Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2001 z dne 25. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2001 z dne 25. 5. 2001

Kazalo

2403. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2000, stran 4714.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00), 2. točke drugega odstavka 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/00 in 116/00) je Občinski svet občine Bled v nadaljevanju 22. redne seje dne 9. 5. 2001 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2000
1. člen
S tem odlokom se potrdi zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2000.
2. člen
Planirani prihodki in odhodki ter realizirani prihodki in odhodki za leto 2000 so:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A) Bilanca prihodkov in odhodkov   
                                   rebalans 2000    realizacija 2000
Prihodki:                  Davčni prihodki       892,676.000       877,715.199
                      Nedavčni prihodki      137,590.000       130,365.526
                      Kapitalski prihodki     31,540.000       26,220.715
                      Prejete donacije       2,300.000         50.000
                      Transferni prihodki     32,520.000       24,735.762
Skupaj prihodki                            1.096,626.000      1.059,087.202
Odhodki:                  Tekoči odhodki       435,415.800       409,826.230
                      Tekoči transferi      396,533.000       389,286.524
                      Investicijski odhodki    315,303.200       270,495.588
                      Investicijski transferi   43,100.000       37,767.579
Skupaj odhodki                            1.190,352.000      1.107,375.920
B) Račun finančnih terjatev in naložb    88,800.000          62,298.403
C) Račun financiranja                          – 6,500.000       – 6,388.304
Povečanje (zmanjšanje) sr. na računih   + 11,426.000         + 7,621.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. člen
Sredstva za prenos v znesku 7,621.000 SIT se uporabijo za namene, določene z razporeditvijo presežka proračuna leta 2000.
V leto 2001 se prenesejo denarna sredstva v višini 45,460.000 SIT, in sicer:
– denarna sredstva na žiro računu
proračuna Občine Bled               20,460.000 SIT
– denarna sredstva vezana
pri bankah – depoziti               25,000.000 SIT
4. člen
Pregled prihodkov in odhodkov proračuna, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, so sestavni del tega odloka.
5. člen
Sredstva obvezne proračunske rezerve:          SIT
Stanje 1. 1. 2000                 13,641.983,75
Prihodki                      5,317.221,07
Odhodki                      3,194.882,60
Sredstva za prenos v leto 2001          15,764.322,22
6. člen
Ta odlok začne veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-1/99
Bled, dne 9. maja 2001.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.