Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2004 z dne 29. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2004 z dne 29. 10. 2004

Kazalo

4829. Pravila kviz loterije "Olimpijska srečka", stran 14147.

Na podlagi Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo) in drugega odstavka 7. člena Poslovnika o delu uprave, ki ga je sprejela uprava družbe dne 3. 12. 1998, spremembe in dopolnitve pa dne 28. 2. 2001 in 13. 2. 2004, je uprava družbe Športna loterija in igre na srečo d.d. Ljubljana, na seji dne 1. 9. 2004 sprejela
P R A V I L A
kviz loterije »Olimpijska srečka«
1. člen
Po teh pravilih prireja družba Športna loterija in igre na srečo d. d., Dunajska 22, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: prireditelj), igro na srečo imenovano »Olimpijska srečka « (v nadaljnjem besedilu: igra), ki se uvršča med kviz loterije.
2. člen
Ta pravila in posamezni dodatki k tem pravilom so obvezujoči za vse osebe, ki vstopajo v medsebojni odnos v igri: prireditelja, prodajalce, ki so pooblaščeni za prodajo srečk in izplačilo dobitkov, kupce srečk (v nadaljnjem besedilu: udeleženec), ki z nakupom srečke priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali, ter druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prirejanjem igre.
Pravila in posamezne dodatke prireditelj objavi v javnem glasilu, udeležencem pa so na vpogled povsod, kjer so srečke v prodaji.
3. člen
Udeleženec v igri je oseba oziroma imetnik veljavne srečke pod pogojem, da so izpolnjene vse določbe teh pravil in dodatka k pravilom igre.
Veljavna je tista srečka, ki ima natisnjene vse elemente, navedene v teh pravilih oziroma v dodatku k pravilom igre, ter da je pridobljena v času, ki je določen za prodajo oziroma se za to srečko zahteva izplačilo ali izdaja dobitka v času, ki je določen za prevzemanje dobitkov v tej seriji srečk.
V primeru, da manjka kateri od elementov, ima udeleženec pravico do zamenjave srečke ali do povračila denarja v vrednosti srečke.
4. člen
Vsaka srečka je razdeljena na eno ali več polj, ki so prekrita s premazom. V vsakem posameznem polju lahko udeleženec odkrije različne znake, številke ali zneske (kombinacija), na podlagi katerih se ugotovi, če je srečka dobitna, nedobitna ali pa sodeluje v kviz igri.
Prireditelj za vsako serijo srečk z dodatkom k tem pravilom določi:
– številko oziroma ime serije,
– čas prodaje serije,
– ceno srečke,
– vrednost posameznega dobitka,
– število polj na srečki,
– opis dobitnih kombinacij za posamezno polje,
– znak za udeležbo v kviz igri,
– način izvedbe kviz igre.
Udeleženec izve za rezultat v igri, ko na srečki odkrije vsa polja, pod katerimi je natisnjen rezultat igre.
Srečka ima dobitek, če je na srečki odkrita kombinacija znakov, ki določa dobitek. V tem primeru se udeležencu izplača dobitek pod pogojem, da le-ta pravilno odgovori na kviz vprašanje.
Če je udeleženec odkril z dodatkom k pravilom določeno kombinacijo, lahko sodeluje v kviz igri pod pogojem, da pravilno odgovori na kviz vprašanje, ki je natisnjeno na srečki.
Srečka nima dobitka, če na srečki ni odkrita kombinacija znakov, ki je v dodatku k pravilom igre določena za dobitno kombinacijo.
Če je srečka razdeljena na več polj in je dobitna kombinacija odkrita na več kot enem polju, se za dobitek šteje vsaka odkrita dobitna kombinacija v posameznem polju.
5. člen
Vsaka srečka vsebuje najmanj naslednje elemente:
– ime igre,
– znak in motiv igre,
– ceno srečke,
– znak in naslov prireditelja ter podpis direktorja družbe,
– številko serije in tekočo številko srečke,
– OCR številko in kodno oznako srečke,
– navodila za igralce,
– navodila za izpolnitev srečke,
– polja, ki jih odkrijemo in na katerih so natisnjene posamezne kombinacije znakov, številk ali denarnih zneskov ter kontrolne oznake,
– plan dobitkov,
– kviz vprašanje,
– prostor, kamor udeleženec vpiše svoje podatke.
6. člen
Prireditelj prireja igro po serijah. V vsaki posamezni seriji je najmanj 500.000 in največ 2,000.000 srečk.
Cena posamezne srečke je najmanj 200 SIT in največ 1000 SIT.
Skupna vrednost dobitkov v posamezni seriji je najmanj 50% od vrednosti izdanih srečk. Sklad za dobitke se lahko poveča za znesek iz neizplačanih dobitkov.
Število in vrednost dobitkov v seriji morajo biti naključno porazdeljeni.
Dobitki so lahko v denarju in blagu oziroma v kombinaciji teh vrst. Sklad za dobitke v blagu je določen glede na tržno vrednost teh dobitkov v času odločanja o skladu za dobitke v posamezni seriji.
7. člen
Srečke prodaja prireditelj na območju Republike Slovenije s prodajalci, ki so pooblaščeni za prodajo srečk in na podlagi posameznih naročil udeležencev v igri. Srečke posamezne serije so naprodaj najmanj 12 in največ 24 mesecev.
Datum začetka in zaključka prodaje posamezne serije je objavljen na enak način kot dodatek k pravilom igre.
Če srečke niso prodane v času, ki je določen za prodajo, prireditelj lahko podaljša čas prodaje do roka, ki mu ga določi pooblaščeni urad Ministrstva za finance Republike Slovenije.
Prireditelj lahko tudi skrajša čas prodaje do roka, ki mu ga na podlagi obrazloženega predloga določi pooblaščeni urad Ministrstva za finance Republike Slovenije.
8. člen
Če do roka, ki je določen za prodajo srečk niso prodane vse srečke, prireditelj zaključi s prodajo. V tem primeru prodajalci vse neprodane srečke, vključno s srečkami iz 12. člena teh pravil, vrnejo prireditelju. Prireditelj ravna z neprodanimi srečkami v skladu z Navodili o poslovanju s srečkami.
9. člen
Prireditelj med vsemi srečkami za sodelovanje v kviz igri, ki so prispele do vsakega posameznega žrebanja, izžreba dobitnike ali dobitne številke srečk.
Srečke posamezne serije sodelujejo v žrebanjih do zaključnega žrebanja serije.
Število, vrsto in vrednost dobitkov v posamezni seriji prireditelj objavi v dodatku k pravilom igre, roke žrebanj pa se objavi istočasno z objavo datuma začetka in zaključka prodaje posamezne serije srečk.
10. člen
Prireditelj pri posameznem žrebanju upošteva srečke oziroma številke srečk, ki so prispele na naslov prireditelja do dneva in ure, določene za žrebanje.
Če je izžrebana srečka, na kateri ni dobitne oznake za sodelovanje v kviz igri, pravilnega odgovora ali podatkov o udeležencu oziroma so podatki na srečki nepopolni ali nečitljivi, srečka ni veljavna in se žrebanje ponovi. O neveljavnosti srečke odloča komisija, ki nadzira žrebanje.
11. člen
Potek žrebanja srečk nadzoruje in vodi tričlanska komisija, skladno s Poslovnikom o delu komisij. O poteku žrebanja srečk komisija piše zapisnik, v katerega vpiše:
– dan, kraj in čas poteka žrebanja srečk,
– število srečk v žrebanju,
– podatke o dobitnikih in dobitkih,
– vse druge pomembne podatke o poteku žrebanja.
Najkasneje sedem dni po žrebanju prireditelj objavi poročilo o izidu kviz igre. Poročilo vsebuje:
– dan poteka žrebanja srečk,
– podatke o dobitnikih oziroma dobitne številke srečk in dobitke,
– rok za prevzem dobitkov.
12. člen
Udeleženec ni dolžan prevzeti srečke, če se premaz na srečki ne da odstraniti, če je premaz na srečki delno ali v celoti odstranjen oziroma poškodovan, ali če na srečki niso natisnjeni vsi elementi, navedeni v pravilih oziroma v dodatku k pravilom. V tem primeru ima udeleženec pravico do vračila denarja v vrednosti srečke ali do zamenjave srečke.
13. člen
Dobitke do vrednosti, za katere ni potrebno plačati davek na dobitke od iger na srečo, izplačujejo prodajalci na prodajnih mestih. Dobitke do vrednosti 100.000 SIT izplačujejo prodajalci, ki so s terminali povezani s prirediteljem. Vse dobitke izplačuje oziroma izdaja prireditelj na naslovu Športna loterija d.d, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, vsak delavnik od 8. do 12. ure.
V primeru, da je potrebno za posamezno vrsto dobitka plačati davek na dobitke od iger na srečo ali v primerih, določenih z Navodilom o poslovanju s srečkami, je udeleženec dolžan osebi, ki izplačuje dobitke, pokazati osebno izkaznico ali drug identifikacijski dokument.
Davek na dobitek se obračuna od vrednosti dobitka pri njegovem izplačilu oziroma izdaji po določilih zakona, ki določa davek na dobitke od iger na srečo.
14. člen
Za potek igre v skladu s pravili igre in dodatkom k pravilom jamči prireditelj. Prireditelj jamči za izplačilo dobitkov s sredstvi od prodanih srečk in celotnim svojim premoženjem.
Prireditelj jamči za izplačilo dobitka udeležencu, ki je srečko vplačal in pod polji odkril kombinacijo znakov, ki je v skladu s pravili in dodatkom k pravilom določena za dobitek ter, da je pravilno odgovoril na kviz vprašanje.
V primeru, da dobitek ni bil odkrit v skladu s pravili in dodatkom k pravilom, ima prireditelj pravico zavrniti izplačilo dobitka.
Za srečke, ki jim pripada kviz dobitek, morajo biti podatki o dobitniku oziroma dobitni srečki zapisani v zapisniku komisije, ki je pristojna za nadzor žrebanja, sicer se kviz dobitek ne izplača oziroma izda. Udeleženec lahko pravico do izplačila oziroma izdaje dobitka prenese na pooblaščeno osebo.
Prodajalec oziroma prireditelj dobitka ne izplača v primerih, če:
– je srečka tako poškodovana, da ni razpoznavna nobena kontrolna številka oziroma niso razpoznavne odkrite kombinacije,
– je srečka pri prireditelju ni zabeležena v spisku dobitnih srečk,
– je srečka falsificirana ali kako drugače neverodostojna,
– je na srečki opravljen poseg v samo strukturo srečke ali algoritem številk.
V primerih iz prejšnjega odstavka lahko udeleženec vloži reklamacijo, prireditelj pa mora postopati v skladu z Navodili o poslovanju s srečkami.
15. člen
Denarni dobitki posamezne serije so izplačljivi v roku prodaje srečk in še 90 dni po zaključku prodaje posamezne serije, kviz dobitki pa 60 dni po objavi poročila o izidu posameznega žrebanja.
Rok za izplačilo denarnih dobitkov se podaljša za toliko, kolikor je podaljšan rok za prodajo v smislu tretjega odstavka 7. člena teh pravil.
16. člen
Za reševanje sporov, ki nastanejo zaradi udeležbe v igri, je pristojno sodišče v Ljubljani.
17. člen
Ta pravila začnejo veljati z dnem, ko so sprejeta in potrjena, uporabljajo pa se z začetkom prodaje 4. serije srečk.
Št. 181-4/04
Ljubljana, dne 22. oktobra 2004.
Janez Bukovnik l.r.
predsednik uprave
Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično igro na srečo z imenom »Olimpijska srečka« na podlagi koncesije, ki ji jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s svojim sklepom številka 473-01/98-15 (V) dne 29. 7. 1999 in jo podaljšala s sklepom številka 473-01-2001-4 dne 22. 6. 2001.
Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo je ta pravila potrdilo pod št. 471-212-5/04-9 dne 21. 10. 2004.

AAA Zlata odličnost