Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001

Kazalo

78. Zakon o ratifikaciji Dodatka 1 v zvezi z Garancijsko pogodbo, podpisano 10./12. novembra 1998 med Skladom Sveta Evrope za socialni razvoj (s 1. novembrom 1999 imenovanim Razvojna banka Sveta Evrope) in Republiko Slovenijo (MSSED1), stran 1692.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI DODATKA 1 V ZVEZI Z GARANCIJSKO POGODBO, PODPISANO 10./12. NOVEMBRA 1998 MED SKLADOM SVETA EVROPE ZA SOCIALNI RAZVOJ (S 1. NOVEMBROM 1999 IMENOVANIM RAZVOJNA BANKA SVETA EVROPE) IN REPUBLIKO SLOVENIJO (MSSED1)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Dodatka 1 v zvezi z Garancijsko pogodbo, podpisano 10./12. novembra 1998 med Skladom Sveta Evrope za socialni razvoj (s 1. novembrom 1999 imenovanim Razvojna banka Sveta Evrope) in Republiko Slovenijo (MSSED1)), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. novembra 2001.
Št. 001-22-148/01
Ljubljana, 30. novembra 2001
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI DODATKA 1 V ZVEZI Z GARANCIJSKO POGODBO, PODPISANO 10./12. NOVEMBRA 1998 MED SKLADOM SVETA EVROPE ZA SOCIALNI RAZVOJ (S 1. NOVEMBROM 1999 IMENOVANIM RAZVOJNA BANKA SVETA EVROPE) IN REPUBLIKO SLOVENIJO (MSSED1)
1. člen
Ratificira se Dodatek 1 v zvezi z Garancijsko pogodbo, podpisano 10./12. novembra 1998 med Skladom Sveta Evrope za socialni razvoj (s 1. novembrom 1999 imenovanim Razvojna banka Sveta Evrope) in Republiko Slovenijo, sklenjen dne 22. marca 2001 v Parizu.
2. člen
Dodatek 1 se v angleškem izvirniku in slovenskem prevodu glasi:
Fund/Project 1301 (1998)
- ADDENDUM 1 –
Referring to the Guarantee Agreement signed on November 10/12, 1998 between the COUNCIL OF EUROPE SOCIAL DEVELOPMENT FUND (as of November 1, 1999 called COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK and hereinafter called “CEB“) and the REPUBLIC OF SLOVENIA (hereinafter called the “GUARANTOR“)
By Addendum 1 to the Framework Loan Agreement dated 22 / 3 / 2001 and made between the CEB and the FUND FOR REGIONAL DEVELOPMENT AND PRESERVATION OF SLOVENE RURAL AREAS LTD (hereinafter called the Borrower), CEB has agreed to increase the amount of the loan of SIT 734.000.000 by EUR 2 million.
Article 1 C. “Guarantee Obligations” shall also cover the additional loan amount of EUR 2 million made available by CEB to the Borrower pursuant to the Addendum 1 to the Framework Loan Agreement dated and signed on 22 / 3 / 2001.
This Amendment 1 to the Guarantee Agreement shall enter into effect after its ratification by the Parliament of the Republic of Slovenia, the day following its publication in the Official Gazette of the Republic of Slovenia.
Except for the present amendments, all other clauses of the Guarantee Agreement signed on November 10/12, 1998 remain unchanged.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed the present Addendum 1 in the English language in two originals.
Ljubljana on 27 / 2 / 2001
For the REPUBLIC OF SLOVENIA
Anton Rop, (s)
Paris on 22. 3. 2001
For THE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK
Ignacio Garrido, (s)
Vice-Gouverneur
Sklad/Projekt 1301 (1998) Dod. 1
– DODATEK 1 –
v zvezi z Garancijsko pogodbo, podpisano 10./12. novembra 1998 med SKLADOM SVETA EVROPE ZA SOCIALNI RAZVOJ (s 1. novembrom 1999 imenovanim RAZVOJNA BANKA SVETA EVROPE, v nadaljnjem besedilu “CEB“) in REPUBLIKO SLOVENIJO (v nadaljnjem besedilu “GARANT“)
Z Dodatkom 1 k Okvirnemu posojilnemu sporazumu z dne 22.03.2001, sklenjenim med CEB in SKLADOM ZA REGIONALNI RAZVOJ IN OHRANJANJE SLOVENSKEGA PODEŽELJA D.D. (v nadaljnjem besedilu “posojilojemalec“), je CEB soglašala, da se posojilo v višini 734.000.000 SIT poveča za 2 milijona evrov.
Člen 1 C – “Garancijske obveznosti“ krije tudi dodatno posojilo v znesku 2 milijona evrov, ki ga CEB na podlagi Dodatka 1 k Okvirnemu posojilnemu sporazumu, podpisanemu dne 22.03.2001, daje na voljo posojilojemalcu.
To dopolnilo št. 1 h garancijski pogodbi začne veljati, ko ga ratificira Državni zbor Republike Slovenije, na dan, ki sledi njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Razen teh dopolnil vse ostale določbe Garancijske pogodbe, ki je bila podpisana 10./12. novembra 1998, ostanejo nespremenjene.
V POTRDITEV TEGA sta spodaj podpisana, ki sta bila v ta namen pravilno pooblaščena, podpisala ta Dodatek 1 v dveh izvirnikih v angleškem jeziku.
Ljubljana, 27.02.2001
Za REPUBLIKO SLOVENIJO
Anton Rop l. r.
Pariz, 22.03.2001
Za RAZVOJNO BANKO SVETA EVROPE
Ignacio Garrido l. r.
Vice-guverner
3. člen
Za izvajanje Dodatka 1 h garancijski pogodbi ter vseh pravic in obveznosti za Republiko Slovenijo, ki izhajajo iz Dodatka 1, skrbi Ministrstvo za finance.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 440-04/01-4/1
Ljubljana, dne 22. novembra 2001
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost