Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2004 z dne 4. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2004 z dne 4. 11. 2004

Kazalo

4871. Pravilnik o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo, stran 14213.

Na podlagi drugega odstavka 19. člena in tretjega odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) izdaja minister za okolje, prostor in energijo v soglasju z ministrom za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik določa v skladu z Direktivo Evropskega Parlamenta in Sveta 2002/96/EC z dne 27. januarja 2003 o odpadni električni in elektronski opremi (UL L št. 37, z dne 13. 2. 2003) pravila ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo (v nadaljnjem besedilu: odpadna EE oprema), predvsem v zvezi s ponovno uporabo, recikliranjem in drugimi oblikami predelave z namenom, da se zmanjša od­stranjevanje odpadne EE opreme.
(2) Ta pravilnik določa tudi izvajanje ukrepov za izboljšanje učinkov varstva okolja za vse osebe, ki so zaradi svoje dejavnosti vključene v življenjsko dobo električne in elektronske opreme (v nadaljnjem besedilu: EE oprema), kot so proizvajalci, distributerji in končni uporabniki, predvsem pa za tiste, ki so neposredno vključene v zbiranje, predelavo in odstranjevanje ostankov predelave odpadne EE opreme.
(3) Za vprašanja v zvezi z zbiranjem, predelavo in odstranjevanjem odpadne EE opreme ter splošnimi pogoji ravnanja z odpadno EE opremo, ki niso posebej urejena s tem pravilnikom, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki.
2. člen
(1) Določbe tega pravilnika veljajo za EE opremo, ki se razvršča v razrede EE opreme iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, razen če je ta oprema sestavni del druge vrste opreme, ki se ne razvršča v enega od razredov EE opreme iz priloge 1 tega pravilnika.
(2) Seznam proizvodov, ki se razvrščajo v razrede EE opreme iz priloge 1 tega pravilnika, je v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za odpadne tiskarske tonerje, ki se razvrščajo med odpadke iz podskupin 08 03 17 in 08 03 18 iz klasifikacijskega seznama odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, če nastajajo kot potrošnji material pri uporabi tiskalnikov.
(4) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za EE opremo, ki je bistvenega pomena za državno varnost, in EE opremo, ki je vgrajena v orožje, strelivo in vojaško opremo, razen če gre za opremo, ki se ne uporablja samo za vojaške namene.
3. člen
Izrazi, ki so uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. center za obdelavo je objekt ali del objekta, ki ga upravlja izvajalec javne službe ravnanja z odpadno EE opremo in je urejen za obdelavo odpadne EE opreme.
2. dajanje EE opreme v promet je dati proizvedeno EE opremo prvič v uporabo končnemu uporabniku ali prvič v nadaljnjo prodajo distributerju ali zaradi izvajanja dejavnosti trgovine pridobiti EE opremo v državi članici EU ali uvoziti EE opremo na ozemlje Republike Slovenije. Dajanje EE opreme v promet je tudi pridobivanje EE opreme v državi članici EU ali njen uvoz na ozemlje Republike Slovenije zaradi izvajanja dejavnosti, ki ni dejavnost trgovine z EE opremo;
3. distributer je vsaka oseba, ki zaradi dajanja EE opreme v promet na območju Republike Slovenije dobavlja EE opremo končnim uporabnikom. Za distributerja se šteje tudi proizvajalec, če proizvedeno ali uvoženo EE opremo dobavi neposredno končemu uporabniku, in pridobitelj, če EE opremo, pridobljeno v drugi državi članici EU, neposredno dobavi končnemu uporabniku;
4. EE oprema je oprema, ki je za svoje pravilno delovanje odvisna od električnega toka ali elektromagnetnih polj in oprema za proizvodnjo, prenos in merjenje toka in polj, ki je uvrščena v enega od razredov iz priloge 1 tega pravilnika in je zasnovana za uporabo pri napetostih, ki ne presegajo 1000 voltov za izmenični tok in 1500 voltov za enosmerni tok;
5. finančni sporazum je vsaka pogodba o posojilu, dajanju v najem (lizing), najemu ali pogodba o prodaji na obroke ali dogovor o tem za katero koli EE opremo ne glede na to, da pogoji te pogodbe ali dogovora ali vzporedne pogodbe ali dogovora zagotavljajo, da se bo ali se bo lahko lastništvo te EE opreme preneslo;
6. izvajalec državne gospodarske javne službe ravnanja z EE opremo (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) je oseba, ki je pridobila koncesijo za izvajanje javne službe ravnanja z odpadno EE opremo;
7. izvajalec lokalne gospodarske javne službe varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: izvajalec lokalne javne službe) je oseba, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo lokalne gospodarske javne službe varstva okolja, pristojna za izvajanje lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov;
8. javna služba je državna gospodarska javna služba ravnanja z odpadno EE opremo, ki se izvaja v skladu s predpisom, ki ureja izvajanje te javne službe;
9. končni uporabnik je vsaka oseba, ki je uporabljala, uporablja ali namerava uporabljati EE opremo, ali oseba, pri kateri zaradi njene dejavnosti nastaja odpadna EE oprema. Za končnega uporabnika šteje tudi oseba, ki ima dovoljenje za razstavljanje izrabljenih vozil v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z izrabljenimi motornimi vozili, za odpadno EE opremo, ki nastaja pri razstavljanju;
10. nevarna snov ali pripravek je vsaka snov ali pripravek, ki se šteje za nevarnega skladno a predpisi, ki urejajo kemikalije;
11. obdelava je vsaka dejavnost v zvezi z odpadno EE opremo, potem ko je bila predana v objekt za odpravo onesnaževanja, razgradnjo, drobljenje, predelavo ali obdelavo pred odstranjevanjem, ter vsaka druga dejavnost, ki se izvaja zaradi predelave oziroma odstranjevanja odpadne EE opreme;
12. odpadna EE oprema je EE oprema, ki je odpadek v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, vključno z vsemi sestavinami, podsklopi in potrošnim materialom, ki so del opreme, ko se jo zavrže;
13. odpadna EE oprema iz gospodinjstev je odpadna EE oprema, ki nastaja v gospodinjstvih ali v industriji, obrti in storitvenih dejavnostih in je zaradi svoje narave in količine podobna odpadni EE opremi iz gospodijstev;
14. odpadna EE oprema, ki ni odpadna EE oprema iz gospodinjstev, je odpadna EE oprema, ki nastaja iz opreme, označene v seznamu proizvodov v prilogi 2 tega pravilnika kot EE oprema, ki se ne uporablja v gospodinjstvu;
15. odstranjevanje je odstranjevanje v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;
16. ponovna uporaba je ponovna uporaba odpadne EE opreme ali njenih sestavnih delov za enak namen, za katerega je bila narejena, vključno z nadaljnjo uporabo EE opreme ali njenih sestavnih delov;
17. predelava je vsak postopek, ki se šteje za predelavo v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki:
18. preprečevanje so ukrepi, ki so namenjeni za zmanjšanje količine in škodljivih učinkov na okolje, ki nastajajo zaradi odpadne EE opreme ter materialov in snovi, ki so v njih;
19. pridobitelj je oseba, ki zaradi izvajanja dejavnosti trgovine z EE opremo pridobi EE opremo v drugi državi članici EU in jo vnese na ozemlje Republike Slovenije;
20. proizvajalec je vsaka oseba, ki ne glede na način prodaje, vključno s prodajo preko svetovnega spleta oziroma interneta v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo potrošnikov:
– proizvaja in prodaja EE opremo pod svojim blagovnim znakom,
– preprodaja pod svojim blagovnim znakom EE opremo, proizvedeno od oseb, ki so EE opremo oskrbele, pri čemer pa se preprodajalec ne šteje za proizvajalca, če je na opremi blagovni znak izvornega proizvajalca v skladu s prejšnjo alineo, ali
– zaradi izvajanja svoje dejavnosti uvaža ali izvaža EE opremo na ozemlje Republike Slovenije ali iz nje,
razen oseb, ki izključno zagotavljajo le financiranje po kakršnem koli finančnem sporazumu ali v skladu z njim, če hkrati niso tudi proizvajalci v pomenu prejšnjih alinej te točke. Če EE oprema ni proizvedena na območju Republike Slovenije, se za proizvajalca šteje njegov zastopnik v Republiki Sloveniji;
21. recikliranje je ponovna uporaba odpadnih materialov v proizvodnji za prvotni namen ali za druge namene, razen energetske predelave, pri čemer se za energetsko predelavo šteje uporaba gorljivih odpadkov za pridobivanje energije z neposrednim sežiganjem z drugimi odpadki ali brez drugih odpadkov, toda s pridobivanjem toplote;
22. stara bremena odpadne EE opreme so okoljska bremena zaradi odpadne EE opreme, ki nastaja iz EE opreme, ki je dana v promet pred 13. avgustom 2005;
23. zbiralnica je objekt ali prostor v objektu, ki ga upravlja proizvajalec, pridobitelj ali izvajalec javne službe ali v njihovem imenu in za njihov račun druga oseba in je urejen za prevzemanje odpadne EE opreme za začasno skladišče­nje in razvrščanje odpadne EE opreme ter druge aktivnosti, povezane z njeno oddajo v predelavo oziroma center za obdelavo.
II. NAČRTOVANJE IN PROIZVODNJA EE OPREME
4. člen
(1) Pri načrtovanju in izdelavi EE opreme je treba upoštevati in olajšati razstavljanje, predelavo in uporabo, zlasti pa ponovno uporabo in recikliranje odpadne EE opreme, njenih sestavnih delov in vgrajenih materialov.
(2) Proizvajalci ne smejo s posebnim oblikovanjem EE opreme ali proizvodnimi postopki preprečevati ponovne uporabe, razen če tako oblikovanje ali postopki v proizvodnji pomenijo bistveno prednost v zvezi z varstvom okolja ali varne uporabe opreme.
III. INFORMIRANJE POTROŠNIKOV
5. člen
(1) Proizvajalec mora na vidnem mestu EE opreme natisniti na berljiv in neizbrisen način naslednje podatke:
– znak o obveznem ločenem zbiranju odpadne EE opreme iz priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika,
– za EE opremo, ki je dana v promet po 13. avgustu 2005, napis z besedilom, iz katerega je nedvoumno razvidno, da je bila EE oprema proizvedena po 13. avgustu 2005.
(2) Če napisov o podatkih iz prejšnjega odstavka zaradi velikosti EE opreme ali njene specifične uporabe, ni mogoče natisniti na samo EE opremo, jih je treba natisniti na embalažo, na navodila za uporabo in na listino o garanciji te opreme.
6. člen
Distributer pri prodaji EE opreme ne sme navajati stroškov zbiranja, predelave in odstranjevanja ostankov predelave odpadne EE opreme, ki nastajajo zaradi zahtev tega pravilnika.
IV. ODDAJA IN PREVZEM ODPADNE EE OPREME
7. člen
(1) Končni uporabnik mora odpadno EE opremo iz gospodinjstev zbirati, hraniti in prepuščati ali oddajati izvajalcu lokalne javne službe v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov.
(2) Odpadno EE opremo, ki ni odpadna EE oprema iz gospodinjstev, je prepovedano prepuščati ali oddajati kot komunalni odpadek izvajalcu lokalne javne službe.
8. člen
(1) Distributer mora ob dobavi EE opreme iz gospodinjstev brezplačno od končnega uporabnika prevzeti odpadno EE opremo iz gospodinjstev, če jo končni uporabnik želi oddati.
(2) Končni uporabnik lahko odda distributerju odpadno EE opremo, če se ta razvršča v isti razred EE opreme v skladu z razvrščanjem opreme v razrede iz priloge 1 tega pravilnika kot je dobavljena oprema, število kosov odpadne EE opreme pa je enako številu kosov dobavljene EE opreme.
(3) Distributer lahko zavrne prevzem odpadne EE opreme samo, če niso izpolnjeni pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena ali če je odpadna EE oprema razstavljena ali poškodovana tako, da je ni mogoče prenašati ali prevažati na enak način kot novo EE opremo ali ogroža zdravje zaposlenih delavcev pri distributerju.
9. člen
(1) Distributer EE opreme, ki ni EE oprema iz gospodinjstev, mora na zahtevo končnega uporabnika brezplačno prevzeti odpadno EE opremo, ki ni odpadna EE oprema iz gospodinjstev, če je EE opremo končnemu uporabniku dobavil, odpadna EE oprema pa se ne uvršča med stara bremena odpadne EE opreme.
(2) Proizvajalec ali pridobitelj EE opreme, ki ni EE oprema iz gospodinjstev, mora na zahtevo končnega uporabnika brezplačno prevzeti odpadno EE opremo, ki ni odpadna EE oprema iz gospodinjstev, če je to EE opremo dal v promet, odpadna EE oprema pa se ne uvršča med stara bremena odpadne EE opreme.
(3) Če se odpadna EE oprema uvršča med stara bremena odpadne EE opreme, jo mora distributer brezplačno prevzeti na zahtevo končnega uporabnika ob dobavi ali največ tri tedne po dobavi nove EE opreme, ki se ne uporablja v gospodinjstvih.
(4) Distributer lahko zavrne prevzem odpadne EE opreme iz prejšnjega odstavka, če:
– ne gre za oddajo odpadne EE opreme v roku iz prejšnjega odstavka,
– masa odpadne EE opreme presega maso dobavljene EE opreme za več kot dvakrat, ali
– se ne razvršča v isti razred EE opreme iz priloge 1 tega pravilnika, kot je razred, v katerega se razvršča dobavljena EE oprema.
10. člen
(1) Če distributer ne prevzema odpadne EE opreme ob dobavi EE opreme neposredno pri končnih uporabnikih, mora zagotoviti, da končni uporabniki ob nakupu EE opreme oddajo odpadno EE opremo na prodajnem mestu EE opreme ali na prevzemnem mestu, ki od prodajnega mesta ni oddaljeno več kot 5 km zračne razdalje.
(2) Za prevzemno mesto iz prejšnjega odstavka se šteje zabojnik ali več zabojnikov za odpadno EE opremo, ki so nameščeni v pokritem prostoru in imajo tako prostornino, da se odpadna EE oprema ne kopiči ob zabojnikih, ureditev prostora z zabojniki pa mora zagotavljati nemoten prevzem zabojnikov.
(3) Če distributer iz prejšnjega odstavka ni proizvajalec ali pridobitelj, mora najkasneje v 30 dneh po prevzemu odpadne EE opreme zagotoviti njeno oddajo v zbiralnico proizvajalca ali pridobitelja, ki mu EE opremo dobavlja.
(4) Proizvajalec in pridobitelj iz prejšnjega odstavka morata zagotoviti, da zračna razdalja od zbiralnice do prodajnega mesta distributerja, kateremu dobavlja EE opremo, ni večja od 30 km.
(5) Proizvajalec in pridobitelj morata prevzeti odpadno EE opremo od distributerja iz prvega odstavka tega člena brezplačno.
11. člen
(1) Proizvajalec in pridobitelj morata zagotoviti redno in brezplačno prevzemanje odpadne EE opreme iz gospodinjstev, ki jo kot komunalni odpadek zbere izvajalec lokalne javne službe.
(2) Izvajalec lokalne javne službe lahko zahteva od proizvajalca in pridobitelja prevzem tiste odpadne EE opreme, ki je razvrščena v isti razred EE opreme iz priloge 1 tega pravilnika, kot je razred EE opreme, ki jo proizvajalec ali pridobitelj daje v promet.
(3) Proizvajalec in pridobitelj morata za vsako leto izvajalcem lokalne javne službe zagotoviti prevzem odpadne EE opreme v letni količini, izraženi v masi odpadne EE opreme, ki je določena v operativnem programu varstva okolja na področju ravnanja z EE opremo.
(4) Pri določanju letne količine odpadne EE opreme, ki jo morata prevzeti proizvajalec ali pridobitelj, je treba upoštevati, da mora biti ta količina sorazmerna celotni letni količini odpadne EE opreme, prevzete od izvajalcev lokalne javne službe, in deležu EE opreme, ki jo da proizvajalec ali pridobitelj v istem obdobju v promet.
(5) Način in pogoje prevzemanja odpadne EE opreme mora proizvajalec ali pridobitelj dogovoriti z vsakim izvajalcem lokalne javne službe posebej tako, da je zagotovljeno prevzemanje odpadne EE opreme na celotnem območju Republike Slovenije.
12. člen
(1) Pred oddajo ali prevzemom odpadne EE opreme morajo:
– končni uporabnik, ki prepušča odpadno EE opremo izvajalcu lokalne javne službe,
– končni uporabnik, ki oddaja odpadno EE opremo distributerju,
– distributer, ki oddaja odpadno EE opremo, prevzeto od končnih uporabnikov, proizvajalcu ali pridobitelju, in
– izvajalec lokalne javne službe, od katerega proizvajalec ali pridobitelj ali izvajalec javne službe prevzema odpadno EE opremo,
hraniti odpadno EE opremo tako, da je ločena od drugih odpadkov in da jo je mogoče zaradi ponovne uporabe, predelave ali odstranjevanja razvrstiti ločeno po razredih EE opreme iz priloge 1 tega pravilnika.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo zagotoviti, da se pred oddajo ali prevzemom odpadna EE oprema ne zmečka, zdrobi ali na drug način uniči ali onesnaži z nevarnimi ali drugimi snovmi tako, da njena ponovna uporaba ali predelava ni onemogočena ali je izvedljiva le ob nesorazmerno visokih stroških.
(3) Če EE oprema vsebuje snovi ali materiale, ki jih je treba v skladu s posebnimi predpisi, ki urejajo odstranjevanje teh snovi ali materialov, odstraniti iz opreme pred njenim razstavljanjem, mora oseba iz prvega odstavka tega člena zagotoviti, da je odpadna EE oprema v takem stanju, da je odstranitev teh snovi ali materialov možno izvesti na predpisan način.
13. člen
(1) Proizvajalec in pridobitelj morata končne uporabnike, distributerje in izvajalce lokalne javne službe spodbujati k oddaji odpadne EE opreme tako, da je za vsako leto posebej letna količina odpadne EE opreme, ki jo prevzame brezplačno, najmanj enaka deležu letne količine EE opreme, ki jo je dal v tem letu v promet.
(2) Delež letne količine EE opreme iz prejšnjega odstavka je izražen v odstotkih v promet dane letne količine EE opreme in je za posamezni razred EE opreme iz priloge 1 tega pravilnika za vsako leto posebej določen v operativnem programu varstva okolja na področju ravnanja z odpadno EE opremo.
(3) V letne količine EE opreme se ne prištevajo količine EE opreme, ki jih je proizvajalec ali pridobitelj izvozil ali dal v promet z iznosom te opreme v drugo državo članico EU.
(4) Proizvajalec in pridobitelj morata na svoje stroške za prevzeto odpadno EE opremo zagotoviti predelavo v skladu z zahtevami tega pravilnika.
V. PREDELAVA ODPADNE EE OPREME
14. člen
(1) Pri predelavi odpadne EE opreme je treba zagotoviti, da se odpadna EE oprema obdeluje tako, da se iz nje odstranijo tekočine in da se oprema obdeluje ločeno glede na vrsto proizvodov v skladu s prilogo 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Odpadna EE oprema se lahko predeluje samo v objektih ali delih objekta, kjer so pri obdelavi in skladiščenju odpadne EE opreme izpolnjene tehnične zahteve iz priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
15. člen
(1) Proizvajalec in pridobitelj morata zagotoviti predelavo in odstranjevanje ostankov predelave v skladu s predpisanimi zahtevami za vso odpadno EE opremo, ki jo je prevzel od končnih uporabnikov, distributerjev in izvajalcev lokalnih javnih služb.
(2) Proizvajalec in pridobitelj morata zagotoviti, da ima predelava prevzete odpadne EE opreme prednost pred njenim odstranjevanjem, pri predelavi pa ponovna uporaba in recikliranje materialov in snovi pred drugimi načini predelave tako, da so do 31. decembra 2007 pri obdelavi odpadne EE opreme doseženi naslednji deleži, izraženi v odstotkih od celotne mase prevzete odpadne EE opreme:
– najmanj 80-odstotna predelava in 75-odstotna ponovna uporaba in recikliranje komponent, materialov in snovi za odpadno EE opremo, razvrščeno v 1. in 10. razred EE opreme iz priloge 1 tega pravilnika,
– najmanj 75 odstotna predelava in 65-odstotna ponovna uporaba in recikliranje komponent, materialov in snovi za odpadno EE opremo, razvrščeno v 3 in 4 razred EE opreme iz priloge 1 tega pravilnika,
– najmanj 70 odstotna predelava in 50-odstotna ponovna uporaba in recikliranje komponent, materialov in snovi za odpadno EE opremo, razvrščeno v 2., 5., 6., 7. in 9. razred EE opreme iz priloge 1 tega pravilnika, in
– najmanj 80-odstotna ponovna uporaba in recikliranje komponent, materialov in snovi za odpadne plinske sijalke.
(3) Obveznosti v zvezi s predelavo in odstranjevanjem prevzete odpadne EE opreme so podrobneje urejena v operativnem programu varstva okolja na področju ravnanja z odpadno EE opremo.
VI. OBVEZNOSTI PROIZVAJALCA IN PRIDOBITELJA
16. člen
(1) Proizvajalec in pridobitelj morata za zbiranje odpadne EE opreme s prevzemanjem od končnih uporabnikov, distributerjev in izvajalcev lokalnih javnih služb pridobiti dovoljenje ministrstva, pristojnega za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Sestavni del vloge za izdajo dovoljenja (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za zbiranje odpadne EE opreme) je načrt ravnanja z odpadno EE opremo, ki mora vsebovati predvsem podatke o:
– vrsti EE opreme, za katero zagotavlja prevzem ter ponovno uporabo, predelavo in odstranjevanje ostankov predelave,
– predvidenem načinu in obsegu zbiranja s prevzemom odpadne EE opreme od končnih uporabnikov, distributerjev in izvajalcev lokalnih javnih služb,
– mestih za prevzemanje odpadne EE opreme in imenih ter naslovih upravljavcev teh mest, vključno s kopijami pogodb o izvajanju prevzema odpadne EE opreme,
– vrsti in zmogljivosti sredstev in opreme za zbiranje, začasno skladiščenje, razvrščanje in druge aktivnosti pred zagotovitvijo ponovne uporabe, predelave ali odstranjevanja ostankov predelave,
– predvideni celotni masi letno prevzete odpadne EE opreme, ocenjene iz podatkov o količini EE opreme, ki jo namerava dati v promet za uporabo na območju Republike Slovenije, in podatkov o zahtevanem deležu za količino prevzete odpadne EE opreme iz operativnega programa varstva okolja na področju ravnanja z odpadno EE opremo,
– ravnanju z odpadno EE opremo, ki vsebuje snovi, pripravke in sestavne dele iz priloge 3 tega pravilnika, in
– predvidenih načinih in izvajalcih ponovne uporabe, predelave in odstranjevanja ostankov predelave odpadne EE opreme.
(3) K vlogi je treba priložiti tudi pogodbe o prevzemu odpadne EE opreme iz gospodinjstev od izvajalcev lokalne javne službe, pogodbe s predelovalci odpadkov o predelavi prevzete odpadne EE opreme in garancijo za izpolnitev obveznosti.
17. člen
(1) Proizvajalec in pridobitelj morata za izpolnitev obveznosti po tem pravilniku pridobiti garancijo za vsako leto dajanja EE opreme v promet za uporabo na območju Republike Slovenije posebej.
(2) Garancijo za izpolnitev obveznosti po tem pravilniku je lahko dana v obliki bančne garancije ali zavarovalne police v korist ministrstva.
(3) Višina garancije mora zadoščati za kritje vseh stroškov, ki nastanejo pri ravnanju z odpadno EE opremo, za količino EE opreme, ki jo je proizvajalec ali pridobitelj dal v promet na območju Republike Slovenije v preteklem letu.
(4) Če začne proizvajalec ali pridobitelj z dajanjem EE opreme v promet med letom, se višina garancije določi za vsak mesec posebej na podlagi podatkov o količini EE opreme, ki je bila dana v promet v preteklem mesecu.
(5) Proizvajalec in pridobitelj morata na zahtevo ministrstva predložiti dodatno garancijo, če to na podlagi pregleda poročila o EE opremi, ki jo je dal proizvajalec ali pridobitelj v promet v preteklem koledarskem letu, ali pregleda podatkov iz evidence o dajanju EE opreme v promet iz 34. člena tega pravilnika, ali na drug način ugotovi, da višina garancije ne zadošča za kritje vseh stroškov zbiranja, predelave in odstranjevanja ostankov predelave za količino odpadne EE opreme, ki jo je proizvajalec ali pridobitelj dal v promet na območju Republike Slovenije v preteklem letu.
(6) Proizvajalec in pridobitelj lahko uporabi garancijo potem, ko je ministrstvo na podlagi pregleda poročila iz 31. člena tega pravilnika o ravnanju z odpadno EE opremo za preteklo koledarsko leto ugotovilo in izdalo proizvajalcu in pridobitelju potrdilo, da so izpolnjene njegove obveznosti iz tega pravilnika za preteklo leto.
(7) Ministrstvo izda potrdilo iz prejšnjega odstavka v 30 dneh po prejemu popolnega poročila iz 31. člena tega pravilnika o ravnanju z odpadno EE opremo.
(8) Proizvajalcu ali pridobitelju garancije ni treba zagotavljati, če je prenesel svoje obveznosti na izvajalca javne službe.
18. člen
(1) Dovoljenje za zbiranje odpadne EE opreme ministrstvo izda, če na podlagi pregleda dokumentacije, ki je priložena k vlogi, ugotovi, da so izpolnjene zahteve:
– glede obveznosti prevzemanja odpadne EE opreme,
– v zvezi z doseganjem deležev zbrane odpadne EE opreme, določenih v operativnem programu varstva okolja na področju ravnanja z odpadno EE, in
– v zvezi z obdelavo odpadne EE opreme iz tega pravilnika in iz drugih predpisov, ki urejajo predelavo in odstranjevanje odpadkov.
(2) Dovoljenje za zbiranje odpadne EE opreme ministrstvo izda:
– za določen čas,
– za določen razred ali več razredov EE opreme iz priloge 1 tega pravilnika in
– za določeno letno količino odpadne EE opreme iz posameznega razreda EE opreme za vsako leto veljavnosti dovoljenja posebej, izraženo v masi odpadne EE opreme in izračunane na podlagi podatkov o zahtevanem deležu za količino prevzete odpadne EE opreme iz operativnega programa varstva okolja na področju ravnanja z odpadno EE opremo in podatkov o letni količini EE opreme, ki jo namerava proizvajalec ali pridobitelj dati v promet v posameznem letu v obdobju, za katerega velja dovoljenje.
19. člen
(1) Ministrstvo o proizvajalcih in pridobiteljih, ki jim je bilo izdano dovoljenje za zbiranje odpadne EE opreme, vodi evidenco.
(2) Proizvajalec ali pridobitelj je vpisan v evidenco iz prejšnjega odstavka ob izdaji dovoljenja za zbiranje odpadne EE opreme.
(3) Ministrstvo lahko proizvajalcu in pridobitelju odvzame dovoljenje za zbiranje odpadne EE opreme in izbriše iz evidence iz prvega odstavka tega člena, če ugotovi, da:
– ne zagotavlja ravnanja z odpadno EE opremo skladno z določbami tega pravilnika ali s predpisi, ki urejajo predelavo in odstranjevanje odpadkov,
– ne posreduje letnih poročil o EE opremi, ki jo daje v promet, ali ne poroča o prevzeti odpadni EE opremi in o nadaljnjem ravnanju s prevzeto odpadno EE opremo v skladu s tem pravilnikom ali
– ne dosega zahtevanih količin prevzema odpadne EE opreme, določenih v dovoljenju za zbiranje odpadne EE opreme
(4) V primeru iz prve ali tretje alinee prejšnjega odstavka se odvzem dovoljenja za zbiranje odpadne EE opreme in izbris iz evidence opravi na podlagi dokončne odločbe pristojnega inšpekcijskega organa.
20. člen
Proizvajalec in pridobitelj morata za odpadno EE opremo, ki jo zbereta v posameznem koledarskem letu, zagotoviti ponovno uporabo ali predelavo najkasneje do konca naslednjega koledarskega leta.
21. člen
(1) Proizvajalec in pridobitelj morata z obvestilom v navodilu za uporabo EE opreme na embalaži ali na drug primeren način informirati končnega uporabnika o možnosti brezplačne oddaje odpadne EE opreme distributerju neposredno ob dobavi EE opreme ali v roku iz 9. člena tega pravilnika ali kasneje v za to določeni zbiralnici.
(2) Proizvajalec in pridobitelj morata na primeren način obveščati in seznanjati o načinu prevzemanja odpadne EE opreme od končnih uporabnikov tudi vse distributerje v verigi distributerjev, predvsem pa prodajalca, ki kot distributer zadnji dobavlja EE opremo.
(3) Za primerno obvestilo distributerjem iz prejšnjega odstavka šteje tudi informacija o načinu prevzemanja odpadne EE opreme, ki je priložena k dokumentaciji, ki spremlja pošiljke EE opreme od proizvajalcev ali pridobiteljev do distributerjev.
22. člen
(1) Končni uporabnik, ki za izvajanje svoje dejavnosti, ki ni dejavnost trgovine z EE opremo, pridobiva EE opremo v drugi državi članici EU ali uvaža EE opremo sam, mora za svojo odpadno EE opremo, če ni odpadna EE oprema iz gospodinjstev:
– skleniti pogodbo z izvajalcem javne službe, da prevzema njegovo odpadno EE opremo in zanjo zagotovi predelavo v skladu z zahtevami tega pravilnika ali
– samostojno zagotoviti s tem pravilnikom zahtevano predelavo svoje odpadne EE opreme.
(2) Za končnega uporabnika, ki zagotavlja predelavo svoje odpadne EE opreme sam, se uporabljajo določbe 16., 19. in 20. člena tega pravilnika.
VII. PRENOS OBVEZNOSTI NA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE
23. člen
(1) Proizvajalec in pridobitelj lahko preneseta svoje obveznosti v zvezi s prevzemanjem odpadne EE opreme, njene ponovne uporabe, recikliranja, predelave in odstranjevanja ostankov predelave ter obveščanja javnosti o načinu oddajanja odpadne EE opreme na izvajalca javne službe.
(2) Prenos obveznosti iz prejšnjega odstavka se uredi s sklenitvijo pogodbe, na podlagi katere izvajalec javne službe zagotavlja proizvajalcu ali pridobitelju storitve javne službe.
(3) Izvajalec javne službe zagotavlja:
– redno prevzemanje odpadne EE opreme iz gospodinjstev, ki jo v okviru ločenega zbiranja frakcij komunalnih odpadkov zberejo izvajalci lokalne javne službe,
– prevzemanje odpadne EE opreme, ki jo v zbiralnicah koncesionarja oddajajo distributerji,
– prevzemanje odpadne EE opreme, ki ni odpadna EE oprema iz gospodinjstev, ki jo v zbiralnicah koncesionarja oddajajo končni uporabniki iz 22. člena tega pravilnika,
– prevzemanje odpadne EE opreme, ki ni odpadna EE oprema iz gospodinjstev, ki jo v zbiralnicah koncesionarja oddajajo končni uporabniki kot stara bremena odpadne EE opreme,
– ponovno uporabo, predelavo ali odstranjevanje ostankov predelave prevzete in zbrane odpadne EE oprem in
– obveščanja javnosti o načinu oddajanja odpadne EE opreme.
(4) Zbiralnice koncesionarja ne smejo biti oddaljene več kot 30 km zračne razdalje od vsakega prodajnega mesta EE opreme.
(5) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena lahko koncesionar prevzema odpadno EE opremo tudi neposredno na posameznih prevzemnih mestih distributerjev, če se o tem s pridobitelji ali proizvajalci EE opreme tako dogovori.
24. člen
Izvajalec javne službe mora za vsak razred EE opreme iz priloge 1 tega pravilnika, za katerega je proizvajalec, pridobitelj ali končni uporabnik iz 22. člena tega pravilnika s pogodbo prepustil svoje obveznosti za ravnanje z odpadno EE opremo, zagotavljati predpisano ravnanje z odpadno EE opremo v celoti, to je na vseh ravneh oddaje oziroma prevzema odpadne EE opreme in na celotnem območju Republike Slovenije.
VIII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE
25. člen
Izvajalec javne službe mora:
– razpolagati sam ali skupaj s podizvajalci s sredstvi in opremo ter objekti in napravami, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in zagotavljajo ravnanje z odpadno EE opremo v skladu s tem pravilnikom in
– imeti sam ali skupaj s podizvajalci zagotovljene pogoje za predelavo ali odstranjevanje ostankov predelave odpadne EE opreme v skladu s predpisi, ki urejajo predelavo in odstranjevanje odpadkov.
26. člen
(1) Izvajalec javne službe mora izdelati načrt ravnanja z odpadno EE opremo in zanj pridobiti soglasje ministrstva.
(2) Načrt ravnanja z odpadno EE opremo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o:
– vrstah odpadne EE opreme, za katero izvajalec javne službe organizira sistem zbiranja in zagotavljanja ponovne uporabe, predelave in odstranjevanje ostankov predelave,
– proizvajalcih, pridobiteljih ter končnih uporabnikih iz 22. člena tega pravilnika, za katere zagotavlja ravnanje z odpadno EE opremo,
– predvidenem načinu in obsegu rednega prevzemanja odpadne EE opreme iz gospodinjstev od izvajalcev lokalne javne službe,
– predvidenem načinu in obsegu prevzemanja in zbiranja odpadne EE opreme v zbiralnicah od distributerjev in neposredno od končnih uporabnikov,
– številu in lokaciji zbiralnic,
– vrsti in zmogljivostih sredstev in opreme, potrebnih za prevzemanje, zbiranje, začasno skladiščenje, razvrščanje ali druge aktivnosti v zvezi z odpadno EE opremo pred zagotovitvijo njene ponovne uporabe, predelave ali odstranjevanja ostankov predelave,
– predvideni celotni masi letno zbrane odpadne EE opreme po razredih EE opreme iz priloge 1 tega pravilnika,
– primerjavi letnih količin zbrane odpadne EE opreme s cilji iz operativnega programa na področju ravnanja z odpadno EE opremo, izraženih v deležih glede na letne količine EE opreme, ki je dana v promet,
– predvidenem ravnanju s snovmi, pripravki in sestavnimi deli iz priloge 3 tega pravilnika in
– predvidenih načinih in izvajalcih ponovne uporabe, predelave ali odstranjevanja ostankov predelave zbrane odpadne EE opreme.
27. člen
Izvajalec javne službe mora za zbiranje, razvrščanje in začasno skladiščenje prevzete odpadne EE opreme urediti enega ali več centrov za obdelavo, tako da upošteva:
– gostoto poseljenosti in obseg nastajanja odpadne EE opreme iz gospodinjstev,
– porazdelitev zbiralnic in obseg prevzete odpadne EE opreme, ki ni odpadna EE oprema iz gospodinjstev, in
– prostorsko razmestitev oziroma oddaljenost objektov in naprav, kjer se zbrana odpadna EE oprema pripravlja za ponovno uporabo, predeluje ali odstranjuje.
28. člen
Izvajalec javne službe mora za odpadno EE opremo, ki jo prevzame ali zbere v posameznem koledarskem letu, zagotoviti ponovno uporabo ali predelavo najkasneje do konca naslednjega koledarskega leta.
29. člen
(1) Izvajalec javne službe mora za center za obdelavo pridobiti dovoljenje za obdelavo odpadkov pred njihovo oddajo v predelavo ali odstranjevanje po predpisih, ki urejajo ravnaje z odpadki.
(2) Predelavo in odstranjevanje odpadne EE opreme lahko izvajajo le osebe, ki imajo predpisano dovoljenje za predelavo ali odstranjevanje odpadkov, v objektih in napravah, ki izpolnjujejo pogoje, določene s predpisi o ravnanju z odpadki.
30. člen
(1) Izvajalec javne službe mora obveščati javnost in končne uporabnike o namenu in ciljih zbiranja odpadne EE opreme, pravilnem ravnanju z njo, možnostih njenega brezplačnega oddajanja in o možnostih njene ponovne uporabe in predelave.
(2) Izvajalec javne službe mora na krajevno običajen način o urejenih zbiralnicah obveščati javnost na območju občine, na katerem zbiralnica obratuje.
(3) Obvestilo javnosti iz prejšnjega odstavka mora vsebovati predvsem naslednje informacije:
– vrste odpadne EE opreme, ki jih je treba ločeno od drugih odpadkov zbirati in oddajati v nadaljnjo obdelavo,
– sistem zbiranja odpadne EE opreme, ki je dostopen povzročiteljem odpadkov,
– prednosti ponovne uporabe in recikliranja pred drugimi oblikami predelave ali odstranjevanja odpadne EE opreme,
– možni škodljivi vplivi na zdravje ljudi in okolje zaradi nevarnih snovi, ki jih vsebuje odpadna EE oprema, in
– pomen znaka iz priloge 5 tega pravilnika.
IX. POROČILO O RAVNANJU Z ODPADNO EE OPREMO
31. člen
(1) Proizvajalec in pridobitelj, končni uporabnik iz 22. člena tega pravilnika in izvajalec javne službe morajo ministrstvu najkasneje do 31. marca tekočega leta posredovati poročilo o ravnanju z odpadno EE opremo za preteklo koledarsko leto.
(2) Poročilo proizvajalca, pridobitelja in končnega uporabnika iz prejšnjega odstavka mora vsebovati predvsem podatke o:
– celotni količini odpadne EE opreme po razredih EE opreme iz priloge 1 tega pravilnika, ki je prevzeta od distributerjev, končnih uporabnikov in od izvajalcev lokalne javne službe, če gre za poročilo proizvajalca ali pridobitelja, oziroma, ki je nastala zaradi izvajanja dejavnosti, če gre za poročilo končnega uporabnika,
– količini in masnem deležu odpadne EE opreme, ki je bila ponovno uporabljena ali reciklirana,
– količini in masnem deležu odpadne EE opreme, ki je bila predelana, ločeno po načinu predelave,
– količini, masnem deležu in razredu EE opreme, ki je bila odstranjena, ločeno po načinu odstranjevanja in stopnji predhodne predelave, in
– vrsti garancije, na podlagi katere jamči za izpolnjevanje obveznosti po tem pravilniku, ki jih sam zagotavlja.
(3) Obveznost oddaje poročila o ravnanju z odpadno EE opremo ne velja za proizvajalca, pridobitelja ali končnega uporabnika, ki je prenesel svoje obveznosti v zvezi s prevzemanjem odpadne EE opreme ter njene ponovne uporabe, recikliranja, predelave in odstranjevanja ostankov predelave na izvajalca javne službe.
(4) Poročilo izvajalca javne službe mora vsebovati predvsem podatke o:
– nazivu, naslovu, dejavnosti in šifri dejavnosti proizvajalcev, pridobiteljih ter končnih uporabnikov iz 22. člena tega pravilnika, ki so vključeni v sistem storitev javne službe,
– obračunu stroškov ravnanja s prevzeto ali zbrano odpadno EE opremo,
– celotni količini odpadne EE opreme po razredih EE opreme iz priloge 1 tega pravilnika, ki je prevzeta od izvajalcev lokalne javne službe,
– celotni količini odpadne EE opreme po razredih EE opreme iz priloge 1 tega pravilnika, ki je prevzeta ali zbrana neposredno od končnih uporabnikov in distributerjev v zbiralnicah,
– količini in masnem deležu odpadne EE opreme, ki je bila ponovno uporabljena ali reciklirana,
– količini in masnem deležu odpadne EE opreme, ki je bila predelana, ločeno po načinu predelave,
– količini, masnem deležu in razredu EE opreme, ki je bila odstranjena, ločeno po načinu odstranjevanja in stopnji predhodne predelave,
– količini in masnem deležu odstranjenih snovi, pripravkov in sestavnih delov iz priloge 3 tega pravilnika.
(5) Poročilo se posreduje ministrstvu v elektronski obliki na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva.
X. OBVEZNOSTI DO STARIH BREMEN ODPADNE EE OPREME
32. člen
(1) Končni uporabniki morajo odpadno EE opremo, ki je v skladu z določbami tega pravilnika ne morejo oddati distributerju, oddati izvajalcu javne službe neposredno v njegovih zbiralnicah ali centru za obdelavo.
(2) Izvajalci lokalne javne službe, ki v okviru zbiranja komunalnih odpadkov, zberejo večje količine odpadne EE opreme iz gospodinjstev, kot jih morajo skladno s tem pravilnikom od njih prevzeti proizvajalci in pridobitelji te opreme ali v njihovem imenu izvajalec javne službe, lahko zahtevajo od izvajalca javne službe, da te presežne količine prevzete odpadne EE opreme iz gospodinjstev prevzame v celoti.
(3) Izvajalec javne službe mora odpadno EE opremo iz prejšnjih odstavkov tega člena prevzeti brezplačno.
(4) Stroške izvajalca javne službe, ki nastanejo zaradi ravnanja s prevzeto odpadno EE opremo iz prvega in drugega odstavka tega člena, se financirajo iz državnega proračuna, posredno pa te storitve izvajalca javne službe plačajo proizvajalci in pridobitelji s plačilom okoljske dajatve zaradi starih bremen odpadne EE opreme.
XI. POROČANJE O DAJANJU EE OPREME V PROMET
33. člen
(1) Proizvajalec ali pridobitelj, ki ne namerava prenesti svoje obveznosti iz tega pravilnika na izvajalca javne službe, mora najkasneje šest mesecev pred začetkom dajanja v promet EE opreme na območju Republike Slovenije prijaviti ministrstvu proizvodnjo ali namero pridobivanja v drugi državi članici EU ali uvoza proizvodov iz priloge 2 tega pravilnika na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva.
(2) Prijava iz prejšnjega odstavka vsebuje za posamezno vrsto proizvoda iz priloge 2 tega pravilnika podatke o:
– njegovi masi,
– predvidenem številu proizvodov, ki jih kot proizvajalec ali pridobitelj namerava dati v promet v letu prijave in v naslednjem triletnem obdobju od leta prijave,
– količini snovi, pripravkov in sestavnih delov iz prve točke priloge 3 tega pravilnika, ki jih vsebuje proizvod,
– načinu obdelave proizvoda, ko postane odpadek, ter o najprimernejši predelavi proizvoda in o njegovih sestavnih delih, ki se lahko ponovno uporabljajo.
(3) O prijavah proizvodnje ali namere pridobivanja v drugi državi članici EU ali uvoza proizvodov iz prvega odstavka tega člena ministrstvo vodi evidenco.
34. člen
(1) Proizvajalec, pridobitelj ali končni uporabnik iz 22. člena tega pravilnika mora podatke o EE opremi, ki jo daje v promet, posredovati ministrstvu na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva.
(2) Podatki se posredujejo ministrstvu najkasneje 30 dni po tem, ko je bila EE oprema dana v promet.
(3) O podatkih iz prvega odstavka vodi ministrstvo evidenco (v nadaljnjem besedilu: evidenca o dajanju EE opreme v promet).
(4) Evidenca o dajanju EE opreme v promet vsebuje za posamezno vrsto proizvoda iz priloge 2 tega pravilnika in za vsakega proizvajalca, pridobitelja ali končnega uporabnika iz 22. člena tega pravilnika posebej podatke o:
– številu proizvodov EE opreme, ki so bili dani v promet,
– koledarskem mesecu, ko so bili proizvodi EE opreme dani v promet,
– masi proizvodov,
– količini snovi, pripravkov in sestavnih delov iz priloge 3 tega pravilnika, ki jih vsebujejo proizvodi,
– celotni masi proizvodov, ki so bili dani v promet.
(5) Na podlagi podatkov iz evidence o dajanju EE opreme v promet ministrstvo za vsako leto posebej določi:
– višino garancije za izpolnitev obveznosti po tem pravilniku, ki jo mora zagotoviti proizvajalec, pridobitelj ali končni uporabnik iz 22. člena tega pravilnika, ki ni prenesel svojih obveznosti po tem pravilniku na izvajalca javne službe, in
– višino tarife za storitve javne službe.
(6) Izvajalec javne službe lahko za namene opravljanja storitev javne službe iz evidence o dajanju EE opreme v promet pridobiva podatke o količinah EE opreme, za katere so proizvajalci, pridobitelji in končni uporabniki iz 22. člena tega pravilnika nanj prenesli svoje obveznosti v skladu z določbami tega pravilnika.
(7) Podatke iz evidence o dajanju EE opreme v promet ministrstvo uporablja tudi pri nadzoru proizvajalcev, pridobiteljev in končnih uporabnikov iz 22. člena tega pravilnika v zvezi z izpolnjevanjem zahtev po tem pravilniku, pri nadzoru plačila okoljske dajatve zaradi starih bremen odpadne EE opreme in pri izdelavi poročil o ravnanju z odpadno EE opremo.
35. člen
(1) Proizvajalec, pridobitelj ali končni uporabnik iz 22. člena tega pravilnika mora ministrstvu najkasneje do 31. marca tekočega leta posredovati poročilo o EE opremi, ki jo je dal v promet v preteklem letu.
(2) Poročilo mora vsebovati podatke o:
– nazivu, naslovu, dejavnosti, šifri dejavnosti in matični številki zavezanca za oddajo poročila,
– številu proizvodov iz priloge 2 tega pravilnika, ki jih je dal v promet,
– celotni masi EE opreme po razredih EE opreme iz priloge 1 tega pravilnika, ki jo je dal v promet,
– količini snovi, pripravkov in sestavnih delov iz priloge 3 tega pravilnika v proizvodih,
– razredih EE opreme, za katero zagotavlja obveznosti po tem pravilniku sam, in
– razredih EE opreme, za katero je prenesel obveznosti po tem pravilniku na izvajalca javne službe.
(3) Poročilo iz prvega odstavka tega člena je treba posredovati ministrstvu v elektronski obliki na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva.
XII. NADZOR
36. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika, razen določb 5., 6. in 37. člena tega pravilnika, opravljajo inšpektorji za okolje Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor.
(2) Nadzor nad izvajanjem določb 5., 6. in 37. člena tega pravilnika na trgu opravlja Tržni inšpektorat Republike Slovenije.
(3) Če inšpektor, pristojen za trg, ugotovi, da EE oprema, ki je dana v promet, ni označena v skladu z določbami tega pravilnika, ali da so ob prodaji EE opreme stroški zbiranja, predelave in odstranjevanja ostankov predelave odpadne EE opreme, ki nastajajo zaradi zahtev tega pravilnika, navedeni v nasprotju z določbami 6. ali 37. člena tega pravilnika, mora distributer EE opreme poskrbeti za to, da bodo za dajanje EE opreme v promet izpolnjene zahteve tega pravilnika.
(4) Če se neskladnosti kljub ukrepom iz prejšnjega odstavka nadaljujejo, inšpektor, pristojen za trg, za neskladno EE opremo odredi prepoved dajanja v promet ali umik iz prometa.
(5) Informacije o ukrepih inšpekcijskega nadzora iz tretjega in četrtega odstavka tega člena se takoj posredujejo ministrstvu, pristojnemu za trg.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
(1) Ne glede na določbo 6. člena tega pravilnika lahko distributer pri prodaji EE opreme navaja stroške zbiranja, predelave in odstranjevanja ostankov predelave odpadne EE opreme, ki nastajajo zaradi zahtev tega pravilnika do 13. februarja 2011 za EE opremo, ki se razvršča od 2. do 10. razreda EE opreme iz priloge 1 tega pravilnika, za opremo, ki se razvršča v 1. razred, pa do 13. februarja 2013.
(2) Distributer pri prodaji EE opreme lahko navaja le dejanske stroške zbiranja, predelave in odstranjevanja ostankov predelave odpadne EE opreme.
38. člen
(1) Prvo poročilo iz 35. člena tega pravilnika posredujejo ministrstvu proizvajalec, pridobitelj ali končni uporabnik iz 22. člena tega pravilnika za obdobje od 13. avgusta do 31. decembra 2005 do 31. marca leta 2006.
(2) Določba 5. člena tega pravilnika o označevanju EE opreme se začno uporabljati z dnem uveljavitve odločbe Komisije ES o podrobnejši ureditvi označevanja EE opreme oziroma 13. avgusta 2005, če je odločba Komisije ES izdana pred 13. avgustom 2003.
39. člen
Obstoječi proizvajalec ali pridobitelj, ki ne namerava prenesti svoje obveznosti iz tega pravilnika na izvajalca javne službe, mora prijaviti ministrstvu proizvodnjo EE opreme na območju Republike Slovenije ali namero pridobivanja v drugi državi članici EU ali uvoza EE opreme na območje Republike Slovenije za leto 2005 najkasneje do 31. marca 2005 na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva.
40. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 13. avgusta 2005.
Št. 354-11-48/2004
Ljubljana, dne 21. oktobra 2004.
EVA 2004-2511-0279
Minister
za okolje, prostor in energijo
mag. Janez Kopač l. r.
 
Soglašam!
Minister za gospodarstvo
dr. Matej Lahovnik l. r.
                PRILOGA 1

        Razredi električne in elektronske opreme

  1. velike gospodinjske naprave
  2. male gospodinjske naprave
  3. oprema za IT in telekomunikacije
  4. oprema za zabavno elektroniko
  5. oprema za razsvetljavo
  6. električna in elektronska orodja (z izjemo velikih nepremičnih
industrijskih orodij)
  7. igrače, oprema za prosti čas in šport
  8. medicinske naprave (z izjemo vseh vsajenih in infektivnih
proizvodov)
  9. instrumenti za spremljanje in nadzor
  10. avtomati
                 PRILOGA 2

   Seznam proizvodov, ki se razvrščajo po razredih elektronske in
         električne opreme iz priloge 1 tega
                pravilnika

  1. veliki gospodinjski aparati
  velike hladilne naprave
  hladilniki
  zamrzovalniki
  druge velike naprave za hlajenje, ohranjanje in začasno
skladiščenje hrane
  pralni stroji
  sušilniki oblačil
  pomivalni stroji
  štedilniki
  električni kuhalniki
  električne gorilne plošče
  mikrovalovne pečice
  druge velike naprave za kuhanje in predelavo hrano
  električne ogrevalne naprave
  električni radiatorji
  druge velike naprave za ogrevanje sob, postelj, stolov
  električni ventilatorji
  klimatske naprave
  druga oprema za zračenje, zračenje na izpuh in opreme za
klimatizacijo;

  2. mali gospodinjski aparati
  sesalniki
  sesalniki metle
  druge naprave za čiščenje
  naprave za šivanje, pletenje, tkanje in drugo obdelavo blaga
  likalniki in druge naprave za likanje, monganje in drugo nego
oblačil
  opekači
  naprave za cvrtje
  mlinčki za kavo, avtomati za kavo in oprema za odpiranje ali
hermetično zapiranje posod ali embalaže
  električni noži
  naprave za striženje las, sušenje las, ščetkanje zob, britje,
masiranje in drugi aparati za nego telesa
  budilke, zapestne ure in naprave za merjenje, prikazovanje ali
evidentiranje časa
  tehtnice

  3. oprema za IT in telekomunikacije
  Centralizirana obdelava podatkov:
  veliki računalniki
  mali računalniki
  tiskalniške enote
  osebno računalništvo:
  osebni računalniki (CPE, miška, ekran in tipkovnica vključeni)
  prenosni računalniki (CPE, miška, ekran in tipkovnica vključeni)
  notesniki
  računalniki notepad
  tiskalniki
  oprema za kopiranje
  električni in elektronski pisalni stroji
  žepni in namizni kalkulatorji
  in drugi proizvodi in oprema za zbiranje, skladiščenje,
procesiranje, predstavitev ali sporočanje informacij z elektronskimi
sredstvi
  uporabniški terminali in sistemi
  faksi
  teleksi
  telefoni
  javni telefoni (na žetone, kartice, kovance)
  brezžični telefoni
  mobilni telefoni
  odzivniki
  in drugi proizvodi ali oprema za prenos zvoka, slike ali drugih
podatkov prek telekomunikacij

  4. oprema za zabavno elektroniko
  radijski sprejemniki
  televizijski sprejemniki
  videokamere
  videorekorderji
  glasbeni stolpi
  avdioojačevalniki
  glasbeni instrumenti
  in drugi proizvodi ali oprema za snemanje ali reproduciranje zvoka
ali slik, vključno signalov ali drugačne tehnologije za distribucijo
zvoka in slike od telekomunikacij

  5. oprema za razsvetljavo
  svetilke za fluorescentne sijalke razen svetilke v gospodinjstvih
  paličaste fluorescentne sijalke
  kompaktne fluorescentne sijalke
  visokointenzivnostne sijalke, vključno z visokotlačnimi svetili z
natrijevimi parami in metalhalogenidnimi sijalkami
  nizkotlačna svetila z natrijevimi parami
  druga razsvetljava ali oprema za difuzijo ali nadzor svetlobe razen
žarnic z žarilno nitko

  6. električna in elektronska orodja (razen velikih nepremičnih
industrijskih orodij)
  vrtalniki
  žage
  šivalni stroji
  oprema za struženje, rezkanje, brusenje, drobljenje, žaganje,
rezanje, striženje, vrtanje, luknjanje, izrezovanje, zapogibanje,
ukrivljanje ali za drugo podobno obdelavo lesa, kovine in drugih
materialov
  orodja za zakovičenje, zabijanje žebljev ali pritrjevanje z vijaki
ali odstranjevanje zakovic, žebljev, vijakov ali podobnih
  orodja za varjenje, spajkanje ali podobno
  oprema za škropljenje, širitev, razpršitev ali drugo podobno
obdelavo tekočih oziroma plinskih snovi z drugimi sredstvi
  orodja za košnjo oziroma druge vrtnarske dejavnosti

  7. igrače, oprema za prosti čas in šport
  električni vlakci oziroma garniture dirkalnih avtomobilčkov
  ročne konzole za videoigre
  videoigre
  računalniki za kolesarjenje, potapljanje, tek, veslanje itd.
  športna oprema z električnimi ali elektronskimi sestavnimi deli
  igralni avtomati na kovance

  8. medicinski pripomočki (razen vseh vsajenih in inficiranih
proizvodov)
  oprema za radioterapijo
  oprema za kardiologijo
  aparature za dializo
  dihalni aparati
  materiali iz nuklearne medicine
  laboratorijska oprema za diagnozo in-vitro
  naprave za analize
  naprave za ohlajevanje
  naprave za teste oploditve
  druge naprave za odkrivanje, preprečevanje, spremljanje, obravnavo,
lajšanje bolezni, poškodb ali nezmožnosti

  9. instrumenti za spremljanje in nadzor
  detektorji dima
  regulatorji ogrevanja
  termostati
  naprave za merjenje, tehtanje ali reguliranje v gospodinjstvu ali
kot laboratorijska oprema
  drugi instrumenti za spremljanje in nadzor, ki se uporabljajo v
industrijskih instalacijah (npr. v krmilnih ploščah)
  10. avtomati
  avtomati za vroče pijače
  avtomati za steklenice ali pločevinke, z vročo ali hladno pijačo
  avtomati za trdne proizvode
  bančni avtomati
  vse naprave, ki avtomatsko izdajajo raznovrstne izdelke
                 PRILOGA 3

  Ločena obdelava za materiale in sestavne dele odpadne električne in
             elektronske opreme

  1. Iz ločeno zbrane odpadne EE opreme morajo biti odstranjene
najmanj naslednje snovi, pripravki in sestavni deli:
  – kondenzatorji, ki vsebujejo poliklorirane bifenile (PCB), na
način iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadnimi PCB,
  – sestavni deli, kot so stikala ali svetila za osvetlitev ozadja,
ki vsebujejo živo srebro,
  – baterije,
  – plošče tiskanega vezja v prenosnih telefonih na splošno in v
drugih napravah, če je površina plošč s tiskanim vezjem večja od 10
kvadratnih centimetrov,
  – kartuše za toner, tekoče in kot pasta, kot tudi barvne kartuše,
  – plastika, ki vsebuje bromirane zaviralce gorenja,
  – azbestni odpadki in sestavni deli, ki vsebujejo azbest,
  – katodne cevi,
  – klorofluoroogljikovodiki (CFC), delno halogenirani
klorofluoroogljikovodiki (HCFC) ali fluorirani ogljikovodiki (HFC),
ogljikovodiki (HC),
  – plinske sijalke,
  – prikazovalniki s tekočimi kristali (skupaj s svojimi ohišji,
kadar je to primerno) s površino večjo od 100 kvadratnih centimetrov in
vsi prikazovalniki iz ozadja osvetljeni s plinskimi sijalkami,
  – zunanji električni kabli,
  – sestavni deli, ki vsebujejo refraktorska keramična vlakna, kot
jih določajo predpisi na področju kemikalij, ki urejajo razvrščanje,
embaliranje in označevanje nevarnih snovi,
  – sestavni deli, ki vsebujejo radioaktivne snovi razen sestavni
deli, ki ne presegajo raven izvzetja, v skladu s predpisi na področju
varstva pred ionizirajočimi sevanji, ki urejajo sevalne dejavnosti,
  – elektrolitski kondenzatorji, ki vsebujejo nevarne snovi (višina >
25 mm, premer > 25 mm ali sorazmerno podoben obseg).
  Snovi, pripravke in sestavne dele iz prejšnjih alinej te točke je
treba odstraniti ali predelati v skladu s predpisi, ki urejajo
predelavo in odstranjevanje odpadkov.
  2. Pri obdelavi ločeno zbrane odpadne EE opreme je treba zagotoviti
naslednja ravnanja:
  – katodne elektronke: fluorescentne prevleke je treba odstraniti,
  – oprema, ki vsebuje pline, ki tanjšajo ozonski plašč ali imajo
potencial segrevanja ozračja (GWP) nad 15, kot so plini, ki jih
vsebujejo pene in krogotoki za hlajenje: pline je treba ustrezno
izločiti in ustrezno obdelati. S plini, ki tanjšajo ozonski plašč, je
treba ravnati v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadnimi
ozonu škodljivimi snovmi,
  – plinske sijalke: živo srebro je treba odstraniti.
  3. Glede na varstvo okolja in prednost ponovne uporabe in
recikliranja odpadkov se zahteve prvega in drugega odstavka upoštevajo
na tak način, da se ne ovira okolju primerna ponovna uporaba in
recikliranje sestavnih delov ali celih naprav.
         Tehnične zahteve za centre za obdelavo

  1. Mesta za skladiščenje (vključno z začasnim skladiščenjem)
odpadne EE opreme pred njeno obdelavo:
  – neprepustna tla za posebna območja, ki so opremljena z zbiralniki
razlitih tekočin in po potrebi z usedalniki in napravami za čiščenje in
razmaščevanje tekočin,
  – prekritje za varovanje pred vremenskimi vplivi.

  2. Mesta za obdelavo odpadne EE opreme:
  – tehtnice za merjenje mase obdelanih odpadkov,
  – neprepustna tla za površine posebnih območij, ki so opremljena z
zbiralniki razlitih tekočin in po potrebi z usedalniki in napravami za
čiščenje in razmaščevanje tekočin,
  – primerno skladiščenje za razstavljene rezervne dele,
  – primerni zabojniki za skladiščenje baterij, kondenzatorjev, ki
vsebujejo PCB/PCT, in drugih nevarnih odpadkov, kot so radioaktivni
odpadki,
  – oprema za čiščenje vode v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo
okolja.
                PRILOGA 5

     Znak za označevanje električne in elektronske opreme

  Znak za označevanje ločenega zbiranja električne in elektronske
opreme prikazuje prečrtani smetnjak na kolesih, kot je na sliki.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti