Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001

Kazalo

4884. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2001, stran 10180.

Na podlagi 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01) ter 46. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99 in 117/00) je Mestni svet mestne občine Celje na seji dne 15. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2001
1. člen
V odloku o proračunu Mestne občine Celje za leto 2001 (Uradni list RS, št. 35/01) se spremeni 1. člen, ki glasi:
»V proračunu Mestne občine Celje za leto 2001 zagotavljamo sredstva za izvajanje ustavnih in zakonskih nalog lokalnega pomena, na osnovi in v obsegu izračunane primerne porabe, ki jo je sprejela Vlada RS na 91. korespondenčni seji, dne 10. 10. 2001, ter ocenjenih drugih lastnih prihodkov.«
2. člen
Spremenita se prvi in drugi odstavek 4. člena in glasita:
Proračun Mestne občine Celje se določa v naslednjih zneskih:
----------------------------------------------------------------
                               SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki                 6.523,498.328
II. Skupaj odhodki                 6.920,020.530
III. Proračunski presežek (primanjkljaj)      –396,522.202
B) Račun terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev                  46,000.000
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev                       200,000.000
VI. Prejeta minus dana posojila in sprem.
kapitalskih deležev                 –154,000.000
VII. Skupni presežek, prihodki minus
odhodki ter saldo prejetih in danih
posojil                       –550,522.202
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje                  250,000.000
IX. Odplačilo dolga                      –
X. Neto zadolževanja                 250,000.000
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev
na računih VII+VIII-IX               –300,522.202
----------------------------------------------------------------
Zmanjšanje sredstev na računih iz zap. št. XI. v letu 2001 se pokriva v breme povečanja na računih iz zap. št. XI. iz leta 2000, razlika pa v proračunu 2002.
3. člen
Spremeni se 18. člen in glasi:
“18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.”
Št. 40300/0009/97
Celje, dne 15. novembra 2001.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost