Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2001 z dne 25. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2001 z dne 25. 5. 2001

Kazalo

2392. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o finančnem poslovanju upravnih enot ter uprav, uradov in inšpektoratov, ki so upravni organi in organizacije v sestavi ministrstev in imajo svoje enote na lokalnih ravneh, stran 4682.

Na podlagi 110. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) izdaja minister za finance
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah navodila o finančnem poslovanju upravnih enot ter uprav, uradov in inšpektoratov, ki so upravni organi in organizacije v sestavi ministrstev in imajo svoje enote na lokalnih ravneh
1. člen
V 3. členu navodila o finančnem poslovanju upravnih enot ter uprav, uradov in inšpektoratov, ki so upravni organi in organizacije v sestavi ministrstev in imajo svoje enote na lokalnih ravneh (Uradni list RS, št. 65/97, 20/98, 22/99 in 93/99) se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Na izločen račun iz prejšnjega odstavka se nakazujejo tudi denarna sredstva, ki jih stranka v upravnem postopku na podlagi sklepa organa, ki vodi postopek, izdanega v skladu s tretjim odstavkom 115. člena zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in 70/00), založi za plačilo stroškov upravnega postopka.«
Dodata se novi četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Za organizacijske enote uprav, uradov in inšpektoratov, ki so upravni organi in organizacije v sestavi ministrstev na lokalni ravni se odprejo posebni računi organizacijskih enot (računi 695) pri krajevno pristojni enoti Agencije Republike Slovenije za plačilni promet. Na te račune se nakazujejo denarna sredstva, ki jih stranka v upravnem postopku na podlagi sklepa organa, ki vodi postopek, izdanega v skladu s tretjim odstavkom 115. člena zakona o splošnem upravnem postopku, založi za plačilo stroškov upravnega postopka.
Denarna sredstva se na izločene račune iz drugega odstavka tega člena in posebne račune iz prejšnjega odstavka vplačujejo s sklicem na številko po modelu 18 PUk – 2200325 – xxxxxx01, pri čemer pomeni: PU- neposredni uporabnik proračuna, k – kontrolna številka, xxxxxx – številka odločbe.«
2. člen
V 9.a členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Ne glede na določbe prejšnjega člena se denarna sredstva na izločenem računu, ki jih stranka v upravnem postopku na podlagi sklepa organa, ki vodi postopek, založi za plačilo stroškov upravnega postopka, uporabijo za pokrivanje stroškov tega upravnega postopka.«
3. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-16-4/2001-KV
Ljubljana, dne 18. aprila 2001.
Minister za finance
mag. Anton Rop l. r.