Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2004 z dne 29. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2004 z dne 29. 10. 2004

Kazalo

4821. Sklep o objavi povzetka revidiranega letnega poročila in drugih podatkov za podružnice bank držav članic, stran 14139.

Na podlagi drugega odstavka 122. člena Zakona o banč­ništvu (Uradni list RS, št. 7/99, 59/01, 55/03 in 42/04) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o objavi povzetka revidiranega letnega poročila in drugih podatkov za podružnice bank držav članic
1
Ta sklep predpisuje podrobnejšo vsebino povzetka revidiranega letnega poročila in revidiranega konsolidiranega letnega poročila z mnenjema revizorja ter obseg podatkov, ki jih mora objaviti podružnica banke iz države članice, ki na območju Republike Slovenije opravlja bančne oziroma druge finančne storitve.
2
Ta sklep se uporablja tudi za druge finančne organizacije držav članic iz četrtega odstavka 48. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99, 59/01, 55/03 in 42/04, v nada­ljevanju: ZBan).
3
Podružnica je dolžna najpozneje v 15 dneh po izteku roka za javno objavo v državi sedeža banke objaviti povzetek revidiranega letnega poročila in revidiranega konsolidiranega letnega poročila banke države članice (v nadaljevanju: povzetek), ki obsega najmanj računovodske izkaze z mnenjema revizorja.
4
Letno poročilo in konsolidirano letno poročilo je sestavljeno in revidirano v skladu s predpisi države, kjer ima banka države članice sedež. Kot zadnji rok za izpolnitev dolžnosti iz četrtega odstavka 118. člena ZBan se šteje rok, ki je predpisan v državi sedeža banke države članice.
5
Povzetek se objavi v dnevnem tisku oziroma strokovnem finančnem tisku, ki izhaja najmanj enkrat tedensko in je dostopen na pretežnem delu ozemlja Republike Slovenije. O objavi podružnica banke države članice obvesti Banko Slovenije v 5 delovnih dneh po objavi.
6
Vse objave po določbah tega sklepa morajo biti v slovenskem jeziku.
7
Hkrati s povzetkom se objavijo tudi naslednji podatki o podružnici oziroma njenem poslovanju:
7.1. Povprečno število zaposlenih v podružnici;
7.2. Bilančna vsota podružnice;
7.3. Postavke iz izkaza poslovnega izida po sklepu, ki ureja poslovne knjige in poslovna poročila bank in hranilnic, ki ustrezajo oznakam:
   – 1 (prihodki iz obresti in podobni prihodki),
  – 4 (prihodki iz naložbenja v kapital),
  – 5 (prejete opravnine (provizije)),
  – 10 (čisti poslovni izid (čisti dobiček ali čista izguba) iz
     finančnih poslov),
  – 11 (drugi poslovni prihodki),
  – 12 (stroški dela),
  – 13 (stroški materiala in storitev) in
  – 23 (davek iz dobička);
7.4. Postavke iz sheme za bilanco stanja po sklepu, ki ureja poslovne knjige in poslovna poročila bank in hranilnic, ki ustrezajo oznakam:
   – A.II.  (državne obveznice in drugi vrednostni papirji za
       reeskont pri CB),
  – A.III. (krediti bankam),
  – A.IV.  (krediti strankam, ki niso banke),
  – A.V.  (dolžniški vrednostni papirji, ki niso namenjeni
       trgovanju),
  – A.VI.  (vrednostni papirji, namenjeni trgovanju),
  – P.I.  (dolgovi do bank),
  – P.II.  (dolgovi do strank, ki niso banke),
  – P.III. (dolžniški vrednostni papirji),
  – B.1.  (možne obveznosti iz naslova akreditivov in
       indosamentov),
  – B.2.  (jamstva in sredstva, dana v zastavo) in
  – B.3.  (prevzete finančne obveznosti).
8
Vsi denarni zneski iz prejšnje točke morajo biti izraženi v tolarjih po srednjem tečaju Banke Slovenije na zadnji dan poslovnega leta.
9
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 21. oktobra 2004.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost