Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001

Kazalo

4887. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Trnovlje nad in pod avtocesto ter Šmarjeta - levi breg Hudinje, stran 10182.

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99 in 117/00) na seji dne 15. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Trnovlje nad in pod avtocesto ter Šmarjeta – levi breg Hudinje
1. člen
V skladu s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Mestne občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list RS, št. 86/01) se prostorski ureditveni pogoji za območje Trnovlje pod avtocesto spremenijo in dopolnijo po projektu, ki ga je pod številko 303/98 izdelal Razvojni center Planiranje Celje d.o.o.
2. člen
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Trnovlje nad in pod avtocesto ter Šmarjeta – levi breg Hudinje (Uradni list SRS, št. 10/89) se spremeni in dopolni v skladu z naslednjimi členi:
3. člen
2. člen odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Trnovlje pod avtocesto se spremeni in dopolni, da se za zadnjim odstavkom doda nov odstavek, ki glasi:
»Ureditveno območje se dopolni z območjem z oznako 10b, kjer so mogoče gradnje individualnih stanovanjskih objektov s pomožnimi objekti ter gradnje poslovno-stanovanjskih objektov ob upoštevanju veljavnih normativov za varstvo pred hrupom in za varstvo pred drugimi škodljivimi emisijami. Gradnje samostojnih oziroma le poslovnih objektov ali delavnic niso dovoljene. Ureditveno območje 10b zajema parceli 247/1 in 247/9 k. o. Trnovlje in predstavlja vrzel v obstoječi pozidavi.«
4. člen
6. člen odloka se spremeni in dopolni tako, da se pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje nadomestijo z novimi alineami, ki glasijo:
»Pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje:
– novogradnje morajo biti v gabaritih prilagojene gabaritom obstoječe zazidave in praviloma ne presegajo višine dveh etaž;
– prizidki so dopustni do višine obstoječega objekta; v mejah funkcionalnega zemljišča in 50% volumna obstoječega objekta;
– nadzidave so dopustne do višine sosednjih objektov in ne smejo v le-teh poslabšati bivalnih pogojev;
– tlorisne dimenzije novih objektov ne smejo presegati razmerja površin 1:2 med stavbiščem in funkcionalnim zemljiščem;
– objekti, ki imajo zazidano površino večjo do 250 m2, morajo biti oblikovani tako, da je stavbna masa prilagojena ruralnemu okolju;
– naklon, barva in tekstura strešin morajo biti usklajeni s sosednjimi objekti, načeloma so zaželene dvokapnice, mogoče pa je tudi sodobnejše oblikovanje objektov;
– pri lociranju novogradenj in prizidkov je treba upoštevati predpisane odmike od prometnih površin in infrastrukturnih objektov ter sosednjih objektov. Upoštevati je potrebno tudi gradbene linije in gradbene meje, ki so izražene v prostoru;
– ograje so dopustne v obliki žive meje, utrjene z žično mrežo do višine 160 cm;
– oporni zidovi, razen v mejnih primerih (sanacija zemeljskih plazov) niso dovoljeni«.
5. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled pri pristojni službi Mestne občine Celje.
6. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-5/2000
Celje, dne 15. novembra 2001.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost