Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001

Kazalo

4899. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe prenos električne energije in gospodarske javne službe upravljanje prenosnega omrežja, stran 10197.

Na podlagi petega odstavka 20. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) ter 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe prenos električne energije in gospodarske javne službe upravljanje prenosnega omrežja
1. člen
V uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe prenos električne energije in gospodarske javne službe upravljanje prenosnega omrežja (Uradni list RS, št. 54/00, 79/00 in 124/01, v nadaljnjem besedilu: uredba) se v prvem odstavku 21. člena doda nova peta alinea, ki se glasi:
“– organizacija izravnalnega trga z električno energijo z namenom izravnave odstopanj dobave in porabe električne energije na državni ravni“.
2. člen
V prvi, drugi, šesti in sedmi alinei 22. člena se črtata besedi “skrb za“.
3. člen
Za 24. členom se doda nov 24.a člen, ki se glasi:
“24. a člen
Organizacija izravnalnega trga obsega zlasti:
– zagotovitev zadostne količine električne energije na transparenten in nediskriminativen način, namenjene izravnavi urnih odstopanj med napovedano porabo električne energije in dejansko realizirano porabo električne energije;
– vzpostavitev sistema merjenja za ugotavljanje urnih odstopanj;
– vzpostavitev in izvedba mehanizma za obračunavanje in poračunavanje kupljene in prodane električne energije med udeleženci na izravnalnem trgu in
– javno objavljanje cen.“
4. člen
V 24. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Upravljalec prenosnega omrežja na javen način objavi delovanje izravnalnega trga.“.
5. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Pravico do dostopa do prenosnega omrežja, ki omogoča povezavo s prenosnimi omrežji izven Republike Slovenije, lahko uveljavlja vsaka pravna ali fizična oseba, ki izkaže, da jih potrebuje za opravljanje svojih dejavnosti.
Pravica do dostopa do prenosnega omrežja, ki omogoča povezavo s prenosnimi omrežji izven Republike Slovenije, se uveljavlja na način in pod pogoji, ki jih na javen način objavi upravljalec prenosnega omrežja.“.
6. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Pravica do dostopa do omrežja se uveljavlja:
– s sklenitvijo pogodbe o dostopu do omrežja in
– s sklenitvijo pogodbe o izravnavi odstopanj.“.
7. člen
V prvem odstavku 34. člena se na koncu stavka črta besedilo “in v določeni prenosni smeri“.
8. člen
Prvi odstavek 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Pogodba se sklene na zahtevo uporabnika omrežja.“.
9. člen
36. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Upravljalec prenosnega omrežja na javen način objavi način obračunavanja in zaračunavanja izravnave odstopanj iz druge alinee 33. člena.“.
10. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Upravljanje prenosnega omrežja se financira iz cene za uporabo omrežja, ki jo plačujejo uporabniki omrežja pri uveljavljanju pravice do dostopa do omrežja. Cena za uporabo omrežja obsega ceno prenosa skladno z 19. členom uredbe in ceno upravljanja prenosnega omrežja za dejavnosti, določene v 20. členu uredbe.
Delovanje izravnalnega trga financira upravljalec prenosnega omrežja iz razlike med stroški nakupa električne energije in ceno prodaje električne energije.“.
11. člen
Za 42. členom se doda nov 42.a člen, ki se glasi:
“42.a člen
Upravljalci distribucijskega omrežja morajo z upravljalcem prenosnega omrežja najkasneje do 30. novembra v prihodnjem koledarskem letu skleniti letno pogodbo o dostopu do prenosnega omrežja, na podlagi katere upravljalec distribucijskega omrežja uveljavlja dostop do prenosnega omrežja za upravičene odjemalce in proizvajalce, priključene na distribucijsko omrežje.
V pogodbi se določi cena za posameznega upravljalca distribucijskega omrežja na osnovi:
– različnih stroškov z zagotavljanjem obveznosti javnih služb s področja distribucije električne energije,
– različne gostote omrežja, upoštevaje odjem na tem omrežju in
– naložb, ki so skladne z načrtom razvoja distribucijskega omrežja.
V pogodbi se določita tudi način in rok, v katerem morajo upravljalci distribucijskih omrežij plačevati upravljalcu prenosnega omrežja dostop do omrežja.
Obvezujoča izhodišča za pogodbe o dostopu do prenosnega omrežja, skladno z določili prejšnjega odstavka, določi Vlada Republike Slovenije na obrazložen in utemeljen predlog Agencije za energijo, ki ga mora Agencija za energijo podati Vladi Republike Slovenije najkasneje do 30. oktobra za prihodnje koledarsko leto.“.
12. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 312-30/2001-3
Ljubljana, dne 6. decembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost