Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4847. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o trošarinah (ZTro-C)
4848. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-E)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4849. Uredba o rudarski pravici za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine na pridobivalnem prostoru Bakovska cesta "A", MO Murska Sobota
4850. Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje naplavin iz struge reke Soče
4898. Uredba o določitvi obsega kontingentov za uvoz blaga v letu 2002
4899. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe prenos električne energije in gospodarske javne službe upravljanje prenosnega omrežja
4900. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o pogojih za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije
4901. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb s področja distribucije električne energije
4902. Uredba o določitvi najvišje drobnoprodajne cene utekočinjenega naftnega plina

Odloki

4851. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti
4903. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o dodatnem premoženju, ki se preda pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate

MINISTRSTVA

4852. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
4853. Odredba o spremembi odredbe o določitvi centrov za socialno delo za začasno izvajanje nalog šolskih uprav, ki jih določa zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
4854. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mozelj
4855. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vrhe
4856. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vremščica
4857. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Koče
4858. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Laško
4859. Pravilnik o prijavi overiteljev in vodenju registra overiteljev v Republiki Sloveniji
4860. Pravilnik o spremembi pravilnika o programu in načinu izvedbe preizkusa znanja o ravnanju z orožjem
4861. Pravilnik o spremembah pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje
4862. Pravilnik o opravljanju državnega izpita za doktorje veterinarske medicine
4863. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopku in načinu ocenjevanja mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina
4864. Pravilnik o označevanju živali, veterinarskem spričevalu in veterinarski napotnici
4865. Navodilo o načinih zavarovanja in obrestovanja odloga plačila dolga dolžnika do države oziroma občine
4866. Odločba št. 2 o priznavanju naravne mineralne vode
4867. Odločba št. 3 o priznavanju naravne mineralne vode
4868. Odločba št. 4 o priznavanju naravne mineralne vode
4869. Odločba št. 5 o priznavanju naravne mineralne vode
4870. Odločba o imenovanju pooblaščene organizacije za izvajanje preizkusa usposobljenosti pokuševalcev za organoleptično oceno vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina in izvajanje programa usposabljanja pokuševalcev za izvajanje organoleptične ocene vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina, ter izvajanje preizkusa organoleptičnih sposobnosti kmetijskega inšpektorja
4871. Odločba o imenovanju pooblaščene organizacije za spremljanje dozorevanja grozdja zaradi določanja roka trgatve in ugotavljanja primernosti grozdja za vrhunsko vino ZGP
4872. Odločba o imenovanju pooblaščene organizacije za spremljanje dozorevanja grozdja zaradi določanja roka trgatve in ugotavljanja primernosti grozdja za vrhunsko vino ZGP
4873. Odločba o imenovanju pooblaščene organizacije za spremljanje dozorevanja grozdja zaradi določanja roka trgatve in ugotavljanja primernosti grozdja za vrhunsko vino ZGP
4904. Pravilnik o poklicni maturi

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4874. Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
4875. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za november 2001

OBČINE

Ajdovščina

4876. Sklep o javni razgrnitvi osnutka dopolnitev kartografske dokumentacije, ki je sestavni del odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina za območje Občine Ajdovščina
4877. Sklep o povišanju cen odvoza in deponiranja odpadkov
4878. Sklep o začetku uporabe digitalnega prostorskega plana Občine Ajdovščina
4879. Merila za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Ajdovščina

Beltinci

4880. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Beltinci

Benedikt

4881. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
4882. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2002

Brežice

4883. Odlok o zazidalnem načrtu "Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za stanovanjsko sosesko Šentlenart v Brežicah"

Celje

4884. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2001
4885. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje starega celjskega gradu
4886. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Stegujev - Habjanov hrib in za območje Osence
4887. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Trnovlje nad in pod avtocesto ter Šmarjeta - levi breg Hudinje
4888. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Sp. Dobrova
4889. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k.o. Spodnja Hudinja, k.o. Ostrožno in k.o. Medlog
4890. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta "Stanovanjska cona XII in XIII - del Sp. Hudinja"

Dobrna

4891. Dopolnitev odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v občinski upravi
4892. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2001

Gornji Grad

4893. Sklep o spremembah odloka o ustanovitvi javnega podjetja

Kranjska Gora

4894. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora

Radeče

4895. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Radeče za leto 2001

Tržič

4896. Odlok o podelitvi naziva častnega občana Občine Tržič

Vojnik

4897. Odlok o zazidalnem načrtu Frankolovo - Trgovski center in pošta

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

76. Zakon o ratifikaciji Konvencije o čezmejnih učinkih industrijskih nesreč (MKČUIN)
77. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o ustanovitvi Mednarodne organizacije za trto in vino s sklepno listino (MSMOTV)
78. Zakon o ratifikaciji Dodatka 1 v zvezi z Garancijsko pogodbo, podpisano 10./12. novembra 1998 med Skladom Sveta Evrope za socialni razvoj (s 1. novembrom 1999 imenovanim Razvojna banka Sveta Evrope) in Republiko Slovenijo (MSSED1)
79. Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o izogibanju dvojnega obdavčenja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom (BLIIDO)
80. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BLIKIZ)
81. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Islamske republike Iran (BIRKIZ)

Vlada Republike Slovenije

82. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o spremembi Sporazuma med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Italijansko republiko o oskrbi goriške občine z vodo

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti