Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001

Kazalo

4864. Pravilnik o označevanju živali, veterinarskem spričevalu in veterinarski napotnici, stran 10140.

Na podlagi petega odstavka 16. in šestega odstavka 18. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o označevanju živali, veterinarskem spričevalu in veterinarski napotnici
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja obveznost označevanja živali, označevanje psov, pogoje za izdajo, vsebino in obliko veterinarskega spričevala ter veterinarske napotnice in način izpolnjevanja obrazcev iz tega pravilnika.
II. OZNAČEVANJE ŽIVALI
2. člen
Živali morajo biti označene v skladu z veljavnimi predpisi.
Tiste vrste živali, za katere način označitve ni posebej predpisan, morajo biti označene na način, ki omogoča njihovo identifikacijo.
3. člen
Psi morajo biti označeni s kovinsko značko premera 25mm, na kateri mora biti na eni strani oznaka države – “SI“, številka območne enote veterinarske inšpekcije in zaporedna petmestna številka živali v velikosti najmanj 5mm. Na drugi strani značke mora biti napis “Republika Slovenija“ ter v sredini kroga vtisnjen obris pasje glave.
Psi, rojeni po 1. 1. 2002, morajo biti označeni z mikročipom, ki ustreza predpisanim standardom.
Psi morajo biti označeni najkasneje ob cepljenju proti steklini.
Značka je trajna in spremlja psa od vpisa v register do njegove smrti.
Če je pes označen z mikročipom, značka ni potrebna.
Veterinarske organizacije s koncesijo, ki opravljajo cepljenje psov proti steklini, morajo zagotoviti vnos in prenos vseh zahtevanih podatkov iz svojega registra v centralni register psov na Veterinarski upravi republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS).
III. VETERINARSKO SPRIČEVALO
4. člen
Imetnik živali mora imeti veterinarsko spričevalo za živali, ki se prodajajo, odpremljajo na sezonsko pašo, v klavnico, na sejme, dogone, razstave, športna tekmovanja ali druge javne kraje, kjer se zbirajo tovrstne živali.
5. člen
Veterinarska spričevala (v nadaljnjem besedilu: spričevala) se izdajajo na predpisanih obrazcih.
Spričevalo za:
– govedo, prašiče, drobnico, kopitarje za zakol ali prodajo, kunce, kožuharje in divjad je predpisano na obrazcu 1;
– perutnino (razen za zakol), za ptice in ostale živali je predpisano na obrazcu 3;
– perutnino, ki se prevaža s posestva v klavnico, je predpisano na obrazcu 4;
– akvakulturo in prostoživeče vodne živali ter žabe in polže je predpisano na obrazcu 5;
– čebelje družine in matice je v obliki knjižice in je predpisano na obrazcu 6;
– registrirane kopitarje, ki niso namenjeni za prehrano ljudi, je predpisano na obrazcu 7;
– pse in mačke je v obliki knjižice, ki je obenem tudi identifikacijski dokument, in je predpisano na obrazcu 8.
Obrazci spričeval iz prejšnjega odstavka so kot priloge 1, 3, 4, 5, 6, 7 in 8 sestavni del tega pravilnika.
6. člen
Obrazci spričeval iz prilog 1, 3, 4, 5 in 7 morajo biti povezani v blok po 25 izvirnikov in 25 kopij. Kopije, ki ostanejo v bloku, je treba hraniti še tri leta po izdaji zadnjega obrazca v bloku.
7. člen
Spričevalo se lahko izda za vsako žival posebej ali za več živali skupaj, če so iste vrste, pripadajo istemu imetniku in predstavljajo eno epizootiološko enoto.
Mladiči kopitarjev, parkljarjev, psov in mačk, ki sesajo, se lahko vpišejo v spričevalo matere.
8. člen
Spričevala, predpisana na obrazcih 1, 3, 5, 7 in 8, izdajajo veterinarji veterinarskih organizacij, ki imajo koncesijo za izdajo spričeval ali pooblaščeni veterinarji.
Spričevalo, predpisano na obrazcu 4, izda uradni veterinar VURS.
Spričevalo, predpisano na obrazcu 6, izda veterinar Nacionalnega veterinarskega inštituta.
9. člen
Veterinar izda spričevalo le, če je iz dnevnika reje, ki ga mora imeti imetnik živali na svojem posestvu, ugotovil, da so bila opravljena predpisana cepljenja in opravljene diagnostične preiskave z negativnim rezultatom.
10. člen
Izdano spričevalo lahko veterinar potrdi najkasneje 10 dni po njegovi izdaji.
Spričevalo postane veljavno, ko ga veterinar po opravljenem veterinarskem pregledu s podpisom potrdi.
Spričevalo velja 10 dni, razen za:
– registrirane kopitarje, za katere velja spričevalo 90 dni;
– čebelje družine, ki se prevažajo na pašo, za katere velja spričevalo 3 mesece;
– pse in mačke, za katere velja spričevalo do 6 mesecev od dneva izdaje.
Veterinarski pregled živali, namenjenih za zakol, velja 24 ur od ure pregleda.
Ne glede na tretji odstavek tega člena lahko velja spričevalo, izdano za posamezno prireditev (sejem, razstava ipd.), ki traja več kot 10 dni, do konca te prireditve, kar označi veterinar na spričevalu.
11. člen
Če gredo živali v promet neposredno iz gospodarstva, izda veterinar spričevalo ter ga hkrati potrdi.
Če gredo živali v promet preko zbirnih centrov, morajo živali spremljati spričevala, za katera se zaračuna predpisano pristojbino. Veterinar opravi veterinarski pregled teh živali v zbirnem centru ter izda potrdilo o veterinarskem pregledu za vse živali, pri čemer zaračuna pristojbino za opravljen veterinarski pregled.
Odkupovalec živali je dolžan obvestiti veterinarja najmanj 24 ur pred prihodom živali na zbirno mesto.
Obrazec potrdila o veterinarskem pregledu iz drugega odstavka tega člena je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika. Obrazec potrdila o veterinarskem pregledu mora biti povezan v blok po 25 izvirnikov in 25 kopij. Kopije, ki ostanejo v bloku, je treba hraniti še tri leta po izdaji zadnjega obrazca v bloku.
12. člen
Za živali, ki se jih odpremlja v klavnico, mora njihov imetnik podpisati izjavo, ki je navedena na obrazcu spričevala oziroma veterinarskega potrdila.
13. člen
Prevoznik mora za prevoz živali podati pisno izjavo z naslednjo vsebino:
“Spodaj podpisani........ izjavljam, da sem dne...ob...uri pred nakladanjem prve živali preveril ustreznost vozila za prevoz živali z reg. št..... in ugotovil, da izpolnjuje predpisane pogoje za prevoz živali od.....do... Prevoz živali opravljam na podlagi odločbe VURS, št...... Vozilo je bilo razkuženo dne... v.....“. Izjava mora biti čitljivo podpisana.
Podpisano izjavo mora voznik oddati skupaj s spričevalom uradnemu veterinarju v klavnici oziroma novemu imetniku živali.
IV. VETERINARSKA NAPOTNICA
14. člen
Veterinarska napotnica (v nadaljnjem besedilu: napotnica) se izdaja na predpisanem obrazcu 9, in sicer za bolne in poškodovane živali, ki se odpremljajo v klavnico in jim tak prevoz ne povzroči nepotrebnega trpljenja, ter za živali, ki se odpremljajo v klavnico iz hlevov z nepreverjenimi ali sumljivimi epizootiološkimi razmerami.
Napotnica velja 24 ur po njeni izdaji.
Za živali iz prvega odstavka tega člena mora njihov imetnik podpisati izjavo, ki je navedena na obrazcu napotnice.
15. člen
Obrazec napotnice mora biti povezan v blok po 50 izvirnikov in kopij. Kopije napotnic, ki ostanejo v bloku, se uporabljajo za evidenco še tri leta po izdaji zadnje napotnice v bloku.
Obrazec napotnice je kot priloga 9 sestavni del tega pravilnika.
V. PRISTOJBINE
16. člen
Za izdajo spričeval, za veterinarske preglede živali ter za izdajo napotnice se plačuje predpisana pristojbina.
O plačilu pristojbine izda veterinar potrdilo na obrazcu 10, ki je kot priloga 10 sestavni del tega pravilnika.
VI. IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV
17. člen
Obrazci, predpisani s tem pravilnikom, morajo biti izpolnjeni točno in čitljivo na način, da so podatki čitljivi tudi na kopiji in jih ni mogoče izbrisati.
Veterinar, ki izdaja oziroma potrjuje spričevala, potrdila in napotnice iz tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: dokumenti), jih mora opremiti s čitljivo napisanim osebnim imenom ali štampiljko (faksimile) osebnega imena ter z lastnoročnim podpisom. Podpis mora biti overjen s pečatom.
18. člen
Veterinar, ki izdaja oziroma potrjuje dokumente, mora:
– imeti ustrezno znanje o predpisih s področja veterinarstva,
– biti seznanjen s pravili izdajanja dokumentov in
– biti seznanjen z vsemi testi in preiskavami, ki jih je potrebno izvesti pred potrjevanjem spričevala.
Veterinar odgovarja za pravilnost podatkov, ki jih v dokumentih navaja oziroma potrjuje.
Veterinar v dokumentu ne sme navesti oziroma potrditi podatkov, ki jih ne pozna oziroma ni prepričan o njihovi resničnosti.
Veterinar ne sme izdati oziroma potrditi praznega ali nepopolno izpolnjenega dokumenta.
Veterinar ne sme izdati oziroma potrditi dokumenta, ki se nanaša na živali, katerih ni pregledal.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika prenehata veljati odredba o označevanju in registraciji psov (Uradni list RS, št. 75/97, 18/98 – popr. in 33/01 – ZVet) in pravilnik o obrazcu zdravstvenega spričevala za živali in obrazcu veterinarske napotnice (Uradni list RS, št. 56/99, 59/99, 76/99 in 33/01 – ZVet).
Dosedanji obrazec identifikacijskega dokumenta v obliki knjižice za pse se uporablja do izdaje novega obrazca po tem pravilniku.
Dosedanji obrazci spričeval in napotnic se uporabljajo do izdaje novih obrazcev po tem pravilniku.
Do izdaje ustreznega predpisa se še uporablja dosedanji obrazec napotnice za v sili zaklane živali.
Številka predpisane odločbe iz 13. člena tega pravilnika se vpisuje od 1. 7. 2002 dalje.
Do registracije zbirnih centrov se živali lahko zbirajo na obstoječih zbirnih mestih.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-509/01
Ljubljana, dne 30. novembra 2001.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost