Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001

Kazalo

4850. Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje naplavin iz struge reke Soče, stran 10120.

Na podlagi 23. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – ZON in 22/00 – ZJS) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje naplavin iz struge reke Soče
1. člen
(območje, predmet in obseg koncesije)
S to uredbo Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) določa pogoje za podeljevanje koncesij za gospodarsko izkoriščanje naplavin (mivka, pesek, prod, kamen), in sicer:
-----------------------------------------------------------------------------
          Koordinate gorvodne meje   Koordinate dolvodne meje
Vodotok  Občina  odseka            odseka
-----------------------------------------------------------------------------
          Y       X        Y       X
-----------------------------------------------------------------------------
     Bovec
Soča   Kobarid  5 385 339,00 5 131 502,005  398 687,00   5 118 765,00
     Tolmin
-----------------------------------------------------------------------------
Odsek reke Soče je določen s koordinatami gorvodne meje in dolvodne meje odseka, ki so prevzete iz državnega koordinatnega sistema (v Gauss-Krügerjevi projekciji), odčitane v temeljnih topografskih načrtih Republike Slovenije v merilu 1:5000.
2. člen
(vsebina koncesije)
Koncesija po tej uredbi obsega:
1. odvzem in skladiščenje naplavin,
2. separiranje in pripravo frakcij iz naplavin za gradbene namene,
3. dajanje v promet posameznih frakcij,
4. urejanje in vzdrževanje objektov za dostop oziroma dovoz do mesta odvzema naplavin ter urejanje in vzdrževanje objektov na mestu odvzema naplavin.
Skupna količina v koledarskem letu odvzetih naplavin na posameznem odseku reke Soče ne sme presegati količin, ki so določene v Programu vzdrževanja vodnega režima reke Soče in vodnogospodarskih objektov in naprav na reki Soči (v nadaljnjem besedilu: program).
3. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)
Koncesionar mora izpolnjevati sledeče pogoje:
– da je gospodarska družba registrirana v Republiki Sloveniji oziroma samostojni podjetnik posameznik priglašen v vpisnik podjetnikov pri izpostavi republiške uprave za javne prihodke, za opravljanje dejavnosti pridobivanja gramoza in peska in dajanja le-teh v promet,
– da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve in da ni proti njemu uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek ali ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom,
– da ne opravlja javne službe na področju vodnega gospodarstva,
– da je tehnično usposobljen za odvzem naplavin,
– da ima zagotovljeno možnost za separiranje in pripravo frakcij iz naplavin v lastnem obratu ali po pogodbi,
– da ima zagotovljeno možnost skladiščenja odvzetih naplavin.
Koncesija se lahko podeli največ 10 koncesionarjem hkrati.
4. člen
(posebni pogoji)
Naplavine je dovoljeno odvzemati izključno v skladu z ugotovljeno potrebo po urejanju vodnega režima in sicer takrat, ko:
– je dotok naplavin večji od transportne sposobnosti vodotoka,
– obstaja možnost potencialnega dvigovanja gladine vode in dna zaradi odlaganja naplavin,
– je treba zagotoviti konstantno pretočno sposobnost vodotoka,
– odlaganje naplavin ogroža vodnogospodarske objekte in naprave,
– je ogrožen ali bistveno zmanjšan dotok vode v podzemne vode.
Koncesionar sme odvzemati naplavine na odvzemnem mestu v času in na način, kot to določa program, ki ga do 31. oktobra tekočega leta za naslednje leto izdela ministrstvo, pristojno za gospodarjenje z vodami (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Koncesionar ne sme separirati odvzetih naplavin na območju struge reke Soče. Ustrezna mesta za izvajanje separiranja bodo določena v aneksu h koncesijski pogodbi skladno s programom.
Koncesionar mora drugim obstoječim uporabnikom zagotoviti nemoteno izvajanje pravice do gospodarskega izkoriščanja reke Soče.
5. člen
(okoljevarstveni pogoji)
Koncesionar mora poleg izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev v skladu s predpisi zagotoviti še:
– ukrepe proti poslabšanju vodnega režima zaradi odvzema naplavin,
– ukrepe, da z odvzemom naplavin ne bo povzročen nastanek jam in zajed,
– ukrepe, da z odvzemom naplavin ne bodo ogroženi vodnogospodarski objekti,
– ukrepe, da z odvzemom naplavin ne bo povzročena globinska ali bočna erozija,
– ukrepe za preprečevanje poslabšanja kakovosti vode reke Soče,
– migracijo vodnih organizmov,
– ukrepe, da z odvzemom naplavin ne bodo ogrožena drstišča v času drstitev,
– nemoteno potovanje deleža naplavin dolvodno po vodotoku,
– ohranjanje biotske raznovrstnosti in avtohtonosti habitatov,
– ukrepe v zvezi s sanacijo, vzpostavitvijo novega oziroma nadomestitvijo prejšnjega stanja po prenehanju koncesije, če je to določeno v koncesijski pogodbi.
Ukrepi in pogoji iz prejšnjega odstavka se podrobneje določijo v upravnih postopkih za poseg v prostor.
6. člen
(stroški koncesionarja)
Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, ki bo podeljena na podlagi te uredbe.
7. člen
(obveznosti koncesionarja)
Koncesionar redno vodi posebno ločeno računovodstvo, evidenco odvzetih količin naplavin in količin prodanih frakcij ter poslovnik o odvzemu, skladiščenju in pripravi frakcij iz odvzetih naplavin.
Podrobnejši pogoji za izvajanje koncesije se lahko določijo tudi v koncesijski pogodbi.
Koncesionar je dolžan brezplačno odstopiti naplavine izvajalcu javne službe na področju vodnega gospodarstva za potrebe vzdrževanja vodotokov in vodnogospodarskih objektov na vplivnem območju reke Soče.
Količine, potrebne za izvajanje javne službe, se določijo v programu.
Koncesionar je dolžan za dejansko odvzete količine naplavin plačati vodno povračilo v skladu s predpisi, ki urejajo vode.
8. člen
(začetek in čas trajanja koncesije)
Koncesija se začne izvajati z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
Koncesija se podeli za obdobje do 31. decembra 2010.
Koncesija se po poteku časa iz prejšnjega odstavka lahko podaljša na način in pod pogoji, določenimi v 19. členu te uredbe in v koncesijski pogodbi.
9. člen
(plačilo za koncesijo)
Koncesionar plačuje za koncesijo enkrat letno znesek, ki je enak zmnožku količine naplavin, in 10% povprečne tržne vrednosti 1 m3 frakcije 0/32 mm. Količina naplavin za vsako odvzemno mesto je določena v programu.
Povprečna tržna vrednost omenjene frakcije se določa na podlagi prodajnih cen te frakcije, doseženih v preteklem letu, na območju reke Soče.
Za količine odvzetih naplavin, ki jih koncesionar brezplačno, po programu, odstopi za potrebe javne službe, koncesionar ne plačuje koncesije in vodnega povračila.
Plačilo za koncesijo se razdeli med državo in lokalno skupnostjo, na območju katere je odvzemno mesto na reki Soči, v razmerju 50%:50%.
Če leži odvzemno mesto v več lokalnih skupnostih, si le-te delež plačila za koncesijo, ki jim pripada, razdelijo skladno s pripadajočim deležem odvzemnega mesta.
Prihodki iz prvega odstavka tega člena so vir občinskega proračuna in proračuna Republike Slovenije.
Način obračunavanja in plačevanja se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
10. člen
(način pridobitve koncesije)
Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis izvede ministrstvo.
O izbiri koncesionarja odloči Vlada Republike Slovenije z upravno odločbo.
Koncesionar mora v roku 6 mesecev od izdaje odločbe o izbiri koncesionarja skleniti koncesijsko pogodbo, sicer koncesija preneha veljati.
11. člen
(vsebina javnega razpisa)
Javni razpis mora vsebovati:
– podatke o koncedentu,
– predmet koncesije,
– pogoje za pridobitev koncesije,
– podatke, ki jih mora vsebovati prijava na razpis,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– čas in kraj oddaje prijav,
– rok za izbor koncesionarja,
– prednostna merila za izbor koncesionarja,
– postopek za izbor koncesionarja,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru,
– odgovorno osebo za dajanje informacij med razpisom.
12. člen
(prednostna merila za izbor koncesionarja)
Kot prednostna merila se upoštevajo:
– boljša tehnična usposobljenost za odvzem, skladiščenje in pripravo frakcij,
– ustreznejša rešitev zagotavljanja varstva okolja,
– ustreznejša idejna zasnova o načinu odvzema, skladiščenja in predelave naplavin.
13. člen
(objava in izvedba javnega razpisa)
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in traja najmanj 40 dni od dneva objave.
Javni razpis je uspešen, če je do poteka razpisnega roka predložena vsaj ena veljavna prijava.
Prijava na javni razpis je veljavna, če je pravočasna in v celoti izpolnjuje vse zahteve javnega razpisa.
Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.
14. člen
(koncesijska pogodba)
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo v skladu z zakonom. V koncesijski pogodbi se podrobneje določi tudi način ureditve pravic in obveznosti med koncesionarjem in koncedentom v primeru spremenjenih razmer.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta Vlada Republike Slovenije.
Odvzemna mesta na reki Soči, količina naplavin za odvzem in čas izvajanja koncesije se določijo v aneksu h koncesijski pogodbi, ki se sklene za obdobje koledarskega leta na podlagi programa za vsako leto posebej.
Koncesionar mora skleniti do 31. decembra tekočega leta aneks h koncesijski pogodbi za naslednje koledarsko leto.
S sklenitvijo koncesijske pogodbe se koncesionar zaveže, da bo spoštoval obveznosti iz te uredbe.
V primeru neskladja med to uredbo in koncesijsko pogodbo veljajo določbe te uredbe.
15. člen
(razlogi in način prenehanja koncesijskega razmerja)
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije.
Pogoji in način prenehanja koncesijskega razmerja se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
16. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z razdrtjem,
– če koncesionar v roku, določenem v tej uredbi, ne podpiše aneksa h koncesijski pogodbi,
– če je proti koncesionarju uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
– če ni vodil posebnega ločenega računovodstva in drugih evidenc zaradi izvajanja nadzora skladno s 7. členom te uredbe ali ni dal predpisanih podatkov državnim organom,
– če ne zagotovi odvzema naplavin na način in pod pogoji, kot jih določa program,
– če mu je bila po pridobitvi koncesije izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba zaradi kršitve okoljevarstvenih predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih aktov, izdanih za izvajanje koncesije.
Razlogi in pogoji za razdrtje in druge medsebojne pravice in obveznosti se določijo v koncesijski pogodbi.
17. člen
(odvzem koncesije)
Koncesija se lahko odvzame:
– če koncesionar ne začne z izvajanjem koncesije v roku, določenem s koncesijsko pogodbo,
– če je v javnem interesu, da se preneha izvajati koncesija.
Pogoji odvzema koncesij se določijo v koncesijski pogodbi.
18. člen
(prenos koncesije)
Prenos koncesije na drugega koncesionarja je možen le z dovoljenjem Vlade Republike Slovenije.
19. člen
(podaljšanje koncesije)
Koncesionar lahko predlaga Vladi Republike Slovenije podaljšanje koncesijske pogodbe in sicer šest mesecev pred prenehanjem veljavnosti koncesijske pogodbe.
Koncesija se lahko podaljša, če koncesionar izpolnjuje vse pogoje in obveznosti iz te uredbe ter če še naprej obstajajo možnosti in potrebe po odstranjevanju naplavin.
Koncesija se podaljša s sklenitvijo nove koncesijske pogodbe.
20. člen
(nadzor nad izvajanjem koncesije)
Nadzor nad izvajanjem koncesije izvršujejo pristojni inšpektorji.
Tehnični nadzor nad izvajanjem programa in načina odvzema naplavin izvaja ministrstvo in izvajalec javne službe kot rečna nadzorna služba.
21. člen
(veljavnost uredbe)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 329-08/2001-1
Ljubljana, dne 29. novembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost