        16.300
   7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev           –
   7202 Prihodki od prodaje opreme                 –
   7203 Prihodki od prodaje drugih osnov. sredstev         –
   721 Prihodki od prodaje zalog                 –
   7211 Prihodki od prodaje drugih zalog              –
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in nemateri.
      premoženja                       9.610
   7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč
      in gozdov                       3.660
   7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč         5.950
   7222 Prihodki od prodaje nematerialnega
      premoženja                         –
73  PREJETE DONACIJE                        –
   730 Prejete donacije iz domačih virov             –
   7300 Prejete donacije iz domačih virov
      za tekočo porabo                      –
   7301 Prejete donacije iz domačih virov za investicije      –
   731 Prejete donacije iz tujine                 –
   7310 Prejete donacije iz tujine za tekočo porabo        –
   7311 Prejete donacije iz tujine za investicije         –
74  TRANSFERNI PRIHODKI                    416.980
   740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
      institucij                      416.980
   7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna       416.980
   7401 Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih
      skupnosti                         –
   7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega
      zavarovanja                        –
   7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov         –
 
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               982.100
40  TEKOČI ODHODKI                      128.600
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           28.100
   4000 Plače in dodatki                   23.890
   4001 Regres za letni dopust                  940
   4002 Povračila in nadomestila                2.500
   4003 Sredstva za delovno uspešnost              420
   4004 Sredstva za nadurno delo                 350
   4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi           –
   4009 Drugi izdatki zaposlenim                  –
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost       4.500
   4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko
      zavarovanje                      1.970
   4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje          1.500
   4012 Prispevek za zaposlovanje                 18
   4013 Prispevek za porodniško varstvo              22
   4015 Premije za kolektivno dodatno zavarovanje
      delavcev                         990
   402 Izdatki za blago in storitve             92.300
   4020 Pisarniški in splošni material in storitve      10.500
   4021 Posebni material in storitve               200
   4022 Energija, voda, komunalne storitve in
      komunikacije                      8.000
   4023 Prevozni stroški in storitve              1.600
   4024 Izdatki za službena potovanja             1.000
   4025 Tekoče vzdrževanje                  48.700
   4026 Najemnine in zakupnine (leasing)              –
   4027 Kazni in odškodnine                    –
   4028 Davek na izplačane plače                1.000
   4029 Drugi operativni odhodki               21.300
   403 Plačila domačih obresti                   –
   4031 Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam       –
   4032 Plačila obresti od kreditov – drugim finančnim
      institucijam                        –
   2033 Plačila obresti od kreditov – drugim domačim
      kreditodajalcem                      –
   4034 Plačila obresti od vrednostnih papirjev,
      izdanih na domačem trgu                  –
   409 Rezerve                        3.700
   4090 Splošna proračunska rezervacija            2.500
   4091 Preračunska rezerva                  1.200
   4093 Sredstva proračunskih skladov               –
   4098 Rezervacije za kreditna tveganja v
      javnih skladih                       –
41  TEKOČI TRANSFERI                     167.400
   410 Subvencije                       5.000
   4100 Subvencije javnim podjetjem                –
   4102 Subvencije privatnim podjetjem in
      privatnikom                      5.000
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom       89.200
   4110 Transferi nezaposlenim                   –
   4111 Družinski prejemki in starševska
      nadomestila                      1.000
   4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti        –
   4113 Transferi vojnim invalidom, veteranom
      in žrtvam vojnega nasilja                 –
   4117 Štipendije                         –
   4119 Drugi transferi posameznikom             88.200
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in
      ustanovam                       13.000
   4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam
      In ustanovam                     13.000
   413 Drugi tekoči domači transferi             60.200
   4130 Tekoči transferi drugim lokalnim
      skupnostim ali ožjim delom lok. skup.           –
   4131 Tekoči transferi v sklade socialnega
      zavarovanja                      12.000
   4132 Tekoči transferi v druge javne sklade in
      agencije                        1.200
   4133 Tekoči transfer v javne zavode in druge
      izvajalce javnih služb                47.000
   414 Tekoči transferi v tujino                 –
   4140 Tekoči transferi mednarodnim institucijam         –
   4141 Tekoči transferi tujim vladam in vladnim
      institucijam                        –
   4142 Tekoči transferi neprofitnim
      organizacijam v tujini                   –
   4143 Drugi tekoči transferi v tujino              –
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                   664.400
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          664.400
   4200 Nakup zgradb in prostorov               4.400
   4201 Nakup prevoznih sredstev                  –
   4202 Nakup opreme                      4.700
   4203 Nakup drugih osnovnih sredstev             1.000
   4204 Novogradnje, rekonstrukcije in
      adaptacije                      629.400
   4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove          10.800
   4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev           500
   4207 Nakup nematerialnega premoženja              –
   4208 Študije o izvedljivosti projektov, proj. dok.,
      nadzor in investicij inžiniring            13.600
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                  21.700
   430 Investicijski transferi proračunskim
      uporabnikom                      13.000
   4300 Investicijski transferi občinam            13.000
   4301 Investicijski transferi javnim skladom in
      agencijam                         –
   4302 Investicijski transferi v državni proračun         –
   4303 Investicijski transferi javnim zavodom in javnim
      gospodarskim službam                    –
   4304 Kapitalski transferi finančnim institucijam        –
   4305 Investicijski transferi privatnim podjetjem in
      zasebnikom                         –
   4306 Investicijski transferi posameznikom            –
   4307 Investicijski transferi javnim zavodom in javnim
      gospodarskim službam                    –
   4308 Investicijski transferi v tujino              –
   431 Investicijski transferi osebam, ki niso
      proračunski uporabniki                 8.700
   4310 Investicijski transferi neprofitnim
      organizacijam in ustanovam               8.700
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)              -303.758
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
 
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)                        9.719
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                9.719
   750 Prejeta vračila danih posojil             9.719
   7500 Prejeta vračila danih posojil – od posameznikov
   750 Prejeta vračila danih posojil – od javnih skladov
   7502 Prejeta vračila danih posojil – od javnih podjetij
   7503 Prejeta vračila danih posojil – od finančnih
      institucij
   7504 Prejeta vračila danih posojil – od privatnih
      podjetij in zasebnikov                 9.719
      7505 Prejeta vračila danih posojil – od drugih LS
      ali ožjih delov lokalnih skupnosti
   7507 Prejeta vračila danih posojil – državnemu
      proračunu
   751 Prodaja kapitalskih deležev                –
   7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih
      deležev v javnih podjetjih
   7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih
      deležev v finančnih institucijah
   7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih
      deležev v privatnih podjetjih
   752 Kupnine iz naslova privatizacije              –
   7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije
 
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442)                    9.719
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV                     9.719
   440 Dana posojila                     9.719
   4400 Dana posojila posameznikom
   4401 Dana posojila javnim skladom
   4402 Dana posojila javnim podjetjem
   4403 Dana posojila finančnim instItucijam
   4404 Dana posojila privatnim podjetjem in
      zasebnikom                       9.719
   4405 Dana posojila drugim lokalnim skupnostim
      ali ožjim delom lokalne skupnosti
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb          –
   4410 Povečanje kaptalskih deležev v javnih podjetjih
   4411 Povečanje kaptialskih dležev v finančnih
      institucijah
   4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih
      podjetjih
   4413 Skupna vlaganja (joint ventures)
   4414 Povečanje kapitalskih deležev v tujino
   4415 Povečanje drugih finančnih naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije      –
   4420 Dana posojila iz sredstev kupnin
   4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade
      in agencije
 
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
      SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)           –
C)  RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                     53.700
50  ZADOLŽEVANJE                        53.700
   500 Domače zadolževanje                  53.700
   5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah
   5002 Najeti krediti pri drugih finančnih instiutucijah
   5003 Najeti krediti pri drugih domačih
      kreditodajalcih                    53.700
   5004 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih
      papirjev na domačem trgu
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                      –
55  ODPLAČILA DOLGA                         –
   550 Odplačila domačega dolga                  –
   5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam
   5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam
   5503 Odplačila kreditov drugim domačim
      kreditodajalcem
   5504 Odplačila glavnice vrednostinh papirjev,
      izdanih na domačem trgu
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
   NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)          -250.058
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)             53.700
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)       303.758
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
   31. 12. pret. leta                    264.036
2. člen
Spremeni se besedilo 14. člena odloka, ki se glasi:
Občina lahko prevzame obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, za investicijske odhodke in investicijske transfere, če je že načrtovana pravica porabe na postavki – kontu v proračunu tekočega leta. Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova investicijskih odhodkov in transferov ne smejo presegati višine sredstev skupin odhodkov 42 – investicijski odhodki in 43 – investicijski transferi, zagotovljenih v proračunu za leto 2004. Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih za blago in storitve ter tekoče transfere, ne smejo presegati razpoložljivih sredstev, zagotovljenih v proračunu leta 2004.
3. člen
Vsa ostala določila v Odloku o proračunu Občine Majšperk za leto 2004 ostanejo nespremenjena.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 036-21/04-01
Majšperk, dne 21. oktobra 2004.
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti