Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001

Kazalo

4883. Odlok o zazidalnem načrtu "Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za stanovanjsko sosesko Šentlenart v Brežicah", stran 10179.

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegih v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, in 59/99 – odl. US) ter 16. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je Občinski svet občine Brežice na 28. seji dne 12. 11. 2001sprejel
O D L O K
o zazidalnem načrtu »Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za stanovanjsko sosesko Šentlenart v Brežicah«
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Sprejme se odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta stanovanjska soseska Šentlenart v Brežicah, ki ga je izdelal CRP, d.o.o. Brežice pod številko SDZN-012-UB/2000. Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Šentlenart v Brežicah je bil sprejet dne 16. 9. 1969 (Skupčinski dolenjski list, št. 23/69) pod št. 350-4/69.
2. člen
Določbe tega odloka so dopolnjene z:
A) Tekstualnim delom:
1. obrazložitev,
2. pogoji in soglasja pristojnih organov in organizacij,
3. ocena stroškov,
4. odlok.
B) Grafičnim delom:
– Izsek iz prostorskega plana Občine Brežice       1:5000
– Izsek iz veljavnega zazidalnega načrta         1:1000
– Katastrski načrt                    1:1000
– Geodetska podloga                    1:500
– Situacija obstoječega stanja               1:500
– Arhitektonsko zazidalna situacija            1:500
– Situacija infrastrukture                 1:500
– Načrt gradbenih parcel                  1:500
– Ukrepi za obrambo in zaščito               1500
II. MEJA OBMOČJA
3. člen
Meja območja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta poteka po naslednjih parcelah št.: 84, 831/5, 831/17, 833/5, k.o. Šentlenart. Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se nanašajo na naslednje parcelne št.: 831/4, 869 in 833/6, k.o. Šentlenart.
III. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA
4. člen
Doda se nov 3.a člen, ki glasi:
Zazidalni načrt se spremeni tako, da se na parc. št. 831/4, 869 in 833/6, k.o. Šentlenart zgradi dozidava pritličnega, poslovno-stanovanjskega objekta dimenzij 6 x 11 m (tolerance ±1 m) z izkoriščenim podstrešjem in kolenčnim zidom višine 1 m ter adaptacija podstrešja in ostrešja obstoječega poslovnega objekta tudi s kolenčnim zidom višine 1 m za namen bivalnih prostorov. Stropno ploščo novega in obstoječega poslovnega objekta je možno, kot konzolo, podaljšati za 1 m proti dvorišču. Kota pritličja novega objekta mora biti poenotena s koto pritličja obstoječega poslovnega objekta. Streha novega in adaptiranega objekta je simetrična dvokapnica, naklona 38° (±5°), kritina rdeče barve (prepovedan je salonit in pločevina), osvetlitev podstrešja s strešnimi okni ali frčadami raznih oblik, možna je uporaba čopov. Sleme je vzporedno z Valvasorjevo ulico. Fasade obstoječega in predvidenega poslovno-stanovanjskega objekta morajo biti poenotene, enako obdelane in obarvane v svetlih tonih, možna je kombinacija dveh materialov ali barv, kakor tudi uporaba fasadnih okrasnih elementov (sims, venci, cokli, poudarjeni okvirji odprtin...). Oblike odprtin se svobodno oblikujejo. Strešne odprtine morajo slediti ritem, oziroma simetrijo ali osi odprtin v pritličju. Predvideni in obstoječi poslovno-stanovanjski objekt morata biti enotno oblikovana. Na delu manipulativnega dvorišča, ob vogalu obstoječega in novega objekta, se zgradi nadstrešnica z ravno pohodno streho dimenzij 5,50 x 5,50 m, na kateri se uredi terasa, ki se poveže z obstoječo teraso stanovanjskega objekta.
Na severni strani predvidenega objekta, ob Valvasorjevi ulici se asfaltirajo ali tlakujejo parkirišča za stranke.
Plato pred novim poslovno-stanovanjskim objektom se tlakuje s tlakovci drobne strukture. Možna je uporaba dveh barv tlakovcev. V primeru tlakovanja parkirišča se tlakovci poenotijo s tlakovci na platoju pred novim objektom.
Ob meji parcele, ki poteka ob ulicah ter ob parkirišču se zasadi živa meja višine 0,80–1,20 m.
IV. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO, ENERGETSKO IN TELEKOMUNIKACIJSKO UREJANJE PROSTORA
5. člen
Doda se nov 3.b člen, ki glasi:
Obstoječi priključek se ne spremeni, za potrebe trgovine se na zahodni strani ob Valvasorjevi ulici uredijo tri asfaltirana ali tlakovana parkirišča za osebna vozila, severno parkirišče je rezervirano za invalide. Parkirišča se postavijo pod kotom 75° na Valvasorjevo ulico, so širine 2,4 in 2,7 m (za invalide). Globina parkirišč upošteva širino pločnika (1,2 m) in globino parkirnih mest (5 m). Radij horizontalne zaokrožitve na vhodu na parkirišče je 2 m. Padec parkirnih površin je 1% proti mestni cesti.
Vodovodni priključek stanovanjskega objekta se opusti, zgradi se nov vodomerni jašek in vodovodni priključek, ki bo potekal od Valvasorjeve ulice do obstoječega jaška pri stanovanjski hiši. V novem vodovodnem jašku se uredi merilno mesto za prodajalno in servis, v obstoječem jašku pa merilno mesto za gospodinjstvo.
Obstoječi priključni elektro kablovod se prestavi tako, da se položi vzporedno s prizidkom novega objekta. Kablovod se položi v zaščitno cev na križanjih z vodovodnim in kanalizacijskim priključkom (na vsako stran po 2 m).
Obstoječi priključek na kanalizacijo se zaradi novogradnje prestavi. Trasa kanalizacijskega priključka poteka vzporedno z vodovodnim priključkom. Obstoječi priključni jašek na kanalizacijo se uporabi za priključek kanalizacije predvidene dozidave objekta. Meteorne vode s parkirnih površin se vodijo preko lovilca olj v kanalizacijo.
Posoda za zbiranje odpadkov se postavi na zahodni strani parcele ob parkirišču za osebna vozila. Velikost posode za odpadke določi izvajalec odvoza komunalnih odpadkov.
Zgradi se nova kotlovnica in shramba za ekstra lahko kurilno olje v kletni etaži novega objekta. Kurilnico je možno preurediti na zemeljski plin ob izgradnji mestnega plinovodnega omrežja.
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
6. člen
Doda se nov 3.c člen, ki glasi:
Konstrukcije objektov je potrebno dimenzionirati za intenziteto potresa 8. stopnje intenzivnosti potresov po lestvici MCS.
Potrebno je postaviti nadzemni javni hidrant v bližini obravnavanega območja, v notranjosti objekta pa gasilne aparate in na fasadah speljati strelovodno zaščito. Na stiku obstoječega in novega objekta je potrebno zgraditi požarni zid.
Potrebno je upoštevati določbe o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za stanovanjsko območje.
Prepovedano je opravljati dejavnosti, ki bi s svojimi tehnološkimi in odpadnimi vodami onesnaževale okolje. Meteorne vode s prometnih površin je dovoljeno spuščati v kanalizacijo le preko lovilcev olj in maščob.
Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plodno zemljo, jo deponirati na primernem mestu in uporabiti za ureditev zelenic ali za sanacijo degradiranega prostora.
VI. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA
7. člen
Doda se nov 3.d člen, ki glasi:
Pri izvajanju posegov v prostor je izvajalec dolžan zagotoviti varen promet in dostope do objektov, v času gradnje racionalno urediti gradbišče, gospodarno ravnati s prstjo in upoštevati pogoje tega odloka.
Investitor je dolžan postaviti ustrezno vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo. Če bi zaradi gradnje ali kasnejše uporabe objektov prišlo do onesnaženja ceste, mora investitor cesto in priključek takoj očistiti.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-734/00
Ljubljana, dne 12. novembra 2001.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

AAA Zlata odličnost