Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2001 z dne 25. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2001 z dne 25. 5. 2001, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2381. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ruski federaciji

Odloki

2380. Odlok o pomilostitvi obsojenca

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2382. Uredba o dopolnitvi uredbe o avtonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za določeno blago
2383. Uredba o spremembah uredbe o določitvi obsega kontingentov za uvoz blaga v letu 2001
2417. Uredba o spremembi uredbe o določitvi izpostav kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji in njihovem delovnem področju

Sklepi

2384. Sklep o uskladitvi vrednosti točke v zakonu o upravnih taksah
2385. Sklep o uskladitvi vrednosti točke v zakonu o sodnih taksah
2386. Sklep o sofinanciranju podiplomskega študija
2418. Sklep o uskladitvi preživnin in o uskladitvi višine nadomestila preživnin

MINISTRSTVA

2387. Odredba o spremembi odredbe o ravnanju s snovmi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča
2388. Odredba o določitvi centrov za socialno delo za začasno izvajanje nalog šolskih uprav, ki jih določa zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
2389. Sklep o določitvi organizacijskih enot carinske službe Republike Slovenije, preko katerih se lahko uvaža blago iz 2., 4. in 5. točke uredbe o določitvi ugodnejše carinske obravnave zaradi narave ali uporabe blaga v posebne namene
2390. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije
2391. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del ter o načinu označitve gradbišča
2392. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o finančnem poslovanju upravnih enot ter uprav, uradov in inšpektoratov, ki so upravni organi in organizacije v sestavi ministrstev in imajo svoje enote na lokalnih ravneh
2393. Odločba o soglasju k ustanovitvenemu aktu Ustanove lutkovnih ustvarjalcev
2394. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi

BANKA SLOVENIJE

2395. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o načinu in pogojih poročanja o kreditnih poslih med rezidenti in nerezidenti
2396. Sklep o spremembi in dopolnitvi navodila za izvajanje sklepa o načinu in pogojih poročanja o kreditnih poslih med rezidenti in nerezidenti
2397. Sklep o pogojih, pod katerimi imajo lahko rezidenti račune v tujini
2398. Navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino
2399. Navodilo o načinu in postopku razpolaganja s sredstvi na računu obvezne rezerve
2400. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o načinu in postopku vodenja računov bank, hranilnic in hranilno kreditnih služb pri Banki Slovenije
2401. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 28. 5. do 3. 6. 2001

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2402. Napotilo za izvajanje revizij

OBČINE

Bled

2403. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2000
2404. Odlok - koncesijski akt za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v Občini Bled
2405. Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Bled
2406. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Bled
2407. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prometnem režimu in obalnem redu na območju Bleda
2408. Sklep o spremembi sestave občinske volilne komisije
2409. Pravilnik o načinu oddajanja prostorov v uporabo za namen športa, kulture in drugih dejavnosti, ki so financirane iz občinskega proračuna

Gorišnica

2410. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Formin

Kočevje

2411. Odlok o spremembi odloka o statusnem preoblikovanju Javnega komunalnega podjetja Hydrovod Kočevje Ribnica p.o. v Hydrovod d.o.o., družbo za komunalno dejavnost
2412. Pogoji za dobavo in odjem toplote iz vročevodnega omrežja Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje, d.o.o., Tesarska 10, Kočevje
2413. Tarifni sistem za prodajo toplote iz vročevodnega omrežja Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje, d.o.o., Tesarska 10, Kočevje

Slovenska Bistrica

2415. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah začasnih prostorskih ureditvenih pogojev za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
2416. Sklep o javni razgrnitvi odloka o zazidalnem načrtu za podjetniško obrtno cono LIP Slovenska Bistrica

Slovenske Konjice

2414. Sklep o javni razgrnitvi zazidalnega načrta za Spodnje Preloge v Slovenskih Konjicah (del območja urejanja S32)

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

29. Uredba o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko Zvezno vlado o enostavnejšem opravljanju mejne kontrole v železniškem prometu med postajama Jesenice in Beljak
30. Uredba o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko Zvezno vlado o enostavnejšem opravljanju mejne kontrole v železniškem prometu med postajama Maribor in Spielfeld
31. Uredba o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko Zvezno vlado za ureditev skupnega mesta za opravljanje mejne kontrole na slovenskem državnem ozemlju na mejnem prehodu Pavličevo sedlo - Paulitschsattel
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti