Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001

Kazalo

4888. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Sp. Dobrova, stran 10183.

Mestni občinski svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93 in 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99 in 117/00) je na seji dne 15. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Sp. Dobrova
1. člen
V skladu s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Mestne občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list RS, št. 86/01) se odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Spodnja Dobrova (Uradni list SRS, št. 36/88) spremeni in dopolni po projektu, ki ga je pod št. 42/00 izdelal Razvojni center-IUP, d.o.o. Celje.
2. člen
1. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu doda nov odstavek, ki glasi:
»Prostorski ureditveni pogoji za območje Sp. Dobrova (projekt št. 83/86 RC Celje-TOZD Planiranje) se dopolnijo in spremenijo po projektu, ki ga je pod št. 42/00 izdelal RC – Inštitut za urejanje prostora d.o.o., Celje, za zemljišči s parc. št. 473/1 in 473/3 k.o. Ostrožno.«
3. člen
5. člen odloka se dopolni tako, da se za prvim odstavkom doda drugi stavek, ki glasi:
»Območje nezazidanih in zazidanih stavbnih zemljišč z oznako 1b se poveča za zemljišči s parcelnima št. 473/1 in 473/3 k.o. Ostrožno.«
4. člen
Tekst 6. člena odloka se v celoti črta in se v celoti nadomesti z novim tako, da glasi:
»6. člen
Pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje:
– novogradnje morajo biti v gabaritih prilagojene gabaritom obstoječe zazidave in praviloma ne presegajo višine dveh etaž;
– prizidki so dopustni do višine obstoječega objekta, v mejah funkcionalnega zemljišča;
– nadzidave so dopustne do višine sosednjih objektov in ne smejo v le-teh poslabšati bivalnih pogojev;
– tlorisne dimenzije novih objektov ne smejo presegati razmerja površin 1:2 med stavbiščem in funkcionalnim zemljiščem;
– objekti, ki imajo zazidano površino večjo od 250 m2, morajo biti oblikovani tako, da je stavbna masa prilagojena ruralnemu okolju;
– naklon, barva in tekstura strešin morajo biti usklajeni s sosednjimi objekti, načeloma so zaželene dvokapnice v plastični rimi z nagibi terena;
– pri lociranju novogradenj, prizidkov ali nadomestne gradnje je treba upoštevati predpisane odmike od prometnih površin in infrastrukturnih objektov ter sosednjih objektov. Upoštevati je potrebno tudi gradbene linije in gradbene meje, ki so izražene v prostoru. Enak pogoj velja tudi za vrstne garaže;
– ograje so dopustne v obliki žive meje, utrjene z žično mrežo do višine 160 cm;
– oporni zidovi, razen v mejnih primerih (sanacija zemeljskih plazov) niso dovoljeni.«
5. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled pri pristojni službi Mestne občine Celje.
6. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-12/2000
Celje, dne 15. novembra 2001.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost