Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001

Kazalo

4892. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2001, stran 10185.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 61/99) in 15. člena statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dobrna na 24. redni seji dne 29. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2001
1. člen
S tem odlokom se spremeni 2. člen odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2001 (Uradni list RS, št. 1/00) tako, da glasi:
----------------------------------------------------------------
                            v 000 SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki                    242.340
II. Skupaj odhodki                    250.941
III. Proračunski primanjkljaj               8.601
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil             11.971
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev      311
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kap. deležev                       11.660
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna                  –
VIII. Odplačilo dolga                   2.974
IX. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih        85
X. Neto financiranje                    8.601
----------------------------------------------------------------
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov ter njihova razporeditev so razvidni v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del občinskega proračuna.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 1293/01-1
Dobrna, dne 30. novembra 2001.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.

AAA Zlata odličnost