Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001

Kazalo

80. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BLIKIZ), stran 1710.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE LITVE O SODELOVANJU V KULTURI, IZOBRAŽEVANJU IN ZNANOSTI (BLIKIZ)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BLIKIZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. oktobra 2001.
Št. 001-22-144/01
Ljubljana, 30. novembra 2001
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE LITVE O SODELOVANJU V KULTURI, IZOBRAŽEVANJU IN ZNANOSTI (BLIKIZ)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti, podpisan v Vilniusu 14. novembra 1997.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi: *
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE LITVE O SODELOVANJU V KULTURI, IZOBRAŽEVANJU IN ZNANOSTI
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Litve (v nadaljevanju pogodbenici) sta se
v želji, da bi spodbudili sodelovanje v kulturi, izobraževanju in znanosti,
v prepričanju, da bo takšno sodelovanje pripomoglo k boljšemu razumevanju in poglobitvi odnosov med državama na različnih ravneh,
odločeni spoštovati načela Helsinške sklepne listine Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi, Pariške listine za novo Evropo in Dunajske deklaracije Sveta Evrope,
odločili, da podpišeta ta Sporazum o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (v nadaljevanju sporazum), in se dogovorili:
1. člen
Pogodbenici si prizadevata bolje spoznati kulturo druge strani in podpirata stike v kulturi in skupne prireditve v vseh oblikah.
2. člen
Pogodbenici podpirata sodelovanje na področju visokega izobraževanja, znanosti in tehnologije in spodbujata medsebojno izmenjavo študentov, učiteljev in znanstvenikov obeh držav.
Sodelovanje na zgoraj omenjenih področjih se določi v posebnem sporazumu (ali programu), če bi pogodbenici tako sklenili.
3. člen
Pogodbenici na podlagi vzajemnega interesa spodbujata učenje jezika, književnosti in zgodovine druge države in v ta namen podpirata sodelovanje učiteljev in študentov na poletnih jezikovnih šolah.
4. člen
Pogodbenici bosta prek svojih pristojnih ustanov izmenjali informacije in dokumentacijo za obravnavo vprašanj v zvezi s priznavanjem spričeval in diplom.
5. člen
Pogodbenici podpirata nadaljnje spoštovanje veljavnih mednarodnih sporazumov o varstvu avtorskih pravic in popularizaciji kulturnih vrednot druge pogodbenice.
6. člen
Pogodbenici soglašata, da si bosta izmenjali knjige in publikacije v zvezi s kulturo, umetnostjo in znanostjo.
Pogodbenici spodbujata razvoj in sodelovanje na področju glasbe, gledališča ter podpirata vzajemno izmenjavo solistov, skupin umetnikov in predstav.
Pogodbenici spodbujata sodelovanje na področju upodabljajoče umetnosti in izmenjavo umetniških in drugih kulturnih razstav ter pomagata pri sprejemanju ustreznih ukrepov v ta namen.
Pogodbenici spodbujata sodelovanje in medsebojno izmenjavo podatkov med javnimi avdio in vizualnimi sredstvi obveščanja – nacionalnima radijskima in televizijskima družbama. To sodelovanje bo kasneje določeno s sporazumom med obema družbama.
Vsaka pogodbenica spodbuja neposredno sodelovanje na področju kinematografije.
7. člen
Pogodbenici razvijata medsebojno sodelovanje na področju kulture, izobraževanja in znanosti in v ta namen pospešujeta neposredno sodelovanje med vladnimi in nevladnimi ustanovami obeh držav na teh področjih.
8. člen
Pogodbenici spodbujata in olajšujeta sodelovanje na področjih varstva kulturne dediščine, muzejev in knjižnic in izmenjujeta podatke o izvozu umetniških del in nezakonitem trgovanju z njimi.
9. člen
Pogodbenici spodbujata in olajšujeta sodelovanje in izmenjave med mladinskimi organizacijami obeh držav.
10. člen
Pogodbenici podpirata neposredno sodelovanje v športu in telesni vzgoji.
11. člen
Pogodbenici podpirata medsebojno sodelovanje v mednarodnih organizacijah.
12. člen
Pogodbenici, če bo za to obstajal obojestranski interes, pripravita programe izvajanja za uresničevanje tega sporazuma in se po posvetovanju odločita o finaĺnih dogovorih. V skladu s tem sporazumom lahko pristojne organizacije obeh držav pripravijo posebne izvedbene programe in sporazume za ustrezna področja.
13. člen
Ta sporazum začne veljati na dan, ko se pogodbenici medsebojno obvestita, da so izpolnjeni njuni notranji postopki za začetek veljavnosti tega sporazuma.
14. člen
Ta sporazum se sklene za obdobje petih let. Po izteku tega obdobja se sporazum samodejno podaljšuje za nadaljnja petletna obdobja, dokler ga nobena od pogodbenic vsaj šest mesecev pred iztekom ustreznega obdobja veljavnosti po diplomatski poti pisno ne odpove.
V primeru odpovedi tega sporazuma vsak program izmenjave, prireditev ali projekt, ki se izvaja na njegovi podlagi in še ni končan, ostane veljaven za dogovorjeno obdobje.
Sestavljeno v Vilniusu dne 14. novembra 1997 v dveh izvodih v slovenskem, litovskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob razlikah pri razlagi prevlada angleško besedilo.
Za Vlado
Republike Slovenije
Ivo Vajgl l. r.
Za Vlado
Republike Litve
Algimantas Rimkunas l. r.
A G R E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA ON COOPERATION IN THE FIELDS OF CULTURE, EDUCATION AND SCIENCE
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Lithuania (hereinafter referred to as the “Contracting Parties“),
Desiring to promote cooperation in the fields of culture, education and science,
Being convinced that such cooperation will contribute to a better understanding and enhancement of relations between the two countries at different levels,
Resolved to respect the principles of the Helsinki Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe, the Paris Charter for a New Europe and the Vienna Declaration of the Council of Europe,
Have decided to sign this Agreement on Cooperation in the Fields of Culture, Education and Science (hereinafter referred to as “the Agreement“) and agreed as follows:
Article 1
The Contracting Parties shall endeavour to acquire a better knowledge of the other Party’s culture and shall support cultural contacts and joint events in all forms.
Article 2
The Contracting Parties shall support cooperation in the fields of higher education, science and technology, and encourage mutual exchange of students, teachers and scientists of both countries.
The cooperation in the above fields shall be stipulated in a seperate agreement (or a programme), should both Contracting Parties so decide.
Article 3
The Contracting Parties shall, on the basis of reciprocal interest, encourage the learning of the language, literature and history of the other country and shall, to this end, support the participation of teachers and students in summer language schools.
Article 4
The Contracting Parties shall, through their competent institutions, exchange information and documentation for dealing with issues concerning the recognition of certificates and degrees.
Article 5
The Contracting Parties shall support further compliance with valid international agreements concerning the protection of copyrights and the popularisation of cultural values of the other Contractiong Party.
Article 6
The Contracting Parties agree to exchange books and publications concerning culture, art and science.
The Contracting Parties shall encourage the development and cooperation in the fields of music, theatre, and shall support reciprocal exchange of soloists, groups of artists and performances.
The Contracting Parties shall encourage cooperation in the field of fine arts and the exchange of art and other cultural exhibitions and assist in taking appropriate measures for this end.
The Contracting Parties shall encourage cooperation and mutual exchange of information between public audio and visual media – national radio and television companies. This cooperation will later be determined by an agreement between the two companies.
Each Contracting Party shall encourage direct cooperation in the field of cinema.
Article 7
The Contracting Parties shall develop mutual cooperation in the fields of culture, education and science and shall, for this purpose, promote direct cooperation between the governmental and non-governmental institutions of the two countries in these fields.
Article 8
The Contracting Parties shall encourage and facilitate cooperation in the fields of cultural heritage, protection, museums and libraries and shall exchange information on export and illicit trafficking of the works of art.
Article 9
The Contracting Parties shall encourage and facilitate cooperation and exchanges between youth organisations of the two countries.
Article 10
The Contracting Parties shall support direct cooperation in the field of sports and physical education.
Artcle 11
The Contracting Parties shall support mutual cooperation within the international organisations.
Article 12
The Contracting Parties shall, in case of mutual interest, formulate implementation programmes for carrying out the present Agreement and decide on financial arrangements after consultation. In accordance with the present Agreement, relevant organisations of the two countries may work out separate implementation programmes and agreements in respectful fields.
Article 13
The present Agreement shall enter into force on the date on which both Contracting Parties have notified each other of the fulfilment of their internal procedures for entry into force of the present Agreement.
Article 14
This Agreement is concluded for a period of five years. After the expiration of this period, the Agreement shall be automatically extended for another five-year periods as long as neither of the Contracting Parties gives notice of termination in writing through diplomatic channels at least six months before the expiration date of the relevant period of validity.
In case of termination of this Agreement, any exchange programme, event or project carried out on its basis, which has not been completed, preserves its validity for the period for which it was agreed upon.
Done at Vilnius this day of 14th November 1997 in duplicate in the Slovene, Lithuanian and English languages, all texts being equally authentic. In case of different interpretation the English text shall prevail.
For the Government
of the Republic of Slovenia:
Ivo Vajgl, (s)
For the Government
of the Republic of Lithuania:
Algimantas Rimkunas, (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbijo Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport ter Ministrstvo za kulturo.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 610-02/01-28/1
Ljubljana, dne 22. novembra 2001
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
* Besedilo sporazuma v litovskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost