Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2004 z dne 4. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2004 z dne 4. 11. 2004

Kazalo

4869. Pravilnik o reševalcih iz vode, stran 14204.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena in 34. člena zakona o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 44/00) izdaja minister za obrambo
P R A V I L N I K
o reševalcih iz vode
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) S tem pravilnikom se določa:
– psihofizične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati reševalec iz vode;
– programe usposabljanja za reševanje iz vode;
– obseg preizkusa usposobljenosti za reševanje iz vode;
– izdajo pooblastil in pogoje za izvajanje programov usposabljanja.
(2) Psihofizične sposobnosti, vsebine, obseg preizkusa usposobljenosti in pogoje za izvajanje programov usposabljanja za reševalce iz vode v enotah Civilne zaščite, gasilskih enotah in drugih silah za zaščito, reševanje in pomoč, se določijo v programih usposabljanja teh enot v skladu s predpisi, pri tem se smiselno upoštevajo pogoji, določeni s tem pravilnikom.
2. člen
(psihofizične sposobnosti)
(1) Kandidat za reševalca iz vode dokaže psihofizične sposobnosti za opravljanje nalog reševalca iz vode, če:
– opravi preizkus iz znanja plavanja in plavalnih sposobnosti;
– opravi predpisan zdravniški pregled.
(2) Preizkus iz znanja plavanja in plavalnih sposobnosti opravi tisti kandidat za reševalca iz vode, ki plava 200 m v času največ štirih minut, pod vodo na razdalji 15 m in na mestu z dvignjenimi rokami nad vodo najmanj eno minuto.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek opravi preizkus iz znanja plavanja in plavalnih sposobnosti kandidat za reševalca iz vode v bazenih z globino do 1,35 m, če plava 100 m v času največ dveh minut, pod vodo na razdalji 10 m in na mestu z dvignjenimi rokami nad vodo najmanj eno minuto.
3. člen
(programi usposabljanja)
(1) Reševalci iz vode in osebe, usposobljene za reševanje iz vode se usposobijo po programih usposabljanja za reševanje iz vode (v nadaljnjem besedilu: programi usposabljanja), in sicer za:
A) program za reševalce iz vode na bazenskih kopališčih, ki se deli na modul A1 program za bazene z globino do 1,35 m in modul A2 program za bazene z globino vode nad 1,35 m;
B) program za reševalce iz vode na naravnih kopališčih;
C) program za reševalce iz vode na divjih vodah;
D) program za reševanje iz vode, ki ga morajo opraviti osebe v zvezi z izposojanjem plovil na morju, jezerih, rekah in drugih vodah v skladu s predpisi.
(2) V programih iz prejšnjega odstavka se določijo tudi vsebine in obseg preverjanja usposobljenosti. K programom A in B za reševalce iz vode na kopališčih daje soglasje minister, pristojen za šport.
(3) Diplomantom univerzitetnega programa Fakultete za šport in študentom tega programa, ki so že opravili izpit iz predmetov plavanje ter teorija in metodika plavanja z izbranimi vodnimi aktivnostmi, se prizna določene vsebine programa za usposabljanje reševalcev iz vode. Vsebine iz programa usposabljanja, ki jih morajo še opraviti, določi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (v nadaljnjem besedilu: uprava) v dogovoru s Fakulteto za šport.
(4) Kandidat, ki je opravil izpit za reševalca iz vode po enem izmed programov usposabljanja, določenem v prvem odstavku tega člena, in želi opraviti izpit za reševalca iz vode po drugem programu, opravi za pridobitev potrdila o opravljenem izpitu za posamezno kategorijo samo izpit za vsebine, ki so različne od programa, za katerega že ima izpit. Šteje se, da je kandidat, ki je opravil izpit za reševalca iz vode po A programu, modulu A2 usposobljen tudi za reševalca iz vode po A programu, modul A1.
(5) V programe A, B in C iz prvega odstavka tega člena se lahko vključi kandidat za reševalca, ki je izpolnil pogoje iz prejšnjega člena.
4. člen
(preizkus usposobljenosti)
(1) Preizkus usposobljenosti po programih iz prejšnjega člena se opravi kot izpit in kot letni preizkus usposobljenosti.
(2) Naziv reševalca iz vode pridobi kandidat, ki je opravil preizkus usposobljenosti po programih A, B in C iz prejšnjega člena z izpitom, ki obsega teoretični ter praktični del in z zakonom o varstvu pred utopitvami predpisan preizkus usposobljenosti za nudenje prve pomoči.
(3) Preizkus usposobljenosti se oceni kot »uspešen« ali »neuspešen«.
(4) K izpitu se lahko prijavi tudi kandidat, ki se ni udeležil usposabljanja, če predhodno opravi predpisan zdravniški pregled iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika.
(5) Kandidat za reševalca iz vode, ki ni uspešno opravil enega dela izpita ali celotnega izpita, lahko del izpita ali celotni izpit opravlja ponovno najkasneje v treh mesecih od dneva, ko je prvič neuspešno opravljal izpit. Če kandidat tudi drugič ne opravi uspešno enega dela izpita ali celotnega izpita, mora opraviti celotni program usposabljanja.
(6) Reševalec iz vode mora opraviti letni preizkus usposobljenosti po programih iz prejšnjega člena, ki obsega praktični del. Letni preizkus usposobljenosti lahko opravi reševalec iz vode, če je predhodno opravil predpisan zdravniški pregled in preizkus usposobljenosti za nudenje prve pomoči. Za osebe, ki so opravile D program za reševanje iz vode, se šteje, da so opravile uspešno letni preizkus usposobljenosti, če opravijo praktični preizkus najmanj enkrat v treh letih. Letni preizkus usposobljenosti mora opraviti reševalec iz vode najkasneje do konca koledarskega leta, v katerem mora opraviti letni preizkus usposobljenosti.
(7) Reševalec iz vode oziroma oseba usposobljena za reševanje iz vode, lahko letni preizkus usposobljenosti iz prejšnjega odstavka, ponavlja največ dvakrat.
5. člen
(izpitna komisija)
(1) Preizkusi usposobljenosti po programih A, B, C in D iz 3. člena tega pravilnika se opravljajo pred komisijami, ki jih imenuje generalni direktor uprave.
(2) Izpitna komisija ima predsednika, dva člana in zapisnikarja. Predsednik komisije je tudi izpraševalec pri teoretičnem delu izpita in je dolžan skrbeti za pravilen potek preizkusa usposobljenosti.
(3) Predsednik in en član izpitne komisije morata imeti najmanj univerzitetno izobrazbo, izpit za reševalca iz vode ali reference s področja reševanja iz vode. Drugi član mora imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo in izpit za reševalca iz vode.
(4) Za preizkus usposobljenosti po programu C iz 3. člena tega pravilnika se imenuje posebna komisija. Predsednik in en član morata imeti univerzitetno izobrazbo in najmanj tri leta članstva v kajakaškem ali rafting društvu, ki je član Kajakaške zveze Slovenije ali Rafting zveze Slovenije ter izpit za reševalca iz vode. Drugi član mora imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo in izpit za reševalca iz vode.
(5) Predsedniku, članom in zapisnikarju pripada plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v izpitni komisiji.
(6) Način dela, naloge in merila za plačilo izpitnih komisij predpiše generalni direktor uprave.
6. člen
(razpis usposabljanja in preizkusa usposobljenosti)
(1) Uprava zagotovi, da izvajalci programov usposabljanja za reševanje iz vode iz 3. člena tega pravilnika, izvedbo programov razpišejo najmanj enkrat letno.
(2) Uprava praviloma razpiše preizkuse usposobljenosti za reševanje iz vode v skladu s tem pravilnikom najmanj enkrat v prvi in enkrat v drugi polovici leta.
7. člen
(potrdilo)
(1) Kandidatu, ki je opravil izpit po enem od programov iz 3. člena tega pravilnika, se izda potrdilo o opravljenem izpitu za reševalca iz vode na obrazcu v prilogi 1 tega pravilnika. Potrdilo o opravljenem izpitu se izda v dveh izvodih, enega prejme kandidat, drugi ostane v arhivu uprave.
(2) Hkrati s potrdilom iz prejšnjega odstavka se kandidatu izda tudi knjižica reševalca iz vode, v katero se vpisuje vrsta programa, ki ga je opravil, datum opravljenega izpita za reševalca iz vode in datum letnega preizkusa usposobljenosti. Oblika in vsebina knjižice reševalca iz vode sta določeni v prilogi 2 tega pravilnika. Ob izgubi knjižice reševalca iz vode, uprava izda kopijo na podlagi uradnega preklica izgubljenega ali uničenega dokumenta.
8. člen
(izvajanje usposabljanja)
(1) Usposabljanje po programih iz 3. člena tega pravilnika izvaja Izobraževalni center za zaščito in reševanje v sestavi uprave ter pravne in fizične osebe, ki pridobijo pooblastilo za izvajanje usposabljanja po posameznih programih.
(2) Pooblastilo za izvajanje usposabljanja po posameznih programih lahko pridobi pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– registrirana mora biti za opravljanje dejavnosti izobraževanja odraslih ali drugega izobraževanja;
– imeti mora ustrezne strokovne osebe za izvajanje teoretičnega in praktičnega usposabljanja po posameznih programih;
– razpolagati mora s programom usposabljanja, predpisanimi učnimi sredstvi ter pripomočki in zagotoviti materialno tehnične pogoje za izvedbo usposabljanja po posameznem programu.
(3) Teoretični del programov usposabljanja po programih A, B, C in D lahko izvajajo v skladu s prejšnjim odstavkom osebe, ki imajo univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo, osnovno pedagoško andragoško znanje in izpit za reševalca iz vode po programu, ki ga izvajajo.
(4) Praktični del programov usposabljanja po programih A, B, C in D lahko izvajajo v skladu z drugim odstavkom tega člena osebe, ki imajo najmanj srednjo strokovno izobrazbo, izpit za reševalca iz vode po programu, ki ga izvajajo, ter najmanj tri leta izkušenj kot reševalci iz vode. Osebe, ki izvajajo praktično usposabljanje po programu C, morajo imeti tudi ustrezne izkušnje z vodenjem plovil na divjih vodah.
9. člen
(izdaja pooblastila)
(1) Pravne ali fizične osebe, ki želijo izvajati usposabljanje po posameznih programih za reševanje iz vode, vložijo pri upravi vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena. Iz vloge mora biti razvidno, po katerih programih želi vlagatelj izvajati usposabljanje.
(2) Pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje pogoje za izvajanje usposabljanja po posameznih programih za reševanje iz vode, izda generalni direktor uprave pooblastilo za izvajanje usposabljanja po posameznih programih za reševanje iz vode.
(3) Pooblastilo iz prejšnjega odstavka se izda za pet let in se nato lahko podaljša za enako obdobje na zahtevo vlagatelja.
(4) Pooblaščeni izvajalec usposabljanja mora upravo v 30 dneh obvestiti o vsaki spremembi, povezani z izpolnjevanjem pogojev za izvajanje usposabljanja po posameznih programih iz prejšnjega člena.
10. člen
(odvzem pooblastila)
Pooblastilo iz prejšnjega člena uprava lahko predčasno odvzame:
– če pooblaščeni izvajalec usposabljanja ne izpolnjuje več predpisanih pogojev po posameznih programih;
– če so pri usposabljanju po posameznem programu ugotovljene večje nepravilnosti in jih izvajalec kljub opozorilu ne odpravi.
11. člen
(stroški)
(1) Stroški usposabljanja za reševanje iz vode bremenijo kandidata za reševalca iz vode oziroma tistega, ki ga je na usposabljanje poslal. Višino stroškov določi izvajalec usposabljanja.
(2) Stroški preverjanja usposobljenosti po posameznem programu iz 3. člena tega pravilnika oziroma letnega preverjanja usposobljenosti bremenijo kandidata ali reševalca iz vode oziroma tistega, ki ga je poslal na preizkus usposobljenosti. Stroške preverjanja usposobljenosti določi uprava.
12. člen
(zbirke podatkov)
(1) Uprava vodi zbirko podatkov o reševalcih iz vode v skladu z zakonom.
(2) Pooblaščeni izvajalci usposabljanja za reševanje iz vode morajo pošiljati upravi podatke o izvajanju usposabljanja za reševanje iz vode do konca januarja za preteklo leto. Vrsto podatkov določi v skladu z zakonom generalni direktor uprave.
13. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
14. člen
(izdelava programov)
(1) Minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, najkasneje v 6 mesecih po uveljavitvi tega pravilnika izda programe usposabljanja iz 3. člena tega pravilnika.
(2) Do izdelave programov usposabljanja iz prejšnjega odstavka, se uporabljajo programi, izdelani na podlagi 3. člena pravilnika o reševalcih iz vode (Uradni list RS, št. 44/01).
15. člen
(veljavnost potrdil in pooblastil)
(1) Potrdila o opravljenih izpitih, ki so jih reševalci iz vode pridobili na podlagi pravilnika o varnosti v urejenih kopališčih (Uradni list RS, št. 33/87) in pravilnika o reševalcih iz vode (Uradni list RS, št. 44/01), ostanejo v veljavi.
(2) Knjižica za delo reševalca iz vode, ki je bila izdana pred uveljavitvijo tega pravilnika ostane v veljavi do izdaje knjižice reševalca iz vode po tem pravilniku.
(3) Pooblastila, ki so jih izvajalci usposabljanja pridobili na podlagi pravilnika o reševalcih iz vode (Uradni list RS, št. 44/01), ostanejo v veljavi do poteka veljavnosti.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o reševalcih iz vode (Uradni list RS, št. 44/01).
17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-02-3/2001-10
Ljubljana, dne 22. oktobra 2004.
EVA 2004-1911-0016
dr. Anton Grizold l. r.
Minister
za obrambo

AAA Zlata odličnost