Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001

Kazalo

4895. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Radeče za leto 2001, stran 10192.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) in statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Radeče na 13. seji dne 23. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Radeče za leto 2001
1. člen
S proračunom Občine Radeče se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Radeče.
2. člen
Proračun Občine Radeče je določen v skupni višini 614,595.000 SIT, od tega
-----------------------------------------------------------------------------
                                 v tisoč SIT
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov
I.   Skupaj prihodki                        563.349
II.  Skupaj odhodki                         575.294
II.  Proračunski primanjkljaj                    –11.945
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil                  2.000
V.   Dana posojila in kapitalski delež                26.667
VI.  Prejeta minus dana posojila                  –24.667
    sprem. kapit. deležev
C)   Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna                     25.000
IX.  Odplačilo dolga                        –12.634
X.   Neto zadolževanje                        12.366
XI.  Zmanjšanje sredstev na računih                 –24.246
-----------------------------------------------------------------------------
Pregled prihodkov in odhodkov ter računa financiranja je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del odloka.
3. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni v proračunu in če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji.
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati naloge v mejah postavk proračuna. Nabava opreme, investicijske in vzdrževalna dela morajo biti oddana s pogodbo, izvajalci pa izbrani na podlagi javnega razpisa ali zbiranja ponudb najmanj treh usposobljenih ponudnikov.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije za vsa gradbena dela katerih vrednost presega 10,000.000 SIT in za naročila blaga in storitev katerih vrednost presega 5,000.000 SIT.
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Radeče. Župan najmanj dvakrat letno poroča Občinskemu svetu o izvrševanju proračuna.
Odredbodajalec proračuna je župan, ki lahko pismeno pooblasti tudi druge osebe.
Župan lahko v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spremeni namen in višino sredstev za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog za katere so bila sredstva zagotovljena, vendar največ do 10% predvidene višine glavnega namena.
5. člen
Tekoča proračunska rezerva je namenjena za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo sredstev.
O porabi tekoče proračunske rezerve odloča župan.
6. člen
Občina oblikuje svoje rezerve v višini do 1,5% skupno doseženih prihodkov.
Rezerva se uporablja:
1. za odhodke nastale kot posledica naravnih ali drugih nesreč,
2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno,
3. za kritje proračunskega primanjkljaja.
Sredstva iz 1. in 3. točke se praviloma dajejo brez obveznosti vračanja, sredstva iz 2. točke pa morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.
O uporabi sredstev iz 1. in 3. točke odloča občinski svet. Občinski svet pooblašča župana, da odloča o uporabi sredstev iz 1. točke do višine 1,000.000 SIT v posameznem primeru.
O uporabi sredstev iz 2. točke odloča župan.
7. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja sredstev proračuna izvrševanja ne more uravnotežiti, se lahko za kritje odhodkov:
1. uporabijo sredstva rezerve občine,
2. najame posojilo največ do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O najemu posojila odloča občinski svet.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03200-1/01-13
Radeče, dne 23. novembra 2001.
Župan
Občine Radeče
Ludvik Sotlar, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost