Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2001 z dne 24. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2001 z dne 24. 5. 2001, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2312. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe za izvajanje carinskega zakona
2313. Uredba o dopolnitvi uredbe o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško ter začasni uporabi sklepa št. 3 Skupnega odbora po sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško

MINISTRSTVA

2314. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
2315. Pravilnik o imisijskem monitoringu kakovosti površinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo s pitno vodo
2316. Pravilnik o označevanju vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina ter o njihovi embalaži
2317. Seznam zdravil, za katera so bile od 26. 4. 2001 do 14. 5. 2001 izdane odločbe o prenehanju dovoljenja za promet

USTAVNO SODIŠČE

2318. Odločba o razveljavitvi zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2319. Spremembe pravil igre na srečo "Hitra srečka"
2320. Dodatek k pravilom igre na srečo "Hitra srečka"
2321. Poročilo o gibanju plač za marec 2001

OBČINE

Beltinci

2333. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci
2334. Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za izgradnjo plinovodnega omrežja v Občini Beltinci
2335. Odlok o spremembi odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Beltinci
2336. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Beltinci
2337. Sklep o načinu financiranja političnih strank

Borovnica

2338. Odlok o pomožnih objektih in drugih posegih v prostor v Občini Borovnica
2339. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Borovnica

Brezovica

2340. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili
2341. Sklep o prenosu družbene lastnine

Cankova

2342. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada
2343. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda

Črna na Koroškem

2344. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2000
2345. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Črna na Koroškem
2346. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Črna na Koroškem

Črnomelj

2347. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj
2348. Odlok o povprečni gradbeni ceni za m2 stanovanjske površine, cene stavbnih zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Črnomelj
2349. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje od 1986 do 2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje od 1986 do 1990, - Programska zasnova za lokacijski načrt zahodne obvoznice Črnomelj
2350. Sklep o tarifnih postavkah oskrbe s pitno vodo v Občini Črnomelj
2351. Sklep o višini parkirnine

Divača

2352. Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2001

Dobrovnik

2353. Odlok o proračunu Občine Dobrovnik za leto 2001
2354. Odlok o odmeri in plačilu komunalnega prispevka za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrovnik

Dolenjske Toplice

2355. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta zgodovinsko jedro Dolenjske Toplice

Gorenja vas-Poljane

2356. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Gorenja vas-Poljane za leto 2000
2357. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986-2000 za območje Občine Gorenja vas-Poljane
2358. Odlok o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena
2359. Sklep o prenehanju javnega dobra
2360. Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz proračuna občine za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest na območju Občine Gorenja vas-Poljane

Gorišnica

2361. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986-1990 za območje Občine Gorišnica, dopolnjenega v letu 2000
2362. Odlok o spremembah odloka o komunalni taksi za investicije za zagotavljanje preskrbe prebivalcev s pitno vodo v Občini Gorišnica

Grosuplje

2363. Pravilnik o spremembi pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Kamnik

2364. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Kamnik
2365. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kamnik
2366. Sklep o določitvi cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kamnik
2367. Sklep o določitvi cen odvajanja odpadnih in padavinskih voda v Občini Kamnik
2368. Sklep o ustanovitvi skupnega organa Občine Kamnik in Občine Komenda za izvrševanje ustanoviteljskih pravic skupnih javnih zavodov

Kuzma

2369. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kuzma
2370. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje in delovne stroje v Občini Kuzma za leto 2001

Ljubljana

2322. Odlok o financiranju kulturnih dejavnosti zasebnih pravnih oseb in posameznikov
2323. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana
2324. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Arhitekturni muzej Ljubljana
2325. Sklep o spremembi sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Ljubljana
2326. Sklep o razglasitvi ljubljanske mestne elektrarne in transformatorske postaje za kulturna spomenika lokalnega pomena
2327. Sklep o razglasitvi prazgodovinskega gradišča Gradišče nad Pržanom za kulturni spomenik lokalnega pomena
2328. Sklep o razglasitvi pokopališča Navje za kulturni spomenik lokalnega pomena
2329. Sklep o razglasitvi prazgodovinskega gradišča Gradišče nad Mednim za kulturni spomenik lokalnega pomena
2330. Sklep o razglasitvi cerkve sv. Križa v Velikem Trebeljevem za kulturni spomenik lokalnega pomena
2331. Sklep o razglasitvi prazgodovinskega gradišča Gobnik nad Rašico za kulturni spomenik lokalnega pomena
2332. Sklep o razglasitvi cerkve sv. Urha v Zavogljah za kulturni spomenik lokalnega pomena

Majšperk

2371. Odredba o spremembi odredbe o načinu financiranja za modernizacijo in vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti

Medvode

2372. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v upravi Občine Medvode

Novo mesto

2373. Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto
2374. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto
2375. Odlok o spremembi odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2000
2376. Sklep o financiranju političnih strank v Mestni občini Novo mesto

Oplotnica

2377. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto 2000

Tržič

2378. Odlok o določitvi pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Tržič
2379. Odredba o plačilu povračila za čezmerno uporabo lokalne ceste LC 428-030 na relaciji Slap (križišče Lom)-Jelendol (mimo gradu)
AAA Zlata odličnost